Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

aspekty prawne
Rys. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [14]
Rys. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [14]

W obecnych czasach sprzęt gospodarstwa domowego, np. lodówka, odkurzacz, komputer czy też telefon komórkowy, stanowią podstawowe wyposażenie gospodarstwa domowego. W wyniku optymalizacji kosztów procesów wytwarzania sprzętu spowodowano, że stał się on tańszy i bardziej dostępny dla konsumenta. 

 

Ciąg dalszy artykułu...

Ustawa o ZSEE

21 października 2005 r. weszła w Polsce w życie ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ustawa o ZSEE [10] stanowiąca transpozycję dyrektywy 2002/96/WE [1], która nakłada na producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązek utworzenia systemu zbierania i zagospodarowywania odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego eksploatowanego w polskich gospodarstwach domowych.

Celem ustawy [10] jest ograniczenie ilości ZSEE trafiających do środowiska poprzez określenie ram systemu, który umożliwi osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnej zbiórki zużytych urządzeń, z uwzględnieniem osiągnięcia poziomu co najmniej 4 kg/na mieszkańca w 2008 roku. Ustawa [10] kładzie szczególny nacisk na uzyskanie wymaganych poziomów odzysku urządzeń elektrycznych i elektronicznych w poszczególnych grupach. Podział na grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamieszczono w Załączniku 1 do ustawy [10] i zawiera on 98 rodzajów sprzętu przyporządkowanych do 10 grup zgodnie z dyrektywą [1].

Ustawa o ZSEE [1]:

  • określa wymagania, jakie powinien spełniać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • nakłada na producentów oraz importerów – wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny – obowiązek utworzenia systemu zbierania, odzysku i recyklingu ZSEE,
  • określa również obowiązki innych podmiotów związanych z gospodarowaniem ZSEE – zbierających, przetwarzających, recyklerów, gminy oraz konsumentów.

Nowelizacja ustawy o ZSEE z dnia 21 listopada 2008 r. [11] wprowadza zmiany mające usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w celu osiągnięcia przez Polskę minimalnego rocznego poziomu zbierania ZSEE w ilości 4 kg/na mieszkańca. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2009 r. Do ustawy [11] wydano szereg rozporządzeń wykonawczych.

Do głównych zmian wprowadzonych do znowelizowanej ustawy o ZSEE [11] należy zaliczyć:

  • wprowadzenie nowych definicji i zmiana już istniejących (np. przedsiębiorcy, wprowadzającego, zbierającego, zakładu przetwarzania),
  • włączenie punktów skupu złomu oraz punktów serwisowych jako zbierających ZSEE,
  • upoważnienie ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
  • wprowadzenie degresywnych stawek opłat produktowych.

W związku z tym, że w 2012 roku dyrektywa WEEE 2002/96/EC [1] została znowelizowana, należy uaktualnić prawodawstwo polskie. Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą WEEE [3] państwa członkowskie mają najpóźniej do 14 lutego 2014 r. dokonać transpozycji wytycznych objętych zapisami dyrektywy do krajowego prawa. Prace w Polsce nad nowelizacją ustawy o ZSEE [11] rozpoczęły się jeszcze przed wejściem w życie nowej dyrektywy [3], tuż po jej uchwaleniu. Obecny stan zaawansowania prac wskazuje na to, iż najprawdopodobniej uda się wprowadzić zmiany w ciągu wymaganego okresu.

Biorąc pod uwagę, że na polskim rynku ZSEE występuje stosunkowo dużo nieprawidłowości, przy okazji prowadzonych prac nad znowelizowaną ustawą o ZSEE pojawiają się rozmaite postulaty podmiotów działających na rynku zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu, wskazujące na potrzebę określenia minimalnych standardów w zakresie przetwarzania ZSEE oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia zakładów przetwarzania, w odniesieniu do poszczególnych grup ZSEE. Wniosek ten jest jak najbardziej słuszny i zgodny z duchem nowelizacji dyrektywy WEEE [3], gdzie również uwzględniona została kwestia standaryzacji. W art. 8 ust. 5 Dyrektywy WEEE 2012/19/UE [3] dopuszczono możliwość ustanawiania przez państwa członkowskie minimalnych standardów jakości dla przetwarzania zebranego ZSEE. Standardy przyjęte przez Polskę powinny być zgłoszone do Komisji Europejskiej i ta ma obowiązek je opublikować. Ponadto Komisja Europejska zwróciła się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie europejskich standardów przetwarzania ZSEE – w tym odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Standardy promowane przez UE muszą odzwierciedlać aktualny stan techniki. Warto uzupełnić w tym miejscu postulat o wyraźne zaznaczenie, że standardy opracowane przez Polskę nie mogą mieć charakteru fakultatywnego (vide standardy ISO). Powinny mieć one postać Polskiej Normy lub obowiązku homologacji instalacji do przetwarzania określonego rodzaju ZSEE.

literatura

1. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

2. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). DzUrz UE L 197/38.

4. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2007 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2008 r.

5. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2008 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2009 r.

6. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2010 r.

7. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2010 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2011 r.

8. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2012 r.

9. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2012 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2013 r.

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2005 r., nr 180, poz. 1495 oraz przepisy wykonawcze).

11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1464).

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – DzU z 2010 r., nr 185, poz. 1243).

13. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r., poz. 21).

14. www.elektroeko.pl

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 3/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Oznaczniki kabli i przewodów - jakie wybrać »

Gdzie znajdziesz systemy zasilania dla każdej dziedziny przemysłu »

drukarka etykiet systemy zasilania
Sposoby oznaczania kabli i przewodów w elektrycznych są różne.Jedne mniej trwałe, a inne (...) czytam więcej » Oferują zaawansowane usługi badawczo-rozwojowe obejmujące elektronikę, wbudowane oprogramowanie, mechanikę systemu zasilania (...) czytam dalej »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

Ośiwetlenie - jakie wybrać? bezpanelowa energia słoneczna
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Jaką drukarkę do oznaczeń elektrycznych wybrać»

etykietowanie kabli i przewodów Priorytetem przy oznaczaniu sieci i jej poszczególnych elementów czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych, kilometrów kabli, dziesiątek przełączników czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych jest ...... czytam dalej »


Automatyka i czujniki - dlaczego to takie ważne »

Poznaj tajemnicę elektryków - złączki bezszynowe »

Czujniki i automatyka złączki bezszynowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Czy wiesz jak wykonać montaż i jak można łączyć ze sobą złączki bez użycia szyn ... czytam dalej »

Zasilacze a odporność na zwarcia - dlaczego to takie ważne?

Promocje na kamery termowizyjne W sieciach zasilających obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej powszechnie stosuje się zasilacze bezprzerwowe UPS w celu ochrony ważnych urządzeń odbiorczych, wrażliwyc ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Uwaga konkurs! Znasz "elektrycznych" producentów? Zagraj i wygraj atrakcyjne nagrody »

Oświetlenie jakie wybrać aby przypominało światło dzienne Konkurs
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i ... czytam dalej » Weź udział w letnim konkursie i zgarnij nagrody. Co tydzien nowa gra i nowa szansa na wygraną. Sprawdź się i zawalcz o wygraną! chcę zagrać »

Co jeszcze potrafią enkodery Ethernet?

UPS zasilacze Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym?

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

Switche zarządzalne spd ograniczniki przepięć
Switche niezarządzalne to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz ... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
6/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną
  • - Projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej
Zobacz szczegóły
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl