Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Certyfikacja i dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych

Certification and approval of fire protection equipment intended to use for fire protection of buildings
Dla kabli, które wykorzystywane są w instalacjach przeciwpożarowych, jednostką upoważnioną do udzielania aprobat technicznych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.
Dla kabli, które wykorzystywane są w instalacjach przeciwpożarowych, jednostką upoważnioną do udzielania aprobat technicznych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.
Rys. arch. redakcji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z postanowieniami artykułu 7 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1] oraz artykułu 10 Ustawy Prawo budowlane [2] wybrane wyroby, zanim zostaną zastosowane, powinny przejść stosowne formalne procedury poświadczenia ich określonych właściwości/parametrów technicznych. Na jakiej podstawie powinny być wprowadzane do obrotu urządzenia przeciwpożarowe?

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, należy najpierw dokonać podziału urządzeń na odpowiednie regulacje prawne, który to podział (umowny, na potrzeby niniejszego opracowania) pozwoli nam na łatwiejsze zrozumienie zagadnienia:

  • A – to grupa wyrobów budowlanych podlegających regulacjom ustawy o wyrobach budowlanych [3],
  • B – to grupa urządzeń, które regulowane są ustawą o ochronie przeciwpożarowej, a konkretnie poprzez rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów [4].

Urządzenia przeciwpożarowe mogą również składać się z wyrobów budowlanych objętych grupą A oraz z wyrobów ze zbioru C,

  • C – to grupa wyrobów, które regulowane są przez rozporządzenie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2007 r. nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) [5].

Należy również zwrócić uwagę, że każdy produkt wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku podlega stosownym regulacjom prawnym, które wynikają z ustawy o systemie oceny zgodności [6].

Ponadto w zależności od miejsca i obszaru zastosowania wyroby mogą dodatkowo podlegać pod inne regulacje prawne, np. regulacje innych Dyrektyw, takich jak ATEX (czyli urządzenia stosowane w atmosferach wybuchowych).

Należy również pamiętać, że zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia [4] cyt.: „urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania”.

Z doświadczenia wynika, że najwięcej kłopotów w zrozumieniu zasad sprawiają wyroby z grupy A (wyroby budowlane).

Przyczyną niezrozumienia tych zasad może być m.in. zbyt skomplikowana struktura przepisów oraz duży obszar, którego wyroby te dotyczą. Podstawowym aktem prawnym stawiającym wymagania oraz regulującym zasady deklarowania parametrów technicznych dla wszystkich materiałów/produktów stosowanych w budownictwie jest ustawa Prawo budowlane [2], wraz z aktami związanymi, w tym w szczególności z ustawą o wyrobach budowlanych [3] i ustawą o ochronie przeciwpożarowej [1].

Produkty, które spełniają definicję wyrobu budowlanego, podaną w ustawie o wyrobach budowlanych [3], podlegają stosownym regulacjom opisanym w tej właśnie ustawie.

Definicja prawna ma tu szczególne znaczenie. Art. 2 CPR [7] mówi: „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Spróbujmy przybliżyć tę definicję na przykładzie kabli i przewodów elektrycznych, które są stosowane w budownictwie, są wyrobami budowlanymi, w związku z czym podlegają regulacjom prawnym dotyczącym wyrobów budowlanych.

Kable i przewody elektryczne z uwagi na swoją funkcję i zastosowanie, tak jak wiele innych produktów, mogą również podlegać innym – nie mniej ważnym – regulacjom prawnym, w tym np. implementującym ramy prawne dyrektyw tzw. nowego podejścia dotyczących np.:

  • kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
  • niskonapięciowego sprzętu elektrycznego (LVD),
  • urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) itp.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych [3] wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego jest możliwe dopiero po jego uprzednim oznakowaniu znakiem budowlanym  lub znakiem CE (chodzi tu o oznakowanie CE nie inne niż to w rozumieniu regulacji zawartych w ustawie o wyrobach budowlanych [3]).

Aby móc oznakować wyrób znakiem CE (rozumianym zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych [3]), niezbędne jest przeprowadzenie oceny wyrobu opierając się na normie zharmonizowanej[1] (lub Europejskiej Ocenie Technicznej[2]).

Na chwilę obecną, w przypadku kabli i przewodów elektrycznych, mimo wielu opublikowanych norm zharmonizowanych, nie ma normy wyrobu, która poddana była harmonizacji z rozporządzeniem CPR [7], więc nie jest możliwe oznakowanie CE w myśl postanowień ustawy o wyrobach budowlanych[3].

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego na podstawie innych dyrektyw aniżeli rozporządzenie CPR 305/2011[7] nie jest oznakowaniem wystarczającym, o którym jest wzmianka w prawie budowlanym.

Często spotykanym błędem jest traktowanie każdego oznakowania CE jako oznakowania rozumianego według ustawy o wyrobach budowlanych.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do procedury, której wynikiem jest nadanie oznakowania znakiem CE (rozumianego wg rozporządzenia CPR [7]), jest przeprowadzenie oceny ze specyfikacją techniczną wyrobu, zharmonizowaną z ww. rozporządzeniem [7], a takiej dla kabli i przewodów elektrycznych jeszcze nie ma[3].

Należy podkreślić, że deklaracje wystawiane przez producentów sporządzane są na podstawie dokumentów będących specyfikacjami technicznymi, ale niezharmonizowanymi z ww. rozporządzeniem [7], co w rozumieniu regulacji dotyczących wyrobów budowlanych nie jest warunkiem wystarczającym.

Nagminnym nadużyciem jest to, że odbiorcy rynku, w tym m.in. kierownicy budów, inspektorzy nadzoru, interpretują je jako wystarczające. Następstwem takiego działania może być ułatwienie producentowi uniknięcia odpowiedzialności wynikającej z zastosowania wyrobu w zakresie innym niż zadeklarowany, a tym samym oceniany.

Nie można wykluczyć ściągnięcia na siebie odpowiedzialności za zaniechanie czynności mających na celu zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Konsekwencje uchybień takiego procederu są trudne do przewidzenia, i mogą być dopiero ujawnione w późniejszych etapach, np.: zmiany właściciela, zarządcy, ubezpieczyciela, zmiany sposobu użytkowania, która będzie wymagała ponownej oceny projektu, wystąpienia konkretnego zagrożenia.

Może to się nawet stać argumentem do niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela lub wystąpienia na drogę sądową.

W związku z powyższym, wprowadzanie do obrotu kabli stosowanych w budownictwie oraz innych wyrobów budowlanych, dla których nieopracowano jeszcze zharmonizowanej normy wyrobu lub producent nie uzyskał Europejskiej Oceny Technicznej, odbywać się może po oznakowaniu znakiem budowlanym , a do tego niezbędne jest spełnienie kilku warunków, w tym również uzyskanie krajowej aprobaty technicznej.

Warto przeczytać: "Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


[1] Zharmonizowana norma w rozumieniu rozporządzenia CPR 305/2011 [7]. Wykaz norm zharmonizowanych publikowany jest przez Komunikat Komisji Europejskiej w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG). Należy zwrócić uwagę, że nie każda harmonizacja jest harmonizacją z przedmiotowym rozporządzeniem CPR 305/2011 [7].
[2]
Po wejściu w życie postanowień rozporządzenia CPR 305/2011 z dniem 1 lipca 2013 roku Europejskie Aprobaty Techniczne zostały zastąpione Europejskimi Ocenami Technicznymi.
[3]
Wyjątek stanowi norma EN 50575:2014, która zgodnie z najnowszym komunikatem od 10 czerwca 2016 r. została opublikowana jako norma zharmonizowana.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl