Pełny numer elektro.info 9/2015 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

mgr inż. Julian Wiatr  |  elektro.info 10/2008  |  20.10.2008  |  7
Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.
Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Wyłącznik ten powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Do urządzeń tych należy zaliczyć:

  • pompy pożarowe,
  • dźwiękowy system ostrzegania,
  • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
  • windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,
  • systemy technicznych zabezpieczeń pożarowych,
  • wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych),
  • system alarmu pożarowego.

Zobacz także: Zasilanie elektryczne urządzeń energetyki funkcjonujących w czasie pożaru

Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest niezbędne (Czytaj więcej na ten temat).

Zobacz także: Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji

Jako wyłącznik należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną. Parametry elektryczne dobieranego rozłącznika muszą spełniać wymagania wynikające z parametrów zwarciowych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prąd znamionowy nie może być mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia.

 

 

Sterowanie wyłącznikiem jest realizowane przez naciśnięcie przycisku w wyłączniku chronionym szklaną szybką, zainstalowanym przy wejściu do budynku lub w pobliżu złącza. Wyłącznik można uruchomić po zbiciu szybki, uniemożliwia to sterowanie nim w sposób przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej (rys. 1.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Zastosowany aparat elektryczny w układzie przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi posiadać możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania budynku. Wymóg ten jest podyktowany względami bezpieczeństwa. Możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania może okazać się niezbędna w przypadku awarii wyłącznika lub zaniku zasilania w sieci zasilającej budynek objęty akcją gaśniczą (nierozłączenie układu zasilającego instalację elektryczną budynku grozi porażeniem prądem elektrycznym strażaków biorących udział w akcji gaśniczej wskutek niekontrolowanego powrotu napięcia w sieci zasilającej). W tym celu przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wyposażony w sygnalizację świetlną.

Zobacz także: Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Lampka sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika musi być koloru zielonego i zaświecać się w przypadku zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Świecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznacza wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją gaśniczą. Jest to jednocześnie sygnał dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej, że można rozpocząć działania gaśniczo-ratownicze. Brak świecącej się lampki kontrolnej oznacza brak napięcia w budynku spowodowany przerwą w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarią układu zdalnego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, co oznacza konieczność ręcznego wyłączenia.

W związku z tym obok przycisku sterowniczego należy zamieścić trwały napis informujący o miejscu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Z tego względu przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać zainstalowany w miejscu dogodnym do eksploatacji. Jego instalacja powinna umożliwiać bezpieczne ręczne rozłączenie zasilania przez strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Lokalizację instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić na etapie opracowywania projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Należy jednak pamiętać, że wymóg instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu do budynku lub przy złączu nie wyklucza możliwości instalacji dodatkowych przycisków sterowniczych w innych punktach budynku. Lokalizacje dodatkowych przycisków sterujących uruchomieniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić z inwestorem w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Problem pojawia się, gdy w budynku jest zainstalowany zespół prądotwórczy lub zasilacz UPS pracujący w systemie zasilania gwarantowanego. W przypadku, gdy planowana jest instalacja zespołu prądotwórczego, konieczna jest instalacja automatyki SZR (w skrajnym przypadku może zostać zainstalowany ręczny przełącznik – rysunek 3.) sieć/zespół prądotwórczy. Odcięcie dopływu prądu powinno zatem nastąpić na wyjściu układu przełączającego zasilanie z sieci elektroenergetycznej na generator zespołu prądotwórczego. W przypadku instalowania zasilacza UPS, obok głównego przycisku sterowniczego powinien zostać zainstalowany wyłącznik awaryjny UPS-a, który należy odpowiednio opisać.

Zaleca się przyłączenie obwodu wyłącznika awaryjnego zasilacza UPS do układu sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (sposób rozwiązania tego problemu należy uzgodnić z projektantem systemu zasilania gwarantowanego). Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego oraz dogodnej eksploatacji zasadnym wydaje się wydzielenie instalacji zasilającej urządzenia przeciwpożarowe i zainstalowanie osobnej rozdzielnicy z zabezpieczeniami tej instalacji (rys. 2.).

Właściwym wydaje się również stosowanie w układzie zasilania urządzeń ppoż. zasilacza UPS, który nie może zostać wyłączony w czasie trwania akcji gaśniczej. Zasilacz ten wymaga jednak instalacji wyłącznika awaryjnego ze względów eksploatacyjnych. Wyłącznik ten należy instalować w miejscu dogodnym do eksploatacji, lecz nie obok przycisków sterujących wyłączeniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Miejsce instalacji wyłącznika awaryjnego zasilacza UPS należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Jeżeli przewiduje się instalację zasilacza UPS przeznaczonego do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, konieczne jest wydzielenie osobnego pomieszczenia stanowiącego jednocześnie osobną strefę pożarową.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2008

Komentarze

(7)
Andy | 21.10.2013, 08:57
Fajne
Edek | 21.10.2013, 15:41
Fajne
Ella | 21.10.2013, 16:25
Fajne
Misia | 21.10.2013, 17:09
Fajne
Woodrow | 12.04.2016, 17:45
Video marketing servicеs will produce outstanding videos assoϲiated with your business to appeal to
specific viewers. This technique of markеting is ɡrowing rapidly
these days. It's one among the ways in on-line promotion that's acҺieving more and more pοpularity as time goes by.
It is the foremost effеctive way to introduce your business to the
targeted audiences.

Companies, providing markеting services through video, ensure to make such video that is moѕt relevant to your ƅusiness or servicеs.
Tɦey make surᥱ to make іt attractive, dynamic, and interesting.
Also, they create it simply searchable by your targeted audiences by creating use of
relevant keywords. Tο bring a video on high search аnd to drive
traffic, one has to prepare an internet ѵideo marketing strategy and follow it.


In today's worlԀ of advаnced technology, thе typical attention span of an online user
lasts no quіte a number of seconds. For any internet user enjoying
a two-minute well created video is much more
engaging than reading an entire page of text on a web site foг 2 minutes.

This is often as a result of fresh vіdeos on yⲟur ᴡᥱbsіte has the fleⲭibility to bring it to life with animated pҺߋtos
and sounds. Merely sending yoᥙr message thгough video is a lot of
fascinating and inventive than the other on-line marketing technique.
An attention-grabbіng, colorful and informative internet video wiⅼl instantly get a user's attention and interest.
If you have harnessed someone's іnterest throuɡhout those initial crucial secоnds
of your vid, it implies you have ǥot attained success in internet vidеo
mɑrketing.

Ⅴideo marketing services will prove terribly useful in гe-energizing your
business and web site. They will creаte your video within the reach of the proper audіence
at the proper time. Moreover, they modify their marketing methods to
fit your company's internet branding strategy. Ensurе to hire eҳperienced video marketing services for wonderful results!

Ferocious Mеdia is an online marketing services doing in Westport, ϹT
primarily based full service interactive agency that exists to
assist ⅼocal business owners access tһe web to
win new customers. We provide on-line media soⅼutions as well as seаrch engine marketing, Ԁisplay aԀѵertising, social media advertising and mobile advertising.
We рrovide serviceѕ in the area Stamford, Greenwich, Westport, Darien, Weston, Faiгfіeld,
and Milford in Connecticut.https://www.google.ro/
Abbey | 09.08.2016, 12:58
Just awesome topic! I also can be helpful here :) Just
look at the service website - Alfonzo,. Its pretty easy to use.
I think you can get a free trial if you ask for it.|Nice commentary-
http://www.Fostersupply.com/UserProfile/tabid/57/userId/2258512/Default.aspx | 28.05.2017, 08:22
Whereas official licensing is obtainable for online poker rooms, the components to acquire one is strict, and thus just a few playing operators have
obtained them. The Golden Aces Poker League (GAPL) was organized by Golden Aces based
mostly out of Bangalore which also operates the Golden Aces
Playing cards Room in Bangalore. Free poker money tip: Use
our starting palms chart to get aware of the game. Gamers should,
subsequently, be taught the artwork of reading and analysing poker tells to their
advantage. Nonetheless, poker has been making inroads, proving a particular hit
with the younger era. This sport obviously alters the talent aspect of poker, as
somebody getting outplayed can reverse the circulate of a recreation through the usage
of the power-up playing cards.

Any poker web site who will get it suitable in India might need Numerous people viewing them by 2017.
Play Vegas-type in Vegas Poker, or grab your weapons and head for a extra severe game within the Old West in the Governor of Poker sequence.
On this on-line poker variant, a participant has to utilize two out of 4 gap
cards and three from the board to make a excessive hand or a low hand combination.
It first sight it is likely to be assumed that in low poker the palms rank in the reverse order to their ranking
in normal (excessive) poker, however this isn't fairly the
case. Maybe you may attempt to play with an European web site but this website
have to be hosted in a foreign country and you must change your Ip.


We develop Poker games, and slots which have highly competitive
synthetic intelligence programming. Online Poker in India began with lot of misguided perceptions on truthful play, however caught on very fast notably for players who can't manage
to journey for reside video video video games in cities
the place the poker rooms are authorized. To place this
into perspective, most on-line gamers are likely to play
1,500 fingers in 19 to 25 hours - and fewer than that if they play a number of
tables at the identical time. It's just about unattainable to beat this hand you
will find as you learn to play poker.

In fact there are lots of other guidelines and necessary concepts you must perceive, however hopefully you have learnt quite a bit from this
lesson. The variety of strategies viable was large sufficient to will let you surprise, while more normal groups
had been more more likely to total win tournaments particularly
with swiss event rules: due to this fact creativity was inspired whilst a powerful cycle of metagame vs.

anti-metagame naturally developed rather than just pure chaos.
After that round of betting has concluded, the supplier burns a card and play resumes.
And he is poker on-line been at it for 11 years; the first Indian to compete in the
prime one per cent on the World Sequence of
Poker poker in Las Vegas, the place last year he cashed out
at USD ninety six,445.

If two equally ranked quads even have an equal fifth card, it is a
tie between the two hands. After four rounds of betting, there are 5 neighborhood playing cards face up
on the table, which are shared by all gamers. Tv coverage additionally added an essential new dimension to the poker professional's sport, as any
given hand may now be aired later, revealing
information not only to the opposite players at the desk, but to anyone who cared to view the printed.
They are part of a growing legion of younger Indian women and men—grinders, as they are identified—who've determined that taking part in poker full-time is their calling.


During this time hold 'em changed seven-card stud as the most common game in U.S.
casinos. Whereas the idea and magnificence of Texas Holdem is straightforward and simple to understand,
it's said by many consultants that this game is the most
complicated of poker games. Although there's no clear consensus on which AI
is the true poker champ—and no match between the
two has been organized so far—each methods
have are already being tailored to unravel extra
complex actual-world issues in areas like security and
negotiations. Intertwined Model Options will
associate with Gopoker in model building to ship you the subsequent stage of poker gaming experience
and the Ultimate Poker League.

Online Poker in India began with lot of misguided perceptions on fair play, but caught on very fast
especially for gamers who cannot manage to journey for stay games in cities where the poker rooms are authorized.
Solely casinos, card rooms, match organizers and leagues that have
demonstrated their dedication and skill to operate in the fairest and skilled method are entitled to display the FIDPA Endorsed brand and permitted to officially
use The IP Rules. Reserves the correct to verify the identification and
eligibility of any Participant participating within the first
deposit bonus promotion and to disqualify anybody from receiving the join bonus if it
is decided that the Participant has not complied with the rules of the promotion, and/or has provided false or misleading information about
his or her id.

The participant must even have at least two cards eight or lower that
are not duplicated on the board with a purpose to have a qualifying low hand.
If a participant wants to test they both verbally announce test", or they tap the desk with their finger or hand (or click the mouse if enjoying online poker). The Straight Flush is the very best of all poker arms with the Royal Flush being at the absolute pinnacle. That's, you must play a sure number of fingers at the website before the bonus is paid out. You would possibly get lucky and have someone in your sport who is just taking part in for fun, but you should assume that everybody you play with is aware of how to play poker and play it well.

In response to reviews emerging from local information retailers, Rockets was raided for illegal gambling apart from poker. This mixture known as a Royal Flush and is the perfect and unbeatable hand in poker. You may play at the poker websites talked about above, however when you needed to buy one thing from the web poker sites retailer, you would not be allowed to. They won't ship what you buy to an Indian tackle so it is best to money in the player reward points for money or tournament tickets. With 5 decks and three floors of limitless gaming action, poker aficionados are delighted with world-class poker amenities.

You can do all the pieces from reading data pages like this to signing up for professional poker classes delivered instantly via the internet. However the place the rubber meets the street, that's more true for home video games than for on line casino poker. At FTRpoker, our sole intention is to present you - our players - a pure and seamless poker expertise. Poker wouldn't have gained such tremendous reputation if not for it's quite a few on-line variations. Uncommon circumstances sometimes dictate that choices in the curiosity of equity take priority over technical rules. If the poker sport you're looking for just isn't listed on , chances are you'll discover it in considered one of these other collections.

There is also related penalties imposed on such person by the respective state governments or the central authorities of India because the case possibly. PSL will see 12 teams, taking part in with 9 gamers every, combating for the prize cash of Rs 3.36 crore. It draws poker players from Bangalore and different close by states to its NLHE tournaments. Playing marginal hands cheaply from late position and when appropriate from earlier place, offers you the inexpensive illusion you need - while providing you with the potential to connecting to an enormous hand and make a lot of money. For the standard, pleasant game of $zero.25/$0.50 No Restrict Hold'em, you want to concentrate on 25c and $1 chips. http://www.Fostersupply.com/UserProfile/tabid/57/userId/2258512/Default.aspx
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Weekend darmowej dostawy w Księgarni Technicznej »

Jak wybrać odpowiednią obudowę »
obudowy sterownicze Jak wybrać odpowiednią obudowę
Zamówienia złożone w dniach 26-28 maja br. zostaną wysłane do Państwa bez opłat za przesyłkę. sprawdź »
Przy projektowaniu, oprócz doboru odpowiednich urządzeń równie ważne jest to, gdzie i jak zostaną one umieszcone (...) czytaj dalej »

 


 

Zobacz nową generację ograniczników przepięć (SPD) o udoskonalonych osiągach!

Czy światło może wpływać na emocje » Dzięki innowacyjnej technologii, zapewniającej bardzo dobry poziom ochrony, prostą instalację oraz konserwację zapobiegawczą, ta nowa gama (...) czytaj dalej »

 


 

Zobacz wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym » Co to są UPS-y kompensacyjne ?
Zobacz wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym » Co to są Ups'y kompensacyjne
Mniej znaczy więcej, także w rozdzielnicy elektrycznej. Można realizować z powodzeniem tą ideę stosując (...) czytaj dalej »
Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych czytaj dalej»

 


 

Jakie wymagania powinny spełniać oznaczniki ?

Czy przewody szynowe mają sens?Oznaczenia są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, dlatego często wymagania w stosunku do nich (...)  czytaj dalej »

 


 

Szukasz niestandardowych rozwiązań oświetlenia? Mamy coś dla Ciebie »

Zobacz, jaki efektywny i ekonomiczny system oznaczania wybrać »
Jakie wybrać światło do nietypowych warunków pracy » Poznaj kompletny system oznaczania - pewna i szybka identyfikacja
(...) mogą pracować w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych. Są niezawodne i zapewniają właściwą dystrybucję światła (...) czytaj dalej »
(...) wzrost zapotrzebowania na rozwiązania, które pozwolą na pewną i szybką identyfikację komponentów (...) czytaj dalej »

 


 

Jak skutecznie poprawić niezawodność sieci SN»

Jak skutecznie poprawić niezawodność sieci SNNiezawodność zasilania, determinująca satysfakcję odbiorcy energii elektrycznej, stała się podstawowym wyzwaniem wszystkich
(...)
czytaj dalej »

 


 

» Chcesz się u nas reklamować? Dołącz do najlepszych w branży »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:
4/2017

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 4/2017
W miesięczniku m.in.:
  • - Zagrożenia pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)
  • - Wymagania środowiskowe dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
Zobacz szczegóły
UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów...
JEAN MUELLER POLSKA Sp.z o.o. JEAN MUELLER POLSKA Sp.z o.o.
Firma JEAN MÜELLER GmbH ,  została założona w Eltville nad Renem w 1897 roku przez Jeana Müllera. Ten przedsiębiorczy człowiek w 1895...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl