Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Wybrane zagadnienia selektywności w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Selected problems of the selectivity in the electrical power installations of the low voltage
Charakterystyki prądowo-czasowe zabezpieczeń układu bezpiecznik
(B1) – bezpiecznik (B2), ilustrujące warunek selektywnego działania, gdzie: tW1, tW2 – zakres czasów wyłączenia prądu zwarciowego IK1 odpowiednio dla bezpieczników B1 i B2
Charakterystyki prądowo-czasowe zabezpieczeń układu bezpiecznik (B1) – bezpiecznik (B2), ilustrujące warunek selektywnego działania, gdzie: tW1, tW2 – zakres czasów wyłączenia prądu zwarciowego IK1 odpowiednio dla bezpieczników B1 i B2
A. Klajn

Selektywność, określana również jako „wybiórczość”, jest rozumiana przez kolejne uruchamianie się poszczególnych stopni zabezpieczeń występujących w torze zasilania w razie wystąpienia awarii. W pierwszej ­kolejności rozpoczyna działanie pierwszy stopień zabezpieczeń, a w przypadku jego nieskuteczności włączają się kolejne stopnie zabezpieczeń występujące bliżej źródła zasilania.

Problem selektywności dotyczy sieci oraz instalacji odbiorczych rozdzielczych. Wśród sieci rozróżniamy:

1) sieci promieniowe,
2) sieci rozgałęzione (wielostronnie zasilane).

W instalacjach elektroenergetycznych funkcję zabezpieczeń nadprądowych przeważnie pełnią:

1) bezpieczniki przeznaczone do wymiany przez osoby niewykwalifikowane, do zastosowań domowych i podobnych [1, 2, 3, 4, 5],
2) bezpieczniki przeznaczone do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do zastosowań w przemyśle) [1, 2, 3, 4, 6],
3) wyłączniki [1, 2, 3, 7, 8]:

a) które są wyposażone w wyzwalacze bez możliwości dokonywania zmiany nastaw (do zastosowań domowych i podobnych); wyłączniki te są przeznaczone do obsługi przez osoby nieposiadające kwalifikacji do obsługi urządzeń elektrycznych;
b) wyłączniki do zastosowań przemysłowych (wyłączniki silnikowe, wyłączniki przemysłowe o budowie otwartej i kompaktowej), które są wyposażone w wyzwalacze możliwości dokonywania zmiany nastaw; aparaty te są przeważnie nastawialnymi wyzwalaczami termobimetalowymi i elektromagnetycznymi lub zintegrowanymi wyzwalaczami elektronicznymi; wyłączniki te są przeznaczone do obsługi przez personel posiadający kwalifikacje do obsługi urządzeń elektrycznych.

SIBA

Do podstawowych kryteriów uzyskania selektywnego działania zabezpieczeń nadprądowych zalicza się:

 • stopniowanie prądów zadziałania (selektywność prądowa),
 • stopniowanie czasu działania (selektywność czasowa),
 • równoczesne stosowanie kombinacji zarówno prądów, jak i czasów zadziałania (selektywność prądowo-czasowa).

Analiza selektywności zabezpieczeń nadprądowych jest przeprowadzana na ogół na podstawie:

1) charakterystyk prądowo-czasowych (charakterystyka I-t),
2) charakterystyk poszczególnych stopni zabezpieczenia,
3) charakterystyk lub wartości całki Joule’a, jeśli ma miejsce ograniczanie prądu zwarciowego przez bezpiecznik/bezpiecznik lub bezpiecznik/wyłącznik.

Selektywność w instalacjach rozdzielczych promieniowych

Większość obwodów instalacji elektroenergetycznych jest w instalacjach rozdzielczych promieniowych. W analizie charakterystyk prądowo-czasowych (I-t) rozważa się zarówno selektywność prądową, jak i czasową, co w praktyce sprowadza się do ogólnej zasady braku wspólnych obszarów działania charakterystyk I-t poszczególnych stopni zabezpieczenia.

W zależności od zastosowanych zabezpieczeń, z punktu widzenia selektywności ich działania, rozróżnia się cztery zasadnicze kombinacje współpracujących ze sobą zabezpieczeń (pierwszy element pary jest zabezpieczeniem od strony odbiornika):

1) wyłącznik – wyłącznik,
2) wyłącznik – bezpiecznik,
3) bezpiecznik – wyłącznik,
4) bezpiecznik – bezpiecznik.

Wyłącznik – wyłącznik, selektywność prądowa

Czytaj też: Problemy dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych >>>

 Rys. 1. Ilustracja zasady selektywności prądowej wyłączników W1 i W2, gdzie: IK – prąd zwarcia, IG1, IG2 – początkowy prąd zwarcia wyłączników W1 i W2, IK1min, IK2min – minimalne prądy zwarcia, prądów zwarcia odpowiednio IK1 lub IK2, IK1max – maksymalny prąd zwarciowy IK1, tW1, tW2 – czasy własne wyłączników odpowiednio W1 i W2, przy wyłączaniu prądów zwarciowych Rys. 2. Ilustracja zasady selektywności czasowej wyłączników W1 i W2, sieci promieniowej, gdzie: IG2(1) – pierwszy stopień początkowy prądu zwarcia wyłącznika W2, IG2(2) – drugi stopień początkowy prądu zwarcia wyłącznika W2, td – margines czasu bezpieczeństwa drugiego stopnia między tW1 a tW2, IK1 – prąd zwarcia dla wyłącznika W1, IK2 – prąd zwarcia dla wyłącznika W2; pozostałe oznaczenia jak na rys. 1.
Rys. 1. Ilustracja zasady selektywności prądowej wyłączników W1 i W2, gdzie: IK – prąd zwarcia, IG1, IG2 – początkowy prąd zwarcia wyłączników W1 i W2, IK1min, IK2min – minimalne prądy zwarcia, prądów zwarcia odpowiednio IK1 lub IK2, IK1max – maksymalny prąd zwarciowy IK1, tW1, tW2 – czasy własne wyłączników odpowiednio W1 i W2, przy wyłączaniu prądów zwarciowych; rys. A Klajn Rys. 2. Ilustracja zasady selektywności czasowej wyłączników W1 i W2, sieci promieniowej, gdzie: IG2(1) – pierwszy stopień początkowy prądu zwarcia wyłącznika W2, IG2(2) – drugi stopień początkowy prądu zwarcia wyłącznika W2, td – margines czasu bezpieczeństwa drugiego stopnia między tW1 a tW2, IK1 – prąd zwarcia dla wyłącznika W1, IK2 – prąd zwarcia dla wyłącznika W2; pozostałe oznaczenia jak na
rys. 1.; rys. A Klajn
Rys. 3. Zasada selektywności czasowej trzech zabezpieczeń nadprądowych w układzie szeregowym promieniowym, gdzie: tz – czas pobudzenia i zadziałania wyzwalacza, ts – czas uzyskania metalicznej przerwy styków, to – czas otwarcia styków wyłącznika, ta – czas łukowy, tw – czas własny wyłącznika, od chwili powstania zakłócenia do chwili wyłączenia prądu, td – zwłoka czasowa wyzwalacza, tst – opóźnienie czasowe dla danej strefy; cyfry dotyczą czasów w kolejnych stopniach zabezpieczenia
Rys. 3. Zasada selektywności czasowej trzech zabezpieczeń nadprądowych w układzie szeregowym promieniowym, gdzie: tz – czas pobudzenia i zadziałania wyzwalacza, ts – czas uzyskania metalicznej przerwy styków, to – czas otwarcia styków wyłącznika, ta – czas łukowy, tw – czas własny wyłącznika, od chwili powstania zakłócenia do chwili wyłączenia prądu, td – zwłoka czasowa wyzwalacza, tst – opóźnienie czasowe dla danej strefy; cyfry dotyczą czasów w kolejnych stopniach zabezpieczenia; rys. A Klajn

Na rys. 1. przedstawiono wyjaśnienie zasady selektywności prądowej dwóch wyłączników w sieci promieniowej (brak ustawienia czasu wyzwolenia). Zastosowanie tej metody jest dopuszczalne, o ile znane są minimalne (IK1min, IK2min) i maksymalne (IK1max, IK2max) wartości prądów zwarciowych za każdym z wyłączników.

Wyłącznik W1 wyłącza prąd zwarciowy o natężeniu między wartościami IK1min a IK1max, natomiast wyłącznik W2 wyłącza prąd zwarciowy o natężeniu między wartościami IK2min a IK2max.

Wartość natężenia prądu zwarciowego IG2 dla wyłącznika W2 znajduje się pomiędzy wartościami natężeń prądów IK1max i IK2min.

Podstawową trudnością tej metody jest prawidłowe nastawienie wartości natężenia prądu zwarciowego IG2 pomiędzy wartościami prądów IK1max i IK2min.

Problemem jest również to, że wprowadzenie nawet małych zmian w instalacji powoduje konieczność wyznaczania wartości prądów zwarciowych:

 • IK1min,
 • IK1max,
 • IK2min
 • i IK2max

i ponownego nastawiania wartości IG1 i IG2.

Wyłącznik – wyłącznik, selektywność czasowa

Na rys. 2. pokazano wyjaśnienie selektywności czasowej dwóch wyłączników W1 i W2 sieci promieniowej.

Wyłącznik W1 ma jednostopniowy prąd zwarcia, lecz wyłącznik W2 ma dwustopniowy prąd zwarcia – początkowy prąd zwarcia IG2(1) dla pierwszego stopnia i IG2(2) dla drugiego stopnia.

Margines czasu bezpieczeństwa td jest to czas, w którym powinien zadziałać wyłącznik W1 i wyłączyć prąd zwarcia IK1, nie dopuszczając jednocześnie do zadziałania wyłącznika W2.

Na rys. 2. zamieszczono wartości czasu td w zależności od rodzaju wyzwalacza, w który wyposażony jest wyłącznik W2. Wyłącznik W2 powinien wyłączyć dopiero prąd zwarcia IK2.

Na rys. 3. pokazano zasadę selektywności czasowej wyłączników W1, W2 i W3 w sieci promieniowej.

Wyłącznik W1 nie ma wyzwalacza elektromagnetycznego z nastawialną zwłoką czasową, a wyłączniki W2 i W3 mają wyzwalacze elektromagnetyczne z nastawialną zwłoką czasową.

 

Dla wyłącznika W1 czas własny wyłącznika tw1, od chwili powstania zakłócenia do chwili wyłączenia prądu, jest sumą czasów:

 • tz1 – czasu pobudzenia i zadziałania wyzwalacza W1,
 • ts1 – czasu uzyskania metalicznej przerwy styków W1,
 • ta1 – czasu łukowego styków W1.

Dla wyłącznika W2 zwłoka czasowa wyzwalacza td2 jest sumą czasów:

 • ts1 – czasu uzyskania metalicznej przerwy styków wyłącznika W1
 • i opóźnienia czasowego tst2 dla strefy 2.

Dla wyłącznika W2 czas własny wyłącznika tW2 jest sumą czasów:

 • zwłoki czasowej wyzwalacza td2,
 • czasu pobudzenia i zadziałania wyzwalacza tz2,
 • czasu ts2 uzyskania metalicznej przerwy styków W2
 • i czasu łukowego styków W2 ta2.

Dla wyłącznika W3 analogicznie zwłoka czasowa wyzwalacza td3 jest sumą:

 • czasu ts1 uzyskania metalicznej przerwy styków wyłącznika W1,
 • opóźnienia czasowego tst2 dla strefy 2
 • i opóźnienia czasowego tst3 dla strefy 3.

Dla wyłącznika W3 czas własny wyłącznika tw3 jest sumą:

 • zwłoki czasowej wyzwalacza td3,
 • czasu pobudzenia i zadziałania wyzwalacza tz3,
 • czasu ts3 uzyskania metalicznej przerwy styków W3
 • i czasu łukowego styków W3 ta3.

W praktyce czas opóźnienia strefy tst dobiera się następująco:

 • tst ³ 70 ms dla wyłączników wyposażonych w wyzwalacze elektroniczne,
 • tst ³ 150 ms dla wyłączników wyposażonych w wyzwalacze elektromagnetyczne (mechanizmowe).

Literatura

1. H. Markiewicz, Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 2008.
2. H. Markiewicz, Instalacje elektryczne przemysłowe, Gdańskie Dni Elektryki, 2006.
3. G.G. Seip, Electrical installations handbook, John Wiley & Sons, Publics MCD Verlag, Third Edition, 2000.
4. PN-EN 60269:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, Część 1: Wymagania ogólne.
5. PN-HD 60269:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki głównie dla gospodarstw i podobnych zastosowań).
6. PN-HD 60269:2014 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle).
7. PN-EN 60947:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, Część 1: Postanowienia ogólne.
8. PN-EN 60947:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, Część 2: Wyłączniki.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 4/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać pomocy przy doborze właściwego źródła zasilania »

Dobór źródła zasilania

Optymalne rozwiązania na każdym etapie, zarówno dystrybucji, jak i tworzenia dedykowanych pakietów zasilania. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższą jakość ... czytam dalej »

 


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

koszt prądu

Oszczędzanie na rachunkach za prąd w domu lub firmie jest możliwe. Wystarczy dokładnie sprawdzić (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Jednoobwodowy licznik energii - jaki wybrać?»

Zobacz co nowego poznamy na targach Energetab 2019 »

Licznik energii jaki wybrać Energetab 2019 logo
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » ENERGETAB – największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, to miejsce jednych z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli branży elektrotechnicznej w Polsce.(...) czytam dalej »

 


Łączniki i gniazda instalacyjne - jakie wybrać?

Kamery termowizyjne Perfekcyjne dopełnienie nowoczesnego wnętrza.
Prosta, ponadczasowa forma, jakość wykonania, niezawodny system, to tylko niektóre (...)
czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Przewodnik po złączach - znajdż idealne rozwiązanie dla siebie »

automatyka przemysłowa Przewodnik po złączach
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Oznaczniki mobilne na przewody i osprzęt - które wybrać »

Kamery termowizyjne Technika laminowania taśm, zapewnia trwałe nadruki poprzez całkowitą ochronę tekstu przed czynnikami niszczącymi, takimi jak: zdrapywanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie UV a nawet substancj (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

ograniczniki bezpanelowa energia słoneczna
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

zasilanie gwarantowane Badania przeprowadzone przez Computer Business Review wykazały, że od 2013 roku mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem przenoszenia przez przedsiębiorców zasobów danych do tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). W związku z tym stale wzrastają wydatki przeznaczan ... czytam dalej »


Bramka IoT chmury do integracji nowych i istniejących systemów bez konieczności programowania.»

Zobacz jak robot testuje bankomaty?

bramka iot Robot testuje bankomaty
Dzięki prostemu połączeniu z procesem za pomocą protokołów, np. Modbus/TCP, dane czujników i dane procesowe są zbierane, przetwarzane i monitorowane ... czytam więcej » Około 30 sekund zajmuje średnio wypłacenie pieniędzy z wielofunkcyjnego bankomatu ATM. Urządzenia, które są dostępne „za rogiem” w większości miast, zmieniły nasze podejście ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Przewdonik "Eliminuj błędy
i usprawnij instalacje przewodów" »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
 • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

SEP świętuje 100 lat!

Jak co roku targom ENERGETAB towarzyszą konferencje organizowane przez izby i stowarzyszenia patronujące. Z okazji obchodzonego w tym roku 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
.steute Polska .steute Polska
steute jest międzynarodowym przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu oraz produkcji bezpiecznej, niezawodnej aparatury...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl