Pełny numer elektro.info 9/2015 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT).
Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT).

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) zmienia spo­sób działania człowieka w wielu dziedzinach. Zmiany są wywołane dzięki uzyskaniu nowych możliwości komunikowania się przy wykorzystywaniu infrastruktury internetu, ale nie tylko.

Poczynając od komputera i jego urządzeń zewnętrznych, takich jak klawiatura, mysz czy drukarka, które łączą się z kom­puterem w technice Bluetooth, przez sieć Wi-Fi oraz sieć telefonii komórkowej, możliwy jest przekaz infor­macji w dowolne miejsce na kuli ziemskiej, dokonany w czasie rzeczywistym. Informacja jest prze­syłana drogą radiową, światłowodami i tradycyjnymi torami kablowymi.

Obecnie można wykorzystać technikę przesyłu informacji w zakresie widzialnym fal elektromagnetycznych (ang. Visible Light Communication – VLC) [1] w paśmie od 360 do 780 nm (częstotliwość fali wynosi od 400 do 800 THz). Umożliwia to komunikację w przestrzeniach, w których fale o niższych częstotliwościach (pasma radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej) mogą wprowadzać zakłócenia w normalnej pracy urządzeń.

Pozyskanie aktualnej informacji przez decydenta wpływa na optymalizację systemów automatyki – np. mieszkania lub budynku, pozwala monitorować środowisko, a także zapewnić lepszą opiekę medyczną.

Pewna i precyzyjna informacja uzyskana z danych bieżących zmienia również proces sterowania elementami systemów energetycznych, przede wszystkim rozdziałem obciążenia pomiędzy elektrowniami. Dotyczy to również źródeł prosu­menckich, w tym OZE (Odnawialne Źródła Energii) pierwotnej [2, 23].

Dostarczenie informacji od jej nadawcy do odbiorcy wymaga zestawienia toru transmisyjnego.

Biorąc pod uwagę wielość możliwości, ale jednocześnie liczbę żądanych połączeń, problemem staje się organizacja ruchu w tak rozległej (również obszarowo) sieci łączności.

Opracowanie technologii dostępu logicznego i fizycznego do łączy w myśl standardu IEEE 802.x.y [6] pozwoliło zunifikować protokoły transmisji. Zapewniło to kompatybilność urządzeń dostarczanych przez różnych producentów.

Istotną rolę odgrywa łączność bezprzewodowa, w tym tory transmisji danych na odległości wewnątrz budynku. Umożliwia to, między innymi, technologia BLE – ang. Bluetooth Low Energy [4, 6].

Liczba urządzeń mobilnych na osobę, która na przełomie 2008 i 2009 roku przekroczyła liczbę mieszkańców naszego globu, tj.7,2 mld [25], oraz wzrost liczby użytkowników zainteresowanych elektronicznym przekazem danych (informacji) wywołały popyt na dodatkowe usługi, jakie daje ta forma przekazu.

Jedną z nich jest chmura obliczeniowa (ang. cloud computing), która pozwala korzystać z infrastruktury i mocy obliczeniowej urządzeń IT usługodawcy dostępnej na żądanie w dowolnej chwili, a opłaty są naliczane za wykorzystane zasoby.

Dzięki takim wirtualnym rozwiązaniom istnieje możliwość nieograniczonego w czasie dostępu do medium transmisyjnego zarówno nadawcy, jak i adresata informacji (połączenie ang. peer- to-peer – punkt z punktem) prowadzi do stanu, w którym nadawca łączy się automatycznie z adresatem, urzą­dzenie przekazuje automatycznie albo na żądanie pakiet informacji gromadzonych w bazie danych (rów­nież w „chmurze”).

streszczenie

Inteligentne, cyfrowe obiekty wyposażone w mikroprocesory, sensory oraz przekaźniki transmisyjne niskiej mocy pozwalają im się komunikować z innymi obiektami (ang. anything) w każdym momencie (ang. anytime), niezależnie od lokalizacji (ang. anyplace), zbierać oraz analizować dane, tworząc inteligentną infrastrukturę Internetu rzeczy (ang. Internet of things). Prosumenci dostrzegający wartość we wdrażaniu i korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology – ICT) realizują korzyści w wielu obszarach, m.in. obniżenia kosztów krańcowych produktów i usług, wykorzystania analityki Big Data w celu poprawy efektywności produkcji, wydajności, współdzielenia danych z innymi IoT prosumentami.abstract

Optimization of the cooperation of prosumers using IoT – the Internet of Things

Intelligent, digital buildings equipped with microprocessors, sensors and low power transmitters are objects that have network connectivity, allowing them to communicate (to send and receive data) anytime, anyplace with anything and anyone, creating the intelligent infrastructure of the Internet of Things. Prosumers perceiving value in implementing and use of modern Information and Communication Technologies (ICT) benefit in many areas, including a reduction in the marginal cost of products and services, use of Big Data analytics to improve efficiency of production, productivity, and sharing data with other IoT prosumers.

Literatura

 1. Haas H., Cheng Chen, What is Li-Fi? W: ECOC’15, 41th European Conference on Optical Communication Valencia, Spain, 27.09-1.10.2015. http://www.homepages.ed.ac.uk/hxh/Li-Fi_PAPERS/15_cheng_ecoc_invited.pdf
 2. Hatziargyriou N., i inni, Microgrids – Large Scale Integration of Microgeneration to Low Voltage Grids, CIGRE (2006) C6-309.
 3. Klajn A., Wybrane aspekty integracji systemów inteligentnych instalacji w budynkach, XII Sympozjum, pt. „Optymalizacja dostaw i rozdziału energii oraz przesyłania in­formacji w inteligentnych obiektach”, Wydawnictwo Oddziału Poznańskiego SEP, Poznań 2009 r, s. 7-11.
 4. Kontakt.io  – http://crossweb.pl/job/kontakt-io/(XI 2016).
 5. Landis&Gyr S650 Smart Grid. http://www.landisgyr.pl/product/landisgyr-s650-smart-grid-terminal-2
 6. IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee. http://www.ieee802.org/
 7. Nowak M., Wykorzystanie systemów SCADA do integracji i zarządzania systemami automatyki w inteli­gentnych budynkach, XIII Sympozjum, pt. „Sieci i instalacje elektryczne – klasyczne i inteligentne”, Wydawnictwo Oddziału Poznańskiego SEP, Poznań 2010 r, s. 13-16.
 8. Pereira R. et al., Consumer energy management system with integration of smart meters. Energy Reports 1 (2015) 22-29. http://www.elseviier.com/locate/egyr
 9. PN-EN 50491-5-2:2011p – Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budyn­ków (BACS) -- Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysło­wionym.
 10. PN-EN 62052-21:2010 P – Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania ogólne, badania i warunki badań. Cz. 21: Urzą­dze­nia do sterowania taryfami i obciążeniem.
 11. Sroczan E., Symulacja zmienności obciążenia w mikrosieci zwierającej elektrownie zasilane energią odna­wialną. W: Sroczan E. (red.:).”XIV Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowa­rzy­sze­nia Elektryków Polskich „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, tele­ko­mu­ni­kacyjne i informatyczne. Aktualne problemy budowy i eksploatacji sieci oraz instalacji elektrycznych”. Wyd. Oddz. Poznańskiego SEP. Poznań 2011 r. ISBN 978-83-932767-1-4. s. 17-20.
 12. Sroczan E.M., A Simulation of Allocation of the Power Reserve in the Power System and Microgrid containing renewables. W: Modelling and simulation 2011 Eds: P. Novais, J. Machado, C. Analide, A. Abelha, Eurosis-ETI Publication, 2011, p. 155-157.
 13. Sroczan E., Zastosowanie systemu IT do optymalizacji kosztów zasilania energią elektryczną. Wiadomości Elektro­techniczne 7(74) 2010 s. 18-22.
 14. Sroczan E. M., Zagadnienia integracji systemów IT w układach rozproszonej generacji energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2010. s. 233-236.
 15. Sroczan E. M., A Simulation of Load Variability of a System Power Station Caused by a Microgrid Fed by Renewables. w: Modelling and Simulation ‘2010. The European Simulation and Modelling Conference ESM 2010. Eds: Janssens G. K., Ramaekers K., Caris A. Publ. EUROSIS-ETI, Ghent Belgium (2010), p. 167-169. ISBN: 978-90-77381-57-1. EAN: 9789077381571.
 16. Sroczan E., Struktura instalacji budynku zasilanego z własnego źródła energii elektrycznej i cieplnej. W: Sroczan E. (red.:).”XIII Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Współczesne urządze­nia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatycz­ne. Instalacje elektryczne – klasyczne i inteligentne. Wyd. Oddz. Poznańskiego SEP. Poznań 2010 r. ISBN 978-83-919118-8-4. s. 22-27.
 17. Sroczan M., Sroczan E., Urbaniak A., Inwestycje teleinformatyczne w przedsiębiorstwie energetycznym, Rynek Energii nr 2(69)/2007.
 18. Sroczan E., Sterowanie pracą odbiorników energii w systemie LCN. Wiadomości Elektrotechniczne nr 10/2005 r. s. 34-39.
 19. Sroczan E., Model bazy danych dla systemu zarządzania energią. Rynek Energii. 2001. nr 2. s. 11-16.
 20. Sroczan E.: Zarządzanie energią w budynkach inte­li­gen­tnych. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 5/2000.
 21. Sroczan E., Systemy IT do rozliczania poboru energii u odbiorców indywidualnych. W: Inteligentne systemy w inżynierii i ochronie środowiska. VIII Konf. Komputer w och­ronie środowiska. Rokosowo 2007. 2-4 grudnia 2007. Wyd. PZTiS Poznań 2007.
 22. Pingle Y. et al, Electricity Measuring IoT Device. 2016 Int. Conf. On Computing for Sustainable Global Deve­lopment (INDIACom).
 23. Szczerbowski R. 2011. Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid - wirtualne elektrownie. Polityka Energetyczna tom 14, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków. s. 391 – 404.
 24. The Internet of Things Ecosystem, July 2016, www.CompTIA.org
 25. Brachman a., Raport Obserwatorium ICT, Internet przedmiotów. Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”, Gliwice, 2013, www.obserwatoriumict.pl

Czytaj też: Techniczne możliwości integracji informacji dla celów symulacji działania prosumentów w mikrosieci >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
W celu uzyskania dostępu do pełnego tekstu
niniejszego artykułu wyślij SMS o treści:
AP.EL4ZL na nr 74068
Opłata za wysłanie SMS-a: 4 zł + VAT (4,92 zł brutto)
Serwis SMS obsługiwany przez Dotpay
Usługa dostępna jest w sieciach: T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi. Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay.
Właścicielem portalu jest Grupa MEDIUM Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karczewskiej 18.
Zwrotnym sms-em otrzymasz Kod Dostępu, który wpisz w poniższe okienko. Kod będzie aktywny przez 24 godziny od pierwszego zalogowania.
Reklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu (730 dni) - 185,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. Zamów już dziś!
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu (365 dni) - 105,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. Zamów już dziś!
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 105,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 20,00 zł
30 dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Roczny dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Dwuletni dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Regulamin korzystania z portalu elektro.info.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 3/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaką wybrać aparaturę kontrolno-pomiarową »

Zobacz oscyloskopy cyfrowe i porównaj parametry »
Zobacz urządzenia, które pomogą Ci diagnozować (...) czytaj dalej »
Mówiąc o parametrach oscyloskopów należy mieć na uwadze czas wznoszenia, częstotliwość próbkowania, interfejsy (...) czytaj dalej »

 


 

Zobacz jak zabezpieczysz się przed przepięciami »

Gdzie w środowisku występuje duża ilość przepięć np. w wyniku procesów łączeniowych, zachodzi potrzeba stosowania niezwykłej żywotności (...) czytaj dalej »

 


 

Jakie środki dowodowe wykonawca powinien zastosować w celu samooczyszczenia »
Jak zwiększyć obroty Twojej firmy?
Jakie środki dowodowe wykonawca powinien zastosować w celu samooczyszczenia jak zwiększyć obroty swojej firmy

Zgodnie z nową procedurą samooczyszczenia (self-cleaning) każdy wykonawca, wobec którego zachodzi jedna z przesłanek wykluczenia (...) czytaj dalej »

Zdobądź wiedzę i wykorzystuj ją w praktyce. Wybierz cel, zaplanuj działania i rozwijaj swoją firmę.
czytaj dalej»

 


 

Jaki agregat prądotwórczy wybrać »

Jaki agregat prądotwórczy wybrać »(...) posiadanie niezależnego, niezawodnego i odpowiednio dobranego źródła energii elektrycznej jest niezwykle (...)
czytaj dalej »

 


 

Jakie wybrać światło do nietypowych warunków pracy »

Jak dobrze dobrać aparaturę rozdzielczą niskiego i średniego napięcia »
Jakie wybrać światło do nietypowych warunków pracy » Jak dobrze dobrać aparaturę rozdzielczą niskiego i średniego napięcia »
(...) mogą pracować w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych. Są niezawodne i zapewniają właściwą dystrybucję światła (...) czytaj dalej »
(...) urządzenia rozdzielcze różnych typów: pomiarowe, sterownicze, specjalne w obudowach metalowych i z tworzyw sztucznych (...) czytaj dalej »

 


 

Czy światło może wpływać na emocje »

Czy światło może wpływać na emocje »Nowoczesne oraz profesjonalnie zaprojektowane i wykonane systemy oświetleniowe mogą wpływać i wzmacniać odczucia (...) czytaj dalej »

 


 

» Chcesz się u nas reklamować? Dołącz do najlepszych w branży »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:
4/2017

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 4/2017
W miesięczniku m.in.:
 • - Zagrożenia pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)
 • - Wymagania środowiskowe dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
Zobacz szczegóły
UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów...
JEAN MUELLER POLSKA Sp.z o.o. JEAN MUELLER POLSKA Sp.z o.o.
Firma JEAN MÜELLER GmbH ,  została założona w Eltville nad Renem w 1897 roku przez Jeana Müllera. Ten przedsiębiorczy człowiek w 1895...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl