elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Organizacja prac pod napięciem w Polsce

Organizacja prac pod napięciem w Polsce

Potrzeby ciągłości zasilania obiektów przemysłowych oraz rosnąca rola odbiorców komunalnych wyznaczały kierunki dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Należały do nich zakłady energetyczne i elektrownie, którym płaciło się za dostawę prądu. Zabrzmi to co nieco dziwnie, ale wówczas przy fatalnej wypadkowości zastosowano systemowe podejście do bezpieczeństwa pracy w energetyce. Przywiezione wówczas koncepcje z mało dziś popularnych krajów Francji i Rosji (b. ZSRR) i potwierdzone przez energetyków z Japonii i USA legły u podstaw postawienia w Polsce na rozwój techniki prac pod napięciem (PPN). Centralne władze energetyki (wówczas było to Zjednoczenie Energetyki) powierzyły realizacje tych zamierzeń (w 1973 roku) Instytutowi Energetyki, którego Zakład Bezpieczeństwa Pracy miał siedzibę w Gliwicach, a pierwszym zakładem eksperymentującym został ówczesny Zakład Energetyczny Gliwice (obecnie Oddział TAURONu w Gliwicach). Korzystano także z zaplecza naukowego, którym była Politechnika Śląska.

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Na Śląsku powstały pierwsze ośrodki szkoleniowe w Dzierżnie k. Pyskowic i Bielsku-Białej i w roku 1976 po pierwszych szkoleniach brygady z Gliwic wzbudzały lokalne sensacje (wręcz zbiegowiska). Do rozwijania techniki szybko dołączyły kolejne zakłady energetyczne z Opola i w ramach rozszerzania wpływów z Łodzi (ZE Łódź-Teren), obejmującej znaczne przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego. Zawód elektryka zyskał w opinii społecznej i przysparzał korzyści gospodarce.

Technika PPN w energetyce zawodowej

Prace pod napięciem (PPN) w Polsce zaczęto rozwijać w regularny sposób od 1975 roku wraz z pojawieniem się pierwszych przepisów. Wcześniejsze prace w latach 30. do wybuchu II wojny światowej były sporadyczne. Po wojnie odnotowywano dalsze zainteresowanie tą techniką zwłaszcza z utrzymaniem zasilania zakładów produkcyjnych i walką z zabrudzeniami izolacji. Ta ostatnia problematyka owocowała utworzeniem stacji monitorowania zanieczyszczeń izolatorów w Zabrzu i usuwania ich dzięki ciśnieniowym metodom oczyszczania strumieniem wody. Pojawienie się nowych materiałów izolacyjnych w latach 60. i 70. było kolejnym impulsem do poszerzania zastosowań techniki PPN. ZE Gliwice w latach 1975 – 1984 posiadał brygady PPN na niskim napięciu w każdym swoim rejonie (było ich kilkanaście) i był dumą ZEOPd (Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego) w Katowicach. Na terenie zaplecza warsztatowego ZE Gliwice wyprodukowano pierwsze krajowe narzędzia, a zakładowy Ośrodek szkoleniowy w Dzierżnie dostosowano do wymagań techniki PPN, łącznie z centrum telewizji przemysłowej wspomagającej procesy szkoleniowe. Jednocześnie wybudowano od podstaw nowy poligon przy energetycznym Ośrodku Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce (wybudowany na wzór francuskich ośrodków) w Bielsku-Białej (obecny ZIAD).

Zmiany w polskiej gospodarce w latach 80. zaowocowały jej transformacją na początku lat 90. wraz z przemianami ustrojowymi. Rolę Zakładu Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Energetyki z Gliwic (lidera początków techniki PPN od 1973 roku) zaczęły przejmować grupy inżynierów bezpośrednio reagujący na potrzeby swoich przedsiębiorstw. Pod koniec lat 90. po utworzeniu PTPiREE dostrzeżono potrzebę ujednolicania przepisów i tworzenia podobnych technologii. Powstał przy PTPiREE działający do dziś zespół inżynierski tworzący i jednoczący elektryków spółek dystrybucyjnych (utworzonych na bazie zakładów energetycznych) w opracowaniu wybranych tematów wspólnych dla sieciowej energetyki z zachowaniem inicjatyw poszczególnych koncernów (utworzonych z pogrupowania 33 zakładów ostatecznie w 4 koncerny i specyficzny stołeczny zakład – obecnie Innogy). Inną drogę obrał Operator Sieci Przesyłowej, który po założeniu PSE S.A. w 1990 roku przejął majątek sieciowy 220 i 400 kV z zakładów energetycznych (do 1994 roku), jednocześnie powierzając im prowadzenie eksploatacji tej sieci. Z biegiem lat sytuacja ta zmieniała się wraz z rozwojem outsourcingu i dziś podlega regulacjom przetargowym.

Przez kilka lat po 1975 roku nad rozwojem techniki czuwał Komitet PPN działający w strukturach władz energetyki, na czele którego stał wysoki przedstawiciel centralnych organów. Umocnienie w latach 70. struktur Stowarzyszenia Elektryków Polskich spowodowało utworzenie Polskiego Komitetu Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi i nieco później stowarzyszeniowego Komitetu PPN. Z uwagi na pracę tych samych specjalistów w obu komitetach połączono je w Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce i ten stan trwa do dziś. PKBwE SEP grupuje oprócz przedstawicieli energetyki zawodowej, energetyków przemysłowych, producentów sprzętu, ośrodków szkoleniowych, instytucji projektowych i naukowych wspierając rozwój bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektrycznych od 0,4 do 750 kV AC.

Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej nie zanikł społeczny charakter spółek dystrybucyjnych, na który wpływ ma działalność Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczająca kryteria prowadzenia ruchu sieci w sposób jak najmniej uciążliwy dla odbiorców, m.in. minimalizując liczbę przerw w zasilaniu i czasy wyłączeń dostaw energii. Wymaga to nieustającej poprawy współczynników SAIDI i SAIFI – charakteryzującej bezwyłączeniową pracę sieci – a jest możliwe dzięki ciągłemu doskonaleniu techniki PPN.

W dniach 20–21 września 2018 roku pod hasłem „Nowe Technologie Prac Pod Napięciem” odbyła się kolejna IV KONFERENCJA PRAC POD NAPIĘCIEM ENEA Operator Sp. z o.o., która zgromadziła przedstawicieli wszystkich wielkich koncernów OSD i OSP i na podstawie prezentowanych tam materiałów przedstawiony zostanie w miarę aktualny stan techniki PPN w spółkach energetyki zawodowej.

Tauron Dystrybucja S.A.

Nowe kierunki rozwoju PPN na napowietrznych liniach SN TAURON Dystrybucja przedstawiono w [1]. Rozwój prac pod napięciem w TAURON Dystrybucja S.A. i energetyce opolskiej kształtował się w następujący sposób:

 • w latach po 1975 roku i po 1984 r. – wdrożenie i wykonywania prac w na liniach napowietrznych niskiego napięcia odbywało się na bazie „Tymczasowej Instrukcji Technologicznej – wykonanie prac pod napięciem” oraz „Kart technologicznych” opracowanych przez Instytut Energetyki Zakładu Bezpieczeństwa Pracy w Gliwicach.
 • wdrożenie i wykonywania prac na napowietrznych liniach 15 i 20 kV ma znaczące daty w późniejszym ich rozwoju:
  • 1995 r. – powołanie przy PTPiREE Poznań zespołu ds. wyboru i wdrożenia technologii PPN na liniach napowietrznych SN,
  • 1996 r. – nawiązanie współpracy pomiędzy PTPiREE Poznań oraz ESBI International,
  • 1997 r. – szkolenie pierwszej grupy instruktorów przez specjalistów z Irlandii oraz elektromonterów z ZE w Olsztynie (obecnie Energa Operator S.A.),
  • 1997 r. – pierwsze regularne prace na liniach napowietrznych SN w Polsce metodą rękawic elektroizolacyjnych z użyciem podnośnika do PPN,
  • 2004 r. – zakup pierwszego podnośnika i wprowadzenie technologii PPN na liniach SN w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie,
  • 2004 r. – dostosowanie laboratorium do okresowych badań sprzętu i podnośnika; udział w opracowaniu instrukcji PTPiREE – Poznań; wprowadzenie instrukcji Oddziałowej opartej na Instrukcji PTPiREE; etap wdrożenia i wykonywanie pierwszych prac pod napięciem w Oddziale Kraków;
  • 2007 r. – wdrożenia i wykonywanie prac pod napięciem w Oddziale Będzin,
  • 2014 r. – wdrożenie jednolitej instrukcji dla całego TAURON Dystrybucja S.A. (we wszystkich oddziałach).2014/2015 r. – sukcesywny zakup sprzętu, narzędzi podnośników oraz wdrożenie technologii w pozostałych Oddziałach TAURON Dystrybucja S.A.

Zakres technologiczny najlepiej odda wykaz kart technologicznych PPN w sieciach 15 i 20 kV:

 • 1 – przygotowanie do prac pod napięciem w sieciach SN metodą „rękawic elektroizolacyjnych”, 
 • 2 – wymiana izolatora stojącego lub wsporczego, 
 • 3 – wymiana izolatora odciągowego,  
 • 4 – podłączenie odgałęzienia (bez naciągu) na słupie rozgałęźnym, 
 • 5 – podłączenie mostków na słupach odgałęźnych i odporowych, 
 • 6 – odłączenie mostków na słupach odgałęźnych i odporowych, 
 • 7 – odłączenie transformatora, 
 • 8 – podłączenie transformatora, 
 • 9 – demontaż/montaż transformatora, 
 • 10 – demontaż odłącznika zamontowanego nad przewodami linii, 
 • 11 – wymiana odłącznika zamontowanego pod przewodami linii, 
 • 12 – przegląd linii SN, 
 • 13 – naprawa/wymiana mostka, 
 • 14 – montaż osłon ochronnych dla ptaków na izolatorach liniowych, 
 • 15 – montaż osłon ochronnych dla ptaków na transformatorze.

Prawie 100-osobowa grupa personelu organizująca i wykonująca te prace na SN wykonała w roku 2015 – 4232 prace, a w pierwszej połowie 2016 prawie 2215 prac. Natomiast na urządzeniach niskiego napięcia liczba prac w 2015 roku sięgnęła 104 514 prac.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jedyny koncern od wielu lat regularnie i konsekwentnie rozwijający technikę PPN, posiadający na swojej stronie internetowej zakładkę poświęconą tej technice. Organizator konkursów i specjalistycznych konferencji wraz z pokazami PPN [2].

W roku 2017 na sieci niskiego napięcia wykonano 65 048 prac pod napięciem, dostarczono do odbiorców 1771 [MWh] energii elektrycznej. W roku 2018 (6 miesięcy) na sieci niskiego napięcia wykonano 30 645 prac pod napięciem, dostarczono do odbiorców 961 [MWh] energii. Stosunek PPN nn do wszystkich prac na sieci nn (PPN + wył.): 2016 – 86,62%, 2017 – 89,48%. Natomiast na liniach napowietrznych SN w roku 2017 wykonano 598 prac pod napięciem, dostarczono do odbiorców 338 [MWh] energii elektrycznej. W roku 2018 (6 miesięcy) na liniach napowietrznych SN wykonano 589 prac pod napięciem i dostarczono do odbiorców 413 [MWh] energii elektrycznej. Jest to efekt pracy prawie 200-osobowej kadry wykonawczej.

Do zaawansowanej realizacji PPN w ENEA Operator wprowadzono kilka procedur:

 • prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych,
 • prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV,
 • zestawiania danych o sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. z udziałem prac wykonywanych w technologiach pod napięciem,
 • prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem.

ENERGA-OPERATOR S.A.

Co nowego w ENERGA-OPERATOR S.A.? – było tematem prezentacji przedstawicieli tej firmy [3]. Realizując polecenie prezesa zarządu w sprawie powołania projektu operacyjnego pn. „Wdrożenie nowych technologii w zakresie prac pod napięciem w sieciach napowietrznych SN” wykonano prace umożliwiające zastosowanie kolejnych technologii:

 • montaż grzebieni przeciw ptakom,
 • chirurgia drzew w pobliżu linii,
 • obsługa mostków rozłączalnych,
 • rozmostkowanie/zmostkowanie linii w przęśle,
 • wymiana konstrukcji wsporczej słupa przelotowego,
 • wymiana słupa przelotowego,
 • naprawa przewodu w przęśle.
 • W sumie dysponuje się 22 technologiami. 

Poprawiono wiele dokumentów obowiązujących w spółce, a mianowicie:

 • instrukcję PPN w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV (wyd. VI),
 • podręcznik szkoleniowy do nauki wykonywania PPN w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV,
 • wytyczne badania sprzętu i narzędzi do PPN w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV,
 • programy szkoleniowe PPN w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV dla:
  • instruktorów,
  • elektromonterów,
  • pracowników dozoru.

Trwa ciągłe doskonalenie techniki PPN, choć Autorzy upatrują więcej korzyści ze wspólnej działalności spółek dystrybucyjnych w tym zakresie, do której zachęcają od kilku lat.

PGE Dystrybucja S.A.

W PGE Dystrybucja niewątpliwie w technice PPN dominuje doświadczenie elektryków łódzkich i lubelskich, niestety pozostali jeszcze mają przed sobą wiele do zrobienia zwłaszcza w sieci SN. Nową technologię PPN zastosowania serwisowej linii kablowej SN zainteresował uczestników konferencji doświadczony przedstawiciel PGE Dystrybucja [4]. SSLK to zestaw składający się z:

 • elastycznej linii kablowej, w dodatkowej osłonie mechanicznej, pozwalającej na jej wielokrotne rozwijanie i zwijanie,
 • wyposażenia dodatkowego w postaci specjalistycznego osprzętu (mostki, złączki-mufki), o obciążalności prądowej do 200 A umożliwiającego podłączanie SSLK w liniach napowietrznych i stacjach wnętrzowych w sieciach kablowych.

Obwody elektryczne średnich napięć i funkcjonująca w nich m.in. aparatura wymagają okresowych przeglądów, napraw lub wymian. Aby do tych prac nie wyłączać całych obwodów, rozwinięto tymczasowe techniki zasilania, w których istotną rolę odgrywa bocznikowanie obwodów SN, w tym wykonywane w technologii prac pod napięciem. Szczególnymi odmianami tej technologii są: przyłączanie boczników pod napięciem oraz tymczasowe zasilanie fragmentów sieci.

Przy bocznikowaniu pod napięciem prostych fragmentów obwodu, w celu naprawy lub wymiany jego elementu, rozpływ prądu pomiędzy gałęzią bocznikowaną (główną) a bocznikującą zależy od wartości impedancji tych gałęzi i jest do nich odwrotnie proporcjonalny (wynika to z pierwszego prawa Kirchhoffa). Wówczas przez gałąź bocznikującą przepływa tylko część natężenia prądu obwodu, pozostała przepływa nadal gałęzią zbocznikowaną [7].

Pomimo znacznej wartości natężenia prądu w gałęzi zbocznikowanej (19% do 43%) można przystąpić do rozłączania obwodu (rozkręcania połączenia śrubowego), gdyż podczas rozłączania obwodu zwiększa się wartość jego impedancji, co powoduje zmianę relacji prądów pomiędzy gałęzią bocznikującą (impedancja o stałej wartości), a gałęzią zbocznikowaną o wzrastającej impedancji. Następuje udoskonalenie opisanego sposobu montażu i eksploatacji kablowych linii serwisowych wraz z zebraniem doświadczenia z zawodowej praktyki.

PSE S.A.

Prace pod napięciem w sieci przesyłowej PSE S.A. przedstawiono w referacie [5]. Początki prac pod napięciem w sieci przesyłowej po powołaniu spółki PSE S.A. sięgają 1994 roku. Wcześniej, w latach 1984 – 1994 prace na sieci przesyłowej realizowało dziesięć brygad do obsługi linii napowietrznych 220, 400 i 750 kV zlokalizowanych w b. zakładach energetycznych. Dokumenty zezwalające na pracę były opracowane na bazie kontraktów z Węgrami i Niemcami przez Zakład Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Energetyki w Warszawie i Gliwicach. W latach 1994 – 2006 najaktywniejszą brygadą do PPN była ekipa z b. ZE Toruń, realizująca wymianę izolacji w praktycznie wszystkich rodzajach łańcuchów linii 220 i 400 kV.

Początki celowo zorganizowanych prac pod napięciem w PSE S.A. sięgają 2006 roku. W tym okresie rozpoczęto prace związane z opracowaniem modelu organizacyjnego prac pod napięciem w polskiej elektroenergetycznej sieci przesyłowej. W tym samym roku opracowano regulamin PPN i przymierzono się do stworzenia katalogu PPN. Dokument ten zawiera podstawowe informacje o dopuszczonych do stosowania w sieci PSE S.A. technologiach. W maju 2014 roku została zaktualizowana „Instrukcja prowadzenia prac bez wyłączania napięcia w obiektach sieciowych PSE S.A.”. Dokument ten określa zasady organizacji i prowadzenia prac bez wyłączania napięcia w sieci przesyłowej PSE S.A. i przeznaczony jest dla pracowników sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz dla osób organizujących i wykonujących prace bez wyłączania napięcia w sieci przesyłowej PSE S.A.W chwili obecnej są cztery firmy, które świadczą usługi w zakresie PPN na obiektach sieciowych PSE S.A. Są one w posiadaniu 82 technologii do realizacji prac pod napięciem na obiektach sieciowych PSE S.A. Firma 1 posiada 16 technologii, firma 2 – 47 technologii, firma 3 – 5 technologii, firma 4 – 14 technologii. Przykładowe prace tych firm, to:

 • oględziny odgórne słupów linii 220 kV i 400 kV (jedno- i dwutorowych),
 • montaż tablic informacyjnych na liniach 220 kV i 400 kV (jedno- i dwutorowych),
 • naprawa przewodu odgromowego przy zawiesiu odgromowym lub wymiana mostka przewodu odgromowego na liniach 220 kV i 400 kV (jedno i dwutorowych),
 • naprawa przewodu roboczego na liniach 220 kV i 400 kV poprzez zamontowanie oplotu naprawczego lub złączki naprawczej (linie jednotorowe lub dolne fazy linii dwutorowych),
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej słupa serii Z52 i Z33 – prace monterskie i malarskie,
 • prace związane z wymianą izolatorów,
 • wymianę i montaż przewodów odgromowych oraz OPGW (patrz [11]),
 • malowanie konstrukcji pod aparatami i izolatorami wsporczymi w polu rozdzielni 220 kV,
 • prace z wózka na przewodach roboczych (wiązki dwuprzewodowe) linii 400kV przy zastosowaniu krzesełka monterskiego do wprowadzenia montera na potencjał.

Prace bez wyłączania napięcia mogą realizować wyłącznie Wykonawcy, którzy podpisali z PSE S.A. umowę na wykonanie tych prac. Wykonawca powinien prowadzić prace bez wyłączania napięcia w sieci przesyłowej na podstawie „Instrukcji prowadzenia prac bez wyłączania napięcia w obiektach sieciowych PSE S.A.” i zaakceptowanej do stosowania przez PSE S.A. technologii pracy.

Warunkiem akceptacji przez PSE S.A. stosowania w sieci przesyłowej danej technologii pracy bezwyłączeniowymi technikami utrzymania jest posiadanie przez wykonawcę ważnej karty technologicznej dla przedmiotowej pracy, zawierającej:

 • wykaz narzędzi dopuszczonych do stosowania w przedmiotowej technologii,
 • wykaz sprzętu i materiałów, jakie mają być użyte ze wskazaniem ich cech,
 • minimalną liczbę pracowników niezbędnych do wykonania wskazanej technologii,
 • kolejność czynności (etapy pracy) do przygotowania, przebiegu i zakończenia pracy,
 • ewentualne szkice, rysunki i schematy realizowanej technologii;
 • konstrukcja technologii w sposób zapewniający zachowanie minimalnych odległości zbliżenia;
 • przystosowanie technologii do rozwiązań technicznych zastosowanych w sieci przesyłowej PSE S.A. (dotyczy to głównie kompatybilności sprzętu i narzędzi wymaganych daną technologią z elementami sieci, na których ma być wykonywana praca).

Do najczęściej stosowanych prac w technologii PPN na liniach NN, podczas realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych zalicza się:

 • wymianę izolacji,
 • wymianę przewodów odgromowych na odgromowe skojarzone ze światłowodami,
 • malowanie konstrukcji wsporczych linii 400 kV.

Praktyka dla potrzeb OSP jest ciągle rozwijającą się dziedziną o wielu aspektach zwłaszcza w relacjach outsourcingu.

Podsumowanie

Zastosowane 45 lat temu systemowe podejście do techniki utrzymania bezprzerwowej i bezwyłączeniowej elektroenergetycznych urządzeń i sieci zaowocowało zdecydowanym obniżeniem wypadkowości, a dziś jest inspirującą działalnością elektryków [6],[7],[8]. Dzielą się swoim doświadczeniem na forum krajowym na konferencjach organizowanych od 1988 roku oraz na forum europejskim od 1992 roku (najbliższa także 13.ta w 2020 roku w Turynie we Włoszech) [9],[10],[12].

Pominięto zastosowanie techniki PPN w przemyśle, choć doświadczenie elektryków kolejarzy jest bardzo bogate – w szczytowym okresie posiadali 57 pociągów napraw sieci trakcyjnej pod napięciem (3 kV DC). Pierwsze w kraju czyszczenie urządzeń pod napięciem zastosowano w Hucie Katowice. Na Śląsku rozpoczęto mycie izolacji pod napięciem, silikowanie aparatury stacyjnej (Łagisza), aby zapobiegać skutkom zabrudzeń.

Współcześnie systemowe podejście do bezpieczeństwa w energetyce ma wiele innych kierunków i celów. Uwzględnienie infrastruktur krytycznych, likwidacja wypadków śmiertelnych i ograniczenie wypadków ciężkich poparzeń łukiem elektrycznym, szerokie uwzględnianie miar ryzyka, przejście całkowicie na utrzymanie urządzeń elektrycznych pod napięciem, weryfikacja pracy komisji kwalifikacyjnych przyznających tzw. grupy elektryczne, unowocześnianie sprzętu, narzędzi i wyposażenia osobistego. Wszędzie w tych rozwiązaniach znajduje się miejsce na wykorzystanie lub realizację techniki PPN.

Systemowe podejście to integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, środowiskiem, jakością, ryzykiem, wprowadzanie nowych narzędzi projektowych typu BIM, realizacja inwestycji z aktywnym prowadzeniem eksploatacji z upowszechnianiem dobrych praktyk.

Systemowe podejście do bezpieczeństwa w energetyce wymaga także zmiany w edukacji zawodowej. Energetyka staje się siłą nośną i jedną z najbardziej innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin gospodarek i życia społecznego. Zatem mamy jeszcze wiele do zrobienia.

Artykuł prezentowany w formie referatu na IX KDE.

Literatura

 1. IV KONFERENCJA PRAC POD NAPIĘCIEM ENEA Operator w Gronowie „Nowe Technologie Prac Pod Napięciem” 20-21.09.2018 – prezentacje poniżej [1]-[6] [1] Miedzianka A., Zoworka L., Tauron Dystrybucja: Nowe kierunki rozwoju prac pod napięciem na napowietrznych liniach SN w TAURON Dystrybucja S.A. 
 2. Geruzel G., Enea Operator: Rozwój prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. 
 3. Sztukowski J., Roman M., Energa Operator: Co nowego w ENERGA -OPERATOR S.A. 
 4. Płuciennik S., PGE Dystrybucja: Budowa i zastosowanie serwisowej linii kablowej SN 
 5. Kochan G., Partatus M., PSE S.A.: Prace pod napięciem w sieci przesyłowej PSE S.A. 
 6. Dudek B., PSE S.A.: Nowe technologie PPN - tworzenie przepisów i instrukcji dopuszczających ich stosowanie 
 7. Dudek B., PKBwE SEP: Akademia Energetyki 2016-19, Energetyka (20 wykładów)
 8. Lubicki W., Dudek B.: Eighty years of Polish experiences in technology of live-line working and impressions from all 10 ICOLIM conferences, 11th International Conference on Live Maintenance ICOLIM’ 2014, 21–23 May 2014 Budapest, Hungary oraz Energetika (Czechy) nr 10/2014 (str. 528-535); i Energetyka nr 8, 2014 (s.478-484)
 9. Materiały konferencyjne z XII Konferencji „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie” Katowice/Chorzów, 2016 
 10. CIGRE Raport 561 „Live Work – A Management Perspective, CIGRE decembre 2013 [11] Dudek B.: Technologie i bezpieczeństwo wymiany pod napięciem przewodów odgromowych na typu OPGW na liniach napowietrznych, ŚlWE nr 1, 2016 [12] Dudek B.: Nowoczesne utrzymanie sieci pod napięciem na europejskiej konferencji ICOLIM’2017 w Strasburgu ICOLIM 2017, ŚlWE nr 4, 2017

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne...

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.