Środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych

W artykule przedstawiono najważniejsze środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) na przykładzie Tauron Dystrybucja.
W artykule przedstawiono najważniejsze środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) na przykładzie Tauron Dystrybucja.
Rys. redakcja EI

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga wprowadzenia nowych jednostek wytwórczych. W celu określenia wymagań stawianych jednostkom przyłączanym do sieci dystrybucyjnej, operatorzy zobowiązani są złożyć do akceptacji prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). W instrukcji określa się m.in. moc zwarciową w miejscu przyłączenia, warunki pracy trybu wyspowego, wymagane urządzenia łączeniowe, zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, kompensację mocy biernej, załączanie/wyłączanie jednostek wytwórczych oraz oddziaływanie na warunki pracy sieci.

W artykule:

• Warunki przyłączenia jednostki wytwórczej
• Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych
• Przykład instalacji jednostki wytwórczej zainstalowanej przez odbiorcę końcowego
• Ochrona i bezpieczeństwo obsługi

streszczenie

W artykule przedstawiono najważniejsze środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) na przykładzie Tauron Dystrybucja.

Tauron Dystrybucja jako operator systemu dystrybucyjnego (OSD) prowadzi ruch i eksploatację sieci w obszarze województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego, gdzie przyłączenie jednostek wytwórczych następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia oraz podpisaniu umowy przyłączeniowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623), wyróżnione zostały następujące grupy przyłączeniowe:

 • grupa I – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110kV,
 • grupa II – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV,
 • grupa III – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,
 • grupa IV – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego większym niż 63 A,
 • grupa V – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci o mocy przyłączeniowej nie większej niż 40kW i prądzie znamionowym zabezpiczenia przedlicznikowego nie większym niż 63A,
 • grupa VI – podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci urządzeń, instalacji i sieci przez tymczasowe przyłącze, które zostanie zastąpione przyłączem docelowym na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok.
Tab. 1. Dane techniczne generatora energii elektrycznej LSA 52.2.C 70e [5]
Tab. 1. Dane techniczne generatora energii elektrycznej LSA 52.2.C 70e [5]

W celu przyłączenia generatora energii elektrycznej wymagane jest pobranie od operatora i uzupełnienie przez podmiot/wnioskodawcę wniosku o określenie warunków przyłączenia. W przypadku jednostek o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy przez specjalistów Tauron Dystrybucja, w celu oceny wpływu przyłączanych jednostek wytwórczych na system elektroenergetyczny. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Wydanym przez Tauron warunkom przyłączenia towarzyszy wzór umowy o przyłączenie, której podpisanie rozpoczyna proces realizacji przyjętych założeń, czyli realizacja przyłącza/przyłączy oraz wprowadzenia niezbędnych zmian pozwalających na pracę w sieci nowej jednostki. Po przeprowadzeniu prób i testów końcowych zostaje dokonany odbiór końcowy przyłączanej jednostki, o które wnioskował podmiot. Efektem ostatecznego odbioru jest podpisanie umowy o świadczenie usług.

Każdy wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci musi zawierać specyfikację techniczną urządzeń (nazwa jednostki, lokalizacja, rodzaj źródła energii) oraz dane dotyczące [1]:

 • turbiny lub innej jednostki napędowej (typ, moc znamionowa PN, w [kW], nazwa producenta oraz znaczące dodatkowe informacje),
 • dane generatora (producent, rodzaj, moc znamionowa czynna PN, w [kW], moc pozorna SN, w [kVA], napięcie znamionowe UN, w [kV], częstotliwość znamionowa fN, w [Hz], prędkość znamionowa vN, w [obr./min], poślizg znamionowy, w [%], znamionowy współczynnik mocy znamionowej cosφN, rodzaj wzbudzenia, znamionowe napięcie wzbudzenia UwN, w [V], znamionowy prąd wzbudzenia IwN, w [A], reaktancja podłużna Xd, w [Ω], reaktancja przejściowa główna Xd’, w [Ω], reaktancja przejściowa wstępna Xd’’, w [Ω], sprawność znamionowa hN, zakres regulacji mocy biernej, w [kvar], klasa ochronności IP, liczba biegunów, krotność prądu rozruchowego, prąd rozruchowy Ir, w [A]),
 • dane transformatora (producent, rodzaj, moc znamionowa pozorna SN, w [kVA], napięcie znamionowe uzwojenia GN/DN UN, w [kV], prąd znamionowy IN, w [A], maksymalny prąd roboczy uzwojenia GN/DN Irob, w [A], częstotliwość znamionowa fN, w [Hz], napięcie zwarcia Uz GN-DN, w [%], straty w żelazie PFE, w [kW], prąd biegu jałowego Io, w [%], straty w miedzi Pcu GN‑DN [kW], układ połączeń), schemat linii łączących jednostkę wytwórczą z siecią dystrybucyjną,
 • inne, np. specyfikacja techniczna założeń projektu.

Złożony wniosek jest kompletny, jeżeli zawiera dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości, w której planowana jest instalacja jednostki wytwórczej wraz z planem zabudowy, a w przypadku jednostek o napięciu znamionowym większym od 1 kV, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Warunki przyłączenia jednostki wytwórczej

W zależności od napięcia znamionowego wnioskowanej jednostki, warunki przyłączenia zostają wydane w ciągu 30 dni kalendarzowych (UN ≤ 1 kV) od złożenia wniosku lub 150 dni kalendarzowych od wniesienia zaliczki dla jednostek o UN > 110 kV. Warunki przyłączenia zawierają informację o miejscu przyłączenia, wartości mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza z określeniem niezbędnych do wdrożenia zmian, dane urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne parametry pracy, dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych i jakościowych energii elektrycznej, wymagania co do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz miejsce instalacji, dane techniczne wymaganych zabezpieczeń, wartość prądów zwarciowych i czasów ich wyłączenia, wymagania dotyczące kompensacji mocy biernej oraz wymagania dotyczące systemów zdalnego odczytu danych oraz sterowania dyspozytorskiego.

Podmioty wnioskujące o przyłączenie jednostek UN > 1 kV zaliczanych do I, II, III i IV grupy przyłączeniowej przed przyłączeniem do sieci zobowiązani są do opracowania instrukcji zawierającej szczegółowy opis planowanej rozbudowy sieci. Wytwórcy Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych (JWCD) oraz Jednostek Wytwórczych Centralnie Koordynowanych (JWCK) mają obowiązek zgłoszenia do prowadzonego przez operatora systemu przesyłowego (OSP) – centralnego rejestru jednostek [2]. Dla farm wiatrowych oraz jednostek o mocy znamionowej mniejszej niż 50 MW zgłoszenie nowych jednostek wytwórczych oraz zmiany już zainstalowanych należy zgłosić do OSP przy udziale operatora Tauron Dystrybucja.

(...)

Literatura: 

 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja, 2014.
 2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, 2014.
 3. Winkler W., Wiszniewski A., Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych. PWN, Warszawa 2017.
 4. Wróblewska S., Zabezpieczenia generatora synchronicznego małej i średniej mocy. Elektro Info nr 2/2003.
 5. Technical data of LSA 52.2.C 70e, GE Jenbacher, 2015.
 6. Borkiewicz K., EAZ w sieciach elektroenergetycznych SN i WN. ZIAD, Bielsko-Biała, 2016.
 7. Korniluk W., Woliński K., Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok  2012.

Czytaj też: Statystyczna analiza planowych prac eksploatacyjnych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych SN i nn >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


[instalacje elektroenergetyczne, ochrona przeciwporażeniowa, jednostki wytwórcze, sieć dystrybucyjna, instrukcja ruchu i eksploatacji]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu (730 dni) - 185,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu (365 dni) - 105,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do wszystkich treści portalu (183 dni) - 75,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 79,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 15,00 zł
30 dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata edukacyjna - roczna elektro.info - 75,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Roczny dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Dwuletni dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
30 dniowy dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 138,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Regulamin korzystania z portalu elektro.info.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 4/2018

Wybrane dla Ciebie


Szybkie stacje ładowania samochodów elektrycznych - gdzie ich szukać? »

Stacje ładowania

Samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularne. Jednak ich żywot jest uzależniony od stacji ładowania. Stacja ładowania to urządzenie elektryczne, które służy do ładowania akumulatorów lub baterii zasilających pojazdy elektryczne. Nowoczesna technologia sprawia, że dzięki stacjom ładowania można ładować? czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać szafy sterownicze
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
 • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl