elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 3.)

Prowadzenie prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych – strefy niebezpieczne

Zasada określania najmniejszej dopuszczalnej odległości urządzeń budowlanych (sprzętu) i ich elementów od skrajnych
przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, gdzie: A – odległość pozioma między skrajnym przewodem linii
a najbliższym elemente

Na placu budowy mogą występować zarówno linie elektroenergetyczne służące samej budowie, jak i linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów. Mogą to być także linie „obce”, przebiegające w pobliżu prowadzonych robót. Praca w pobliżu linii energetycznych wymaga dużej rozwagi i dyscypliny. Najpewniejszym sposobem eliminacji zagrożenia jest wyłączenie linii spod napięcia na czas prowadzenia robót. W wielu przypadkach jest to jednak niemożliwe.

Zobacz także

Instalacje elektryczne na terenach budów

Instalacje elektryczne na terenach budów

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym...

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym powietrzu, w różnych warunkach pogodowych, przy opadach deszczu, w upale oraz w niskiej temperaturze.

Nowy wymiar inspekcji linii napowietrznych SN i WN

Nowy wymiar inspekcji linii napowietrznych SN i WN

Każdy właściciel jakiegokolwiek urządzenia oczekuje, że będzie mu służyć jak najdłużej, a co ważniejsze, niezawodnie. Dotyczy to również przedsiębiorstw dystrybucyjnych, dla których głównym celem jest...

Każdy właściciel jakiegokolwiek urządzenia oczekuje, że będzie mu służyć jak najdłużej, a co ważniejsze, niezawodnie. Dotyczy to również przedsiębiorstw dystrybucyjnych, dla których głównym celem jest zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej do swoich klientów. Aby zapewnić oczekiwany przez odbiorców poziom świadczonej usługi, muszą podejmować pewien zakres czynności eksploatacyjnych swoich urządzeń. Sprawdzoną zasadą jest: „lepiej zapobiegać niż leczyć”, lecz pojawia się pytanie: jak diagnozować,...

Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych projekt nowej normy dotyczącej instalacji elektrycznych

Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych projekt nowej normy dotyczącej instalacji elektrycznych

Racjonalne korzystanie z energii jest w obecnej gospodarce poważnym problemem. Obejmuje zagadnienia począwszy od pozyskiwania zasobów energetycznych, a następnie ich przetwarzania i wykorzystywania. Konieczne...

Racjonalne korzystanie z energii jest w obecnej gospodarce poważnym problemem. Obejmuje zagadnienia począwszy od pozyskiwania zasobów energetycznych, a następnie ich przetwarzania i wykorzystywania. Konieczne jest oczywiście prowadzenie odpowiednich działań na każdym etapie racjonalizacji. Dlatego wdrażane są odpowiednie zalecenia i ustalane są wymagania mające na celu bardziej racjonalne wykorzystywanie energii.

Szerokość strefy niebezpiecznej zależy od rodzaju linii, wykonywanych prac oraz od napięcia, przy którym pracuje linia elektroenergetyczna. Obowiązujące wymiary szerokości stref niebezpiecznych w pobliżu linii napowietrznych (z przewodami nieizolowanymi) zestawiono w tabeli 1.

Linie napowietrzne na placu budowy lub w jego pobliżu stwarzają niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku:

  • zerwania lub dotknięcia przewodów linii przez pracujące, lub przejeżdżające w pobliżu maszyny budowlane oraz bezpośrednio przez ludzi trzymanymi przez nich przedmiotami,
  • zerwania przewodów linii na skutek warunków atmosferycznych (wiatr, sadź katastrofalna) oraz uszkodzenia słupów,
  • przeskoku napięcia do znajdujących się w pobliżu elementów maszyn, przedmiotów przewodzących i ludzi, 
  • uszkodzenia izolacji linii.
egzamin kwalifikacyjny 2015 1
SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ >>
Egzamin kwalifikacyjny grupa 1 - Wydanie VIII uaktualnione. Stan prawny - 31 marca 2015 r. >>

Szczególnej uwagi wymagają prace prowadzone w pobliżu linii napowietrznych przy użyciu sprzętu zmechanizowanego. Sprzęt ten cechuje się niekiedy dużym zasięgiem pracy, przy czym zasięg pionowy może osiągnąć kilkadziesiąt metrów, a wysięg przekracza często 30 metrów. Możliwe jest więc zerwanie lub dotknięcie przewodów przez najbardziej wysunięty element, mimo że sama maszyna będzie oddalona od linii. Warto przy tym zauważyć, że im większa odległość maszyny od linii, tym trudniejsza jest dla operatora prawidłowa ocena odległości najbardziej wysuniętego elementu od przewodów elektrycznych.

Strefę niebezpieczną należy mierzyć w poziomie od skrajnego przewodu linii po obu jej stronach. Przy stosowaniu żurawi oraz innych urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie podanych szerokości stref odnosi się do najdalej wysuniętego punktu stałego lub ruchomego tych urządzeń oraz przemieszczanego ładunku z uwzględnieniem możliwości jego rozkołysania. Przepisy stanowią, że żurawie samojezdne, koparki i inne ruchome urządzenia, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do linii napowietrznej lub kablowej, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

W tabeli 2. podano najmniejsze dopuszczalne odległości zasięgu maszyn budowlanych pracujących w pobliżu stref niebezpiecznych od czynnych przewodów linii napowietrznych. Zasadę określania tej odległości przedstawiono na rysunku 1. Na każdym słupie linii napowietrznej znajdującym się na placu budowy powinien być umieszczony oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej. Tablice powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2 metry od poziomu terenu. Przykład tablicy ostrzegawczej pokazano na rysunku 2. Trójkąt powinien mieć obramowanie i znak błyskawicy w kolorze czerwonym na białym tle. Napis umieszczony pod spodem należy wykonać czarnymi literami na żółtym tle, przy czym ze względu na czytelność cyfr i liter wysokość znaków nie powinna być mniejsza niż 8 cm.

Bywa, że konieczny jest ruch kołowy i transport pod liniami napowietrznymi. W takich przypadkach ruch ten powinien odbywać się tylko po uprzednio wyznaczonych i zabezpieczonych trasach. Skrzyżowanie dróg kołowych z liniami należy zabezpieczyć bramkami ograniczającymi wysokość pojazdu, ustawionymi po obu stronach poza granicą strefy niebezpiecznej, nie bliżej niż 15 m od miejsca skrzyżowania. Bramki te powinny być wykonane z materiału o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. Wysokość i szerokość bramek powinna wyznaczać gabaryty przejeżdżających pojazdów.

Przy ustalaniu miejsca skrzyżowania pojazdu z linią napowietrzną należy uwzględnić niezbędną odległość przewodu linii od górnej poprzeczki bramki, dlatego też każdorazowo należy uzgadniać takie skrzyżowanie z właściwym Rejonem Energetycznym. Przykład bramki przedstawiono na rysunku 3. Aby bramki były dobrze widoczne, maluje się je w żółtoczarne pasy oraz wyposaża w światła odblaskowe, a także oświetla w warunkach ograniczonej widoczności. Pośrodku poprzeczki bramki należy umieścić znak lub napis określający jej wysokość. W miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo samowolnego przejazdu lub transportu pod liniami, należy zawiesić wzdłuż nich znaki ostrzegawcze. Znaki te w postaci chorągiewek lub tablic należy umieścić na wysokości 2,5 - 3,5 m na lince rozpiętej pomiędzy słupami linii.

Pod liniami napowietrznymi nie wolno lokalizować żadnych obiektów czy też urządzać składowisk materiałów. Zabrania się także prowadzenia transportu ponad liniami napowietrznymi. Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej w pobliżu czynnych linii energetycznych mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych przypadkach jedynie na pisemne polecenie osoby sprawującej kierownictwo lub nadzór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorującej przebieg prac posiadającej wymagane uprawnienia.

Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej należy traktować jako wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia. Organizacja robót wewnątrz strefy niebezpiecznej powinna odbywać się zgodnie z opracowanymi dla danej budowy szczegółowymi „Wytycznymi bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych” zawierającymi:

  • tok postępowania przy robotach w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych,
  • zasady współpracy służb elektroenergetycznych z nadzorem technicznym (budowlanym) i podział obowiązków,
  • szczegółowe rozwiązania środków zabezpieczających.

Nieco odmienne warunki występują przy pracach prowadzonych w pobliżu linii kablowych. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym powstaje wtedy, gdy wystąpi uszkodzenie kabla przez maszyny budowlane lub uszkodzenie powłoki kabla narzędziami ręcznymi. Dla linii kablowych strefa niebezpieczna rozciąga się po obu stronach trasy kabla na szerokość 6 metrów. Jest to odległość praktyczna – sprawa zagrożeń w pobliżu linii kablowych została pominięta w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (patrz literatura). Ponieważ linie kablowe ułożone są pod ziemią, ich trasy na placu budowy muszą być oznakowane. Oznaczniki kabla powinny być rozmieszczone w miejscach zmiany przebiegu linii, a na prostych odcinkach nie rzadziej niż co 20 metrów.

W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne, do których jest wykorzystywany sprzęt zmechanizowany, mogą być wykonywane jedynie na pisemne polecenie upoważnionej osoby sprawującej kierownictwo lub dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorującej przebieg robót. Osoba ta powinna mieć odpowiednie uprawnienia. Praca w pobliżu linii kablowych powinna też odbywać się zgodnie z „Wytycznymi bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych” opracowanymi przez służby elektroenergetyczne budowy.

Jeżeli na placu budowy znajduje się stacja transformatorowa, także ona stwarza zagrożenie. Występuje ono przede wszystkim w pobliżu stacji słupowych oraz stacji kontenerowych zasilanych linią napowietrzną po stronie wyższego napięcia. Także stacje kontenerowe mające wyprowadzone napowietrzne linie rozdzielcze niskiego napięcia należy traktować podobnie jak linie napowietrzne niskiego napięcia. Dlatego też wielkość stref niebezpiecznych wokół stacji transformatorowych należy określać według tabeli 1. i tabeli 2. tak jak dla linii napowietrznych. Cała strefa powinna być ogrodzona, a na ogrodzeniu należy umieścić tablice ostrzegawcze. Cały obszar wewnątrz ogrodzenia powinien być dostępny tylko dla personelu posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47/2003 r., poz. 401).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.