Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych współpracujących z siecią elektroenergetyczną w układach zasilania budynków

The use of photovoltaic microinstallations, cooperating with the power grid, in building power systems
Artykuł ukazuje aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce, omawia też między innymi najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia.
Artykuł ukazuje aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce, omawia też między innymi najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia.
Rys. redakcja EI

Niezależnie od uwarunkowań społeczno-politycznych rozwój OZE, a w szczególności fotowoltaiki (PV), jest faktem, który niewątpliwie nastąpi w najbliższej przyszłości. Systemy PV mają tę przewagę nad innymi, że bezpośrednio generują najbardziej powszechną formę energii – energię elektryczną. Większość publikacji krajowych i światowych wskazuje na to, że jak napisał prof. Nowicki: „(…) nadchodzi era Słońca” [1].

Problemem dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce jest brak zrozumienia konieczności wprowadzenia skutecznych i „rzeczywistych” mechanizmów wsparcia ekonomicznego.

Rynkowe ceny komponentów systemów PV w Europie są już bardzo zbliżone, a niestety dawka promieniowania w Polsce zdecydowanie mniejsza niż w Grecji, Hiszpanii itp.

W artykule:

• Najważniejsze zmiany w nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii
• Typowe konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z siecią elektroenergetyczną (EE)
• Zasilanie wydzielonych obwodów wewnętrznej instalacji budynku z systemów PV
• Mikroinstalacje PV dołączone do sieci EE z własnymi magazynami energii
• Opis przykładowej procedury zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE
• Najważniejsze zmiany w nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce. Omówiono najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia. Zaprezentowano również przykładową procedurę zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE. Oszacowano też oczekiwany czas zwrotu inwestycji dla typowej przydomowej mikroinstalacji PV.abstract

The paper presents the current legal status of PV microinstallations in Poland. The most important configurations of PV microinstallations cooperation with low voltage power grid are discussed. An example of a filing procedure the connection of PV microinstallations to the power grid is also presented. Time of return on investment for typical household PV installations is also estimated.

***

Najważniejsze zmiany w nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Nowelizacja ustawy o OZE [2] wprowadziła nową definicję prosumenta:

Prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej”.

Definicja rozszerza grono podmiotów, które będą mogły korzystać z preferencyjnego systemu rozliczeń w postaci opustów oraz z dodatkowych preferencji administracyjnych na etapie inwestycyjnym i operacyjnym.

Aktualnie mogą korzystać z tego inne rodzaje podmiotów, tj. szkoły, kościoły czy wspólnoty mieszkaniowe, a nie jak dotychczas tylko gospodarstwa domowe.

Powstały nowe zasady w funkcjonowaniu prosumentów. Zgodnie z treścią nowelizacji działania prosumentów powinny być nakierowane głównie na zaspakajanie swoich potrzeb energetycznych.

Proponowany wcześniej system taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) dla prosumentów został zastąpiony nowym systemem wsparcia, tzw. opustami (netmeterinig), co oznacza, że prosument może rozliczyć różnicę między energią wytworzoną i pobraną.

System opustów obowiązuje dla instalacji o mocy do 40 kWp. Nadwyżka wyprodukowanej energii będzie trafiała do sieci, która będzie służyć jako tzw. „magazyn energii”.

Za każdą kilowatogodzinę wprowadzoną do sieci operatora prosument ma prawo otrzymać swoisty „rabat” na kupowaną przez niego energię w czasie zwiększonego zapotrzebowania wg algorytmu:

  • 1 : 0,8 dla instalacji PV o mocy do 10 kW,
  • 1 : 0,7 dla większych mikroinstalacji PV o mocy do 40 kWp.

Rabat ma dotyczyć opłat zmiennych na rachunku za energię, a więc ceny energii i kosztów dystrybucji, nie obejmie jednak opłat stałych (opłaty OZE czy opłaty przejściowej).

System opustów ma obowiązywać prosumenta w okresie 15 lat, a rozliczenia będą realizowane w cyklach rocznych (po roku nadwyżka energii przepada).

Nowelizacja ustawy w żadnym z punktów nie wskazuje na brak możliwości uzyskania dotacji przy pracy mikroinstalacji w systemie opustów.

Wadą systemu opustów jest brak możliwości rozliczenia nadwyżek energii między wytwórcą a sprzedawcą pozostających po zbilansowaniu rocznym.

Efekt nowelizacji Ustawy o OZE dla przykładowego 4-osobowego gospodarstwa domowego, które płaci za energię rocznie przykładowo ok. 2280 zł (roczne zużycie energii ok. 3500 kWh) i ma instalację PV o mocy 3,12 kWp (zakładana roczna produkcja 3200 kWh – optymalna w systemie opustów – netmeterinigu) jest taki, że czas zwrotu inwestycji wydłuża się z 6,5 roku do prawie 8 lat, przy założeniu nakładu inwestycyjnego na poziomie ok. 5000 zł/kWp.

Właściciele mikroinstalacji PV zostali zwolnieni z obowiązku składania kwartalnych sprawozdań z ilości wytworzonej energii, a całość rozliczeń dokonywana będzie poprzez kompensaty na fakturze za energię raz w roku.

Obowiązek rozliczenia powstaje od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i trwa przez okres kolejnych 15 lat.

W systemie opustów energia oddawana do sieci jest z niej odbierana. Dzięki temu rozwiązaniu nie występuje konieczność zapłacenia podatku VAT i dochodowego od wprowadzonej do sieci energii elektrycznej, ponieważ w ostateczności zużyjemy ją na własne potrzeby.

Nowością jest powstanie aukcyjnego systemu wsparcia OZE, który zastępuje dotychczasowe „zielone certyfikaty” i polega na tym, że rząd zamawia daną ilość energii odnawialnej, a następnie jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaproponuje najlepsze warunki.

Kolejną zmianą, jaka pojawiła się w nowelizacji, jest wprowadzenie pojęcia „klaster energii”, który zdefiniowano następująco:

„…cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł, lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii”.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym będzie współpracować klaster energii, zobowiązany jest do podpisania z koordynatorem klastra energii umowy o świadczenie usług dystrybucji. Klastry energii są pewną odmianą spółdzielni energetycznych, popularnych na Zachodzie Europy (np. w Niemczech, Danii, Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii).

Ustawa OZE (art. 4 ust. 3 ustawy o OZE) wprowadza obowiązek bilansowania międzyfazowego przy pomiarze produkcji i zużycia energii przez prosumenta w instalacjach trójfazowych. Polega to na tym, że jeżeli mamy 3-fazową instalację PV o mocy 3 kW oraz przyłączony odbiornik jednofazowy o mocy 3 kW (rys. 1.), to w takim przypadku przy braku bilansowania międzyfazowego licznik energii w ciągu godziny pokaże produkcję 2 kWh energii oraz zużycie 2 kWh energii, naturalnemu zbilansowaniu ulegnie jedynie 1 kWh. Jeżeli licznik dokonywałby bilansowania, zarówno produkcja, jak i pobór wynosiłyby 0 kWh.

Rys. 1. Przykład bilansowania mocy w 3-fazowym układzie sieci EE z 3-fazowym falownikiem PV [3]
Rys. 1. Przykład bilansowania mocy w 3-fazowym układzie sieci EE z 3-fazowym falownikiem PV [źródło: Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].]

W ustawie OZE nieobjęto jednak bilansowaniem międzyfazowym instalacji jednofazowych.

Jeżeli mamy 1-fazową instalację PV o mocy 3 kW oraz przyłączony odbiornik jednofazowy o mocy 3 kW, to w przypadku gdy instalacja PV będzie podłączona do innej fazy niż odbiornik energii, licznik energii pokaże w ciągu godziny pobór 3 kWh energii oraz produkcję energii 3 kWh (rys. 2.).

Rys. 2. Przykład bilansowania mocy w 3-fazowym układzie sieci EE z 1-fazowym falownikiem PV [3]
Rys. 2. Przykład bilansowania mocy w 3-fazowym układzie sieci EE z 1-fazowym falownikiem PV [źródło: Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].]

Zerowe zużycie energii można osiągnąć w przypadku, gdy dostarczanie mocy przez instalację PV oraz pobór mocy odbywa się w ramach jednej fazy oraz o równej wartości (rys. 3.). W tym przypadku, jeżeli 3-fazowy licznik OSD nie bilansuje energii, 1-fazowy falownik PV dołączamy do fazy najbardziej obciążonej w instalacji.

Rys. 3. Przykład bilansowania mocy w 1-fazowym układzie sieci EE z 1-fazowym falownikiem PV [3]
Rys. 3. Przykład bilansowania mocy w 1-fazowym układzie sieci EE z 1-fazowym falownikiem PV [źródło: Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].]

W przypadku najmniejszych instalacji do 3 kW zasadniczo dostępne są tylko falowniki jednofazowe.

Z kolei powyżej 4,6 kW z uwagi na wymogi OSD konieczne jest stosowanie falowników trójfazowych.

Realny wybór pojawia się w przypadku instalacji PV 3–4,5 kW, które są typowe dla domków jednorodzinnych. Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie falownika 3-fazowego podnosi bieżącą konsumpcję własną, z drugiej strony małe falowniki 3-fazowe są istotnie droższe od falowników jednofazowych. Prosumenci, którzy podchodzą do inwestycji czysto ekonomicznie, powinni do 4,5 kW postawić na falowniki jednofazowe, a optymalnym rozwiązaniem byłoby posiadanie w budynku instalacji 1-fazowej, co w Polsce nie jest powszechnym rozwiązaniem.

Czytaj też: Instalacje fotowoltaiczne - dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Literatura

1. Nowicki M.: Nadchodzi era Słońca. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 925. Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478 [dostęp: wrzesień 2017].
3. Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].
4. Instrukcje obsługi produktów firmy SMA dostępne na polskiej stronie producenta: http://www.sma-solar.pl [dostęp: wrzesień 2017].
5. Instrukcja obsługi kontrolera mocy zwrotnej, dostępna na stronie dystrybutora http://www.ledats.pl [dostęp: wrzesień 2017].
6. Opis przełącznika APZ na stronie dystrybutora https://elektrownia.mat-hurtownia.com.pl [dostęp: wrzesień 2017].
7. Instrukcje obsługi produktów firmy FRONIUS dostępne na stronie producenta: http://www3.fronius.com [dostęp: wrzesień 2017].
8. Strona dystrybutora OSD – ENERGA OPERATOR S.A. http://www.energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie_do_sieci/przylaczenie_wytworcy_energii/mikroinstalacja_zgloszenie.xml  [dostęp: wrzesień 2017].

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu (730 dni) - 185,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu (365 dni) - 105,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do wszystkich treści portalu (183 dni) - 75,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 79,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 15,00 zł
30 dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata edukacyjna - roczna elektro.info - 75,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Roczny dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Dwuletni dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
30 dniowy dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 138,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Regulamin korzystania z portalu elektro.info.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 12/2017

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl