elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 1.) - zasady obliczania mocy zapotrzebowanej

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub budynków jednorodzinnych o podstawowym wyposażeniu zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002 [1] należy przyjmować wartości mocy zapotrzebowanej PM1 nie niższe niż: 12,5 kVA – dla mieszkań posiadających zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej centralnej sieci grzewczej, 30 kVA – dla mieszkań nieposiadających zaopatrzenia w ciepłą wodę z zewnętrznej sieci grzewczej, 7 kVA – w przypadku instalacji modernizowanych.

Moc zapotrzebowaną przez n mieszkań lub budynek jednorodzinny należy odczytać z tabeli 3. Dla wartości pośrednich moc zapotrzebowaną lub współczynnik jednoczesności należy wyznaczyć przez interpolację. Oprócz mocy zapotrzebowanej przez mieszkania, występuje zapotrzebowanie mocy przez odbiorniki administracyjne (do tych odbiorników należy również zaliczyć urządzenia ppoż. instalowane w budynku).

Moc zapotrzebowaną przez wielorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z N SEP-E-002 [1], należy obliczyć ze wzoru:

ei zasilanie bydunkow wzor 1
Wzór 1

gdzie:

PM1 – moc zapotrzebowana przez pojedyncze mieszkanie, w [kW],

n – liczba mieszkań zasilanych z jednego WLZ-tu, w [-],

kj – współczynnik jednoczesności określony w tabeli 3., w [-],

PA – moc zapotrzebowana przez odbiorniki administracyjne, ustalona w uzgodnieniu z inwestorem (administratorem budynku), w [kW].

Jeżeli w budynku będzie instalowane ogrzewanie elektryczne, moc zapotrzebowaną należy powiększyć o wartość mocy zapotrzebowanej przez urządzenia grzejne, obliczoną zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w tabeli 1.

Przedstawione w tabeli 1. wartości pozwalają na oszacowanie mocy zapotrzebowanej dla celów grzewczych.

Zapotrzebowanie mocy przez budynek ogrzewany elektrycznie należy obliczyć ze wzoru:

ei zasilanie bydunkow wzor 2
Wzór 2

gdzie:

Pz – moc określona wzorem (1), w [kW],

kj’ – współczynnik jednoczesności odczytany z rysunku 1., w [-],

PZoi – moc zapotrzebowana na ogrzewanie przez i-te mieszkanie, w [kW].

Dokładne określenie mocy zapotrzebowanej do celów ogrzewania pomieszczeń wymaga szczegółowych obliczeń, które należy wykonać w porozumieniu z konstruktorem budowlanym oraz projektantem instalacji sanitarnych.

Jeżeli w budynku nie będzie instalacji siłowej, należy skorzystać ze wzoru:

ei zasilanie bydunkow wzor 3
Wzór 3

gdzie:

Pm – moc zapotrzebowana na jedno mieszkanie, w [kW],

P1 – moc największego odbiornika w mieszkaniu (najczęściej pralka elektryczna P1=2,5 kW), w [kW],

P2 – moc zapotrzebowana na jedną osobę (przyjmowana jako 1 kW), w [kW],

M – liczba osób w mieszkaniu, w [-].

W budynkach mieszkalnych można przyjmować współczynnik mocy cosφ≈1 (jeżeli w budynku instalowany jest licznik kontrolny zużytej energii, co ma miejsce przy Pz≥40 kW, należy dokładnie oszacować wartość mocy czynnej i biernej w celu wyznaczenia współczynnika cosφ).Jeżeli w budynku mieszkalnym występują dwie lub więcej wewnętrzne linie zasilające (WLZ), moc zapotrzebowaną należy obliczyć jako sumę:

 • obciążeń wyznaczonych dla WLZ, z tym że współczynnik jednoczesności powinien dotyczyć wszystkich mieszkań zasilanych z danego złącza,
 • obciążeń przewidywanych dla odbiorników, które znajdują się w pomieszczeniach administracyjnych, handlowych, usługowych i innych zasilanych z tego samego złącza.

Budynki użyteczności publicznej

Moc zainstalowana – suma mocy urządzeń w obiekcie. Moc zapotrzebowana – moc zainstalowana z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności. Moc zapotrzebowaną przez budynek użyteczności publicznej należy wyznaczyć ze wzoru:

ei zasilanie bydunkow wzor 4
Wzór 4

gdzie:

PZBP – moc czynna zapotrzebowana przez budynek użyteczności publicznej, w [kW],

Pi – moc czynna i-tej grupy odbiorników, w [kW],

kji – współczynnik jednoczesności i-tej grupy odbiorników (tab. 2.), w [-].

Inną metodą wyznaczenia mocy zapotrzebowanej w budynkach użyteczności publicznej jest metoda współczynnika zapotrzebowania:

ei zasilanie bydunkow wzor 5
Wzór 5

gdzie:

kz – współczynnik zapotrzebowania (tab. 4.), w [-],

– suma mocy znamionowych wszystkich zainstalowanych odbiorników w obiekcie, w [kW].

Moc bierną należy ustalić na podstawie danych katalogowych producentów urządzeń planowanych do zainstalowania w budynku.

ei zasilanie bydunkow wzor 7
Wzór 6

gdzie:

tgφi – zastępczy współczynnik mocy i-tej grupy odbiorników, w [-],

kji – współczynnik jednoczesności i-tej grupy odbiorników, w [-].

Na podstawie obliczonej wartości mocy zapotrzebowanej czynnej i biernej należy wyznaczyć zastępczy współczynnik tgφ:

ei zasilanie bydunkow wzor 8
Wzór 7

Na podstawie współczynnika mocy cosφi, podawanego przez producentów urządzeń elektrycznych na tabliczce znamionowej, można obliczyć współczynnik tgφi dla określonego odbiornika ze wzoru:

ei zasilanie bydunkow wzor 9
Wzór 8

Jeżeli obliczony współczynnik tgφ jest większy od wartości dopuszczalnej tgφdop, określonej w umowie przyłączeniowej (jeżeli nie został określony, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623, z późniejszymi zmianami) jego dopuszczalna wartość wynosi 0,4), należy wprowadzić układykompensacji mocy biernej.

W przypadku budynków mieszkalnych, gdzie moc zapotrzebowana jest większa od 40 kW, przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować kontrolny układ pomiarowy energii czynnej i biernej. W takim przypadku należy dokładnie oszacować wartość współczynnika mocy cosφ na podstawie wartości mocy zapotrzebowanej czynnej i mocy zapotrzebowanej biernej. Jeżeli wyznaczony ze wzoru (8) współczynnik tgφ jest większy od wartości dopuszczalnej, należy przewidzieć układ kompensacji mocy biernej przyłączony do rozdzielnicy głównej budynku.

Wyznaczanie mocy szczytowych w elementach sieci osiedlowej

Do elementów sieci osiedlowej należy zaliczyć:

 • przyłącza nn,
 • linie nn,
 • stacje transformatorowe SN/nn,
 • linie SN,
 • szyny SN w stacji transformatorowej WN/SN.

W celu wyznaczenia mocy szczytowej w określonym elemencie sieci osiedlowej należy skorzystać ze wzorów podanych w tabeli 6.

Współczynnik jednoczesności i współczynnik zapotrzebowania

Współczynnik jednoczesności:

ei zasilanie bydunkow wzor 10
Wzór 9

gdzie:

PSg – moc szczytowa czynna toru głównego, w [kW],

PSi – moc szczytowa czynna i-tego toru przyłączonego do toru głównego, w [kW],

n – liczba torów, w [-].

Schemat wyjaśniający wyznaczanie współczynnika jednoczesności pokazano na rysunku 2.

Współczynnik jednoczesności:

W odniesieniu do mocy biernej [6] kjQ=0,67+0,33kj. W przypadku, gdy zmiany mocy zapotrzebowanej biernej są nieznaczne, co ma miejsce w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych, można przyjmować kjQ=kj [6].

Współczynnik zapotrzebowania wyznaczamy na podstawie zależności:

ei zasilanie bydunkow rys 12
Wzór 10

gdzie:

PS – moc czynna szczytowa, w [kW],

Pi – moc czynna zainstalowana, w [kW].

Literatura:

 1. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
 2. J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, wydanie 4, DW MEDIUM, Warszawa 2010.
 3. H. Markiewicz, Instalacje elektryczne, wyd. 3, WNT, Warszawa 2003.
 4. T. Sutkowski, Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną. Urządzenia i układy, COSiW SEP, Warszawa 2007.
 5. M. Kochel, S. Niestępski, Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe, OWPW, Warszawa 2003.
 6. E. Musiał, Współczynnik jednoczesności a współczynnik zapotrzebowania, INPE, nr 68-69/2005.
 7. H. Markiewicz, A. Klajn, Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania i obliczeń – podręczniki INPE dla elektryków, zeszyt 7/ 2005.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 9. PN-B-02852:2001 Ochrona pożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (DzU nr 243/2005, poz. 2063, z późniejszymi zmianami).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.