elektro.info

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

news 100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych...

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu.

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć

Miniature circuit breaker short-circuit coordination

Wyłączniki nadmiarowoprądowe, zwane również instalacyjnymi, znajdują obecnie zastosowanie jako aparaty zabezpieczające każdy rodzaj obwodu. Produkowane są na prądy znamionowe w zakresie od 0,5 do 125 A. Stosowanie ich w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, do zabezpieczania obwodów odbiorczych, podyktowane jest zapisem w artykule §183.1 rozporządzenia, który mówi, że do zabezpieczenia obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych należy stosować wyłączniki instalacyjne [1].

Zobacz także

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Wyłącznik wyposażony jest, między innymi, w dwa rodzaje wyzwalaczy: termiczny oraz elektromagnetyczny (rys. 1.).

b selektywna praca rys01
Rys. 1. Główne elementy wyłącznika instalacyjnego [2]

Rolę wyzwalacza termicznego spełnia bimetal. Jego zadaniem jest wyłączenie zabezpieczanego obwodu na skutek nadmiernego nagrzewania, spowodowanego przepływem prądu większego niż znamionowy prąd roboczy aparatu. Zadaniem wyzwalacza elektromagnetycznego jest wyłączenie obwodu, w którym wystąpił przepływ prądu zwarciowego. Zadziałanie to powinno być bezzwłoczne.

Wyróżnia się trzy podstawowe typy wyłączników instalacyjnych, różniące się charakterystykami czasowo-prądowymi. Charakterystyki te oznaczone są jako B, C oraz D (rys. 2.). Różnią się one między sobą krotnością prądu znamionowego roboczego zabezpieczenia, przy której nastąpi jego bezzwłoczne zadziałanie.

Dla wyłączników o charakterystyce B wyłączenie bezzwłoczne może nastąpić przy pojawieniu się prądu 3 In, musi natomiast wystąpić przy prądzie 5 In. Dla zabezpieczeń typu C oraz D wartości te są odpowiednio: 5÷10 In oraz 10÷20 In. Przez wyłączenie bezzwłoczne należy rozumieć zadziałanie o czasie nie dłuższym niż 0,1 s.

b selektywna praca rys2
Rys. 2. Charakterystyki pasmowe wyłączników instalacyjnych B, C i D [3]

Wybór wyłącznika z właściwą charakterystyką zależy od rodzaju obwodu zabezpieczanego, a mianowicie od spodziewanych prądów przeciążeniowych, które mogą się pojawić w chwili załączania danego obwodu lub odbiornika.

Znajomość charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników instalacyjnych jest niezbędna do prawidłowego doboru tych urządzeń do pracy selektywnej.

Selektywność zabezpieczeń

Przez pracę selektywną zabezpieczeń należy rozumieć takie ich działanie, zmierzające do odłączenia obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie, bez wpływu na pozostałe obwody [3]. Wyróżnić można następujące rodzaje selektywności:

 • prądową,
 • czasową,
 • logiczną,
 • energetyczną.

Selektywność prądowa występuje wtedy, kiedy możliwe jest nastawienie wartości prądu działania danego zabezpieczenia. Im niżej znajdujemy się w hierarchii instalacji (bliżej odbioru), tym spodziewane prądy zwarciowe są mniejsze. Wraz ze zmniejszeniem się tych prądów zmniejszeniu ulegają nastawy prądowe aparatów zabezpieczających. W ten sposób można zapewnić tylko częściową selektywność.

Selektywność czasowa możliwa jest do uzyskania dla aparatów, które mają regulację czasu zadziałania. Przy nastawianiu prądu zadziałania oraz czasu zwłoki urządzenie to czeka, aż zadziała zabezpieczenie w uszkodzonym obwodzie.

Jeżeli w nastawionym czasie nie wystąpi przerwa w przepływie prądu zwarciowego, to wtedy dany aparat zabezpieczający zadziała, wyłączając zarówno obwód uszkodzony, jak również część obwodów sprawnych.

Jeżeli natomiast wyłączy właściwe zabezpieczenie niesprawnego obwodu, wtedy taki wyłącznik nie wyzwoli i selektywność będzie zachowana.

Selektywność logiczna może być zastosowana tylko w sytuacji, jeżeli obydwa wyłączniki pochodzą z oferty tego samego producenta oraz ich wyzwalacze posiadają niezbędne funkcje komunikacyjne.

Zastosowanie powyższej metody polega na przesyłaniu sygnału blokowania wyłączenia. Przy wystąpieniu zwarcia zabezpieczenie zainstalowane bliżej chronionego odbiornika wysyła do poprzedzającego go zabezpieczenia sygnał blokujący oraz sprawdza także, czy nie otrzymało sygnału blokującego od zabezpieczenia występującego za nim od strony zasilania. Selektywność logiczna jest zawsze całkowita.

Selektywność energetyczna polega na porównaniu wartości energii potrzebnej do zadziałania dwóch porównywanych zabezpieczeń. Jeżeli energia potrzebna do zadziałania wyłącznika lub bezpiecznika znajdującego się głębiej w instalacji jest mniejsza niż energia potrzebna do zadziałania urządzenia zabezpieczającego znajdującego się powyżej, wtedy zapewniona jest selektywność. Energię cieplną wydzielającą się podczas zwarcia określa się całką Joule’a.

Selektywna  praca w układzie  bezpiecznik–wyłącznik

Często spotykany sposób projektowania instalacji elektrycznej niskiego napięcia wykorzystuje układ zabezpieczeń bezpiecznik-wyłącznik (rys. 3.).

b selektywna praca rys3
Rys. 3. Uproszczony schemat instalacji w układzie bezpiecznik–wyłącznik, gdzie: F1 – bezpiecznik topikowy, F2 – wyłącznik instalacyjny

W układzie tym zabezpieczenia poszczególnych odpływów zrealizowane są za pomocą wyłączników instalacyjnych, natomiast zabezpieczenie główne obiektu lub rozdzielnicy oddziałowej, wykonane jest za pomocą bezpiecznika topikowego.

W takim układzie, aby zapewnić selektywną współpracę aparatów zabezpieczających, przy przepływie prądów zwarciowych, należy skorzystać z ich danych katalogowych.

W odniesieniu do bezpieczników topikowych podawane są dwie istotne wartości dotyczące ich działania, a mianowicie całka Joule’a przedłukowa oraz całka Joule’a wyłączania.

Pierwsza z nich informuje o tym, ile potrzebnej jest energii cieplnej, aby nastąpiło przepalenie topika i pojawił się łuk elektryczny wewnątrz wkładki, a tym samym rozpoczął się proces przerwania przepływu prądu.

Druga z podanych wartości mówi o tym, ile energii cieplnej zostanie, w pewnym sensie, „przepuszczone” przez wkładkę, zanim nastąpi wyłączenie zabezpieczanego obwodu.

Dla wyłączników instalacyjnych podawane są tylko wartości tzw. energii przenoszonej lub całki Joule’a wyłączania. W układzie przedstawionym na rys. 3., w przypadku wystąpienia zwarcia w obwodzie zabezpieczonym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym F2 popłynie prąd zwarciowy, wielokrotnie większy od prądu znamionowego tego zabezpieczenia. Ten sam prąd przepłynie również przez wkładkę topikową F1. Aby zachować selektywność działania tych zabezpieczeń, należy je tak dobrać, aby wyłącznik F2 zadziałał, zanim przepali się wkładka topikowa F1. Aby tak się stało, musi być spełniony warunek:

gdzie:

b selektywna praca wzor 1a 1
całka Joule’a przedłukowa wkładki topikowej F1
b selektywna praca wzor 1b
całka Joule’a wyłączania wyłącznika instalacyjnego

Spełnienie tego warunku zapewni nam selektywne działanie zabezpieczeń.

Gdyby dopuścić do sytuacji, w której energia wydzielona w czasie trwania zwarcia byłaby większa niż

wtedy rozpocznie się proces wyłączania prądu również przez bezpiecznik. Proces ten spowoduje przepalenie topika i ostatecznie wyłączenie spod napięcia pozostałych, sprawnych obwodów instalacji.

Producenci podają tabele doboru zabezpieczeń w układzie bezpiecznik–wyłącznik. W tabelach tych podawane są maksymalne wartości spodziewanego prądu zwarciowego, dla którego zachowane zostaną warunki ich selektywnej współpracy.

b selektywna praca tab1
Tab. 1. Tabela doboru wkładek topikowych do wyłączników ETIMAT 10 (charakterystyka B) w celu zapewnienia ich selektywnej współpracy; wyłącznik 1p z bezpiecznikiem WT‑00/gG [4]

W tab. 1. przedstawiono przykładowe wartości granicznego prądu zwarciowego dla selektywnej współpracy bezpiecznika WT-00/gG oraz wyłącznika jednobiegunowego o charakterystyce B.

Pomierzona, na przykład podczas prób eksploatacyjnych instalacji, lub wyliczona wartość spodziewanego prądu zwarciowego większa niż przedstawione w tab. 1., dla konkretnej pary zabezpieczeń, będzie prowadzić do utraty selektywności w części lub w pełnym zakresie.

Selektywna praca w układzie wyłącznik–wyłącznik

b selektywna praca rys4
Rys. 4. Uproszczony schemat instalacji w układzie wyłącznik–wyłącznik, gdzie: F1, F2 – wyłącznik instalacyjny

W instalacjach elektrycznych spotykana jest także praca zabezpieczeń w układzie wyłącznik instalacyjny – wyłącznik instalacyjny (rys. 4.). Wyłączniki te nie mają możliwości regulacji ani prądu wyzwalania, ani czasu opóźnienia. Wystąpienie zwarcia w linii zabezpieczonej wyłącznikiem F2 spowoduje przepływ identycznego prądu zwarciowego w linii głównej, zabezpieczonej wyłącznikiem F1. Aby zadziałał właściwy wyłącznik, czyli F2, spodziewany prąd zwarciowy musi być, w zależności od zastosowanego zabezpieczenia, nie większy niż przedstawiony w tab. 2.

Często w instalacjach można spodziewać się większych prądów zwarciowych. Przepływ prądu zwarciowego o większej wartości może spowodować, że zadziała zabezpieczenie F1 lub F2, a także oba aparaty równocześnie. W takiej sytuacji nie ma możliwości zapewnienia selektywnej współpracy w takim układzie.

Rozważmy następujący układ zabezpieczeń. Jako zabezpieczenie główne (F1) zastosowano wyłącznik C63, a zabezpieczenie odbioru (F2) stanowi wyłącznik B10. Zadziałanie zabezpieczenia F2 w czasie krótszym niż 0,1 s możliwe jest już przy prądzie 50 A. Bezzwłoczne zadziałanie zabezpieczenia C63 będzie miało miejsce przy prądzie 630 A, a zwłoczne przy wartości 315 A.

b selektywna praca tab2
Tab. 2. Graniczne wartości prądu zwarciowego, przy których zostanie zapewniona selektywność pracy wyłącznika F1, w [A]

Przy spodziewanym prądzie zwarciowym większym niż 630 A zadziałać mogą oba zabezpieczenia lub tylko jedno z nich, brakuje selektywności. Przy spodziewanym prądzie zwarciowym do 315 A powinna zostać zachowana selektywność, czas zadziałania zabezpieczenia F2 jest krótszy niż 0,1 s, a zabezpieczenia F1 dłuższy niż 0,1 s. W przypadku, kiedy wystąpi zwarcie tuż przed wyłącznikiem F2, o prądzie niewiele przekraczającym 315 A, to zabezpieczenie F1 może zadziałać z czasem dłuższym niż 0,1 s. W przypadku złego dobrania przewodów zasilających linię F2 może powadzić to do groźnych skutków dla instalacji.

Z powyższych rozważań wynika, że układ z dwoma wyłącznikami instalacyjny jest niewłaściwym rozwiązaniem i nie należy go stosować ze względu na selektywność zabezpieczeń.

Rzeczywiste przebiegi prądu zwarciowego

b selektywna praca rys5
Rys. 5. Przebieg prądu zwarciowego wyłączanego różnymi zabezpieczeniami

Przeprowadzone zostały próby wyłączania prądu zwarciowego w obwodzie zabezpieczonym wyłącznikami B16, C16 oraz D16, a także bezpiecznikiem gG 16. Spodziewana wartość prądu zwarciowego nastawiana była na ok. 320 A (ip = 453 A). Przebiegi prądu zwarciowego dla zastosowanych zabezpieczeń przedstawiono na rys. 5.

Próby zostały wykonane przy załączaniu obwodu zwarciowego w zerze napięcia. Obwód ten miał charakter rezystancyjny (cos φ = 0,99).

Parametr ten jest istotny, ponieważ zarówno czasy zadziałania, jak i całka Joule’a wyłączania jest zależna od kąta fazowego napięcia w chwili wystąpienia zwarcia [5, 7].

Na podstawie przedstawionych przebiegów można zauważyć, że rzeczywisty czas zadziałania w przypadku każdego z zastosowanych aparatów zabezpieczających był krótszy niż 10 ms. Również inne badania potwierdziły, że czas ten często nie przekracza jednego półokresu sinusoidy napięcia zasilającego [6]. Przeważnie wyłączenie następuje w czasie nie dłuższym niż 15 ms [5, 7].

b selektywna praca tab3
Tab. 3. Całki Joule’a wyłączania dla różnych zabezpieczeń

W tab. 3. przedstawiono całki Joule’a wyłączenia oraz wartości prądu szczytowego dla każdej próby.

Dostrzegalna jest prawidłowość, że całka Joule’a wyłączania dla wyłączników osiąga większe wartości niż dla bezpiecznika. Dodatkowo wartość ta rośnie w zależności od zastosowanej charakterystyki wyłącznika, w kolejności od najmniejszej do największej: B – C – D. Różnice te występują, mimo że czas wyłączania zwarcia dla każdego z nich jest zbliżony. Znajomość prawdziwych czasów zadziałania oraz energii wyłączania może być pomocna przy doborze zabezpieczeń, zarówno ze względu na selektywność, jak i ze względu na ochronę urządzeń i instalacji przed skutkami działania prądów zwarciowych.

Podsumowanie

Wyłączniki instalacyjne są powszechnie stosowanymi aparatami zabezpieczającymi obwody przed skutkami zwarć. Prawidłowy ich dobór ze względu na selektywność działania zabezpieczeń jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. Stosowanie układów bezpiecznik–wyłącznik, przy właściwym ich doborze, może zapewnić pełną wybiórczość działania tych aparatów, zarówno w zakresie prądów zwarciowych, jak i prądów przeciążeniowych.

Spotykane w instalacjach układy, gdzie występują dwa wyłączniki instalacyjne połączone szeregowo, nie zapewniają wybiórczego działania. W praktyce niemożliwy jest taki ich dobór, aby zapewnić selektywność działania w przypadku pojawienia się zwarcia. Zastosowanie zabezpieczenia o innej charakterystyce nie wpływa na rzeczywisty czas wyłączania prądu zwarciowego. W przypadku wyłączników o charakterystyce C lub D nie występuje żadna zwłoka czasowa w ich działaniu przy przerywaniu zwarć.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 2. Schnider Electric, Electrical Installation Guide 2009.
 3. B. Lejdy, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 4. ETI Polam, http://www.etipolam.com.pl, katalog ASTI, 2015.
 5. A. Książkiewicz, Joule’s heat generated during a short-circuit current flow in function of phase angle, Computer Applications In Electrical Engineering, Poznań 2014.
 6. A. Książkiewicz, Finding short-circuit current time based on raw data, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, 82/2015, s. 213–218
 7. A. Książkiewicz, Let-through energy of miniature circuit breaker in function of phase angle of short-circuit current, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, 78/2014, s. 59–64.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.