Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

aspekty prawne
Rys. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [14]
Rys. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [14]

W obecnych czasach sprzęt gospodarstwa domowego, np. lodówka, odkurzacz, komputer czy też telefon komórkowy, stanowią podstawowe wyposażenie gospodarstwa domowego. W wyniku optymalizacji kosztów procesów wytwarzania sprzętu spowodowano, że stał się on tańszy i bardziej dostępny dla konsumenta. 

 

Ciąg dalszy artykułu...

Ustawa o ZSEE

21 października 2005 r. weszła w Polsce w życie ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ustawa o ZSEE [10] stanowiąca transpozycję dyrektywy 2002/96/WE [1], która nakłada na producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązek utworzenia systemu zbierania i zagospodarowywania odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego eksploatowanego w polskich gospodarstwach domowych.

Celem ustawy [10] jest ograniczenie ilości ZSEE trafiających do środowiska poprzez określenie ram systemu, który umożliwi osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnej zbiórki zużytych urządzeń, z uwzględnieniem osiągnięcia poziomu co najmniej 4 kg/na mieszkańca w 2008 roku. Ustawa [10] kładzie szczególny nacisk na uzyskanie wymaganych poziomów odzysku urządzeń elektrycznych i elektronicznych w poszczególnych grupach. Podział na grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamieszczono w Załączniku 1 do ustawy [10] i zawiera on 98 rodzajów sprzętu przyporządkowanych do 10 grup zgodnie z dyrektywą [1].

Ustawa o ZSEE [1]:

  • określa wymagania, jakie powinien spełniać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • nakłada na producentów oraz importerów – wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny – obowiązek utworzenia systemu zbierania, odzysku i recyklingu ZSEE,
  • określa również obowiązki innych podmiotów związanych z gospodarowaniem ZSEE – zbierających, przetwarzających, recyklerów, gminy oraz konsumentów.

Nowelizacja ustawy o ZSEE z dnia 21 listopada 2008 r. [11] wprowadza zmiany mające usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w celu osiągnięcia przez Polskę minimalnego rocznego poziomu zbierania ZSEE w ilości 4 kg/na mieszkańca. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2009 r. Do ustawy [11] wydano szereg rozporządzeń wykonawczych.

Do głównych zmian wprowadzonych do znowelizowanej ustawy o ZSEE [11] należy zaliczyć:

  • wprowadzenie nowych definicji i zmiana już istniejących (np. przedsiębiorcy, wprowadzającego, zbierającego, zakładu przetwarzania),
  • włączenie punktów skupu złomu oraz punktów serwisowych jako zbierających ZSEE,
  • upoważnienie ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
  • wprowadzenie degresywnych stawek opłat produktowych.

W związku z tym, że w 2012 roku dyrektywa WEEE 2002/96/EC [1] została znowelizowana, należy uaktualnić prawodawstwo polskie. Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą WEEE [3] państwa członkowskie mają najpóźniej do 14 lutego 2014 r. dokonać transpozycji wytycznych objętych zapisami dyrektywy do krajowego prawa. Prace w Polsce nad nowelizacją ustawy o ZSEE [11] rozpoczęły się jeszcze przed wejściem w życie nowej dyrektywy [3], tuż po jej uchwaleniu. Obecny stan zaawansowania prac wskazuje na to, iż najprawdopodobniej uda się wprowadzić zmiany w ciągu wymaganego okresu.

Biorąc pod uwagę, że na polskim rynku ZSEE występuje stosunkowo dużo nieprawidłowości, przy okazji prowadzonych prac nad znowelizowaną ustawą o ZSEE pojawiają się rozmaite postulaty podmiotów działających na rynku zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu, wskazujące na potrzebę określenia minimalnych standardów w zakresie przetwarzania ZSEE oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia zakładów przetwarzania, w odniesieniu do poszczególnych grup ZSEE. Wniosek ten jest jak najbardziej słuszny i zgodny z duchem nowelizacji dyrektywy WEEE [3], gdzie również uwzględniona została kwestia standaryzacji. W art. 8 ust. 5 Dyrektywy WEEE 2012/19/UE [3] dopuszczono możliwość ustanawiania przez państwa członkowskie minimalnych standardów jakości dla przetwarzania zebranego ZSEE. Standardy przyjęte przez Polskę powinny być zgłoszone do Komisji Europejskiej i ta ma obowiązek je opublikować. Ponadto Komisja Europejska zwróciła się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie europejskich standardów przetwarzania ZSEE – w tym odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Standardy promowane przez UE muszą odzwierciedlać aktualny stan techniki. Warto uzupełnić w tym miejscu postulat o wyraźne zaznaczenie, że standardy opracowane przez Polskę nie mogą mieć charakteru fakultatywnego (vide standardy ISO). Powinny mieć one postać Polskiej Normy lub obowiązku homologacji instalacji do przetwarzania określonego rodzaju ZSEE.

literatura

1. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

2. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). DzUrz UE L 197/38.

4. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2007 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2008 r.

5. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2008 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2009 r.

6. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2010 r.

7. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2010 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2011 r.

8. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2012 r.

9. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2012 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2013 r.

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2005 r., nr 180, poz. 1495 oraz przepisy wykonawcze).

11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1464).

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – DzU z 2010 r., nr 185, poz. 1243).

13. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r., poz. 21).

14. www.elektroeko.pl

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 3/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

koszt prądu

Oszczędzanie na rachunkach za prąd w domu lub firmie jest możliwe. Wystarczy dokładnie sprawdzić (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Rodzaje zasilania gwarantowanego - jaki system wybrać?

Szynoprzewody w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii »

zasilanie gwarantowane Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
Nowoczesne budynki, w których większość procesów jest zautomatyzowanych, mogą szczególnie odczuć problemy związane z przerwami w dostawach energii (...) czytam więcej » Przewody szynowe niskiego napięcia, nazywane potocznie szynoprzewodami, jeszcze 20 lat temu w Polsce były kojarzone głównie z instalacjami przemysłowymi lub układami zasilania suwnic. Rozwój budownictwa komercyjnego spowodował powstawanie pierwszych wieżowców.(...) czytam dalej »

 


Transformatory rozdzielcze - jaki produkt wybrać?

Transformatory Transformatory w przedziale mocy od 100kVA do 3150kVA w klasie izolacji do 36kV w pełni spełniają warunki rozporządzenia Komisji Europejskiej EU548/2014 (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Oznaczniki mobilne na przewody i osprzęt - które wybrać »

Kamery termowizyjne Technika laminowania taśm, zapewnia trwałe nadruki poprzez całkowitą ochronę tekstu przed czynnikami niszczącymi, takimi jak: zdrapywanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie UV a nawet substancj (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Konwersja energii elektrycznej na związki chemiczne - jak to działa?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Konwersja energii elektrycznej na związki chemiczne stanowi jedną z najbardziej rozpowszechnionych technologii magazynowania energii, w szczególności w zakresie zasilania ... czytam dalej »

Liczniki energii elektrycznej do zadań specjalnych»

Liczniki energii jakie wybrać Mogą być stosowane do rozliczeń z zakładami energetycznymi, do kontroli procesów przemysłowych, do rozliczeń podnajemców oraz jako element systemów zarządzania energią. Najnowsze inteligentne liczniki umożliwiają płacenie za faktycznie zużytą energię elektryczną, kontrolę sposobu jej wykorzystania ... czytam dalej »


Bramka IoT chmury do integracji nowych i istniejących systemów bez konieczności programowania.»

Roboty będą produkować roboty - to już pewne!

bramka iot Robot testuje bankomaty
Dzięki prostemu połączeniu z procesem za pomocą protokołów, np. Modbus/TCP, dane czujników i dane procesowe są zbierane, przetwarzane i monitorowane ... czytam więcej » Powstanie fabryka w której roboty będą produkowały roboty. Wszystko na to wygląda, że już niedługo scenariusze filmowe okażą się ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »

Liczniki energii jakie wybrać Łączniki elektrinstalacyjne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły
SOCOMEC Polska sp. z o.o. SOCOMEC Polska sp. z o.o.
Firma Socomec powstała w roku 1922, a obecnie jest grupą przedsiębiorstw zatrudniającą 3100 osób. Naszą kluczową działalnością...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl