elektro.info

news System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych...

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych Vozilla w obecnej formie straciła sens swojej kontynuacji.

news Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z...

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., w listopadzie 2019 r. wyprodukowano w Polsce o 1 083,6 GWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie spadło o 374 GWh. Produkcja energii elektrycznej z OZE w listopadzie ub. roku wzrosła o 21 proc. w porównaniu z 2018 r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną...

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Uszkodzenia turbin wiatrowych i bezinwazyjne metody ich wczesnego wykrywania

dr inż. Tomasz Bakoń | 2011-11-16
Prototyp robota do inspekcji stanu łopat siłowni wiatrowej [11]

W artykule omówiono rodzaje uszkodzeń występujących w elektrowniach wiatrowych. Na podstawie najnowszych statystyk udokumentowanych awarii turbin wiatrowych wskazano najczęściej występujące przyczyny powstawania uszkodzeń. Artykuł zawiera również przegląd dostępnych obecnie bezinwazyjnych metod umożliwiających diagnostykę krytycznych elementów turbiny wiatrowej oraz przykłady ich implementacji.

Zobacz także

Instalacje elektryczne na terenach budów

Instalacje elektryczne na terenach budów

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym...

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym powietrzu, w różnych warunkach pogodowych, przy opadach deszczu, w upale oraz w niskiej temperaturze.

Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym

Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym

W dobie rozwoju cywilizacyjnego na świecie stale ma miejsce rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jeśli w latach 90. światowe zużycie energii wynosiło około 12 TW, to prognoza na rok 2030, uwzględniając...

W dobie rozwoju cywilizacyjnego na świecie stale ma miejsce rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jeśli w latach 90. światowe zużycie energii wynosiło około 12 TW, to prognoza na rok 2030, uwzględniając przewidywane zużycie w roku 2010 wynoszące ok. 20 TW, będzie wynosić prawdopodobnie 30,0 TW.

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Koszty operacyjne i serwisowe turbiny wiatrowej stanowią istotną część całkowitych kosztów generacji energii elektrycznej w energetyce wiatrowej. Średnio, dla całego okresu eksploatacji turbiny, można je oszacować na 20 do 25% całkowitych kosztów utrzymania turbiny, przy czym dla turbin nowych są one mniejsze – wynoszą 10 do 15% i wzrastają wraz ze zużywaniem się turbiny do ok. 20 do 35% w końcowej fazie jej eksploatacji [6].

Całkowity koszt wytworzenia energii wiatrowej po uwzględnieniu kosztów serwisu oraz okresów przestoju wynosi ok. 26 gr/kWh w elektrowniach typu on-shore i 34 gr/kWh w elektrowniach typu off-shore, co w porównaniu z kosztami generacji rzędu 12 do 16 gr/kWh w elektrowniach węglowych i 10 do 15 gr/kWh w elektrowniach gazowych [12] pokazuje celowość wprowadzenia nowych technik diagnostycznych umożliwiających zmniejszenie kosztów operacyjnych i serwisowych. Powinno też mieć pozytywny wpływ na kształtowanie się cen energii elektrycznej pochodzącej z generacji wiatrowej.

Przyczyny i skutki uszkodzeń elektrowni wiatrowych

Wśród uszkodzeń najczęściej spotykanych w elektrowniach wiatrowych można wyróżnić:

 • uszkodzenia generatora i elementów wirujących wspólnie z generatorem,
 • uszkodzenia łopat turbin wiatrowych,
 • uszkodzenia masztu elektrowni wiatrowej,
 • inne uszkodzenia mogące prowadzić do wyłączenia elektrowni z eksploatacji i generujące koszty napraw.

Praktyka pokazuje, że najbardziej istotne i często zbyt późno zaobserwowane są uszkodzenia elementów wirujących oraz łopat turbin wiatrowych. W tabeli 1. przedstawiono elementy gondoli turbiny wiatrowej najczęściej ulegające uszkodzeniom [9]. Przyczynami uszkodzeń elementów wirujących jest zazwyczaj długotrwałe poddanie ich obciążeniu, zmęczenie materiału i nieprawidłowości w wykonaniu. W przypadku łopat dodatkowymi czynnikami mogącymi powodować uszkodzenia są zderzenia z obiektami oraz wyładowania atmosferyczne.

Mimo rosnącego postępu technologicznego i mniejszego prawdopodobieństwa wystąpienia pojedynczej awarii łączna, liczba awarii rośnie wraz ze wzrostem zainstalowanych turbin wiatrowych. Liczbę udokumentowanych uszkodzeń w światowej energetyce wiatrowej – z wyróżnieniem przypadków, w których poszkodowani zostali ludzie – przedstawiono w tabeli 2. W tabeli 3. przedstawiono z kolei przyczyny uszkodzeń turbin wiatrowych w poszczególnych okresach, podobnie jak w tabeli 2. odnotowywano tylko awarie, które doprowadziły do całkowitego lub czasowego wyłączenia elektrowni z eksploatacji.

Najczęstszym powodem uszkodzeń – wśród przyczyn, które udało się jednoznacznie określić – było oderwanie się fragmentów lub całych łopat od wirnika siłowni wiatrowej. Istnieją udokumentowane przypadki, że takie elementy przemieszczały się w powietrzu na odległość kilkuset metrów, a nawet 1300 m od siłowni, przebijając dachy i ściany pobliskich budynków [16]. Pożar, który uznano za przyczynę 159 awarii, może być szczególnie niebezpieczny w przypadku siłowni wiatrowej ze względu na dużą wysokość wieży, utrudniającą efektywne gaszenie, jak często również długi (uwarunkowany położeniem obiektu) czas potrzebny na dojazd jednostek straży pożarnej.

Awarie sklasyfikowane jako uszkodzenia materiałowe powstały głównie w wyniku uderzenia piorunów w element siłowni, wyładowań atmosferycznych, ale także poprzez zaniedbania w konserwacji i niedostateczny nadzór. Rozwojowi tego typu uszkodzeń można odpowiednio wcześnie zapobiegać, stosując monitoring również za pomocą metod bezinwazyjnych.

Oblodzenie jako przyczynę awarii stwierdzono w 31 przypadkach, biorąc jednak pod uwagę poświęcone temu badania [4], przypadki takie są znacznie częstsze, w samych Niemczech w latach 1990–2003 stwierdzono 880 przypadków oblodzeń. Skutki oblodzeń w ujęciu statystycznym przedstawiono w tabeli 4.

Uszkodzenia w wyniku czynników środowiskowych powstawały głównie w wyniku kolizji z ptakami, nietoperzami i innymi zwierzętami. Liczba oficjalnie odnotowywanych kolizji jest kwestionowana przez organizacje proekologiczne. Widoczny jest jednak wzrost podobnych incydentów od ok. 2007 roku, czego przyczyny należy upatrywać głównie w zmianie ustawodawstwa niektórych krajów obligującego do monitorowania tego typu przypadków. W 74 przypadkach doszło do uszkodzenia, zniszczeń, a nawet zaginięcia w morzu istotnych elementów siłowni wiatrowej podczas transportu, odnotowano również wypadki, w których poszkodowani zostali ludzie. W 83 udokumentowanych przypadkach stwierdzono winę człowieka jako przyczynę awarii.

W pozostałych przypadkach opisanych w tabeli 3. jako niesklasyfikowane nie określono jednoznacznie przyczyny awarii, na ogół jest to łączne wystąpienie kilku przyczyn, zachowanie zbyt małej odległości pomiędzy elektrownią wiatrową a zabudowaniami, zwarcia w części elektrycznej nieprowadzące bezpośrednio do pożaru, zmęczenie materiału oraz następstwa wyładowań atmosferycznych, których np. w samych tylko Niemczech w latach 1992–1995 w pobliżu siłowni wiatrowych stwierdzono 393, z czego 124 bezpośrednio w turbinę, resztę w sieć elektroenergetyczną [5].

Bezinwazyjne metody badań w energetyce wiatrowej

Większość łopat stosowanych obecnie w elektrowniach wiatrowych produkowana jest z żywic epoksydowych wzmocnionych włóknami kompozytowymi. W mniejszych konstrukcjach spotykane są również poliestry i poliwinyle, a w przypadku większych jednostek używane są włókna węglowe i kevlar. W starszych konstrukcjach często można spotkać włókna szklane. Mimo że materiały kompozytowe mają wiele zalet, są one również podatne na uszkodzenia, mogą posiadać wady materiałowe, które zmniejszają ich wytrzymałość i sztywność. Łopaty turbin pękają najczęściej na krawędziach, w pobliżu środka i na końcach (miejsca oznaczone literami A–D na rysunku 1.). Przyczyną pęknięć mogą być wady produkcyjne. Wszelkie niezamierzone lokalne zróżnicowanie stanu fizycznego lub właściwości mechanicznych kompozytu może mieć istotny wpływ na jego zachowanie strukturalne i tworzenie się ognisk uszkodzeń. Również czynniki eksploatacyjne, takie jak: wyładowania atmosferyczne, uszkodzenia powierzchni (także przez nieprawidłową obsługę), uderzenia gradu, szron, woda, erozja mechaniczna krawędzi, promieniowanie świetlne i ultrafioletowe, zmęczenie materiału, zamarzanie i topnienie wody oraz penetracja olejów i smarów powodująca rozwarstwienie, mogą być przyczyną pęknięć materiału kompozytowego [13].

Zastosowanie metod bezinwazyjnych prowadzi do detekcji uszkodzeń we wczesnym stadium ich pojawienia się, więc na ogół dużo wcześniej przed wystąpieniem całkowitego wyłączenia i awarii siłowni wiatrowej. Może być szczególnie efektywne w przypadku uszkodzeń sklasyfikowanych jako: uszkodzenia materiałowe i środowiskowe, poprzez eliminację potencjalnej przyczyny pożaru oraz detekcję miejsca, w którym może nastąpić oderwanie się elementów łopat od wirnika.

Czas bezawaryjnej pracy elektrowni wiatrowej jest dużo trudniejszy do przewidzenia niż w przypadku innych konwencjonalnych metod wytwarzania energii elektrycznej. Wynika to z braku dokładnej wiedzy o długotrwałym profilu obciążenia mechanicznego (nie można dokładnie przewidzieć, jak będzie wiał wiatr i jak zmieniać się będą warunki meteorologiczne). Obciążenie łopat wirnika wynika z sił aerodynamicznych, zmian prędkości wiatru, losowych turbulencji, obciążeń wynikających z siły grawitacji i siły odśrodkowej, drgań oraz wielu innych czynników statycznych i dynamicznych. Aby zminimalizować możliwość wystąpienia potencjalnej awarii, personel techniczny prowadzi okresowe inspekcje, których częstość jest zależna od wytycznych operatora (na ogół co kilka miesięcy).

Każde wyłączenie turbiny wiatrowej z eksploatacji, czy to spowodowane awarią, czy planowanym przestojem kontrolno-serwisowym, powoduje bezproduktywną generację kosztów. Przeprowadzona analiza [3] wykazała, że nie istnieje ujednolicony, certyfikowany i akredytowany sposób wykorzystania bezinwazyjnych technik pomiarowych do detekcji miejsc wystąpienia potencjalnych uszkodzeń w łopatach turbin siłowni wiatrowych. Stosowanie bezinwazyjnych metod w energetyce wiatrowej opiera się przede wszystkim na własnych wytycznych operatorów elektrowni wiatrowych. Wstępną metodą bezinwazyjnego wykrywania uszkodzeń są oględziny i osłuch dokonywane przez personel techniczny – nie jest to metoda skomplikowana, ale jej próg czułości jest dość wysoki: uszkodzenia na ogół widać i słychać dopiero, gdy są już w zaawansowanym stadium rozwoju.

Metody bezinwazyjnej analizy uszkodzeń najczęściej stosowane lub testowane w energetyce wiatrowej to:

Termografia w podczerwieni to technika pozwalająca zlokalizować różne formy uszkodzenia materiału kompozytowego, np. pęknięcia włókien, rozwarstwienia, rysy. Jest ona odpowiednia do wykrywania wad we wczesnym stadium rozwoju, a tym samym zapobiega wystąpieniu poważniejszego w skutkach uszkodzenia. Wykorzystywane są różne czujniki, których zakres pracy (widmo promieniowania elektromagnetycznego) zawiera się pomiędzy promieniowaniem widzialnym a mikrofalowym.

Monitoring z użyciem promieniowania podczerwonego znajduje szerokie zastosowanie na etapie produkcji i montażu łopat turbin wiatrowych. Krytyczne punkty łopat kontrolowane są ze szczególną starannością. Skanery podczerwieni wykorzystuje się do badania łopat na całej długości, mierząc wielokrotnie te same punkty. Skaner jest w stanie prześwietlić laminat i sprawdzić jakość połączenia w miejscu klejenia. Zapisuje różnice temperatur w kleju, ewentualne wady i wykonuje serię zdjęć. W razie wątpliwości punkt może zostać przeanalizowany np. przy użyciu metod cyfrowej analizy obrazu. Znalezione wady na tym etapie mogą być prawie zawsze natychmiast naprawione.

Termografia w podczerwieni zapewnia analizę całego elementu w sposób bezdotykowy. Czułość stosowanych obecnie skanerów jest wystarczająca do analizy zmęczenia materiału, a nawet do wykrywania uszkodzeń łopat spowodowanych oddziaływaniem wiatru [3].

Analiza akustyczna. Materiały poddane naprężeniom i stresowi mogą emitować w wyniku zmian strukturalnych fale dźwiękowe. Fala dźwiękowa jest emitowana przez gwałtowne uwolnienie się energii w materiale. Zjawisko to występuje na ogół w miejscu pęknięcia lub zmiany struktury. Szybkość i właściwości emisji, tj. liczba, czas trwania i jego zmiana, amplituda, częstotliwość, energia czy wartość skuteczna mogą być użyte jako wskaźnik uszkodzenia, można w ten sposób wykrywać i lokalizować uszkodzenia. Metoda ta jest szeroko stosowana np. do badania konstrukcji stalowych, takich jak kadłuby statków, zbiorniki paliw, rurociągi czy generatory w elektrowniach. W przypadku metali służy do wykrywania przede wszystkim: wad spoiny, korozji, tarcia, uderzeń mechanicznych, nieszczelności i wad eksploatacyjnych.

Materiały kompozytowe stosowane w energetyce wiatrowej to na ogół tworzywa wzmacniane włóknami, analiza akustyczna pozwala w takim przypadku na monitorowanie wielu zjawisk, np. pękania włókien, odrywania się włókien od materiału w miejscu łączenia i wewnątrz laminatu, odkształcania włókien, odkształcania i deformacji wsporników konstrukcji. Najbardziej znaczące w przypadku powstawania uszkodzeń łopat są pęknięcia pomiędzy dwiema częściami struktury. Powstają one w wyniku stopniowego łamania się włókien, które może być wykryte za pomocą analizy akustycznej. W przypadku większych konstrukcji duże tłumienie akustyczne wyklucza analizę amplitudy, chyba że pochodzenie poszczególnych sygnałów można zidentyfikować. W badaniu łopat elektrowni wiatrowych wymagana jest dość duża dokładność, co powoduje, że w chwili obecnej badania z zastosowaniem tylko tej metody nie dawałyby zadowalających rezultatów [1].

Analiza drgań jest techniką szeroko stosowaną w przemyśle do oceny stanu maszyn i przewidywania miejsca wystąpienia uszkodzenia. Użycie tej techniki w przemyśle zostało zapoczątkowane w 1925 roku przez Schenka, który zbudował pierwszy przenośny aparat do pomiaru drgań. Wraz z pojawieniem się komputerów możliwe stało się wykonanie analizy Fouriera mierzonego sygnału i analiza częstotliwościowa drgań. Technika ta, choć obiecująca do wykorzystania w energetyce wiatrowej, natrafia jednak na poważny problem, który stanowią drgania pochodzące od różnych elementów konstrukcji elektrowni wiatrowej. Te „konstrukcyjne” wibracje wywoływane są głównie przez wiatr i zależą również od jego siły oraz kierunku. Wynika to z samej konstrukcji wieży, która jest dość wysoka, z wysoko umieszczonym środkiem ciężkości, i nie ma wsporników.

Światłowody. Światłowodowe włókna optyczne to kolejny sposób na bezinwazyjną kontrolę stanu łopat i innych elementów kompozytowych konstrukcji elektrowni wiatrowej. Umieszczanie włókien optycznych w strukturze kompozytu jest wykorzystywane w przemyśle lotniczym. Czujniki światłowodowe są lekkie, pasywne, energooszczędne, odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, mają dużą czułość oraz pojemność przy transmisji danych. Jednak ze względu na potrzebę zainstalowania dużej liczby czujników do nadzoru całej konstrukcji zawierającej wiele elementów kompozytowych i konieczności zbierania wielkiej ilości danych o lokalnych naprężeniach oraz stosowania wysokich temperatur podczas procesu umieszczania czujników koszt takiej instalacji szacowany jest nawet na kilkaset tysięcy złotych. Czujniki światłowodowe mogą być wykorzystywane do pomiaru naprężeń w głównych kierunkach działających sił, dane zbierane przez przetwornik i przesyłane bezprzewodowo do jednostki centralnej monitorującej stan całej konstrukcji. Systemy takie są w chwili obecnej w stanie testów i nie doczekały się realizacji praktycznej na większą skalę.

Analiza olejów smarowych zwykle składa się z trzech różnych pomiarów: temperatury oleju, analizy zawartości cząstek i analizy chemicznej smaru. Pomiar temperatury jest podobny do opisanej wcześniej termografii, analiza zawartości cząstek pozwala na określenie zużycia części maszyn, a analiza chemiczna smaru bada stan samego smaru i służy głównie do określenia momentu jego wymiany. Technika ta jest przydatna szczególnie jako uzupełnienie innych metod inspekcyjnych, oszacowuje stan maszyn, ale próg jej czułości jest dość wysoki [7].

„Odcisk” prądu generatora. Pojawienie się w widmie prądu generatora dodatkowych składowych częstotliwościowych w porównaniu do normalnej pracy generatora może dostarczyć danych do identyfikacji następujących uszkodzeń: uzwojeń stojana i wirnika, stanu wirnika, szczelin statycznych i dynamicznych, sprzęgła, przekładni, łożysk i obciążenia, itp. W chwili obecnej metoda ta jest bardzo rzadko wykorzystywana, ponieważ dane pomiarowe są trudne do interpretacji, zależą poza tym od zastosowanego generatora i budowy elektrowni oraz są trudne do uogólnienia na inne przypadki [10].

Analiza modalna. Eksperymentalna analiza modalna jest często stosowaną w praktyce techniką badania własności dynamicznych obiektów mechanicznych, zarówno na etapie konstruowania, jak i w eksploatacji maszyn. Eksperyment identyfikacyjny w eksperymentalnej analizie modalnej polega na wymuszeniu drgań obiektu przy jednoczesnym pomiarze siły wymuszającej i odpowiedzi układu, najczęściej w postaci widma przyspieszeń drgań. Do identyfikacji obiektów mechanicznych o dużych rozmiarach przestrzennych i dużych masach stosowana jest metoda eksploatacyjnej analizy modalnej, oparta na pomiarze odpowiedzi na wymuszenia eksploatacyjne, będące wynikiem działania sił procesu technologicznego, bądź wymuszeń kinematycznych oraz procesu destrukcji elementów maszyny [14].

W energetyce wiatrowej metoda ta podobnie jak metoda „odcisku” prądu generatora napotyka na problemy w interpretacji danych pomiarowych i określenia na ich podstawie miejsca oraz rodzaju potencjalnego uszkodzenia.

Techniki oparte na wielu metodach. Każda z przedstawionych metod bezinwazyjnych posiada wady, dlatego lepsze efekty daje zastosowanie kilku metod jednocześnie. Aby inspekcja stanu łopat elektrowni wiatrowej mogła się odbywać w miejscu jej zainstalowania (ląd, morze), niezależnie od pogody zbudowano roboty wykorzystujące skanery kilku bezinwazyjnych technik pomiarowych do detekcji uszkodzeń łopat wirników elektrowni wiatrowych, można tutaj wymienić różne koncepcje robotów przemieszczających się wzdłuż nieruchomej łopaty, dokonujące analizy bez udziału człowieka, np. robot powstały w wyniku projektu RIWEA (fot. 1.) [8] czy prototyp robota opracowany przez Sattara i innych (fot. 2.) [11]. Przykład wizualizacji działania takiego robota przedstawia fotografia 3. [2].

Podsumowanie

Koszty serwisu mogą zostać zmniejszone, jeżeli uszkodzony element zostanie zdiagnozowany na odpowiednio wczesnym etapie awarii. Wymaga to jednak zastosowania technik umożliwiających szybką detekcję potencjalnej awarii, najlepiej bez konieczności wyłączania turbiny z eksploatacji – on-line na podstawie parametrów ruchowych lub jeżeli nie jest to możliwe – przez dokonanie pomiarów na miejscu bez konieczności demontażu, ewentualnego transportu i ponownego montażu badanego elementu.Wraz ze zwiększeniem się wymiarów i liczby instalowanych elektrowni wiatrowych, zastosowanie metod bezinwazyjnych do badania turbin wiatrowych zyskuje na znaczeniu. Intensywność prowadzonych badań pozwala spodziewać się w najbliższym czasie nowych urządzeń umożliwiających coraz bardziej kompleksową analizę stanu elektrowni wiatrowej.

Literatura

 1. Anastassopoulos A. et al., Structural integrity evaluation of wind turbine blades using pattern recognition analyses on acoustic emission data, EWGAE 2002, Vol. 1, pp. 21-28, Praha 11-13.09.2002
 2. Bridge, B., Climbing robots for non destructive testing: historical perspective and future trends, Advances in Climbing and Walking Robots: Proceedings of 10th International Conference CLAWAR, pp. 25-32, World Scientific Publishing Co Ltd, Singapore 2007
 3. Drewry M., Georgiou G., A review of Non Destructive Testing Techniques for Wind Turbines, Annual British Conference on NDT, 09/2006
 4. Durstwitz M., A Statistical Evaluation of Icing Failures in Germanys “250 MW Wind”-Programme (Update 2003), BOREAS VI,  Pyhätunturi 9-11.04.2003
 5. Durstwitz M., Ensslin C., Hoppe-Klipper M., Rohrig K., External Condition for Wind Turbine Operation - Results from Germany “250 MW Wind”-Programme, European Union Wind Energy Conference, Goeteborg 20-24.05.1996
 6. European Wind Energy Association, Wind Energy – The Facts, Earthscan 2009, ISBN 9781844077106
 7. Jones N., Yu-Hua L., A Review of Condition Monitoring and Fault Diagnosis for Diesel Engines, Tribotest 03/2000, Vol. 6, Issue 3, pp. 267–291
 8. Jüngert A. et al., Zerstörungsfreie robotergestützte Untersuchung der Rotorblätter von Windenergieanlagen mit Ultraschall und Thermographie, ZfP-Zeitung 115, 06/2009, ss. 43-49
 9. McMillan D., Ault G., Quantification of Condition Monitoring Benefit for Offshore Wind Turbines, Wind Engineering, Vol. 31, No. 4, 2007
 10. Mehala N., Dahiya R., Motor Current Signature Analysis and its Applications in Induction Motor Fault Diagnosis, International Journal of Systems Applications, Engineering & Development, Vol. 2, Issue 1, 2007
 11. Sattar T., Rodriguez R., Bridge B., Climbing Ring Robot for Inspection of Offshore Wind Turbines, Industrial Robot: An International Journal, Vol. 36, Issue 4, pp. 326-330, 2009
 12. The Royal Academy of Engineering, The Cost of Generating Electricity, London 2010, www.raeng.org.uk
 13. Wallace J., Dawson M., O&M for Wind Turbine Blades, Renewable Energy Focus, 06/2009
 14. Żółtowski B., Badania dynamiki maszyn, Markar – B.Ż. 2002, ISBN 83-916198-3-4
 15. Summary of Wind Turbine Accident, data to 30.06.2011, www.caithnesswindfarm.co.uk/accidens.pdf
 16. Wind Turbine Accident Compilation, data to 30.06.2011, www.caithnesswindfarm.co.uk/fullaccident.pdf

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne...

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego....

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego. Konfiguracja układu elektroenergetycznego w okresie jego eksploatacji może ulegać zmianom, dostosowując go do bieżących potrzeb użytkowników.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.