elektro.info

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

news Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona...

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona do sieci w Kazachstanie jest kamieniem milowym współpracy między Kazachstanem a Chinami na polu energii odnawialnej.

news Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię sklepu, w tym zapotrzebowania generowanego przez klientów ładujących na miejscu swoje samochody elektryczne.

Optymalna lokalizacja stacji transformatorowych SN/nn w zurbanizowanych terenach miejskich

Optimal location of MV/LV transformer stations in urban areas

Fot. 1. Słupowa stacja transformatorowa zasilana linią kablową SN. Zdjęcie przedstawia (od góry): osprzęt napowietrzny SN, transformator, rozdzielnice nn [2]

Rozwój obszarów zurbanizowanych jest związany ze stanem infrastruktury technicznej w zakresie energetyki, która jest istotnym elementem wpływającym na rozwój społeczno-gospodarczy danego regionu. Zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie miasta wynika z potrzeb gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, potrzeb zakładów, a także oświetlenia terenu.

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na terenach miejskich to konsekwencja zagospodarowania terenów rozwojowych oraz wzrostu zapotrzebowania na nią istniejących odbiorców z powodu zwiększonego wykorzystania sprzętu gospodarstwa domowego, oraz zwiększenia zużycia energii elektrycznej na cele grzewcze, oraz klimatyzacyjne.

Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną wymusza konieczność rozbudowy systemu elektroenergetycznego na terenie miasta, poprzez budowę nowych linii SN oraz stacji transformatorowych SN/nn. Prace te wpływają na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców finalnych.

Stacje transformatorowe SN/nn kierują energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, która to zasila w energię elektryczną największą liczbę odbiorców na terenie miasta. Usytuowanie nowych stacji w zabudowie miejskiej stanowi w chwili obecnej duży problem w pracy projektanta. Duże nasycenie sieciami uzbrojenia terenu, niezidentyfikowane obiekty budowlane umieszczone w ziemi (kanały, elementy betonowe) oraz przede wszystkim bliskość budynków bardzo często stanowią problem nie do pokonania.

W artykule przedstawiono trudności, z którymi projektant może spotkać się w pracy zawodowej przy ustalaniu optymalnej lokalizacji nowych stacji transformatorowych (przede wszystkim kontenerowych stacji małogabarytowych) w warunkach miejskiej zabudowy.

Rodzaje stacji transformatorowych i ich sytuowanie w terenach miejskich

Stacja wnętrzowa (rys. 1.), projektowana jest zazwyczaj w przypadku braku miejsca lub terenu. Jest ona umiejscawiana najczęściej w otoczeniu pomieszczeń technicznych budynku, takich jak garaże, rozdzielnie, śmietniki itp. Podstawowe warunki, jakie muszą spełniać stacje wnętrzowe, są określone w § 182 Rozporządzenia [1], tj.:

 • pomieszczenie stacji transformatorowej może być sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu, jeżeli są spełnione warunki zapewniające ochronę pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi przed hałasem i drganiami,
 • zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2,8 m,
 • ściany i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpożarowe oraz będą miały zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów.
Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń w stacji wnętrzowej

Rys. 1. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń w stacji wnętrzowej

Stacja słupowa napowietrzna (fot. 1.), przeznaczona pierwotnie do zasilania linii napowietrznych i zasilana linią napowietrzną. Ze względu na to, iż nie jest traktowana jako budynek i nie zachodzi potrzeba określania odległości stacji ze względu na przepisy przeciwpożarowe, zyskuje coraz większą popularność w miejskiej zabudowie.

b optymalna lokalizacja fot1

Fot. 1. Słupowa stacja transformatorowa zasilana linią kablową SN. Zdjęcie przedstawia (od góry): osprzęt napowietrzny SN, transformator, rozdzielnice nn [2]

Najczęściej spotykane rozwiązanie słupowej stacji napowietrznej w warunkach miejskich to: zasilanie linią kablową, transformator usytuowany na słupie oraz rozdzielnica stacyjna wykonana jako złącze kablowe przy słupie. Zasadniczym problemem jest jednak aspekt wizualny; większość właścicieli nie chce takiego "przemysłowego" rozwiązania w pobliżu pięknych elewacji budynku. Jest to jednak alternatywa dla sytuowania stacji słupowych w pobliżu budynków, gdyż nie jest ona traktowana jako budynek, a jako obiekt budowlany i nie musi spełniać wymagań ppoż. dla budynków stacji transformatorowych.

Stacja podziemna (rys. 2.) jest najlepszą alternatywą dla nadziemnych budynków stacji, albowiem nie dotyczą jej wymagania ppoż. i można ją sytuować blisko budynków, jednakże nie znalazła do tej pory wielu zwolenników, głównie z uwagi problemy z posadowieniem jej na gruntach mokrych oraz ze względów czysto eksploatacyjnych. Jest to jednak dobry sposób na zmniejszenie odległości, uwzględniający przepisy ppoż.

b optymalna lokalizacja rys2

Rys. 2. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń w podziemnej stacji transformatorowej typu PST-b [2]

Aktualne wybrane wymagania prawne i techniczne związane z lokalizacją stacji transformatorowych

Wybrane wymagania przeciwpożarowe

Zgodnie z warunkami, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku – DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm.), stacje transformatorowe zostały zaliczone do budynków oraz części budynków produkcyjnych i magazynowych, oznaczone jako PM i charakteryzowane gęstością obciążenia ogniowego (trzeba tu zaznaczyć, że dotyczy to przede wszystkim budynków stacji transformatorowych, do których nie można zaliczyć stacji kontenerowych).

Gęstość pożarową zgodnie z normą [3] można obliczyć z następującej zależności:

optymalna lokalizacja wzor

Wzór 1

gdzie:

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu,

G – masa poszczególnych materiałów, w [kg],

F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, w [m2],

Qci – ciepło spalania poszczególnych materiałów, w [MJ/kg].

W zależności od ilości oleju użytego w danym typie transformatora (w zależności od mocy transformatora) i powierzchni stacji można określić gęstość pożarową budynku stacji transformatorowej. Dla typowych stacji transformatorowych kontenerowych wartość ta waha się w przedziale od 1000 do 4000 MJ/m2.

Dla gęstości obciążenia ogniowego (typowego dla stacji kontenerowych) z zakresu 1000 do 4000 MJ/m2, po uwzględnieniu zapisów dotyczących odporności ogniowej ścian oddzielenia ppoż. (wynoszącej REI 120) można określić odległości kontenerowych stacji transformatorowych od budynków. Wynoszą one (z pominięciem wymagań szczególnych opisanych w rozpoprządzeniu [1], które łagodzą lub zaostrzają wynagania):

 • od budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL – 15 m,
 • od budynków produkcyjnych i magazynowych PM – 15 m,
 • od budynków inwentarskich IN – 15 m,
 • od budynków, dla których Q > 4000 MJ/m2 – 20 m,
 • od granicy z działką niezabudowaną – 7,5 m,
 • od granicy z lasem (działką leśną) – 22,5 m.

Można wnioskować, że w miejskiej zabudowie sytuowanie stacji kontenerowych jest wręcz niemożliwe, ponieważ odległość (minimum 15 m) stacji transformatorowej od budynku w zabudowie miejskiej jest bardzo trudna do uzyskania.

Z uwagi na bardzo wysokie ceny gruntów oraz ograniczenia związane z zagospodarowaniem działek budowanych architekci starają się maksymalnie zagospodarowywać przestrzeń i dodatkową powierzchnię stacji. Jest to niejako marnowanie przestrzeni i może świadczyć o pewnej niegospodarności projektantów zagospodarowania terenu.

Kwalifikacja stacji – budynek czy obiekt budowlany?

Wszystkie powyższe rozwiązania dotyczą sytuowania stacji, które w świetle rozporządzenia [1] są traktowane jako budynek. W związku z tym nastręczają wiele problemów przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Od kilku lat trwają rozważania w różnych gremiach, na forach internetowych, czy też na łamach prasy branżowej. Najważniejszy dylemat brzmi: - "dlaczego stacji kontenerowych nie można sytuować blisko działek sąsiednich, pasów drogowych, czy też budynków, skoro słupowa stacja transformatorowa o takim samym transformatorze może bez problemu stanąć nawet 0,5 m od granicy działki?".

Odpowiedzią na te i inne pytania jest wyrok, który zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku 20 marca 2014 r. Spór dotyczył kwestii: - Czy kontenerowa stacja transformatorowa powinna być kwalifikowana jako budynek, zgodnie z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, czy też jako budowla, zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy [4]?

Według Sądu kontenerowa stacja transformatorowa jest budowlą, a nie budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. "Stanowisko to jest tym bardziej uzasadnione, gdy się zważy, że - jak wynika zarówno z opisu technicznego budowy przedmiotowej stacji, jak i dołączonych do niego rysunków tego obiektu - wnętrze stacji zostało technologicznie dopasowane do umieszczonych w nim urządzeń i właściwie w całości jest tymi urządzeniami wypełnione. Trafnym zatem wydaje się spostrzeżenie, że przedmiotowy kontener spełnia funkcję podrzędną względem umieszczonych w nim urządzeń i jest przez to częścią budowlaną tych urządzeń w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy, co przesądza o tym, że jest budowlą, a nie budynkiem” [5].

Powyższe rozstrzygnięcie daje więc "zielone światło" do sytuowana stacji kontenerowych w gęstej zabudowie miejskiej bez uwzględnienia odległości wymaganych warunkami przeciwpożarowymi. Pozwoli to również na uniknięcie słupowych stacji w pobliżu placów zabaw, bloków mieszkalnych, czy centrach naszych miast.

Odległości od istniejącej infrastruktury

Przy projektowaniu stacji transformatorowych i przy ich lokalizacji w terenie każdorazowo powinniśmy uwzględniać istnienie sieci uzbrojenia terenu w miejscu posadowienia stacji, takich jak:

 • sieci wodociągowe/kanalizacyjne,
 • sieci telekomunikacyjne,
 • sieci elektroenergetyczne,
 • sieci gazowe,
 • sieci kablowe teleinformatyczne.

Aktualnie w rozporządzeniu [6] i znajdują się zapisy dotyczące sytuowania sieci gazowych, telekomunikacyjnych w określonych odległościach od elektroenergetycznych stacji transformatorowych.

Akt prawny [6] dotyczący sieci gazowych określa m.in. możliwość sytuowania sieci gazowych względem istniejących sieci, w tym stacji transformatorowej. Z punktu widzenia ochrony interesu obydwu właścicieli sieci przyjmuje się, iż przepisy te stosuje się również dla sytuowania stacji transformatorowej względem sieci gazowej.

Odległość gazociągu stalowego od obrysu zewnętrznego uziemienia elektroenergetycznej stacji transformatorów nie może być mniejsza niż:

 • 5,0 m – od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego gazociągu dla elektroenergetycznych stacji transformatorów o napięciu do 15,0 kV włącznie;
 • 8,0 m – od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego gazociągu dla elektroenergetycznych stacji transformatorów o napięciu powyżej 15,0 kV.

Wyjaśnienia wymaga pojęcie "strefa kontrolowana", którą definiuje się jako "obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu".

Szerokość stref kontrolowanych, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP):

 • do 0,5 MPa włącznie – 1,0 m,
 • powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie – 2,0 m,
 • powyżej 1,6 MPa oraz o średnicy:
  - do DN 150 włącznie – 4,0 m,
  - powyżej DN 150 do DN  300 włącznie – 6,0 m,
  - powyżej DN 300 do DN  500 włącznie – 8,0 m,
  - powyżej DN 500 – 12,0 m.

Z powyższego zapisu wynika, iż dla stacji transformatorowej o napięciu znamionowym 15 kV odległość uziemienia stacji od istniejącej sieci gazowej stalowej wynosi minimum 6 m. Jest to zasadniczo duża odległość przy sytuowaniu stacji w warunkach gęstej, miejskiej zabudowy.

Odległość od istniejących sieci gazowych stalowych, których w naszych miastach jest duża liczba jest przyczyną, dla której inżynierowie muszą poszukiwać nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań, aby zmniejszyć tę odległość do minimum i aby była możliwość wybudowania stacji transformatorowej w bliskości do sieci gazowej stalowej. Tym niekonwencjonalnym rozwiązaniem może być rekonfiguracja układu uziomowego, który w 99% przypadków stacji kontenerowych jest wykonywany jako otokowy lub mieszany (otokowy z dodatkowymi prętami pionowymi).

Jeśli zależy nam na zmniejszeniu odległości uziemienia od sieci gazowej, to należy uziemienie przenieść w kierunku przeciwnym do lokalizacji sieci gazowej, pamiętając jednak o rozkładzie potencjałów w przypadku ewentualnego uszkodzenia w sieci SN.

Podsumowanie

Projektując stacje elektroenergetyczne w gęstej, miejskiej zabudowie należy zwracać baczną uwagę na aktualne odległości od istniejących obiektów budowlanych. Odległości te nie zawsze muszą dyskwalifikować daną lokalizację. Można wtedy wykorzystać fakt, iż dla stacji kontenerowych możemy już nie uwzględniać przepisów ppoż. zawartych w rozporządzeniu [1].

Bliskość sieci gazowych w pobliżu lokalizacji stacji elektroenergetycznych wymusza stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań poprzez zastosowanie uziomów innych niż otokowe, co umożliwi ich odsunięcie od istniejących sieci gazowych.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 2. Katalog do projektowania ZPUE Włoszczowa.
 3. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (DzU2013.1409 j.t.).
 5. Wyrok WSA w Białymstoku, sygnatura II SA/Bk 955/13.
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU2013.640, z późn. zm.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne...

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego....

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego. Konfiguracja układu elektroenergetycznego w okresie jego eksploatacji może ulegać zmianom, dostosowując go do bieżących potrzeb użytkowników.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.