Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Metody ograniczania prądów zwarciowych w sieciach SN - stan obecny i tendencje rozwojowe

Methods for limiting the short-circuit current in mv nets current state and development trends
W pracy przedstawiono przykłady wykorzystania środków biernych i czynnych do ograniczania prądów zwarciowych w sieciach SN.
W pracy przedstawiono przykłady wykorzystania środków biernych i czynnych do ograniczania prądów zwarciowych w sieciach SN.
Rys. redakcja EI

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną przez odbiorców wymaga ciągłego rozbudowywania lub modernizowania sieci rozdzielczych okręgowych SN. Wartości natężenia prądów zwarciowych przepływających w takich obwodach, zwłaszcza zasilanych z sieci elektroenergetycznych o dużej mocy zwarciowej, są często znacznie wyższe (niekiedy kilkudziesięciokrotnie) od wartości prądów znamionowych cieplnych długotrwałych urządzeń rozdzielczych tam stosowanych. Nadmierne nagrzewanie się torów prądowych urządzeń w czasie trwania zwarcia powoduje także szybsze starzenie się ich izolacji. Wymusza to instalowanie w stacjach/rozdzielnicach drogiej aparatury rozdzielczej, o wysokich parametrach technicznych [2, 6].

Ograniczanie tak znacznych wartości prądów zwarciowych służy zmniejszaniu ich negatywnych skutków cieplnych i elektrodynamicznych [5, 7, 8], które w wielu przypadkach są trudne do opanowania, a likwidacja powstałych zakłóceń – kosztowna. Podejmowane w tym celu odpowiednie działania wiążą się nie tylko z potrzebą ograniczania wartości maksymalnych prądów zwarciowych, ale również ich stromości narastania i czasu trwania zwarcia. Zabiegi te mają istotny wpływ na obniżenie kosztów budowy (modernizacji) urządzeń rozdzielczych.

Celem nadrzędnym ograniczania prądów zwarciowych jest ogólna poprawa jakości energii w danej sieci, poprzez skuteczne ograniczenie w niej liczby i głębokości zapadów napięcia oraz czasu ich trwania [11, 14].

Ograniczanie prądów zwarciowych

Poziom prądów zwarciowych w sieciach SN można skutecznie ograniczać zarówno środkami biernymi, jak i czynnymi [7, 8, 11].

A. Do środków biernych ograniczania prądów zwarciowych można zaliczyć między innymi:

• sekcjonowanie szyn zbiorczych (rys. 1.),
• instalowanie transformatorów z podwyższonymi wartościami napięcia zwarcia,
• stosowanie transformatorów z dzielonymi uzwojeniami strony wtórnej (rys. 2.),
• wykorzystanie bezrdzeniowych dławików ograniczających (zwanych przeciwzwarciowymi),
• instalowanie w danym układzie wyłączników, zdolnych do realizowania łączeń synchronizowanych.

Rys. 1. Ograniczanie prądów zwarciowych przez sekcjonowanie szyn zbiorczych; rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz
Rys. 2. Układ połączeń stacji SN umożliwiający obniżenie mocy zwarciowej na szynach SN; rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz

a) Sekcjonowanie szyn zbiorczych (rys. 1.) prowadzi do zmniejszenia wartości mocy zwarciowej i ograniczenia prądu zwarciowego w danym obwodzie oraz do zwiększenia niezawodności zasilania odbiorców. Dzięki zmianie konfiguracji układu elektroenergetycznego, w przypadku uszkodzenia jednej sekcji szyn, druga sekcja umożliwia zasilanie, jeśli nie wszystkich, to najważniejszych odbiorników energii elektrycznej.

b) Instalowanie transformatorów z podwyższonymi wartościami napięcia zwarcia – transformatory o większych napięciach zwarcia skuteczniej ograniczają wartości prądów zwarciowych (reaktancja dla składowej symetrycznej zgodnej transformatora XT1 wzrasta wraz ze wzrostem jego wartości napięcia zwarcia DUk%); transformatory takie są jednak źródłem zwiększonych strat obciążeniowych mocy i energii biernej:

  (1)

gdzie:

ΔUk% – napięcie zwarcia transformatora, w [%],
SNT – moc transformatora, w [MVA],
U – napięcie znamionowe, w [kV], po stronie uzwojeń transformatora, do której ma być odniesiona reaktancja XT1.

c) Stosowanie transformatorów z dzielonymi uzwojeniami strony wtórnej na dwie części; rozwiązanie takie jest zalecane zwłaszcza w stacjach elektrownianych i dużych stacjach elektroenergetycznych (rys. 2.).

Rys. 3. Trójbiegunowy dławik bezrdzeniowy do ograniczania prądów zwarciowych [7]
Rys. 3. Trójbiegunowy dławik bezrdzeniowy do ograniczania prądów zwarciowych [7]

Każda część uzwojenia strony wtórnej ma moc równą połowie mocy uzwojenia pierwotnego górnego napięcia, co istotnie wpływa na zmniejszenie mocy zwarciowej na szynach rozdzielni średniego napięcia.

d) Dławiki ograniczające (bezrdzeniowe) o stałej wartości indukcyjności (reaktancji), niezależnej od wartości przepływającego prądu, są stosowane do ograniczania prądów zwarciowych w stacjach elektroenergetycznych SN, w celu zwiększenia impedancji (reaktancji) obwodów zwarciowych (rys. 3.).

Dławiki do ograniczania prądów zwarciowych, poza parametrami właściwymi dla aparatów elektrycznych, charakteryzują się przede wszystkim:
  • znamionowym procentowym napięciem zwarcia ΔU% lub
  • reaktancją procentową względną dławika X*d.

Przy tym w praktycznych ich wykonaniach rezystancja dławika Rd jest znacznie mniejsza od reaktancji dławika Xd (Xd >> Rd), stąd ΔU% ≅ X*d [8, 11].

Wartość znamionowego procentowego napięcia zwarcia dławika ΔUd% wyznaczamy z zależności:

 (2)

gdzie:

INd – prąd znamionowy ciągły dławika, w [kA],
UNd – napięcie znamionowe dławika, w [kV],
Xd – reaktancja dławika przy częstotliwości znamionowej, w [W],
X*– reaktancja względna dławika, w [%].

W zależności od stopnia obniżenia prądu zwarciowego, dławiki budowane są na różne znamionowe procentowe napięcia zwarcia, od kilku do kilkunastu %. Są instalowane: na dopływach linii (rys. 4a), odpływach (głównie linii kablowych) (rys. 4b) oraz jako dławiki szynowe (sekcyjne) dzielące szyny zbiorcze (rys. 4c).

Rys. 4. Sposoby ograniczania prądów zwarciowych za pomocą dławików ograniczających zwarcie: a) układ z dławikiem dla kilku linii, b) układ z dławikiem liniowym, c) układ z dławikiem sekcyjnym (szynowym); rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz

Na skutek zwiększenia impedancji (reaktancji) obwodów zwarciowych, uzyskuje się zarówno ograniczenie prądu zwarciowego w danym obwodzie, jak również podtrzymywanie napięcia na szynach zbiorczych na ustalonym poziomie, przy zwarciach w liniach za dławikiem (rys. 4b).

e) Łączenie synchronizowane oznacza wyłączenie prądu zwarciowego łącznikiem zestykowym, w którym chwila utraty styczności styków występuje z wyprzedzeniem o 1–3 ms względem chwili przechodzenia prądu przez zero (rys. 5.). Umożliwia to zgaszenie łuku elektrycznego przy pierwszym przejściu prądu przez zero [7, 10].

Rys. 5. Przebieg wyłączania prądu przemiennego wyłącznikiem synchronizowanym, gdzie: ia, ua – prąd i napięcie łuku, ipa – prąd połukowy, uc – napięcie powrotne; rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz

Wyłączniki przeznaczone do łączeń synchronizowanych powinny w zasadzie dysponować osobnymi napędami dla poszczególnych biegunów. Stosowane wówczas napędy elektromagnesowe są zasilane najczęściej z baterii kondensatorowych o dużych pojemnościach, co zapewnia mały rozrzut czasów otwierania w poszczególnych biegunach łącznika [7]. Sumaryczny rozrzut wartości czasów własnych przy otwieraniu styków nie powinien przekraczać ±1 ms.

Czytaj też: Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć >>>

Przedstawione środki bierne ograniczania prądów zwarciowych nie wpływają w sposób zasadniczy na jakość energii, gdyż nie ograniczają w sposób istotny czasu trwania zwarcia, a zwłaszcza występowania zapadu napięcia w sieci [14].

B. Spośród stosowanych w sieciach SN czynnych środków ograniczania prądów zwarciowych należy w szczególności wyróżnić:

Rys. 6. Trójfazowy zespół bezpiecznikowy (ABB)
Rys. 6. Trójfazowy zespół bezpiecznikowy (ABB)

1. bezpieczniki topikowe;
2. ograniczniki prądu typu Is Limiter,
3. nadprzewodnikowe ograniczniki prądu.

1. Bezpieczniki SN są łącznikami bezstykowymi przeznaczonymi do zabezpieczenia przed skutkami zwarć transformatorów, silników, baterii kondensatorów, przekładników i linii elektroenergetycznych o niewielkich obciążeniach (rys. 6.).

Rys. 7. Wnętrze bezpiecznika SN (ABB); widoczny element topikowy w postaci cienkiej taśmy, z licznymi przewężeniami
Rys. 7. Wnętrze bezpiecznika SN (ABB); widoczny element topikowy w postaci cienkiej taśmy, z licznymi przewężeniami

Wewnątrz szczelnej obudowy wkładki bezpiecznikowej umieszczony jest w otoczeniu piasku kwarcowego element topikowy w postaci odpowiednio ukształtowanego drutu srebrnego lub miedzianego (rys. 7.), którego zadaniem jest przerwanie obwodu w wyniku stopienia się pod wpływem prądu zwarciowego o określonej wartości [7, 8]. Wkładki bezpiecznikowe są elementami jednorazowego działania.

Bezpieczniki charakteryzują się zdolnością wyłączania prądu zwarciowego o znacznych wartościach, przed osiągnięciem amplitudy pierwszej półfali tego prądu (skracając tym samym czas trwania zwarcia), a także względnie niskimi przepięciami łączeniowymi przy przerywaniu prądu zwarciowego. Prądy znamionowe ciągłe bezpieczników SN na ogół nie przekraczają 315 A, stąd nie mogą być stosowane w torach prądowych o znacznych prądach roboczych.

2. Ograniczniki prądu zwarciowego typu IS limiter są łącznikami ograniczającymi wartości szczytowe i czas trwania prądu zwarciowego w sieciach SN (rys. 8.). Aparat taki składa się z dwóch torów prądowych:

Rys. 8. Ogranicznik prądów zwarciowych Is limiter SN (ABB), gdzie: 1 – rura izolacyjna, 2 – ładunek wybuchowy, 3 – przewód główny rozrywany eksplozją ładunku pirotechnicznego, 4 – wkładka bezpiecznikowa, 5 – transformator impulsowy (pomiar prądu zwarciowego); rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz
Rys. 8. Ogranicznik prądów zwarciowych Is limiter SN (ABB), gdzie: 1 – rura izolacyjna, 2 – ładunek wybuchowy, 3 – przewód główny rozrywany eksplozją ładunku pirotechnicznego, 4 – wkładka bezpiecznikowa, 5 – transformator impulsowy (pomiar prądu zwarciowego); rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz

   • głównego, przewodzącego prądy robocze oraz
   • równoległego do niego toru, wyposażonego w bezpiecznik z piaskiem kwarcowym.

Tor główny wyposażony jest w ładunek wybuchowy, który eksploduje po podaniu sygnału z układu sterującego mierzącego szybkość narastania prądu. W wyniku tego działania następuje przerwanie toru głównego.
Prąd zwarciowy płynąc z kolei przez bezpiecznik bocznikujący tor główny jest ograniczany i ostatecznie wyłączany.
Całkowite przerwanie obwodu zwarciowego, od chwili wystąpienia zwarcia do chwili wyłączenia prądu, trwa poniżej 5 ms, tj. przed osiągnięciem przez prąd zwarciowy wartości szczytowej.

Łączniki tego typu są aparatami jednokrotnego działania, stąd istnieje konieczność wymiany wkładek bezpiecznikowych po każdorazowym zadziałaniu łącznika [6, 7].

Przykład zastosowania pirotechnicznego ogranicznika prądu zwarciowego do rozdzielenia równoległego źródła zasilania przedstawiono na rys. 9. [7].

Rys. 9. Przykład zastosowania ogranicznika prądu zwarciowego: a) ogranicznik prądu zwarciowego sekcjonujący szyny zbiorcze rozdzielnicy, b) przebiegi prądów zwarciowych; rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz

Podczas wystąpienia zwarcia w obwodzie, ogranicznik oddziela dwie sekcje od siebie (zwarcie zasilane jest tylko z transformatora T1 ) w czasie kilku milisekund, zmniejszając tym samym wartość prądu w miejscu zwarcia. Ogranicznik tego typu cechuje się dużą obciążalnością prądową ciągłą toru prądowego w stanie zamknięcia i jednocześnie skutecznym ograniczeniem wartości i czasu trwania prądu zwarciowego przez bezpiecznik.

Rys. 10. Rzeczywista charakterystyka napięciowo-prądowa nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarciowego, gdzie: Ic – wartość krytyczna prądu zwarciowego, po przekroczeniu której ogranicznik jest w stanie rezystywnym (aż do wyłączenia prądu); rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz

3. Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego (Superconducting Fault Current Limiter – SCFCL) zawierają w swej budowie nadprzewodniki przede wszystkim wysokotemperaturowe – wymagające schłodzenia ich do temperatury poniżej 135 K [1, 3, 4, 12, 13]. Materiał nadprzewodzący ma silnie nieliniową charakterystykę napięciowo-prądową (rys. 10.), z prawie gwałtownym przejściem (okres przejściowy Dt) ze stanu nadprzewodzącego (zerowa impedancja) do stanu rezystywnego (duża impedancja).

Ograniczniki tego rodzaju umożliwiają skuteczne ograniczenie prądu zwarciowego w ciągu kilku ms (rys. 11.).

Rys. 11. Przykład ograniczania prądu zwarciowego przez ogranicznik nadprzewodnikowy [3, 4]
Rys. 11. Przykład ograniczania prądu zwarciowego przez ogranicznik nadprzewodnikowy [3, 4]

Ze względu na sposób działania ograniczników nadprzewodnikowych, możemy wyróżnić przede wszystkim dwa charakterystyczne typy: rezystancyjne oraz indukcyjne [3, 4].

W ogranicznikach typu rezystancyjnego element nadprzewodzący jest bezpośrednio włączony w obwód chroniony (rys. 12.).

Rys. 12. Schemat nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarciowego typu rezystancyjnego; rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz
Rys. 12. Schemat nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarciowego typu rezystancyjnego; rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz

Element nadprzewodnikowy jest zanurzony w czynniku chłodzącym (ciekły azot lub hel) i zamknięty w kriostacie [3]. W czasie normalnej pracy prąd znamionowy płynie przez nadprzewodnik, który znajduje się w stanie nadprzewodnictwa. Podczas wystąpienia zwarcia w obwodzie, ograniczenie prądu następuje poprzez gwałtowny wzrost impedancji materiału nadprzewodzącego, w chwili gdy prąd ten przekracza krytyczną wartość prądu Ic (rys. 10.), charakterystyczną dla danego ogranicznika.

Do zalet ogranicznika rezystancyjnego można zaliczyć:

 • prostą konstrukcję ogranicznika i układu chłodzącego;
 • szybki czas działania;
 • dużą rezystancję w fazie rezystywnej;
 • możliwość pracy w systemach stało- i zmiennoprądowych.

Wadami tego typu ograniczników są problemy z wykonaniem odpowiedniej izolacji dla przepustów prądowych, narażonych na silne pole elektryczne i duże zmiany temperatury, a także straty zmiennoprądowe, występujące na granicy ziaren w nadprzewodnikach polikrystalicznych, przy niewielkich gęstościach prądu.

Przykładowe parametry techniczne, prototypowego rezystancyjnego ogranicznika prądu zwarciowego (CURL 10), są następujące [9]:

 • napięcie znamionowe – 10 kV,
 • prąd znamionowy – 600 A,
 • znamionowa moc zwarciowa – 10 MVA,
 • maksymalny prąd płynący przez ogranicznik – 8,75 kA,
 • maksymalny czas trwania zwarcia – 60 ms,
 • temperatura pracy – 65 K.
Rys. 13. Schemat elektryczny nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarciowego typu indukcyjnego; rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz
Rys. 13. Schemat elektryczny nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarciowego typu indukcyjnego; rys. R. Berczyński, S. Kulas, H. Supronowicz

W ogranicznikach typu indukcyjnego jego element nadprzewodzący nie jest połączony galwanicznie z chronionym obwodem; połączenie jest na drodze magnetycznej. Ogranicznik składa się z dwóch uzwojeń: pierwotnego i wtórnego (rys. 13.).

Rys. 14. Przekrój ogranicznika rdzeniowego prądu zwarciowego z uzwojeniem nadprzewodzącym [7]
Rys. 14. Przekrój ogranicznika rdzeniowego prądu zwarciowego z uzwojeniem nadprzewodzącym [7]

Uzwojenie pierwotne, wykonane jest przeważnie z miedzi, jest włączone szeregowo, bezpośrednio do chronionego obwodu. Uzwojenie wtórne w kształcie cylindra jest wykonane z nadprzewodnika i zanurzone jest w kriostacie [3].

W czasie normalnej pracy ogranicznika, gdy prąd jest mniejszy od prądu krytycznego Ic (wyzwalania), uzwojenie wtórne ogranicznika znajduje się w stanie nadprzewodnictwa i odgrywa rolę ekranu magnetycznego kolumny rdzenia ferromagnetycznego (rys. 14.).

Uzwojenie pierwotne indukuje strumień magnetyczny, który nie może wniknąć do wnętrza rdzenia. W tych warunkach pracy, przepływ uzwojenia nadprzewodzącego równoważy przepływ uzwojenia pierwotnego z prądem roboczym. Impedancja ogranicznika jest wówczas bardzo mała.

Z chwilą wystąpienia zwarcia w obwodzie ta równowaga przepływów jest zakłócona, gdyż uzwojenie wtórne przestaje być nadprzewodzące. Ogranicznik dla obwodu chronionego działa wówczas jak dławik o dużej reaktancji. Impedancja przyrządu rośnie, co powoduje ograniczenie prądu zwarciowego w obwodzie zwarciowym. Zaletą ogranicznika indukcyjnego jest stosunkowo niski koszt chłodzenia elementu nadprzewodzącego i brak przepustów prądowych. Wadą są duże jego rozmiary gabarytowe, skomplikowana budowa i duży koszt urządzenia.

Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego są nowymi, skutecznymi rozwiązaniami służącymi do ograniczania prądu zwarciowego. Charakteryzują się wysoką niezawodnością szybkością zadziałania w chwili wystąpienia zwarcia w obwodzie. Trwają ciągłe badania nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi tych ograniczników oraz nad materiałami nadprzewodzącymi.

Rys. 15. Schemat ogranicznika CHCL [11]
Rys. 15. Schemat ogranicznika CHCL [11]

Ograniczniki prądu zwarciowego przedstawione w punkcie B wpływają w sposób korzystny na jakość energii dostarczanej odbiorcom. Ograniczają w sposób istotny zarówno amplitudę prądu zwarcia, jak i czas jego trwania, a tym samym skracają znacząco czas trwania zapadu napięcia w sieci (poniżej 5 ms).

Spośród licznych sposobów służących do ograniczania prądu zwarciowego w obwodach nn, intersującym rozwiązaniem przyszłościowym do zastosowania w sieciach SN jest układ bezstykowego hybrydowego ogranicznika prądu zwarciowego CHCL [6, 11, 13] (rys. 15.).

W rozwiązaniu tym dokonano zastąpienia łącznika zestykowego (w istniejącym już hybrydowym ograniczniku prądu nn), specjalnym bezpiecznikiem krótkotopikowym o dużej dopuszczalnej gęstości prądu w topiku, w warunkach obciążenia roboczego. Ograniczniki typu CHCL umożliwiają szybkie wyłączanie zwarć w obwodach nn oraz skrócenie do minimum chwilowego zapadu napięcia [11].

Zastosowanie w sieciach SN takiego rozwiązania ogranicznika wiąże się jednak z koniecznością łączenia szeregowego urządzeń półprzewodnikowych.

Podsumowanie

Zwarcia występujące zwykle w sieciach rozdzielczych SN mają istotny wpływ na jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców.

Ograniczenie wartości prądu zwarciowego oraz czasu jego trwania, pozwala także na zmniejszenie przekrojów torów prądowych, stosowanie tańszych, o nieco niższych parametrach technicznych aparatów elektrycznych, a także ograniczenie skutków zwarć łukowych w rozdzielnicach.

Spośród przedstawionych w artykule rozwiązań ograniczników prądów zwarciowych, ograniczniki prądu typu Is Limiter oraz nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego, w największym stopniu spełniają wymagania dotyczące jakości energii.

Literatura

1. Behrens P., Cieleit A., Ginzburg M., Stachorra E.K: Fault current limiters for distribution networks –state of the art and development projects. Electrical Power Quality and Utilisation, Tom 8, Zeszyt 1/2, 2002r.
2. Ciok Z., Maksymiuk J., Kulas S., Zgliński K.: Problemy analizy, badania oraz eksploatacji urządzeń rozdzielczych, Sympozjum Krajowe pt. „ Elektryczna Aparatura Rozdzielcza”, EAR’2004, Poznań 2004, str. 9-18.
3. Janowski T. i inni: Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego, Wyd. Drukarnia Liber, Lublin 2002.
4. Kozak S. i inni: Experimental and Numerical Analysis of Energy Losses in Resistive SFCL, IEEE Trans. Appl. Supercond., vol.15, no. 2, June 2005.
5. Kulas S.: Tory prądowe i układy zestykowe, OWPW, Warszawa 2008.
6. Leśniewski P.: Metody ograniczania prądów zwarciowych w sieciach niskiego napięcia, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 27, 2010, str. 73-78.
7. Maksymiuk J., Nowicki J.: Aparaty elektryczne i rozdzielnice, OWPW, Warszawa 2014.
8. Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2008.
9. Neumann C.: Strombegrenzer. Erfahrungen aus dem Pilotprojekt und Moglischkeiten der Weiterentwicklung, Worshop “Supraleiter-Technologien und deren Anwendungen in der Energietechnik”, Hannower, 22 03.2006.
10. Shoffa V.N., Miedzinski B.: Sinchronnaja komutacja gerkonami elektriczeskich cepiej pieremiennovo toka, Proc. 3rd Int. Conf. on „REED Switches and Products” Ryazan, Russia, 2011, pp 48-60.
11. Strojny J., StrzałkaJ.: Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, AGH, UWND, Kraków 2008.
12. Wolny A. Partyka R, Leśniewski P., Semenowicz B.,Skamarski A.: Ograniczniki bezpiecznikowe prądów zwarciowych na duże prądy robocze, Sympozjum “Elektryczna aparatura rozdzielcza 2004”, czerwiec 2004 Poznań.
13. Wolny A., Semenowicz B.: Hybrid contactless short-circuit current limitation, 10-th International Symposium on “Short Circuit in Power Systems”, Łódź, 28-29 October 2002.
14. Norma PN -EN 50160:1998: Parametry napięcia zasilającego w publicznych w sieciach rozdzielczych. PKN 1998.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


[instalacje elektroenergetyczne,prądy zwarciowe,sieci SN,rozdzielnice SN,bezpieczniki SN,ograniczanie prądów zwarciowych,zwarcia]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kursy SEP - zobacz terminarz szkoleń »

kurs sep Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich oferuje szeroki wybór szkoleń, które pozwalają zdobyć między innymi uprawnienia g1. Organizujemy specjalistyczne kursy dla osób, które w dniu przystąpienia do szkolenia ukończyły 18 lat i posiadają minimum podstawowe wykształcenie. Dostępny w naszej ofercie kurs sep 1kv (...) czytam dalej »


Stacja transformatorowa na kółkach - robi wrażenie »

Rozdzielnica na kołach Jest to lekka stacja w obudowie metalowej, na podwoziu jezdnym – DMC 3,5T, z obsługą z zewnątrz, z możliwością łatwe (...) czytam dalej »


Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

urządzenia przeciwprzepięciowe spd Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz(...) czytam dalej »


Szynoprzewody w instalacjach elektrycznych - czy warto je wykorzystywać?

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

szynoprzewody jak podłączyć bezpanelowa energia słoneczna
Przyjazne instalatorom ze względu na ich intuicyjny montaż i nieskomplikowaną budowę oraz szeroki wachlarz możliwości z zakresu wykonania różnego (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Jaki licznik energii elektrycznej wybrać - porównanie 2019 »

Fotowoltaika Mogą być stosowane do rozliczeń z zakładami energetycznymi, do kontroli procesów przemysłowych, do rozliczeń podnajemców oraz jako element systemów zarządzania ... czytam dalej »


Jak mocować przewody instalacji odgromowej?

Czy energii odnawialnej uda się zastąpić węgiel?

Wsporniki ochrony odgromowej energia odnawialna a węgiel
W obudowie wykonanej z wysokiej jakości polietylenu kryje się betonowy rdzeń. Szczelnie zamknięta konstrukcja chroni go przed niekorzystnym wpływem czynników pogodowych i... czytam więcej » Według ostatniego raportu brytyjskiego koncernu BP do 2040 r. odnawialne źródła energii staną się głównym źródłem energii na świecie. Czy rzeczywiście ... czytam dalej »

Sekcja: Instaluj z Legrandem dla profesjonalisty »

System zarządzania energią Jesteś Instalatorem? W tej sekcji w szybki i łatwy sposób znajdziesz niezbędne ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Jaki wybrać uniwersalny, programowalny wyświetlacz cyfrowy?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

Sterowniki programowalne kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenie nie wymaga dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań urządzenia wlicza się sterowanie oraz ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Kable średniego i niskiego napięcia - wymagania standardów międzynarodowych»

Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

PRzewody i kable standardy Termowizja w elektryce
Szeroki asortyment przewodów i kabli produkowanych zgodnie z wymaganiami restrykcyjnych standardów międzynarodowych(...) czytam dalej » Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można(...) czytam dalej »

Stacje ładowania pojazdów od Kolejowych Zakładów Łączności ?

UPS zasilacze Stacja umożliwia szybkie ładowanie prądem zmiennym o mocy do 22 kW (opcjonalnie 44 kW). Wyposażona jest w dwa gniazda osobno opomiarowane (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym ??

Ograniczniki przepięć (SPD) o udoskonalonych osiągach »

Switche zarządzalne spd ograniczniki
Switche niezarządzalne są to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » SPD o takim układzie elementów ograniczających przepięcia są stosowane w instalacji elektrycznej, w której nie powinny występować prądy upływu, nawet o niewielkich(...) czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
4/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps
 • - Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej
Zobacz szczegóły
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl