Pełny numer elektro.info 9/2015 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

mgr inż. Julian Wiatr  |  elektro.info 10/2008  |  20.10.2008  |  9
Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.
Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Wyłącznik ten powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Do urządzeń tych należy zaliczyć:

  • pompy pożarowe,
  • dźwiękowy system ostrzegania,
  • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
  • windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,
  • systemy technicznych zabezpieczeń pożarowych,
  • wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych),
  • system alarmu pożarowego.

Zobacz także: Zasilanie elektryczne urządzeń energetyki funkcjonujących w czasie pożaru

Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest niezbędne (Czytaj więcej na ten temat).

Zobacz także: Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji

Jako wyłącznik należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną. Parametry elektryczne dobieranego rozłącznika muszą spełniać wymagania wynikające z parametrów zwarciowych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prąd znamionowy nie może być mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia.

 

 

Sterowanie wyłącznikiem jest realizowane przez naciśnięcie przycisku w wyłączniku chronionym szklaną szybką, zainstalowanym przy wejściu do budynku lub w pobliżu złącza. Wyłącznik można uruchomić po zbiciu szybki, uniemożliwia to sterowanie nim w sposób przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej (rys. 1.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Zastosowany aparat elektryczny w układzie przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi posiadać możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania budynku. Wymóg ten jest podyktowany względami bezpieczeństwa. Możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania może okazać się niezbędna w przypadku awarii wyłącznika lub zaniku zasilania w sieci zasilającej budynek objęty akcją gaśniczą (nierozłączenie układu zasilającego instalację elektryczną budynku grozi porażeniem prądem elektrycznym strażaków biorących udział w akcji gaśniczej wskutek niekontrolowanego powrotu napięcia w sieci zasilającej). W tym celu przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wyposażony w sygnalizację świetlną.

Zobacz także: Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Lampka sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika musi być koloru zielonego i zaświecać się w przypadku zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Świecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznacza wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją gaśniczą. Jest to jednocześnie sygnał dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej, że można rozpocząć działania gaśniczo-ratownicze. Brak świecącej się lampki kontrolnej oznacza brak napięcia w budynku spowodowany przerwą w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarią układu zdalnego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, co oznacza konieczność ręcznego wyłączenia.

W związku z tym obok przycisku sterowniczego należy zamieścić trwały napis informujący o miejscu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Z tego względu przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać zainstalowany w miejscu dogodnym do eksploatacji. Jego instalacja powinna umożliwiać bezpieczne ręczne rozłączenie zasilania przez strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Lokalizację instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić na etapie opracowywania projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Należy jednak pamiętać, że wymóg instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu do budynku lub przy złączu nie wyklucza możliwości instalacji dodatkowych przycisków sterowniczych w innych punktach budynku. Lokalizacje dodatkowych przycisków sterujących uruchomieniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić z inwestorem w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Problem pojawia się, gdy w budynku jest zainstalowany zespół prądotwórczy lub zasilacz UPS pracujący w systemie zasilania gwarantowanego. W przypadku, gdy planowana jest instalacja zespołu prądotwórczego, konieczna jest instalacja automatyki SZR (w skrajnym przypadku może zostać zainstalowany ręczny przełącznik – rysunek 3.) sieć/zespół prądotwórczy. Odcięcie dopływu prądu powinno zatem nastąpić na wyjściu układu przełączającego zasilanie z sieci elektroenergetycznej na generator zespołu prądotwórczego. W przypadku instalowania zasilacza UPS, obok głównego przycisku sterowniczego powinien zostać zainstalowany wyłącznik awaryjny UPS-a, który należy odpowiednio opisać.

Zaleca się przyłączenie obwodu wyłącznika awaryjnego zasilacza UPS do układu sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (sposób rozwiązania tego problemu należy uzgodnić z projektantem systemu zasilania gwarantowanego). Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego oraz dogodnej eksploatacji zasadnym wydaje się wydzielenie instalacji zasilającej urządzenia przeciwpożarowe i zainstalowanie osobnej rozdzielnicy z zabezpieczeniami tej instalacji (rys. 2.).

Właściwym wydaje się również stosowanie w układzie zasilania urządzeń ppoż. zasilacza UPS, który nie może zostać wyłączony w czasie trwania akcji gaśniczej. Zasilacz ten wymaga jednak instalacji wyłącznika awaryjnego ze względów eksploatacyjnych. Wyłącznik ten należy instalować w miejscu dogodnym do eksploatacji, lecz nie obok przycisków sterujących wyłączeniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Miejsce instalacji wyłącznika awaryjnego zasilacza UPS należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Jeżeli przewiduje się instalację zasilacza UPS przeznaczonego do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, konieczne jest wydzielenie osobnego pomieszczenia stanowiącego jednocześnie osobną strefę pożarową.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2008

Komentarze

(9)
Andy | 21.10.2013, 08:57
Fajne
Edek | 21.10.2013, 15:41
Fajne
Ella | 21.10.2013, 16:25
Fajne
Misia | 21.10.2013, 17:09
Fajne
Coy | 09.04.2016, 04:10
Video marketing services will produce outstanding videos associated with your business to appeal to specific viewers.
This technique of marketing is growing rapidly these days.
It's one among the ways in on-line promotion that's achieving more and more popularity as time goes by.
It is the foremost effective way to introduce your business
to the targeted audiences.

Companies, providing marketing services through video,
ensure to make such video that is most relevant to your business or services.

They make sure to make it attractive, dynamic,
and interesting. Also, they create it simply searchable by your targeted audiences by creating use of relevant keywords.
To bring a video on high search and to drive
traffic, one has to prepare an internet video marketing
strategy and follow it.

In today's world of advanced technology, the typical attention span of an online user lasts no quite a number of seconds.
For any internet user enjoying a two-minute well created video is much more engaging
than reading an entire page of text on a web site for 2 minutes.
This is often as a result of fresh videos on your website has the flexibility
to bring it to life with animated photos and sounds.
Merely sending your message through video is a lot of fascinating and inventive than the other
on-line marketing technique. An attention-grabbing, colorful and
informative internet video will instantly get a user's
attention and interest. If you have harnessed someone's interest throughout those initial crucial
seconds of your vid, it implies you have got attained success in internet video
marketing.

Video marketing services will prove terribly useful in re-energizing your business and web site.
They will create your video within the reach of the proper audience at the proper time.
Moreover, they modify their marketing methods to fit your company's internet branding
strategy. Ensure to hire experienced video marketing services for wonderful results!


Ferocious Media is an online marketing services doing in Westport,
CT primarily based full service interactive agency that
exists to assist local business owners access the web to win new customers.
We provide on-line media solutions as well as search engine marketing, display advertising,
social media advertising and mobile advertising. We provide services
in the area Stamford, Greenwich, Westport, Darien,
Weston, Fairfield, and Milford in Connecticut.https://www.google.ro/
Juliet | 09.04.2016, 14:18
Video marketing services will produce outstanding videos associated with your
business to appeal to specific viewers. This technique of marketing is growing
rapidly these days. It's one among the ways in on-line promotion that's achieving more and more popularity as time goes by.
It is the foremost effective way to introduce your business to the targeted audiences.Companies, providing marketing services
through video, ensure to make such video
that is most relevant to your business or services.
They make sure to make it attractive, dynamic, and interesting.
Also, they create it simply searchable by your targeted audiences by creating use of relevant keywords.
To bring a video on high search and to drive traffic, one has to prepare an internet
video marketing strategy and follow it.

In today's world of advanced technology, the
typical attention span of an online user lasts
no quite a number of seconds. For any internet user enjoying a two-minute well created video is
much more engaging than reading an entire page of text
on a web site for 2 minutes. This is often as a result of fresh videos on your
website has the flexibility to bring it to life with animated photos and sounds.

Merely sending your message through video is a lot of fascinating and inventive than the other on-line marketing
technique. An attention-grabbing, colorful and informative internet
video will instantly get a user's attention and interest.

If you have harnessed someone's interest throughout those initial crucial seconds of your vid, it implies you have
got attained success in internet video marketing.


Video marketing services will prove terribly useful in re-energizing your
business and web site. They will create your video within the reach of the
proper audience at the proper time. Moreover, they modify their marketing
methods to fit your company's internet branding strategy.
Ensure to hire experienced video marketing services for wonderful
results!
Ferocious Media is an online marketing services doing in Westport, CT primarily based
full service interactive agency that exists to assist local business owners access the web to win new customers.
We provide on-line media solutions as well as search engine marketing, display advertising, social media advertising
and mobile advertising. We provide services in the area Stamford, Greenwich, Westport, Darien, Weston, Fairfield,
and Milford in Connecticut.https://www.google.ro/
Santo | 10.04.2016, 07:53
Video marketing services will produce outstanding videos associated with your business
to appeal to specific viewers. This technique of marketing
is growing rapidly these days. It's one among the ways in on-line
promotion that's achieving more and more popularity as time goes
by. It is the foremost effective way to introduce your business to the targeted audiences.


Companies, providing marketing services through video, ensure to make
such video that is most relevant to your business or services.
They make sure to make it attractive, dynamic, and interesting.
Also, they create it simply searchable by your targeted audiences by creating use of relevant keywords.

To bring a video on high search and to drive traffic, one has to
prepare an internet video marketing strategy and follow it.


In today's world of advanced technology, the typical attention span of an online user lasts no quite a number of seconds.
For any internet user enjoying a two-minute well created video
is much more engaging than reading an entire page of text on a web site
for 2 minutes. This is often as a result of fresh videos on your website has
the flexibility to bring it to life with animated photos and sounds.
Merely sending your message through video is a lot of fascinating and
inventive than the other on-line marketing technique.
An attention-grabbing, colorful and informative internet video will instantly get a
user's attention and interest. If you have harnessed someone's interest throughout those initial crucial seconds of your vid, it implies you have got
attained success in internet video marketing.


Video marketing services will prove terribly useful in re-energizing your business and web site.

They will create your video within the reach of the proper audience at the proper time.
Moreover, they modify their marketing methods
to fit your company's internet branding strategy. Ensure to hire experienced video marketing services for wonderful results!

Ferocious Media is an online marketing services doing in Westport, CT primarily based
full service interactive agency that exists to assist local business owners access
the web to win new customers. We provide on-line media solutions as well as search engine marketing, display advertising, social
media advertising and mobile advertising. We provide services
in the area Stamford, Greenwich, Westport, Darien, Weston, Fairfield, and Milford in Connecticut.https://www.google.ro/
Woodrow | 12.04.2016, 17:45
Video marketing servicеs will produce outstanding videos assoϲiated with your business to appeal to
specific viewers. This technique of markеting is ɡrowing rapidly
these days. It's one among the ways in on-line promotion that's acҺieving more and more pοpularity as time goes by.
It is the foremost effеctive way to introduce your business to the
targeted audiences.

Companies, providing markеting services through video, ensure to make such video that is moѕt relevant to your ƅusiness or servicеs.
Tɦey make surᥱ to make іt attractive, dynamic, and interesting.
Also, they create it simply searchable by your targeted audiences by creating use of
relevant keywords. Tο bring a video on high search аnd to drive
traffic, one has to prepare an internet ѵideo marketing strategy and follow it.


In today's worlԀ of advаnced technology, thе typical attention span of an online user
lasts no quіte a number of seconds. For any internet user enjoying
a two-minute well created video is much more
engaging than reading an entire page of text on a web site foг 2 minutes.

This is often as a result of fresh vіdeos on yⲟur ᴡᥱbsіte has the fleⲭibility to bring it to life with animated pҺߋtos
and sounds. Merely sending yoᥙr message thгough video is a lot of
fascinating and inventive than the other on-line marketing technique.
An attention-grabbіng, colorful and informative internet video wiⅼl instantly get a user's attention and interest.
If you have harnessed someone's іnterest throuɡhout those initial crucial secоnds
of your vid, it implies you have ǥot attained success in internet vidеo
mɑrketing.

Ⅴideo marketing services will prove terribly useful in гe-energizing your
business and web site. They will creаte your video within the reach of the proper audіence
at the proper time. Moreover, they modify their marketing methods to
fit your company's internet branding strategy. Ensurе to hire eҳperienced video marketing services for wonderful results!

Ferocious Mеdia is an online marketing services doing in Westport, ϹT
primarily based full service interactive agency that exists to
assist ⅼocal business owners access tһe web to
win new customers. We provide on-line media soⅼutions as well as seаrch engine marketing, Ԁisplay aԀѵertising, social media advertising and mobile advertising.
We рrovide serviceѕ in the area Stamford, Greenwich, Westport, Darien, Weston, Faiгfіeld,
and Milford in Connecticut.https://www.google.ro/
Abbey | 09.08.2016, 12:58
Just awesome topic! I also can be helpful here :) Just
look at the service website - Alfonzo,. Its pretty easy to use.
I think you can get a free trial if you ask for it.|Nice commentary-
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


 

Jakie środki dowodowe wykonawca powinien zastosować w celu samooczyszczenia »
Jak zwiększyć obroty Twojej firmy?
Wybierz szafy i obudowy do Twoich rozwiązań Zobacz ułatwienia procesu projektowania rozdzielnic

Zgodnie z nową procedurą samooczyszczenia (self-cleaning) każdy wykonawca, wobec którego zachodzi jedna z przesłanek wykluczenia (...) czytaj dalej »

Zdobądź wiedzę i wykorzystuj ją w praktyce. Wybierz cel, zaplanuj działania i rozwijaj swoją firmę.
czytaj dalej»

 

 


 

Jaki agregat prądotwórczy wybrać »

(...) posiadanie niezależnego, niezawodnego i odpowiednio dobranego źródła energii elektrycznej jest niezwykle (...)
czytaj dalej »

 


Jakie wybrać światło do nietypowych warunków pracy »

Jak dobrze dobrać aparaturę rozdzielczą niskiego i średniego napięcia »
(...) mogą pracować w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych. Są niezawodne i zapewniają właściwą dystrybucję światła (...) czytaj dalej »
(...) urządzenia rozdzielcze różnych typów: pomiarowe, sterownicze, specjalne w obudowach metalowych i z tworzyw sztucznych (...) czytaj dalej »

 


 

Dobierz gotowe odcinki przewodów do swojej instalacji »

Zaoszczędź pieniądze oraz miejsce w magazynie i kupuj gotowe odcinki przewodów wysokiej jakości (...) czytaj dalej »

 


 

Jaki rodzaj zasilacza UPS warto wybrać »

Jakie wymagania powinny spełniać oznaczniki?
Jakie zasilacze UPS do zastosowań przemysłowych? jak zwiekszyć obroty twojej firmy
Najlepsze rozwiązania do zasilania wrażliwych odbiorników, jak serwerownie, centra przetwarzania danych, układy automatyki i sterowania itp. (...) czytaj dalej »
Oznaczenia są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, dlatego często wymagania w stosunku do nich (...) czytaj dalej »

 


 

Czy światło może wpływać na emocje »

Nowoczesne oraz profesjonalnie zaprojektowane i wykonane systemy oświetleniowe mogą wpływać i wzmacniać odczucia (...) czytaj dalej »

 


 

» Chcesz się u nas reklamować? Dołącz do najlepszych w branży »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:
4/2017

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 4/2017
W miesięczniku m.in.:
  • - Zagrożenia pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)
  • - Wymagania środowiskowe dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
Zobacz szczegóły

"Wiatr zmian" w budownictwie, czyli OZE na placu budowy

innogy Polska podpisała umowę ze spółką Skanska Residential Development Poland na zakup energii poświadczonej gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Od kwietnia energia wiatrowa...

Akcelerator elektronów - nowa broń do walki z nowotworami!

Choroby nowotworowe co roku zbierają tragiczne żniwo. To druga – po chorobach układu krążenia – najpowszechniejsza przyczyna zgonów w krajach Unii Europejskiej. Lekarze, pacjenci i ich...
Światło, które relaksuje – oświetlenie stref relaksu w hotelu

Światło, które relaksuje – oświetlenie stref relaksu w hotelu

Hotel to dla gości wzajemnie przenikające się różnorodne sfery: wypoczynku, pracy i relaksu. Odpowiednio zaprojektowane oświetlenie w tych obszarach podkreśla ich...
JEAN MUELLER POLSKA Sp.z o.o. JEAN MUELLER POLSKA Sp.z o.o.
Firma JEAN MÜELLER GmbH ,  została założona w Eltville nad Renem w 1897 roku przez Jeana Müllera. Ten przedsiębiorczy człowiek w 1895...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl