Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Certyfikacja i dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych

Certification and approval of fire protection equipment intended to use for fire protection of buildings
Dla kabli, które wykorzystywane są w instalacjach przeciwpożarowych, jednostką upoważnioną do udzielania aprobat technicznych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.
Dla kabli, które wykorzystywane są w instalacjach przeciwpożarowych, jednostką upoważnioną do udzielania aprobat technicznych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.
Rys. arch. redakcji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z postanowieniami artykułu 7 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1] oraz artykułu 10 Ustawy Prawo budowlane [2] wybrane wyroby, zanim zostaną zastosowane, powinny przejść stosowne formalne procedury poświadczenia ich określonych właściwości/parametrów technicznych. Na jakiej podstawie powinny być wprowadzane do obrotu urządzenia przeciwpożarowe?

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, należy najpierw dokonać podziału urządzeń na odpowiednie regulacje prawne, który to podział (umowny, na potrzeby niniejszego opracowania) pozwoli nam na łatwiejsze zrozumienie zagadnienia:

  • A – to grupa wyrobów budowlanych podlegających regulacjom ustawy o wyrobach budowlanych [3],
  • B – to grupa urządzeń, które regulowane są ustawą o ochronie przeciwpożarowej, a konkretnie poprzez rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów [4].

Urządzenia przeciwpożarowe mogą również składać się z wyrobów budowlanych objętych grupą A oraz z wyrobów ze zbioru C,

  • C – to grupa wyrobów, które regulowane są przez rozporządzenie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2007 r. nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) [5].

Należy również zwrócić uwagę, że każdy produkt wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku podlega stosownym regulacjom prawnym, które wynikają z ustawy o systemie oceny zgodności [6].

Ponadto w zależności od miejsca i obszaru zastosowania wyroby mogą dodatkowo podlegać pod inne regulacje prawne, np. regulacje innych Dyrektyw, takich jak ATEX (czyli urządzenia stosowane w atmosferach wybuchowych).

Należy również pamiętać, że zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia [4] cyt.: „urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania”.

Z doświadczenia wynika, że najwięcej kłopotów w zrozumieniu zasad sprawiają wyroby z grupy A (wyroby budowlane).

Przyczyną niezrozumienia tych zasad może być m.in. zbyt skomplikowana struktura przepisów oraz duży obszar, którego wyroby te dotyczą. Podstawowym aktem prawnym stawiającym wymagania oraz regulującym zasady deklarowania parametrów technicznych dla wszystkich materiałów/produktów stosowanych w budownictwie jest ustawa Prawo budowlane [2], wraz z aktami związanymi, w tym w szczególności z ustawą o wyrobach budowlanych [3] i ustawą o ochronie przeciwpożarowej [1].

Produkty, które spełniają definicję wyrobu budowlanego, podaną w ustawie o wyrobach budowlanych [3], podlegają stosownym regulacjom opisanym w tej właśnie ustawie.

Definicja prawna ma tu szczególne znaczenie. Art. 2 CPR [7] mówi: „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Spróbujmy przybliżyć tę definicję na przykładzie kabli i przewodów elektrycznych, które są stosowane w budownictwie, są wyrobami budowlanymi, w związku z czym podlegają regulacjom prawnym dotyczącym wyrobów budowlanych.

Kable i przewody elektryczne z uwagi na swoją funkcję i zastosowanie, tak jak wiele innych produktów, mogą również podlegać innym – nie mniej ważnym – regulacjom prawnym, w tym np. implementującym ramy prawne dyrektyw tzw. nowego podejścia dotyczących np.:

  • kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
  • niskonapięciowego sprzętu elektrycznego (LVD),
  • urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) itp.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych [3] wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego jest możliwe dopiero po jego uprzednim oznakowaniu znakiem budowlanym  lub znakiem CE (chodzi tu o oznakowanie CE nie inne niż to w rozumieniu regulacji zawartych w ustawie o wyrobach budowlanych [3]).

Aby móc oznakować wyrób znakiem CE (rozumianym zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych [3]), niezbędne jest przeprowadzenie oceny wyrobu opierając się na normie zharmonizowanej[1] (lub Europejskiej Ocenie Technicznej[2]).

Na chwilę obecną, w przypadku kabli i przewodów elektrycznych, mimo wielu opublikowanych norm zharmonizowanych, nie ma normy wyrobu, która poddana była harmonizacji z rozporządzeniem CPR [7], więc nie jest możliwe oznakowanie CE w myśl postanowień ustawy o wyrobach budowlanych[3].

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego na podstawie innych dyrektyw aniżeli rozporządzenie CPR 305/2011[7] nie jest oznakowaniem wystarczającym, o którym jest wzmianka w prawie budowlanym.

Często spotykanym błędem jest traktowanie każdego oznakowania CE jako oznakowania rozumianego według ustawy o wyrobach budowlanych.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do procedury, której wynikiem jest nadanie oznakowania znakiem CE (rozumianego wg rozporządzenia CPR [7]), jest przeprowadzenie oceny ze specyfikacją techniczną wyrobu, zharmonizowaną z ww. rozporządzeniem [7], a takiej dla kabli i przewodów elektrycznych jeszcze nie ma[3].

Należy podkreślić, że deklaracje wystawiane przez producentów sporządzane są na podstawie dokumentów będących specyfikacjami technicznymi, ale niezharmonizowanymi z ww. rozporządzeniem [7], co w rozumieniu regulacji dotyczących wyrobów budowlanych nie jest warunkiem wystarczającym.

Nagminnym nadużyciem jest to, że odbiorcy rynku, w tym m.in. kierownicy budów, inspektorzy nadzoru, interpretują je jako wystarczające. Następstwem takiego działania może być ułatwienie producentowi uniknięcia odpowiedzialności wynikającej z zastosowania wyrobu w zakresie innym niż zadeklarowany, a tym samym oceniany.

Nie można wykluczyć ściągnięcia na siebie odpowiedzialności za zaniechanie czynności mających na celu zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Konsekwencje uchybień takiego procederu są trudne do przewidzenia, i mogą być dopiero ujawnione w późniejszych etapach, np.: zmiany właściciela, zarządcy, ubezpieczyciela, zmiany sposobu użytkowania, która będzie wymagała ponownej oceny projektu, wystąpienia konkretnego zagrożenia.

Może to się nawet stać argumentem do niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela lub wystąpienia na drogę sądową.

W związku z powyższym, wprowadzanie do obrotu kabli stosowanych w budownictwie oraz innych wyrobów budowlanych, dla których nieopracowano jeszcze zharmonizowanej normy wyrobu lub producent nie uzyskał Europejskiej Oceny Technicznej, odbywać się może po oznakowaniu znakiem budowlanym , a do tego niezbędne jest spełnienie kilku warunków, w tym również uzyskanie krajowej aprobaty technicznej.

Warto przeczytać: "Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


[1] Zharmonizowana norma w rozumieniu rozporządzenia CPR 305/2011 [7]. Wykaz norm zharmonizowanych publikowany jest przez Komunikat Komisji Europejskiej w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG). Należy zwrócić uwagę, że nie każda harmonizacja jest harmonizacją z przedmiotowym rozporządzeniem CPR 305/2011 [7].
[2]
Po wejściu w życie postanowień rozporządzenia CPR 305/2011 z dniem 1 lipca 2013 roku Europejskie Aprobaty Techniczne zostały zastąpione Europejskimi Ocenami Technicznymi.
[3]
Wyjątek stanowi norma EN 50575:2014, która zgodnie z najnowszym komunikatem od 10 czerwca 2016 r. została opublikowana jako norma zharmonizowana.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Oznaczniki kabli i przewodów - jakie wybrać »

Gdzie znajdziesz systemy zasilania dla każdej dziedziny przemysłu »

drukarka etykiet systemy zasilania
Sposoby oznaczania kabli i przewodów w elektrycznych są różne.Jedne mniej trwałe, a inne (...) czytam więcej » Oferują zaawansowane usługi badawczo-rozwojowe obejmujące elektronikę, wbudowane oprogramowanie, mechanikę systemu zasilania (...) czytam dalej »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

Ośiwetlenie - jakie wybrać? bezpanelowa energia słoneczna
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Jaką drukarkę do oznaczeń elektrycznych wybrać»

etykietowanie kabli i przewodów Priorytetem przy oznaczaniu sieci i jej poszczególnych elementów czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych, kilometrów kabli, dziesiątek przełączników czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych jest ...... czytam dalej »


Automatyka i czujniki - dlaczego to takie ważne »

Poznaj tajemnicę elektryków - złączki bezszynowe »

Czujniki i automatyka złączki bezszynowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Czy wiesz jak wykonać montaż i jak można łączyć ze sobą złączki bez użycia szyn ... czytam dalej »

Zasilacze a odporność na zwarcia - dlaczego to takie ważne?

Promocje na kamery termowizyjne W sieciach zasilających obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej powszechnie stosuje się zasilacze bezprzerwowe UPS w celu ochrony ważnych urządzeń odbiorczych, wrażliwyc ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Uwaga konkurs! Znasz "elektrycznych" producentów? Zagraj i wygraj atrakcyjne nagrody »

Oświetlenie jakie wybrać aby przypominało światło dzienne Konkurs
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i ... czytam dalej » Weź udział w letnim konkursie i zgarnij nagrody. Co tydzien nowa gra i nowa szansa na wygraną. Sprawdź się i zawalcz o wygraną! chcę zagrać »

Co jeszcze potrafią enkodery Ethernet?

UPS zasilacze Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym?

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

Switche zarządzalne spd ograniczniki przepięć
Switche niezarządzalne to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz ... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
6/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną
  • - Projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej
Zobacz szczegóły
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl