Aplikacja programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy miejskich sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii

W artykule o zastosowaniu programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii, koncepcji opracowanego algorytmu optymalizacji i możliwościach jego zastosowań.
W artykule o zastosowaniu programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii, koncepcji opracowanego algorytmu optymalizacji i możliwościach jego zastosowań.
Rys. elektro.info

Ważnymi zagadnieniami w eksploatacji systemów dystrybucyjnych energii jest organizacja ich bieżącej pracy oraz planowanie rozwoju tych systemów. Sieci dystrybucyjne podlegają obecnie dużym zmianom wynikającym z wprowadzania najnowszych rozwiązań w zakresie aparatury rozdzielczej i zabezpieczeniowej, m.in. takiej jak wyłączniki próżniowe, reklozery. Do sieci dystrybucyjnych przyłącza się źródła generacji rozproszonej [15, 17], ponadto podejmowane są działania wprowadzające koncepcję sieci inteligentnych [14, 16].

***

streszczenie

Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz przedstawiono opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algorytmu programowania ewolucyjnego z algorytmem planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. W artykule zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń optymalizacji dla wybranej miejskiej sieci SN. Przebieg obliczeń opracowanymi algorytmami przedstawiono na załączonych wykresach.
abstract

The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids performed using the proposed method.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja elektroenergetycznych sieci inteligentnych zakłada uzyskanie korzyści dla dostawców i odbiorców energii, które będą wynikały z bardziej racjonalnego wykorzystania unowocześnionej i zmodernizowanej infrastruktury sieci dystrybucyjnych. Do tego celu dąży się m.in. poprzez rozwijanie układów telemechaniki oraz zastosowanie inteligentnych systemów teleinformatycznych umożliwiających autodiagnostykę, samoograniczanie zasięgu awarii i optymalizację pracy sieci w stanach normalnych i zakłóceniowych.

Wśród metod optymalizacji sieci dystrybucyjnych można wyróżnić:

 • metody optymalizacji statycznej (odnoszącej się do danego okresu pracy sieci)
 • metody optymalizacji dynamicznej, uwzględniającej m.in. wieloetapowy rozwój sieci [11, 12, 13, 16].

W wielu przypadkach do rozwiązania wymienionych problemów nie jest możliwe zastosowanie klasycznych metod optymalizacji. Przyczynami tego są rozmiary zadań oraz złożony opis matematyczny modeli optymalizacyjnych. Podejmowane są próby wykorzystania w tym celu metod obliczeniowych bazujących na tzw. sztucznej inteligencji, do których zalicza się m.in. algorytmy genetyczne i ewolucyjne czy też sztuczne sieci neuronowe [1, 9, 18].

Niniejszy artykuł poświęcono zastosowaniu programowania ewolucyjnego (PE) do optymalizacji poawaryjnych konfiguracji sieci dystrybucyjnych. Zaproponowana metoda obliczeniowa może być bezpośrednio zastosowana do obliczeń lub może być częścią większego algorytmu optymalizacji sieci, co również zaprezentowano w dalszej części artykułu.

Niniejszy artykuł podzielono na 5 punktów, w których kolejno przybliżono metody oceny niezawodności sieci, pozwalające określić prawdopodobieństwo zaistnienia stanów awarii sieci, algorytmy przywracania pracy sieci.

Następnie przedstawiono proponowane algorytmy optymalizacji oraz przykłady obliczeń z ich zastosowaniem.

Metody oceny niezawodności i przywracania pracy sieci dystrybucyjnych

Metody oceny niezawodności sieci elektroenergetycznych można podzielić następująco [21]:

 • analityczne, polegające na analizie zdarzeń lub procesów losowych,
 • symulacyjne, polegające na symulacji zdarzeń i procesów losowych,
 • mieszane, będące połączeniem metod analitycznych i symulacyjnych.

Analityczne metody oceny niezawodności sieci polegają często na obliczaniu wartości współczynników zawodności układów sieciowych. Wartości współczynników nie dostarczają jednak pełnej informacji dotyczącej rzeczywistej zmienności wielkości niezawodnościowych.

Ważnym zadaniem w określaniu niezawodności dostaw energii jest określenie rozkładów prawdopodobieństwa wielkości określających niezawodność sieci.

W analizach niezawodności sieci stosowana jest także metoda średniej intensywności awarii i średniego czasu awarii [19, 20]. Pozwala ona uzyskać dla analizowanych struktur wypadkową intensywność awarii.

Dobrą alternatywą dla metod analitycznych są metody symulacyjne opierające się na modelowaniu statystycznym. Metody modelowania statystycznego umożliwiają uwzględnienie wzajemnej zależności obiektów, niestacjonarności strumieni niesprawności i odnów, współzależności zdarzeń, empirycznych rozkładów prawdopodobieństw czasów przebywania obiektów w poszczególnych stanach. Pełną informację niezawodnościową, można uzyskać poprzez określenie rozkładu podstawowych funkcji niezawodnościowych sieci [19].

Jeżeli rozkłady elementów składowych analizowanych struktur są różne od wykładniczych, zastosować można ocenę niezawodności sieci elektroenergetycznych za pomocą sieci Petriego [2, 8]. Wykorzystanie tej metody umożliwia przeprowadzenie analiz niezawodnościowych nawet złożonych układów elektroenergetycznych, na różnych stopniach percepcji, wykorzystując jako dane wejściowe parametry niezawodnościowe opisane zarówno wartościami średnimi, jak i rozkładami prawdopodobieństwa.

Z powyższych informacji wynika, iż można zastosować różne metody oceny niezawodności sieci elektroenergetycznych. Przy realizacji obliczeń dla analizowanego w artykule problemu, zastosowano podstawową metodę oceny niezawodności sieci, bazującą na wyznaczaniu współczynników zawodności sieci.

Awarie sieci dystrybucyjnych nie muszą prowadzić do długotrwałych przerw w zasilaniu odbiorców. Jeżeli infrastruktura sieci na to pozwala, operator może wykonać przełączenia w sieci (np. zdalnie z zastosowaniem telemechaniki) przywracające odbiorcom dostawy energii. W takich sytuacjach potrzebny jest plan czynności łączeniowych. Przy określaniu takiego planu ważne są szybkość i efektywność w eliminacji przerw w pracy sieci. Czynniki te zależą od struktury i konfiguracji sieci oraz zainstalowanych w sieci systemów automatyki i aparatury łączeniowej.

metodach wyznaczania poawaryjnych (zastępczych) konfiguracji sieci uwzględnia się m.in. następujące kryteria optymalizacyjne [1, 9, 18]:

 • przywrócenie dostaw energii jak największej liczbie odbiorców,
 • minimalizacji liczby czynności łączeniowych,
 • minimalizacja czasu przerw w zasilaniu,
 • minimalizacja odchyleń napięcia w węzłach sieci,
 • minimalizacja strat technicznych.

Głównym zadaniem jest odszukanie konfiguracji sieci przewracającej dostawy energii dla węzłów odbiorczych sieci w jak najkrótszym czasie. Problem ten można zaklasyfikować jako zadanie optymalizacji typu transportowego.

W pracach m.in. [1, 18] przedstawiono rozwiązania tego zadania za pomocą metod bazujących na heurystycznych algorytmach poszukiwania. Ich wykorzystanie jest jednak ograniczone do sieci o stosunkowo małej liczbie węzłów.

W literaturze [3, 9, 10] dotyczącej tego rodzaju problematyki można znaleźć próby rozwiązania tego problemu przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych i ewolucyjnych (algorytmy te odróżniają się operatorami oraz metodami reprodukcji).

Zaletą zastosowania tego rodzaju algorytmów jest możliwość ich wykorzystania przy dużej liczbie zmiennych decyzyjnych oraz złożonym modelu obliczeniowym.

W celu rozwiązania zadania wyznaczania poawaryjnych konfiguracji sieci, autor stosował wcześniej system genetyczny [4] i algorytm koewolucyjny [5]. Jednak w dalszych badaniach stwierdzono, iż do szybkich analiz efektywniejsze będzie zastosowanie programowania ewolucyjnego, które w odróżnieniu od innych metod ewolucyjnych bazuje głównie na operatorze mutacji. Ta metoda jest mniej czasochłonna, a uzyskiwane rezultaty są zbliżone z rozwiązaniami uzyskiwanymi za pomocą innych metod.

Literatura

1. Abedini M., Moradi M.H. A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems. “International Journal of Electrical Power & Energy Systems”. Volume 34, Issue 1, January 2012, pp. 66–74.
2. Chojnacki A., Kaźmierczyk A.: Wykorzystanie sieci Petriego do analizy wpływu awarii elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej na niezawodność układów zasilania w energię elektryczną. „Logistyka 2014”, Zeszyt: 6, Strony: 2619-2625.
3. Delbem A. C. B., Carvalho A. C. P. L. F., Bretas N. G.: Main chain representation for evolutionary algorithms applied to distribution system reconfiguration. “IEEE Trans. Power Systems”, vol. 20, no. 1, Feb. 2005, pp. 425-436.
4. Filipiak S.: Application of classifier systems to restoration service of electric power distribution networks. “International Journal of Power and Energy Systems”, Vol. 32, No. 4, 2012, p. 143-148.
5. Filipiak S.: Application of Evolutionary Algorithm in Optimisation of Medium-Voltage Distribution Networks Post-Fault Configuration, “International Journal of Electrical Power & Energy Systems” Volume 44, Issue 1, January 2013, Pages 666–671.
6. Filipiak S.: Optymalizacja strategii rozwoju elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego. Energetyka, lipiec 2015, s. 410-415.
7. Helt P., Parol M., Piotrowski P.: Metody sztucznej inteligencji – przykłady zastosowań w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
8. Kaźmierczyk A.: Zastosowanie sieci Petriego do oceny niezawodności elektroenergetycznych sieci rozdzielczych. Rozprawa doktorska obroniona w 2015 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.
9. Khushalani S., Solanki, J.M., Schulz, N.N. Optimized Restoration of Unbalanced Distribution Systems. “IEEE Transactions on Power Systems”, no. 22, Issue 2. 2007, p. 624-630.
10. Kumar Y., Das, B., Sharma, J. Multiobjective, Multiconstraint Service Restoration of Electric Power Distribution System With Priority Customers. “IEEE Transactions on Power Delivery”, no. 23, Issue 1, 2008, p. 261-270.
11. Machowski J., Kacejko P., Robak S., Miller P., Wancerz M.: Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju. „Przegląd Elektrotechniczny”, s. 234 - 243, Nr 6/2013.
12. Machowski J., Kacejko P., Robak S., Miller P., Wancerz M.: Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju - Analizy statyczne, „Wiadomości Elektrotechniczne”. s. 3-12, Nr 7/2013.
13. Machowski J., Kacejko P., Robak S., Miller P., Wancerz M.: Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Część 2. Analizy dynamiczne. „Wiadomości Elektrotechniczne”, tom LXXXI, pp. 3 -12, nr 8/2013, 2013.
14. Marzecki J., Drab M.: Obciążenia i rozpływy mocy w sieci terenowej średniego napięcia-wybrane problemy. „Przegląd Elektrotechniczny”, R.91, pp. 192-195, luty, Nr 2, 2015.
15. Marzecki J., Mikołajczuk P.: Analiza algorytmów rozwiązywania zadania optymalizacji wieloetapowej przy badaniu rozwoju stacji 110 kV/SN, „Prace Instytutu Elektrotechniki”, Nr 270, pp. 27-38, listopad, 2015.
16. Marzecki J., Pawlicki B., Dukat P., Sosnowski, Ł.: Kierunek rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych w aglomeracji miejskiej, „Wiadomości Elektrotechniczne” pp. 42-44, maj, Nr 5, 2014.
17. Parol M.: Aspekty techniczne i prawne dotyczące pracy i przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci dystrybucyjnych niskich napięć, „Przegląd Elektrotechniczny” pp. 326-330, Nr 5, 2013.
18. Sood Y.R.: Evolutionary programming based optimal power flow and its validation for deregulated power system analysis, “International Journal of Electrical Power & Energy Systems” January (2007) pp. 65–75.
19. Stępień J., Madej Z.: Evaluation of structural redundancy efects in medium voltage cable networks., “Rynek Energii”, Issue: 4, pp. 55-60, AUG 2009
20. Stępień J.: Charakterystyka planowanych prac eksploatacyjnych elektroenergetycznych sieci rozdzielczych i ich skutków. „Przegląd Elektrotechniczny”. Nr. 7/2008, s.: 162-165.
21. Stępień J.: Kompleksowy model niezawodnościowy głównych punktów zasilających 110/15 kV. „Przegląd Elektrotechniczny”, Nr. 4/2008, s:128-131.

Czytaj też: Porównanie technik pomiaru prądu stosowanych w samoczynnych wyłącznikach napowietrznych sieci SN >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu (730 dni) - 185,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu (365 dni) - 105,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do wszystkich treści portalu (183 dni) - 75,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 79,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 15,00 zł
30 dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata edukacyjna - roczna elektro.info - 75,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Roczny dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Dwuletni dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
30 dniowy dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 138,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Regulamin korzystania z portalu elektro.info.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 12/2016

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
 • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl