Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Efektywność zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (część 2)

ocena efektywności zagospodarowania ZSEE
Rys. 1. Uczestnicy systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce [14]
Rys. 1. Uczestnicy systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce [14]

Podstawą oceny efektywności zagospodarowania ZSEE są informacje uzyskane ze sprawozdawczości i kontroli, do których są zobligowane poszczególne państwa członkowskie UE na podstawie obu dyrektyw WEEE [1, 3].

Ciąg dalszy artykułu...

Całkowita masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ciągu ostatnich sześciu lat, tj. od 2007 do 2012 r. poddanych recyklingowi wynosiła 476 025 368,20 kg, poddanych procesowi odzysku innemu niż recykling 5 835 776,11 kg, sprzętu przekazanego do ponownego użycia 2 564 403,40 kg. W największym stopniu poddano procesowi recyklingu masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu grupy 1 – 244 002 334,39 kg, następnie grupy 3 – 56 528 669,47 kg, grupy 4 – 46 310 299,83 kg, grupy 6 (elektronarzędzia) – 30 738 700,66 kg i grupy 5 (sprzęt oświetleniowy) – 26 027 787,93 kg.

W roku 2012 poddano procesom zagospodarowania największą masę odpadów powstałych ze ZSEE, tj. 135 530 749,54 kg w tym całkowita masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddanych recyklingowi wynosiła 133 701 220,54 kg, poddanych procesowi odzysku innemu niż recykling 1 033 703,00 kg, sprzętu przekazanego do ponownego użycia 795 826,00 kg.

W 2012 roku w największym stopniu poddano procesowi recyklingu masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu grupy 1 – 72 919 816,70 kg, następnie grupy 4 – 17 315 629,40 kg, grupy 2 (małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego) – 13 289 356,80 kg, grupy 3 (sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny) – 12 467 934,40 kg i grupy 6 (elektronarzędzia) – 8 702 932,34 kg.

Natomiast w masie odpadów poddanych procesowi odzysku innemu niż recykling w 2012 r. największą część stanowią odpady powstałe ze zużytego sprzętu z grupy 1 – wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, tj. 425 952,00 kg, co odpowiada 42% całkowitej masy odpadów poddanych procesowi odzysku innemu niż recykling.

W 2012 r. całkowita masa sprzętu zużytego przekazanego do ponownego użycia stanowiła 1% całkowitej masy zużytego sprzętu poddanego recyklingowi, odzyskowi i użytego ponownie w całości. Największy udział w całkowitej masie sprzętu zużytego przekazanego do ponownego użycia wynoszący 74% ma sprzęt z grupy 3 – sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny.

wnioski

Należy zwrócić uwagę, że ocena efektywności zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma istotne znaczenie w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa człowieka i środowiska. Podstawą oceny jest wiarygodność przekazywanych informacji do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Według GIOŚ do bazy informacji związanej z wyznaczaniem osiągniętych poziomów zbierania, odzysku, przetwarzania i recyklingu w 2012 r. wprowadzono dane z 26 774 sprawozdań, a według stanu wiedzy GIOŚ powinno być ich ponad 35 000. Rzetelność danych ujętych w sprawozdaniach przedsiębiorców i organizacji odzysku ma bezpośredni wpływ na dane zamieszczone w rocznych sprawozdaniach GIOŚ o funkcjonowaniu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Niestety w okresie ostatnich sześciu lat ciągle są popełniane błędy w sporządzaniu raportów przekazywanych do GFOŚ. W 2012 r. GIOŚ wysłał pisma do około 2500 przedsiębiorców i organizacji odzysku SEE, w których wskazywał błędy i zobowiązywał do wysyłania korekt nieprawidłowo sporządzonych sprawozdań.

Na 172 zakłady przetwarzające ZSEE tylko 85 z nich zawarło jedną lub więcej umów z wprowadzającymi sprzęt lub organizacjami odzysku SEE. Zatem ponad połowa zakładów przetwarzania wpisanych do rejestru GIOŚ nie była finansowana przez żadnego wprowadzającego SEE na rynek, co potwierdza istnienie różnicy między masą sprzętu uwidocznioną na zaświadczeniach o zużytym sprzęcie (zaświadczenia o masie przetworzonego zużytego sprzętu są wystawiane dla wprowadzających sprzęt, którzy zawarli umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania lub organizacjami odzysku) a masą uwidocznioną w sprawozdaniach o przetworzonym zużytym sprzęcie (sprawozdania uwzględniają masę przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z zaświadczeń wystawionych wprowadzającym o zużytym sprzęcie oraz pozostałą masę zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetworzenia). Ten fakt ma miejsce od początku istnienia w Polsce systemu zagospodarowania ZSEE. Zanotowany w 2012 r. wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów zbierających zużyty sprzęt związany jest z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i rejestracji przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Porównując dane w zakresie zebranego zużytego sprzętu przez zbierających oraz przetworzonego zużytego sprzętu przez przetwarzających wyraźnie widać, że część zbierających zużyty sprzęt nie przedłożyła do GIOŚ wymaganych sprawozdań, co skutkuje zmniejszonym współczynnikiem zbiórki ZSEE w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gdyby sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do przetwarzania ZSEE były sporządzane wyłącznie przez zakłady przetwarzania, to opierając się na danych z tych sprawozdań GIOŚ twierdzi, że poziom zbierania przekroczyłby poziom wymagany dyrektywą WEEE, czyli 4 kg na mieszkańca na rok. Jednak przy obecnej liczbie zarejestrowanych przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt (ponad 11 000) i dotychczasowo funkcjonującym systemie zbierania danych od tych podmiotów, sprawozdania roczne GIOŚ są obarczone błędem i nie mogą w pełni odzwierciedlać rzeczywistego stanu zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Należy podjąć niezwłocznie działania w celu usprawnienia systemu przekazywania rzetelnych danych o zagospodarowanych odpadach pochodzących ze ZSEE.

Największym problemem polskiego systemu zagospodarowania odpadów ZSEE, ze względu na skalę patologii, jest niszczenie opłacalnej działalności tych spośród przedsiębiorców, którzy nie stosują praktyk polegających na sprzedaży zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling ZSEE, pomimo że w rzeczywistości nie dokonywali takich operacji lub też dokonywali ich na znacznie mniejszą skalę. Istniejący system kontroli zaświadczeń nie jest skuteczny, a obowiązujące prawo nie ułatwia zadania Wojewódzkim Inspektoratom Ochrony Środowiska. Na przeszkodzie stoi wieloletnie niedostateczne finansowanie zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Tolerowanie takich praktyk może spowodować załamanie się systemu w takim stopniu, że niemożliwe okaże się uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu zapisanych w znowelizowanej dyrektywie WEEE 2012/19/UE.

Ocena efektywności zagospodarowania ZSEE wykazała, że systematycznie z roku na rok zmniejsza się ryzyko występujących zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowanych dużą ilością wprowadzanego sprzętu na terytoriom Polski i wzrastająca ilością wycofywanego z eksploatacji na skutek zużycia technicznego, ekonomicznego, technologicznego. Jednakże patologie występujące w tym obszarze wymagają wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych w aktualnie nowelizowanej ustawie o ZSEE.

Literatura

 1. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

 2. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).Dz. Urz. UE L 197/38.

 4. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2007 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2008 r.

 5. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2008 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2009r.

 6. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2010 r.

 7. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2010 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2011r.

 8. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2012 r.

 9. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2012 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2013 r.

 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym .Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz1495 oraz przepisy wykonawcze.

 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1464.

 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243.

 13. Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach. Dz.U.2013 r., poz. 21.

 14. www.elektroeko.pl;

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 5/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Jak zoptymalizować sieci produkcyjne i sterujące »

Czy znasz, ekologiczną alternatywę dla agregatów »

drukarka etykiet systemy zasilania
Czujniki inteligentne działają coraz lepiej ze względu na dostępność coraz mniejszych i atrakcyjniejszych cenowo mikrokontrolerów. Dzięki nim nasze czujniki są w stanie (...) czytam więcej » W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych (...) czytam dalej »

 


Szukasz  producenta komponentów przemysłowych? Sprawdź ich »

Kamery termowizyjne Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w sektorze opieki zdrowotnej, zastosowaniach konsumenckich i przemysłowych, te podstawowe (...) czytam dalej »


Oznaczniki kabli i przewodów - jakie wybrać »

Gdzie znajdziesz systemy zasilania dla każdej dziedziny przemysłu »

drukarka etykiet systemy zasilania
Sposoby oznaczania kabli i przewodów w elektrycznych są różne.Jedne mniej trwałe, a inne (...) czytam więcej » Oferują zaawansowane usługi badawczo-rozwojowe obejmujące elektronikę, wbudowane oprogramowanie, mechanikę systemu zasilania (...) czytam dalej »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

Ośiwetlenie - jakie wybrać? bezpanelowa energia słoneczna
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Jaką drukarkę do oznaczeń elektrycznych wybrać»

etykietowanie kabli i przewodów Priorytetem przy oznaczaniu sieci i jej poszczególnych elementów czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych, kilometrów kabli, dziesiątek przełączników czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych jest ...... czytam dalej »


Automatyka i czujniki - dlaczego to takie ważne »

Poznaj tajemnicę elektryków - złączki bezszynowe »

Czujniki i automatyka złączki bezszynowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Czy wiesz jak wykonać montaż i jak można łączyć ze sobą złączki bez użycia szyn ... czytam dalej »

Zasilacze a odporność na zwarcia - dlaczego to takie ważne?

Promocje na kamery termowizyjne W sieciach zasilających obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej powszechnie stosuje się zasilacze bezprzerwowe UPS w celu ochrony ważnych urządzeń odbiorczych, wrażliwyc ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Uwaga konkurs! Znasz "elektrycznych" producentów? Zagraj i wygraj atrakcyjne nagrody »

Oświetlenie jakie wybrać aby przypominało światło dzienne Konkurs
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i ... czytam dalej » Weź udział w letnim konkursie i zgarnij nagrody. Co tydzien nowa gra i nowa szansa na wygraną. Sprawdź się i zawalcz o wygraną! chcę zagrać »

Co jeszcze potrafią enkodery Ethernet?

UPS zasilacze Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym?

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

Switche zarządzalne spd ograniczniki przepięć
Switche niezarządzalne to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz ... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
6/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną
 • - Projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej
Zobacz szczegóły
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl