elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych

Duża rozdzielnica budowlana – z prawej strony miejsce na układ pomiaru energii elektrycznej

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujące od 11 lipca 2003 roku (DzU nr 120 z 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

We wrześniu 2003 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (DzU nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie Ustawy Kodeks pracy (DzU nr 21 z 1998 r. z późniejszymi zmianami). Określa warunki, w jakich należy prowadzić prace budowlano-instalacyjne. Nakłada w tym zakresie szereg obowiązków na wykonawcę robót, a w praktyce na kierownika budowy.

Człowiek pełniący tę bardzo odpowiedzialną funkcję powinien posiadać wiedzę w wielu dziedzinach zarówno w tych dotyczących spraw technicznych czy organizacyjnych, jak i na temat zagadnień formalno-prawnych. Przepisy zobowiązują wykonawcę do opracowania, przed przystąpieniem do realizacji robót, instrukcji bezpiecznego ich wykonywania. Stanowi ona element tzw. „planu BIOZ” (patrz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.). Z instrukcją muszą być zaznajomieni pracownicy, w takim zakresie, jaki odpowiada wykonywanym przez nich pracom.

egzamin kwalifikacyjny 2015 2

Egzamin kwalifikacyjny grupa 1 - Wydanie VIII uaktualnione. Stan prawny - 31 marca 2015 r. >>


SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ >>

Rozporządzenie zobowiązuje wykonawcę do właściwego zagospodarowania terenu budowy. Przed rozpoczęciem właściwych prac należy:

 • ogrodzić teren (wysokość ogrodzenia min. 1,5 m),
 • wyznaczyć strefy niebezpieczne,
 • wykonać drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych,
 • doprowadzić „media” potrzebne na budowie (energię elektryczną, wodę itp.),
 • zapewnić odprowadzenie lub utylizację powstających na budowie ścieków,
 • urządzić zaplecze higieniczno-sanitarne i socjalne,
 • zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • zapewnić właściwą wentylację miejsc pracy,
 • zapewnić łączność telefoniczną,
 • urządzić składowiska materiałów i wyrobów,
 • wyznaczyć miejsca postojowe dla pojazdów używanych przy realizacji robót.

Rozporządzenie przewiduje konieczność oznakowania i oświetlenia przejść i stref niebezpiecznych. Ponadto strefy niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Do stref niebezpiecznych należą m.in. rejony pracy dźwigów i żurawi, miejsca zagrożone spadaniem z wysokości przedmiotów, miejsca wykonywanych głębszych wykopów, a także prace prowadzone w pobliżu istniejących sieci podziemnych i nadziemnych, w tym elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 3/2008 „elektro.info”).

Na placu budowy występują różne warunki użytkowania urządzeń elektrycznych. W budynkach stacjonarnych zaplecza są one takie same jak w innych obiektach, np. biurach, warsztatach czy magazynach położonych poza placem budowy. W obiektach w trakcie realizacji i na terenie budowy warunki te są skrajnie różne. Praktycznie wszędzie występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym spowodowane:

 • zmniejszeniem odporności organizmu człowieka wywołanego zawilgoceniem naskórka i zanieczyszczenia pyłem,
 • ograniczeniem swobody ruchów, trudną pozycją pracy,
 • niedostatecznym oświetleniem miejsca pracy,
 • bliskim sąsiedztwem wielu metalowych przedmiotów, rurociągów, konstrukcji,
 • bezpośrednim kontaktem z uziemionymi masami metalowymi, pracą na konstrukcjach, platformach, stropach żelbetowych,
 • kontaktem z zawilgoconym podłożem, ziemią,
 • pracą w trakcie opadów atmosferycznych,
 • użytkowaniem ręcznych narzędzi i lamp,
 • niedostatecznymi kwalifikacjami i brakiem znajomości zasad BHP przez zatrudnionych pracowników.

Dlatego też należy dużą uwagę poświęcić zagadnieniom dotyczącym ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Środki tej ochrony można podzielić na organizacyjne i techniczne.

Środki ochrony – organizacyjne i techniczne

Środki ochrony tzw. organizacyjne obejmują takie zagadnienia jak dbanie o odpowiednie kwalifikacje personelu, wyposażenie placu budowy i pracowników w sprzęt ochronny, organizację szkoleń oraz inne działania, np. oznakowanie stref niebezpiecznych. Ważną sprawą jest zabezpieczenie elektrycznych rozdzielnic budowlanych przed dostępem osób nieupoważnionych. Odległość do zasilanych z nich odbiorników nie może przekraczać 50 metrów. Zalecenie to ma na celu zapewnienie możliwości szybkiego, także ręcznego, wyłączenia napięcia w obwodzie w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Omawiane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przewiduje ponadto konieczność bezpiecznego przyłączenia odbiorników energii elektrycznej do rozdzielnic, a także zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wymagane są ponadto: przeprowadzanie okresowych kontroli stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa ich działania, nie rzadziej niż raz na miesiąc, oraz kontrola stanu i rezystancji izolacji tych urządzeń przez pomiar jej wartości, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Kontrolę należy także przeprowadzić:

 • przed uruchomieniem urządzenia po dokonanych naprawach lub wymianie części,
 • przed uruchomieniem po miesięcznym lub dłuższym nieużytkowaniu,
 • przed uruchomieniem po przemieszczeniu urządzenia.

W instalacjach elektrycznych występujących na budowie stosuje się jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym (zgodnie z PN-IEC 60364-7-704:1999) ochronę przed dotykiem bezpośrednim „podstawową” oraz ochronę przed dotykiem pośrednim „ochronę przy uszkodzeniu” lub obie te ochrony jednocześnie (zgodnie z wymogami normy PN-EN 64140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń, zamiast „ochrona przed dotykiem bezpośrednim” należy stosować pojecie „ochrona podstawowa” oraz zamiast „ochrona przed dotykiem pośrednim” – „ochrona przy uszkodzeniu”). W normalnych warunkach eksploatacji ochronę podstawową stanowi izolacja robocza, w którą fabrycznie wyposażone jest każde urządzenie, osprzęt lub przewody elektryczne. Izolacja ta jest dostosowana do napięcia, przy którym pracuje dane urządzenie lub przewód. Rozróżniamy np. przewody o izolacji 250 V, 500 V, 1000 V. Podobnie np. silniki przystosowane do rozruchu za pośrednictwem przełącznika gwiazda – trójkąt mają izolację na napięcie 660 V, podczas gdy normalnie izolacja silników jest wykonywana na 500 V.

Środki ochrony dodatkowej w warunkach budowy to:

 • ograniczenie napięcia zasilającego odbiorniki do 25 V ac lub 60 V dc,
 • samoczynne wyłączanie zasilania poprzez instalowanie wyłączników różnicowoprądowych oraz nadmiarowo-prądowych,
 • stosowanie urządzeń II klasy ochronności oznakowanych na tabliczce znamionowej symbolem podwójnego kwadratu i wyposażonych w specjalną wtyczkę bez styku ochronnego,
 • separację odbiornika (zasilanie za pośrednictwem transformatora separacyjnego),
 • połączenia wyrównawcze,
 • stosowanie narzędzi zasilanych z własnych akumulatorów o bardzo niskim napięciu.

Rozdzielnice budowlane i dźwigowe powinny mieć obudowę o stopniu ochrony IP43. Pozostałe urządzenia zasilane z gniazd wtyczkowych powinny mieć obudowę o stopniu ochrony co najmniej IP44 (wg normy PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)). Wybór środków ochrony zależy od strefy, w której są eksploatowane urządzenia elektryczne (tab. 1.).

Strefa I

Jest to strefa, w której znajdują się elementy związane z zasilaniem budowy w energię elektryczną wraz z urządzeniami rozdzielczymi, pomiarowymi, zabezpieczającymi i ochronnymi całego terenu. Ogrodzenie tej strefy powinno ograniczać dostęp osobom nieupoważnionym, a jego wysokość powinna wynosić co najmniej 2 m i wyróżniać się oznakowaniem i odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. W strefie tej ochronę podstawową powinna zapewnić izolacja i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP43.

Ochronę w przypadku uszkodzenia powinno zapewniać samoczynne wyłączenie zasilania. Dla napięcia 230/400 V samoczynne wyłączenie zasilania powinno nastąpić w czasie nieprzekraczającym 0,2 s. Celowe jest zabezpieczenie terenu budowy i rozbiórki wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 500 mA, zainstalowanym w linii zasilającej urządzenia rozdzielcze nn. Wyłącznik ten zapewnia prawidłową ochronę przy uszkodzeniu nie tylko dla urządzeń rozdzielczych nn, ale również linii zasilających strefy II, obudów rozdzielnic strefy III. Jest także rezerwowym urządzeniem ochronnym dla strefy IV.

Strefa II

Strefa ta obejmuje linie zasilające napowietrzne, kablowe lub przewody oponowe. Ochronę podstawową w tej strefie stanowi izolacja przewodów i kabli, a ochronę w przypadku uszkodzenia – wyłącznik ochronny różnicowoprądowy selektywny zainstalowany w strefie I. Linie powinny być prowadzone możliwie najkrótszymi trasami, najlepiej bez skrzyżowań z drogami transportowymi. Linie zasilające powinny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń. Zaleca się prowadzenie linii zasilających przewodami izolowanymi, przewodami oponowymi lub kablami podwieszonymi na słupach.

Strefa III

Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dźwigowe i przystawki pomiarowe. Ochronę podstawową powinna zapewniać izolacja podstawowa i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP43. Ochronę w przypadku uszkodzenia dla sieci 230/400 V powinno zapewniać samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nieprzekraczającym 0,2 s.

Strefa IV

Strefa IV obejmuje oświetleniowe oraz elektryczne narzędzia ręczne i urządzenia budowlane. Ochronę podstawową powinna zapewniać izolacja podstawowa i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP44. Uzupełnieniem tej ochrony powinny być wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o IΔn≤30 mA. Jako element ochrony w przypadku uszkodzenia mogą być stosowane także transformatory separacyjne.

W IV strefie powinny być użytkowane urządzenia zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale do 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego (układ SELV), albo odbiorniki, narzędzia i urządzenia o II klasie ochronności. Ochronne obniżenie napięcia uzyskuje się stosując transformatory, a także narzędzia zasilane bardzo niskim napięciem z własnych (wbudowanych) akumulatorów.

Jednym ze środków ochrony w przypadku uszkodzenia jest separacja odbiornika. W takim przypadku chroniony odbiornik zasilany jest za pośrednictwem transformatora separacyjnego. Narzędzia ręczne zasilane napięciem 230 V lub 400 V muszą mieć obudowy w II klasie ochronności, czyli podwójną lub wzmocnioną izolację, oznaczone na tabliczce znamionowej podwójnym kwadratem). Szczególnie godne polecenia do prac na terenie budowy są narzędzia zasilane z akumulatorów.

Wybór środków ochrony zależy także od układu sieci, z której zasilana jest budowa. W tabeli 2. zestawiono przykładowe środki ochrony w zależności od dwóch różnych systemów sieci zasilającej. Warto zwrócić uwagę na wykazane w tabeli różnice w stosowanych przewodach ochronnych.

Występujące na placu budowy urządzenia zasilające go w energię elektryczną – linie napowietrzne lub kablowe, stanowią strefę szczególnego zagrożenia. Jeżeli plac budowy zasilany jest linią napowietrzną, strefę zasilania należy lokować na skraju terenu (patrz artykuł w numerze 1 - 2/2008 r. „elektro.info”). Zaleca się, aby rozdzielcze linie napowietrzne były wykonane przewodami izolowanymi. Linie rozdzielcze powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz prowadzone możliwie najkrótszymi trasami. Należy przy tym unikać skrzyżowań z drogami transportowymi.

Za każdym razem przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić działanie ochronnych wyłączników różnicowoprądowych. Kopie zapisów pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym muszą być przechowywane przez kierownika budowy. Wszelkie naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń. Ponadto:

 • elektryczne narzędzia ręczne należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta, a wyniki kontroli muszą być zapisywane i przechowywane przez kierownika budowy,
 • sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją technicznoruchową – każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony,
 • narzędzia elektryczne i oprawy oświetleniowe stosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinny pracować przy napięciu o dopuszczalnej długotrwale wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego, a transformatory obniżające to napięcie powinny znajdować się poza strefą zagrożenia.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne...

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.