Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Certyfikacja i dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych

Certification and approval of fire protection equipment intended to use for fire protection of buildings
Dla kabli, które wykorzystywane są w instalacjach przeciwpożarowych, jednostką upoważnioną do udzielania aprobat technicznych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.
Dla kabli, które wykorzystywane są w instalacjach przeciwpożarowych, jednostką upoważnioną do udzielania aprobat technicznych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.
Rys. arch. redakcji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z postanowieniami artykułu 7 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1] oraz artykułu 10 Ustawy Prawo budowlane [2] wybrane wyroby, zanim zostaną zastosowane, powinny przejść stosowne formalne procedury poświadczenia ich określonych właściwości/parametrów technicznych. Na jakiej podstawie powinny być wprowadzane do obrotu urządzenia przeciwpożarowe?

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, należy najpierw dokonać podziału urządzeń na odpowiednie regulacje prawne, który to podział (umowny, na potrzeby niniejszego opracowania) pozwoli nam na łatwiejsze zrozumienie zagadnienia:

  • A – to grupa wyrobów budowlanych podlegających regulacjom ustawy o wyrobach budowlanych [3],
  • B – to grupa urządzeń, które regulowane są ustawą o ochronie przeciwpożarowej, a konkretnie poprzez rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów [4].

Urządzenia przeciwpożarowe mogą również składać się z wyrobów budowlanych objętych grupą A oraz z wyrobów ze zbioru C,

  • C – to grupa wyrobów, które regulowane są przez rozporządzenie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2007 r. nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) [5].

Należy również zwrócić uwagę, że każdy produkt wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku podlega stosownym regulacjom prawnym, które wynikają z ustawy o systemie oceny zgodności [6].

Ponadto w zależności od miejsca i obszaru zastosowania wyroby mogą dodatkowo podlegać pod inne regulacje prawne, np. regulacje innych Dyrektyw, takich jak ATEX (czyli urządzenia stosowane w atmosferach wybuchowych).

Należy również pamiętać, że zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia [4] cyt.: „urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania”.

Z doświadczenia wynika, że najwięcej kłopotów w zrozumieniu zasad sprawiają wyroby z grupy A (wyroby budowlane).

Przyczyną niezrozumienia tych zasad może być m.in. zbyt skomplikowana struktura przepisów oraz duży obszar, którego wyroby te dotyczą. Podstawowym aktem prawnym stawiającym wymagania oraz regulującym zasady deklarowania parametrów technicznych dla wszystkich materiałów/produktów stosowanych w budownictwie jest ustawa Prawo budowlane [2], wraz z aktami związanymi, w tym w szczególności z ustawą o wyrobach budowlanych [3] i ustawą o ochronie przeciwpożarowej [1].

Produkty, które spełniają definicję wyrobu budowlanego, podaną w ustawie o wyrobach budowlanych [3], podlegają stosownym regulacjom opisanym w tej właśnie ustawie.

Definicja prawna ma tu szczególne znaczenie. Art. 2 CPR [7] mówi: „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Spróbujmy przybliżyć tę definicję na przykładzie kabli i przewodów elektrycznych, które są stosowane w budownictwie, są wyrobami budowlanymi, w związku z czym podlegają regulacjom prawnym dotyczącym wyrobów budowlanych.

Kable i przewody elektryczne z uwagi na swoją funkcję i zastosowanie, tak jak wiele innych produktów, mogą również podlegać innym – nie mniej ważnym – regulacjom prawnym, w tym np. implementującym ramy prawne dyrektyw tzw. nowego podejścia dotyczących np.:

  • kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
  • niskonapięciowego sprzętu elektrycznego (LVD),
  • urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) itp.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych [3] wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego jest możliwe dopiero po jego uprzednim oznakowaniu znakiem budowlanym  lub znakiem CE (chodzi tu o oznakowanie CE nie inne niż to w rozumieniu regulacji zawartych w ustawie o wyrobach budowlanych [3]).

Aby móc oznakować wyrób znakiem CE (rozumianym zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych [3]), niezbędne jest przeprowadzenie oceny wyrobu opierając się na normie zharmonizowanej[1] (lub Europejskiej Ocenie Technicznej[2]).

Na chwilę obecną, w przypadku kabli i przewodów elektrycznych, mimo wielu opublikowanych norm zharmonizowanych, nie ma normy wyrobu, która poddana była harmonizacji z rozporządzeniem CPR [7], więc nie jest możliwe oznakowanie CE w myśl postanowień ustawy o wyrobach budowlanych[3].

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego na podstawie innych dyrektyw aniżeli rozporządzenie CPR 305/2011[7] nie jest oznakowaniem wystarczającym, o którym jest wzmianka w prawie budowlanym.

Często spotykanym błędem jest traktowanie każdego oznakowania CE jako oznakowania rozumianego według ustawy o wyrobach budowlanych.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do procedury, której wynikiem jest nadanie oznakowania znakiem CE (rozumianego wg rozporządzenia CPR [7]), jest przeprowadzenie oceny ze specyfikacją techniczną wyrobu, zharmonizowaną z ww. rozporządzeniem [7], a takiej dla kabli i przewodów elektrycznych jeszcze nie ma[3].

Należy podkreślić, że deklaracje wystawiane przez producentów sporządzane są na podstawie dokumentów będących specyfikacjami technicznymi, ale niezharmonizowanymi z ww. rozporządzeniem [7], co w rozumieniu regulacji dotyczących wyrobów budowlanych nie jest warunkiem wystarczającym.

Nagminnym nadużyciem jest to, że odbiorcy rynku, w tym m.in. kierownicy budów, inspektorzy nadzoru, interpretują je jako wystarczające. Następstwem takiego działania może być ułatwienie producentowi uniknięcia odpowiedzialności wynikającej z zastosowania wyrobu w zakresie innym niż zadeklarowany, a tym samym oceniany.

Nie można wykluczyć ściągnięcia na siebie odpowiedzialności za zaniechanie czynności mających na celu zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Konsekwencje uchybień takiego procederu są trudne do przewidzenia, i mogą być dopiero ujawnione w późniejszych etapach, np.: zmiany właściciela, zarządcy, ubezpieczyciela, zmiany sposobu użytkowania, która będzie wymagała ponownej oceny projektu, wystąpienia konkretnego zagrożenia.

Może to się nawet stać argumentem do niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela lub wystąpienia na drogę sądową.

W związku z powyższym, wprowadzanie do obrotu kabli stosowanych w budownictwie oraz innych wyrobów budowlanych, dla których nieopracowano jeszcze zharmonizowanej normy wyrobu lub producent nie uzyskał Europejskiej Oceny Technicznej, odbywać się może po oznakowaniu znakiem budowlanym , a do tego niezbędne jest spełnienie kilku warunków, w tym również uzyskanie krajowej aprobaty technicznej.

Warto przeczytać: "Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


[1] Zharmonizowana norma w rozumieniu rozporządzenia CPR 305/2011 [7]. Wykaz norm zharmonizowanych publikowany jest przez Komunikat Komisji Europejskiej w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG). Należy zwrócić uwagę, że nie każda harmonizacja jest harmonizacją z przedmiotowym rozporządzeniem CPR 305/2011 [7].
[2]
Po wejściu w życie postanowień rozporządzenia CPR 305/2011 z dniem 1 lipca 2013 roku Europejskie Aprobaty Techniczne zostały zastąpione Europejskimi Ocenami Technicznymi.
[3]
Wyjątek stanowi norma EN 50575:2014, która zgodnie z najnowszym komunikatem od 10 czerwca 2016 r. została opublikowana jako norma zharmonizowana.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać pomocy przy doborze właściwego źródła zasilania »

Dobór źródła zasilania

Optymalne rozwiązania na każdym etapie, zarówno dystrybucji, jak i tworzenia dedykowanych pakietów zasilania. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższą jakość ... czytam dalej »

 


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

koszt prądu

Oszczędzanie na rachunkach za prąd w domu lub firmie jest możliwe. Wystarczy dokładnie sprawdzić (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Jednoobwodowy licznik energii - jaki wybrać?»

Zobacz co nowego poznamy na targach Energetab 2019 »

Licznik energii jaki wybrać Energetab 2019 logo
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » ENERGETAB – największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, to miejsce jednych z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli branży elektrotechnicznej w Polsce.(...) czytam dalej »

 


Łączniki i gniazda instalacyjne - jakie wybrać?

Kamery termowizyjne Perfekcyjne dopełnienie nowoczesnego wnętrza.
Prosta, ponadczasowa forma, jakość wykonania, niezawodny system, to tylko niektóre (...)
czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Przewodnik po złączach - znajdż idealne rozwiązanie dla siebie »

automatyka przemysłowa Przewodnik po złączach
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Oznaczniki mobilne na przewody i osprzęt - które wybrać »

Kamery termowizyjne Technika laminowania taśm, zapewnia trwałe nadruki poprzez całkowitą ochronę tekstu przed czynnikami niszczącymi, takimi jak: zdrapywanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie UV a nawet substancj (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

ograniczniki bezpanelowa energia słoneczna
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

zasilanie gwarantowane Badania przeprowadzone przez Computer Business Review wykazały, że od 2013 roku mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem przenoszenia przez przedsiębiorców zasobów danych do tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). W związku z tym stale wzrastają wydatki przeznaczan ... czytam dalej »


Bramka IoT chmury do integracji nowych i istniejących systemów bez konieczności programowania.»

Zobacz jak robot testuje bankomaty?

bramka iot Robot testuje bankomaty
Dzięki prostemu połączeniu z procesem za pomocą protokołów, np. Modbus/TCP, dane czujników i dane procesowe są zbierane, przetwarzane i monitorowane ... czytam więcej » Około 30 sekund zajmuje średnio wypłacenie pieniędzy z wielofunkcyjnego bankomatu ATM. Urządzenia, które są dostępne „za rogiem” w większości miast, zmieniły nasze podejście ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Przewdonik "Eliminuj błędy
i usprawnij instalacje przewodów" »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Elektryczność dla dzieci

Tauron udostępnia edukacyjną platformę e-learningową skierowaną do uczniów i nauczycieli, w której znajdują się m.in. zasady bezpieczeństwa i wyjaśnienie zjawiska elektryczności, gry...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
.steute Polska .steute Polska
steute jest międzynarodowym przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu oraz produkcji bezpiecznej, niezawodnej aparatury...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl