Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Emergency lighting as an aid to evacuate
Oświetlenie awaryjne jest systemem działającym na zmysł wzroku, który ma największy udział percepcji otoczenia. Dlatego oświetlenie awaryjne jest tak ważnym elementem wspomagającym ewakuację.
Oświetlenie awaryjne jest systemem działającym na zmysł wzroku, który ma największy udział percepcji otoczenia. Dlatego oświetlenie awaryjne jest tak ważnym elementem wspomagającym ewakuację.
Fot. pixabay.com

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

W artykule:

• Przepisy prawne
• Oświetlenie awaryjne – ustawy i rozporządzenia
• Oświetlenie awaryjne – wybrane normy i wymagania

Ludzie otrzymują informacje poprzez różne zmysły. Na przykład w przypadku pożaru poprzez zmysł węchu wyczuwamy swąd, poprzez zmysł dotyku – gorące drzwi lub ścianę, a poprzez zmysł słuchu – informację od innych ludzi czy z systemów automatycznych, np. DSO. Wreszcie poprzez zmysł wzroku widzimy, co się dzieje w otoczeniu.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w magazynie „The Teacher” szacuje się, że około 90% informacji zawdzięczamy zmysłowi wzroku, podczas gdy zmysły dotyku, węchu i smaku dostarczają nam pozostałych 10%. Choć niemożliwe jest przypisanie każdemu ze zmysłów konkretnej wartości liczbowej, umowny podział 90% –10% wyraźnie wskazuje na ogromną przewagę poznawczą przypisywaną zmysłowi wzroku [1].

Czytaj też: Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych >>

Oświetlenie awaryjne jest systemem działającym na zmysł wzroku, który ma największy udział percepcji otoczenia. Dlatego oświetlenie awaryjne jest tak ważnym elementem wspomagającym ewakuację.

Przepisy prawne

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zgodnie z artykułem 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:

 • konstytucja,
 • ustawy,
 • ratyfikowane umowy międzynarodowe,
 • rozporządzenia,
 • akty prawa miejscowego (na obszarze działania organów, które je ustanowiły).

Zgodnie z Ustawą o Państwowej Straży Pożarnej (DzU 1991 nr 88 poz. 400 z późn. zm.).. Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
 6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
 7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 9. realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Zatem to na Państwowej Straży Pożarnej spoczywa obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem przepisów pożarowych.

W dalszej części zostanie przedstawione zestawienie wybranych przepisów wynikających z Ustaw i Rozporządzeń oraz Norm, dotyczące oświetlenia awaryjnego w obiektach budowlanych w odniesieniu do projektowania i użytkowania oświetlenia awaryjnego.
Wymagania stawiane w prawodawstwie urządzeniom technicznym, np. oprawom oświetleniowym, bateriom centralnym czy kablom wykorzystywanym do oświetlenia awaryjnego zostaną tu pominięte, gdyż wymagania te dotyczą bezpośrednio producenta lub wprowadzającego na rynek a projektanta tylko pośrednio.

Oświetlenie awaryjne – ustawy i rozporządzenia

Poniżej przedstawione są podstawowe informacje dotyczące ustaw i rozporządzeń dotyczących bezpośrednio lub pośrednio oświetlenia awaryjnego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (DzU z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.):

 1. wymaga projektowania i budowania w sposób określony w przepisach w tym warunkach technicznych zapewniając:
  • spełnienie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania,
  • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. przedstawia wymagalność dotyczącą użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymania w należytym stanie technicznym.

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.):

 1. przedstawia definicję ochrony przeciwpożarowej,
 2. określa obowiązki właściciela budynku, dotyczące zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,
 3. wymaga, by projektanci zapewnili zgodność dokumentacji z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 4. określa konieczność uzgodnienia projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 5. określa, że oceny projektu, dokonuje się w oparciu o Polskie Normy, a w przypadku ich braku – wymagania techniczno-użytkowe określone w rozporządzeniu,
 6. określa, że wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów DzU 2010 nr 109, poz. 719. (wraz ze zmianą DzU z 2019 poz. 67):

 1. definiuje pojęcie urządzeń przeciwpożarowych, włączając w to oświetlenie ewakuacyjne,
 2. określa warunkowe dopuszczenie do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych poprzez przeprowadzenie odpowiednich prób i badań,
 3. określa warunki ewakuacji z zagrożonych stref a także wskazuje oświetlenie awaryjne jako jeden ze środków technicznych pomagających w ewakuacji,
 4. brak wymaganego oświetlenia awaryjnego jest podstawą do uznania, że użytkowany istniejący budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DzU nr 1422 z 2015 r. z późniejszymi zmianami:

 1. określa, że zanik napięcia może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, lub znaczne straty materialne,
 2. wymaga, by takie obiekty wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne,
 3. określa zakres stosowania oświetlenia awaryjnego,
 4. określa zakres stosowania oświetlenia zapasowego,
 5. określa czas działania oświetlenia awaryjnego,
 6. określa obowiązek wykonania oświetlenia awaryjnego zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie – § 181 ust. 7 przywołuje normy z numeru i daty: PN-EN 1838:2005, PN-EN 50172:2005 i PN-IEC 60364-5-56:2010,
 7. określa wymagania oświetlenia awaryjnego dla budynków tymczasowych, wiat oraz pomieszczeń pneumatycznych.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (DzU z 2011, nr 144, poz. 859):

 1. określa zakres stosowania oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach metra,
 2. określa zakres stosowania oświetlenia awaryjnego w tunelach,
 3. określa czas działania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego ze względu na bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[oświetlenie awaryjne, oświetlenie, ewakuacja, oświetlenie ewakuacyjne, obiekt budowlany, ewakuacja, droga ewakuacyjna, kable elektryczne, przewody elektryczne]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jakie wybrać kable, przewody i osprzęt kablowy!

kable i przewody - przewodnik

Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz... czytam więcej »

 


Kamery termowizyjne nawet 40% taniej!

Promocja na kamery termowizyjne FLIR

Tylko do 9 grudnia możesz kupić kamery termowizyjne do prac elektrycznych i energetycznych w dużo niższych cenach... sprawdź za ile »

 


Dowiedz się, jak dobrać odpowiedni dla Twojego urządzenia rodzaj zasilania?

Rodzaje zasilania

Współczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne spełniają ogrom funkcji, których oczekują ich użytkownicy. Są znakomitą pomocą w życiu i pracy, jednak wymagają zadbania o jeden aspekt – niezawodną, łatwo... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
11/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje elektryczne na terenie imprez plenerowych – błędy oraz wymagania
 • - Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl