Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

mgr inż. Julian Wiatr  |  elektro.info 10/2008  |  20.10.2008  |  7
Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.
Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Wyłącznik ten powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Do urządzeń tych należy zaliczyć:

  • pompy pożarowe,
  • dźwiękowy system ostrzegania,
  • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
  • windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,
  • systemy technicznych zabezpieczeń pożarowych,
  • wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych),
  • system alarmu pożarowego.

Zobacz także: Zasilanie elektryczne urządzeń energetyki funkcjonujących w czasie pożaru

Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest niezbędne (Czytaj więcej na ten temat).

Zobacz także: Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji

Jako wyłącznik należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną. Parametry elektryczne dobieranego rozłącznika muszą spełniać wymagania wynikające z parametrów zwarciowych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prąd znamionowy nie może być mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia.

 

 

Sterowanie wyłącznikiem jest realizowane przez naciśnięcie przycisku w wyłączniku chronionym szklaną szybką, zainstalowanym przy wejściu do budynku lub w pobliżu złącza. Wyłącznik można uruchomić po zbiciu szybki, uniemożliwia to sterowanie nim w sposób przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej (rys. 1.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Zastosowany aparat elektryczny w układzie przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi posiadać możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania budynku. Wymóg ten jest podyktowany względami bezpieczeństwa. Możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania może okazać się niezbędna w przypadku awarii wyłącznika lub zaniku zasilania w sieci zasilającej budynek objęty akcją gaśniczą (nierozłączenie układu zasilającego instalację elektryczną budynku grozi porażeniem prądem elektrycznym strażaków biorących udział w akcji gaśniczej wskutek niekontrolowanego powrotu napięcia w sieci zasilającej). W tym celu przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wyposażony w sygnalizację świetlną.

Zobacz także: Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Lampka sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika musi być koloru zielonego i zaświecać się w przypadku zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Świecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznacza wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją gaśniczą. Jest to jednocześnie sygnał dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej, że można rozpocząć działania gaśniczo-ratownicze. Brak świecącej się lampki kontrolnej oznacza brak napięcia w budynku spowodowany przerwą w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarią układu zdalnego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, co oznacza konieczność ręcznego wyłączenia.

W związku z tym obok przycisku sterowniczego należy zamieścić trwały napis informujący o miejscu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Z tego względu przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać zainstalowany w miejscu dogodnym do eksploatacji. Jego instalacja powinna umożliwiać bezpieczne ręczne rozłączenie zasilania przez strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Lokalizację instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić na etapie opracowywania projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Należy jednak pamiętać, że wymóg instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu do budynku lub przy złączu nie wyklucza możliwości instalacji dodatkowych przycisków sterowniczych w innych punktach budynku. Lokalizacje dodatkowych przycisków sterujących uruchomieniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić z inwestorem w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Problem pojawia się, gdy w budynku jest zainstalowany zespół prądotwórczy lub zasilacz UPS pracujący w systemie zasilania gwarantowanego. W przypadku, gdy planowana jest instalacja zespołu prądotwórczego, konieczna jest instalacja automatyki SZR (w skrajnym przypadku może zostać zainstalowany ręczny przełącznik – rysunek 3.) sieć/zespół prądotwórczy. Odcięcie dopływu prądu powinno zatem nastąpić na wyjściu układu przełączającego zasilanie z sieci elektroenergetycznej na generator zespołu prądotwórczego. W przypadku instalowania zasilacza UPS, obok głównego przycisku sterowniczego powinien zostać zainstalowany wyłącznik awaryjny UPS-a, który należy odpowiednio opisać.

Zaleca się przyłączenie obwodu wyłącznika awaryjnego zasilacza UPS do układu sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (sposób rozwiązania tego problemu należy uzgodnić z projektantem systemu zasilania gwarantowanego). Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego oraz dogodnej eksploatacji zasadnym wydaje się wydzielenie instalacji zasilającej urządzenia przeciwpożarowe i zainstalowanie osobnej rozdzielnicy z zabezpieczeniami tej instalacji (rys. 2.).

Właściwym wydaje się również stosowanie w układzie zasilania urządzeń ppoż. zasilacza UPS, który nie może zostać wyłączony w czasie trwania akcji gaśniczej. Zasilacz ten wymaga jednak instalacji wyłącznika awaryjnego ze względów eksploatacyjnych. Wyłącznik ten należy instalować w miejscu dogodnym do eksploatacji, lecz nie obok przycisków sterujących wyłączeniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Miejsce instalacji wyłącznika awaryjnego zasilacza UPS należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Jeżeli przewiduje się instalację zasilacza UPS przeznaczonego do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, konieczne jest wydzielenie osobnego pomieszczenia stanowiącego jednocześnie osobną strefę pożarową.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2008

Komentarze

(6)
Andy | 21.10.2013, 08:57
Fajne
Edek | 21.10.2013, 15:41
Fajne
Ella | 21.10.2013, 16:25
Fajne
Misia | 21.10.2013, 17:09
Fajne
Visit Website | 21.06.2018, 18:00
Invitations you to take a digital tour of a number of the most spectacular properties
& houses presently for sale in the Catskills & Hudson Valley Region of Upstate New
York. New York's inland waterway system stays one of many nation's busiest.
The North Fork peninsula of Suffolk County's East Finish has developed a
burgeoning Wine Country region. The annual experiences of
such native organizations as the West Kortright Center and the Hanford
Mills Museum reveal as contributors the New York
State Council on the Arts (NYCA) and, extra domestically,
the Robinson Broadhurst Basis of Stamford, the Dewar Basis of Oneonta, and of course
the 'Connor Basis. 7 This Part entitled Architecture within the Township of Milford” is
derived from the following sources: Baker, John Milnes, American House Types, W.W.
Norton & Company, New York, 1994 1-(pg.seventy three); Bullard, Albert
and Sandra, Milford Township-Structure of Older properties Still Standing, A listing listing,
April, 2012; Duncan, Richard S., Otsego County -
Its Towns and Treasures, The Farmers' Museum, Inc.

299 Low-cost curbside bus service from the SUNY Albany campus and the Rensselaer station is also offered
by Megabus , with direct service to New York Metropolis. In 1609,
the English navigator Henry Hudson explored the harbor and purportedly landed at Coney Island Adriaen Block followed in 1615 and is credited as the primary
European to find out that both Manhattan and Lengthy Island are
islands. 361 The Queens-Midtown Tunnel , constructed to alleviate congestion on the bridges
connecting Manhattan with Queens and Brooklyn, was the largest
non-federal mission in its time when it was accomplished
in 1940; 362 President Franklin D. Roosevelt was the primary individual to drive by means of it.

363 The Brooklyn-Battery Tunnel runs beneath
Battery Park and connects the Financial District at the southern tip of Manhattan to Purple Hook in Brooklyn.

There are 28 subsidized housing units, ranging from one to a few bedrooms, available in the Village of Milford, on the web site of the former Milford Central Faculty.
The English promptly renamed the fledgling metropolis "New York" after
the Duke of York (the future King James II of England). The house was owned by David Sayre, a relative of
the Eggleston's, who got here to Milford from Greene County and had the home inbuilt 1808.
Firms in the park and overseas are represented by the Hauppauge Industrial Affiliation As many as 20 % of Lengthy Islanders commute to
jobs in Manhattan. This street was named by Vernon Corell in 1931,
as a part of his Secor Gardens development, for Spruce Avenue in New York Metropolis the place his father
had a warehouse.

There are numerous natural wonders to discover, majestic caves like Howe's caverns and
Herkimer Diamond mines, scenic waterfalls, clear lakes and streams ( Otselic river for Blue Ribbon Fishing )with state parks for tenting , mountaineering
swimming and extra, Like Glimmer lake , Bowman lake state
park and Whitney level. In 2000, 56.four%
of people living in Manhattan have been White
, 17.39% were Black , 14.14% were from other races , 9.forty% had been Asian , zero.5% were Native American , and zero.07%
had been Pacific Islander four.14% had been from two or more races.
By way of the preparation of the Town of Milford's Comprehensive Plan and public participation, the collective imaginative
and prescient of the neighborhood has grow to be self-evident.


The appearance of electrical lighting led to elaborate theater productions, and within the Eighties, New York Metropolis theaters on Broadway and alongside
42nd Street started featuring a new stage type that
grew to become often known as the Broadway musical Strongly influenced by
town's immigrants, productions reminiscent of these of Harrigan and Hart, George
M. Cohan, and others used music in narratives that always reflected themes of hope and
ambition. Cooperstown Brewing Company, located in the Town of Milford, was founded in 1994.
Shortly after the British occupation began, the Great Fireplace of New York occurred, a big conflagration on the West Side of Decrease Manhattan, which destroyed about a quarter of
the buildings within the city, including Trinity Church.


three The knowledge included in this Part entitled Present
Land Use Patterns” derives from the 2008 Otsego County Mitigation Plan with contributions from the Otsego County Office of Emergency Providers, Otsego County Health Department,
Otsego County Planning Department, American Crimson Cross, New York
State Emergency Administration Workplace, New York State Department of Environmental Conservation, Otsego County
Constructing and Codes, and Native Business and Church buildings.
In 1755 David Schuyler, mayor of Albany and a member of the governor's council,
patented forty three,000 acres north, west, and south of Canadarago (or Schuyler's) Lake.


New York City gained extra residents between April 2010 and July 2014
(316,000) than every other U.S. metropolis. New York City is located on one of many
world's largest natural harbors, and the boroughs of Manhattan and Staten Island are (primarily) coterminous
with islands of the same names, while Queens and Brooklyn are
situated on the west end of the bigger Lengthy Island, and The Bronx
is positioned on the southern tip of New York State's mainland.

Till the 1883 completion of the Brooklyn Bridge , the one
technique of travel between Long Island and the remainder of the United States was by
boat or ship. One has solely to traverse the streets, town roads, county roads, and state highways
to view the various architectural styles seen as reminders of the past history of the Milford Township.


The New England Upland covers a slice of jap New York
State from New York Metropolis to just south of Lake George.
The New York City Police Department (NYPD) represents the largest police drive in the United States.
Cooperstown is really a "imagine it or not" vacation spot - while generally known as the house of our nation's favourite pastime and
a baseball Mecca, this charming Central New York village gives greater than meets the eye.
Beneath such influential United States founders as Alexander Hamilton and John Jay , the New
York Manumission Society worked for abolition and established the African Free Faculty to coach black kids.


Traveling from North to South the northern border homes the incorporated Village of Milford; West
of the Village of Milford is Edson Corners situated on the junction of County Routes forty four and forty six; the Hamlet of Cliffside is
situated on the japanese shore of Goodyear Lake within the southern part
of the town; the Hamlet of Portlandville is about 6 miles south from the Village of Milford and lies on the
banks of the Susquehanna; 2 miles south of Portlandville
is the Hamlet of Milford Middle and at the intersection of
Routes 28 and seven is the Hamlet of Colliersville;
the Hamlet of Cooperstown Junction is located within the southern portion of
the town on Route 7; settlements, primarily seasonal, are located at Arnold Lake and Crumhorn Lake
on Crumhorn Mountain, a highground in the southeast part of Milford.


Hudson's first mate described the harbor as "an excellent Harbour for all windes" and
the river as "a mile broad" and "filled with fish." Hudson sailed roughly one hundred fifty miles
north, previous the site of the current-day Albany ,
in the belief that it could be an oceanic tributary earlier than the river became too shallow to proceed.

In 1860, ninety percent of all hops grown within the United States had been grown in New York State, and one
third of this total was produced in Otsego County.

With the arrival of the internet, many residents can telecommute to Albany, Syracuse, New York
City and different inhabitants facilities.

The troops then floated south to the place the village of
Cooperstown now stands and built a dam throughout the top of the Susquehanna River.
New York Metropolis, the nation's largest city, dominates its southernmost area.
One report from 2000 presents spiritual affiliations for Albany County.
360 The tunnel was constructed as a substitute of a bridge to permit unfettered
passage of large passenger and cargo ships that sail by New York
Harbor and up the Hudson River to Manhattan's piers. New York City is the largest metropolis in the United States.

Arab People number over 160,000 in New York Metropolis, with the very
best concentration in Brooklyn.

The company began service on September 4, 1882, utilizing one
generator to offer a hundred and ten volts direct present (DC) to 59 customers with 800 light bulbs, in a one-square-mile area of Lower Manhattan from his Pearl Road Station 366 Con Edison operates
the world's largest district steam system,
which consists of 105 miles (169 km) of steam pipes, offering steam for heating, sizzling water,
and air con 367 by some 1,800 Manhattan prospects. The Metropolis of New York, often called New York City or
just New York, is the most populous city in the United States With an estimated 2015 population of eight,550,405 distributed
over a land area of about 302.6 sq. miles (784 km2),
New York Metropolis is also probably the most densely populated
major metropolis in the United States.

19 Al Bullard, Chairman of the Town of Milford Zoning Board of Appeals and native hops
expert. Manhattan Island is bounded by the Hudson River to the west and the East River to the east.

Price Avenue within the metropolis is known as after him, as is Fort Price, Texas Sanford Robinson Gifford, a member of the second generation of Hudson River Faculty of panorama painters, was born in Hudson on July
10, 1823, and following his death on August 29, 1880, was buried in Hudson's Cedar
Park Cemetery. Excessive density neighborhoods are situated alongside the State Route 28 corridor and embody the Village of Milford,
hamlets of Portlandville and Milford Middle, the east and west shores
of Goodyear Lake, and Colliersville positioned on State Route
7.

The City of Milford Group Survey outcomes found 89% of the respondents dwell in single family dwellings,
7% in cellular homes, and 4% in multiple household
dwellings. The Township of Milford is dwelling to variety of cultural, leisure and historic services that serve
the local inhabitants and plenty of tourists that go to the area.
The Oneonta Susquehanna Greenway (also called the OSG) is a proposed
bicycle and pedestrian trail, which can follow the Susquehanna River for roughly six miles
within the city and city of Oneonta, New York.
Uptown Manhattan is split by Central Park into the Upper East Facet and
the Upper West Facet , and above the park is Harlem The borough also features a small neighborhood on the United States mainland,
called Marble Hill , which is contiguous with The Bronx.


Brooklyn (Kings County), on the western tip of Lengthy Island ,
is the town's most populous borough. The first faculty became a barn after a
brand new, two story schoolhouse was in-built 1835 on land overlooking Mill Road and now occupied by the cemetery.
As a headwater state of the Chesapeake Bay, DEC is happy that this designation will assist conservation, stewardship, recreation and tourism within the state
and the bigger Bay watershed.” Goodyear Lake is a man-made body of water
along the Susquehanna River within the southern a part of the Town.
The Staten Island Ferry is the world's busiest ferry route , carrying over 23 million passengers from
July 2015 through June 2016 on the 5.2-mile (eight.4 km) route between Staten Island
and Decrease Manhattan and running 24 hours a day.

The Western NY, Southern Tier, Central NY, Mohawk Valley, North Nation, Capital Area, Mid-Hudson, New
York Metropolis and Long Island regions embody communities with NY Rising Community Reconstruction Plans.
The Town of Milford maintains 58.seventy five miles of roadways.
Ed. Manhattan Recollections: A E book of Postcards of Old New York (2000); Postcards missing the (c)
image usually are not copyright and are in the
public domain. Aside from the houses along Main Street in Davenport village and those with
springs on larger floor, few properties had working water until the
arrival of electricity. Manhattan Island is linked to New York Metropolis's outer boroughs and
New Jersey by a number of tunnels as well.


114 Rather than dumping the spoil at sea or in landfills, the fill material was
used to increase the Manhattan shoreline throughout West Street, creating Battery Park City , 115 The outcome was
a seven hundred-foot (210-m) extension into the river, working six blocks or 1,
484 ft (452 m), masking 92 acres (37 ha), offering a 1.2-mile (1.9 km)
riverfront esplanade and over 30 acres (12 ha) of parks;
116 Hudson River Park subsequently opened in 1998. The outcrop goes north parallel to Bristol Road (State
Route 233) to Kirkland Hill on Route 5 the place
it extends to Lairdsville, Hecla after which west to Canada. https://home.dbiservices.com/new-york-metropolis-sale-proprietor-lawyer
pas.agapecare.net | 22.06.2018, 02:33
http://pas.agapecare.net/UserProfile/tabid/57/userId/538964/Default.aspx
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Oznaczniki przewodów i kabli

Oznaczniki przewodów i kabli Zgodnie z obowiązującymi normami N-SEP-E-004, trwałe oznaczenie przewodów i kabli stanowi nieodłączną część standardów jakości nowoczesnych produktów, które są oczekiwane przez klienta(...) czytam dalej »


Urządzenie do detekcji zwarć łukowych

Detekcja zwarć łukowych Co roku w całej Europie wybucha ponad dwa miliony pożarów z powodu awarii w instalacji elektrycznej, których główną przyczyną są niebezpieczne zwarcia łukowe. Detektor (...) czytam dalej »


Oto nowe transformatory na szynę DIN»
Transformatory na szynę DIN -Breven

Każdy nowo powstały obiekt nie może istnieć bez punktów rozdzielczych, które w związku z rozwojem (...) czytam dalej »


Mierniki rezystancji izolacji - zobacz przegląd»

Ograniczniki przepięć do każdego typu sieci »

Miernik rezystancji izolacji - jaki wybrać Ograniczniki przepięć SPD - nowa generacja
Mierniki rezystencji izolacji są urządzeniami wspomagającymi "pomiary elektryczne" dzięki którym można określić m.in. stan techniczny instalacji elektrycznej oraz wskazać, które elementy obwodów wymagają... czytam dalej » Mogą być zainstalowane w obiektach przemysłowych z prądem zwarciowym do 100 kA. Jedna gama produktów dla wszystkich instalacji, obejmująca (...) czytam dalej »

Zasilanie urządzeń pożarowych w ujęciu normy 12101-10 »
Zasilanie urządzeń pożarowych

System prawny w prawodawstwie polskim porządkuje ważność aktów prawnych w następujący sposób: konstytucja, ratyfikowane umowy... czytam dalej »


Zaprojektuj ochronę przepięciową przy pomocy niezawodnego narzędzia » Czy diagnozować urządzenia elektryczne za pomocą termowizji »
Konfigurator systemów ochrony przepięciowej Pomiar za pomocą termowizji
Konfigurator systemów ochrony przepięciowej. Unikalne narzędzie doboru zabezpieczeń przepięciowych pozwalające na prawidłowe zaprojektowanie systemu SPD w kilku krokach (…) czytam dalej »
Kamera termowizyjna jest urządzeniem służącym do bezkontaktowego zobrazowania rozkładu temperatury na obserwowanej powierzchni na podstawie pomiaru (...) czytam dalej»

Jakie drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów

Drukarka dla elektryka Po zakończeniu szkolenia odbędzie się praktyczny test egzaminacyjny. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test oraz zda pozytywnie egzamin kwalifikacyjny przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, otrzymuje imienne świadectwo upoważniające go do samodzielnego wykonywania pomiarów elektrycznych(...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
6/2018

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 6/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych
  • - Oszczędność kosztów dla przedsiębiorstwa przemysłowego na podstawie analizy faktur zakupowych za media energetyczne
Zobacz szczegóły
Absolutne enkodery magnetyczne  do montażu i integracji w napędach o dużej wydajności

Absolutne enkodery magnetyczne do montażu i integracji w napędach o dużej wydajności

Nowoczesne systemy napędowe i pozycjonowania wymagają zastosowania rozwiązania zapewniającego absolutne wykrywanie w czasie rzeczywistym bieżącej pozycji wałka lub...
MICROS sp.j. W. Kędra i J. Lic MICROS sp.j. W. Kędra i J. Lic
Firma Micros istnieje na polskim rynku elektronicznym nieprzerwanie od 1988 roku. Jej początki to mały sklep z asortymentem elektronicznym,...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl