elektro.info

news System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych...

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych Vozilla w obecnej formie straciła sens swojej kontynuacji.

news Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z...

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., w listopadzie 2019 r. wyprodukowano w Polsce o 1 083,6 GWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie spadło o 374 GWh. Produkcja energii elektrycznej z OZE w listopadzie ub. roku wzrosła o 21 proc. w porównaniu z 2018 r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną...

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Wspólnie mamy szansę

Rozmowa z Jerzym Kotowskim – zastępcą przewodniczącego rady MOIIB

Jerzy Kotowski – zastępca przewodniczącego rady MOIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako uprawniających do samodzielnego podejmowania zadań w budownictwie. Członkowie należą do 16 wojewódzkich izb okręgowych. Mazowiecka jest największa z nich; aktualnie zrzesza ok. 17 tys. czynnych inżynierów i techników (20 tys. w bazie adresowej).

Zobacz także

Wynalazki trzeba komercjalizować

Wynalazki trzeba komercjalizować

Korzenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego sięgają 1929 roku, kiedy to został powołany Instytut Radiotechniczny, którego zadaniem było prowadzenie prac w zakresie radioelektroniki. Instytut Radiotechniczny...

Korzenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego sięgają 1929 roku, kiedy to został powołany Instytut Radiotechniczny, którego zadaniem było prowadzenie prac w zakresie radioelektroniki. Instytut Radiotechniczny w kwietniu 1934 roku połączono z Laboratorium Teletechnicznym Ministerstwa Poczt i Telegrafów, tworząc Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, który dostał lokalizację w budynkach Państwowej Wytwórni Łączności (Wytwórnię przeniesiono w inne miejsce) przy ulicy Ratuszowej 11 w Warszawie.

Rozdzielnice jak klocki lego

Rozdzielnice jak klocki lego

Hiszpańska firma Ormazabal, której jesteście Państwo przedstawicielem w Polsce, powstała 40 lat temu. Kiedy Hiszpania wstąpiła w 1986 r. do Unii Europejskiej, jej gospodarka zaczęła gwałtownie się rozwijać....

Hiszpańska firma Ormazabal, której jesteście Państwo przedstawicielem w Polsce, powstała 40 lat temu. Kiedy Hiszpania wstąpiła w 1986 r. do Unii Europejskiej, jej gospodarka zaczęła gwałtownie się rozwijać. To sytuacja trochę podobna do tej, w jakiej Polska znajduje się w tej chwili…

Absolutna pewność zasilania

Absolutna pewność zasilania

Z moich obserwacji wynika, że z lokalnymi blackoutami, czyli lawinową utratą mocy w sieci energetycznej na znacznym obszarze, będziemy spotykać się coraz częściej. Wynika to z ciągle narastającego zapotrzebowania...

Z moich obserwacji wynika, że z lokalnymi blackoutami, czyli lawinową utratą mocy w sieci energetycznej na znacznym obszarze, będziemy spotykać się coraz częściej. Wynika to z ciągle narastającego zapotrzebowania na energię elektryczną. Między innymi dlatego właśnie obserwujemy wzrost zainteresowania firm i osób prywatnych zasilaczami awaryjnymi UPS oraz zespołami prądotwórczymi. W ciągu dwudziestu lat działalności wyposażyliśmy w nasze rozwiązania zasilania gwarantowanego kilkadziesiąt obiektów.

Dziesięciolecie inspiruje do refleksji, czy zechciałby Pan przybliżyć Izbę naszym czytelnikom?

– Pojawienie się samorządu zawodowego jest konsekwencją przekształceń ustrojowych ukierunkowanych na przekazywanie prerogatyw władzy państwowej do samorządów. Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako uprawniających do samodzielnego podejmowania zadań w budownictwie. Członkowie należą do 16 wojewódzkich izb okręgowych. Mazowiecka jest największa z nich; aktualnie zrzesza ok. 17 tys. czynnych inżynierów i techników (20 tys. w bazie adresowej). Znaczy to, że co piąty członek PIIB należy do okręgu mazowieckiego. Tak liczna organizacja wymagała stworzenia jednostki centralnej w Warszawie i biur terenowych w głównych miastach byłych województw w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. W tym roku obchodzimy, podobnie jak wszystkie izby okręgowe, swoje dziesięciolecie. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik-Mazowsze” w Otrębusach.

Jakie główne zadania ma Izba?

– Obowiązki podstawowe przeniesione od władzy państwowej to uznawanie kwalifikacji we wszystkich istotnych dla budownictwa specjalnościach, u wszystkich aktualnie pracujących na samodzielnych stanowiskach w budownictwie oraz u młodych adeptów po ukończonych studiach i odpowiedniej wstępnej praktyce zawodowej. Istotne samodzielne funkcje to projektant, kierownik budowy lub robót oraz inspektor nadzoru. Ustawodawca, podobnie jak w innych krajach UE, uczynił przynależność do izby obowiązkową, a samorząd samofinansującym. To oznaczało naturalnie konieczność na ogół nielubianego wnoszenia składek.

Składki rodzą oczekiwania, jakie korzyści wynikają z przynależności do Izby?

– Z materialnego punktu widzenia największa korzyść, co najważniejsze, dotycząca absolutnie wszystkich czynnych członków, wynika z realizacji grupowego ubezpieczenia. Z dyrektyw unijnych pochodzi obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uprawiania samodzielnych funkcji zawodowych. Kwota minimalnego ubezpieczenia określona również w dyrektywach to 50 tysięcy euro. Składka na indywidualne ubezpieczenie na tak znaczącą kwotę przekraczałaby znacznie całość składki wnoszonej do Izby. Zbiorowe rozwiązanie tej kwestii oznacza, że kwota około 80 zł rocznie zabezpiecza wypełnienie tego obowiązku.

To także możliwość udziału w szkoleniach o charakterze branżowym i interdyscyplinarnym oraz wpływ na ich tematykę. Kolejną zaletą jest możliwość dostarczania nieodpłatnie dowolnie wybranej prasy fachowej. Brak zainteresowania tą propozycją budzi zdziwienie, ponieważ jedynym warunkiem, który stawiamy przed członkami, jest zadeklarowanie, poprzez ankietę, jaki tytuł jest dla nich interesujący. Kolejne oferty Izby dotyczą udzielania indywidualnej pomocy w trudnych sytuacjach zawodowych i prawnych, a także przy wyjaśnieniach i sporach przetargowych. W trudnych sytuacjach życiowych udzielana jest pomoc materialna, poprzedzona komisyjną oceną potrzeb wnioskodawców.

Jak wygląda współpraca Izby z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego?

– Współpracujemy z wojewódzkimi oraz powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego. Przykładem dobrej współpracy było wydelegowanie ekip, które w Radomiu i Płocku szacowały straty i możliwości odbudowania uszkodzonych budynków.

Staramy się zainteresować władze samorządowe udziałem naszych członków w rozstrzyganiu technicznych problemów, z których różnorodnością władze spotykają się na co dzień. Ostatnie doświadczenia z niewłaściwym rozstrzyganiem przetargów przez brak uwzględnienia oceny kompetencji i potencjału intelektualnego oferentów potwierdzają, że udział rzeczoznawców wskazanych przez Izbę, na przykład w organizowanych przez nas szkoleniach, mógłby zapobiec błędom. Wynikają one przede wszystkim ze stosowania przez komisje przetargowe bezpiecznego, wolnego od podejrzeń, kryterium najniższej ceny. Dzieje się tak, mimo że ustawa o zamówieniach publicznych zaleca odrzucanie lub skrupulatne badanie ofert o rażąco niskiej cenie. Niestety nigdzie nie określono, co oznacza „rażąco niska cena”, jak ją wyznaczać. Trudno winić urzędników gminnych, bo ciężko jest wyobrazić sobie, żeby każda gmina miała specjalistów od różnorodnych zadań, które powierza wykonawcom wybieranym w trybie przetargu. Raz to jest oczyszczalnia ścieków, innym razem stacja uzdatniania wody, szkoła, przychodnia medyczna, modernizacja drogi itd. Nie jest to więc zarzut pod adresem gmin, natomiast naszym zadaniem jest, aby sprowokować samorząd terytorialny do korzystania z wiedzy ekspertów z Izby.

Z tych uwag wynika, że prawo jest ułomne. Jak w tej sytuacji działać skutecznie?

– Mozolnie dopominamy się o udział w kształtowaniu prawa gospodarczego. Projekty zmian były nam przekazywane w ostatniej chwili i ocena była praktycznie niemożliwa. Aktualnie należy uznać, że uczestniczymy w opiniowaniu projektów zmian prawa. Czas dany do tej czynności jest dostateczny, chociaż nie jesteśmy przez ustawodawców wyróżniani, nawet w tematach, w których mamy naprawdę dużo do powiedzenia. Droga opiniowania przy naszej strukturze organizacyjnej jest dość złożona, ponieważ opinie z okręgów muszą trafiać do władz krajowych i następnie jako zbiorcze być przekazywane do Sejmu lub organów ministerialnych. W okręgach działają komisje ds. legislacji, a przy Radzie Krajowej pracuje komisja prawno-regulaminowa, która przygotowuje wnioski pod obrady zjazdu lub Rady do dalszego przekazania władzom. Na razie nasze działania nie mają znaczącej siły przebicia, mają raczej charakter kropelek, które mają drążyć skałę aż do skutku. W sumie nie odczuwamy jeszcze satysfakcji z faktów uwzględniania naszych uwag w uchwalanych nowelizacjach prawa. Najważniejsze, abyśmy zostali wysłuchani przez ustawodawców przy nowelizacjach Prawa budowlanego i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co można powiedzieć o wpływie Izby na programy nauczania?

– Jest to jedno z naszych zadań ustawowych. Opiniowanie minimalnych wymagań programowych należy do zadań władz krajowych, ponieważ muszą mieć one charakter obowiązujący w całym kraju, a uczelnie pojawiające się teraz jak grzyby po deszczu, muszą mieć z kolei programy ściśle określone i egzekwowane przez komisje akredytacyjne. Jako organizacja okręgowa mamy na programy wpływ wynikający z dobrej woli uczelni zlokalizowanych na terenie województwa. Nasze kontakty są bardzo częste, a relacje bliskie ideału i umożliwiają nam wskazywanie ewentualnych słabości programowych. Podjęliśmy też starania, aby mieć wpływ na kształt praktyk studenckich odbywanych po trzecim roku studiów, ponieważ mogą one być zaliczane jako część praktyki inżynierskiej wymaganej do uznania kwalifikacji do samodzielnej pracy zawodowej. Te praktyki, aby były zaliczone, muszą trwać co najmniej trzy miesiące i takie są zamiary ­uczelni.

Czytaj także: Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Czy uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie są dożywotnie?

– Tak. Jest to temat dyskusyjny. Dotychczas nie wypracowano skonkretyzowanych propozycji skierowanych na przyjęcie określonej formy sprawdzianu stałego uprawiania nabytego zawodu. Mamy świadomość, że są osoby, które nabyły uprawnienia, a następnie odeszły od zawodu, by po latach do niego wrócić. Jak kontrolować poziom wiedzy w takich sytuacjach? Ten problem nie jest rozwiązany. Były próby wprowadzenia punktacji świadczącej o uczestniczeniu w szkoleniach. Nie znaleziono jednak dotąd metody, którą uznano by za miarodajną ocenę realnego dokształcania zawodowego czynnych członków samorządu. Punktowanie dokształcania być może mogłoby stanowić pośredni sprawdzian ciągłości uprawiania zawodu.

Nasuwa się tu pytanie o etykę zawodową...

– Istotnie, przestrzeganie etyki powinno gwarantować rzetelność podejścia do zawodu i pewność, że inżynier nie podejmuje zadań, do których nie ma właściwego przygotowania. Do zadań Izby należy nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. Właściwie możemy się tylko ustosunkowywać do konkretnych zastrzeżeń, kiedy pojawia się możliwy do zdefiniowania błąd w realizacji budowy, kiedy inwestor ma zastrzeżenia do wykonanych prac. Tego typu sprawy trafiają do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który ma obowiązek podjęcia określonych prawem czynności. Jeżeli jednak zastrzeżenia do pracy naszych członków nie są skonkretyzowane, pozostaje nam propagowanie zasad etyki zawodowej i apelowanie o ich przestrzeganie. Stajemy jednak bardzo często przed dylematem rozstrzygania w całkiem nieoczywistych przewinieniach. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej musi mieć świadomość, że zapisy pochodzące z zasad etyki nie dadzą mu jednoznacznych wskazówek, jak rozstrzygać i kiedy sprawy odsyłać do sądu dyscyplinarnego. W celu wykorzystania mediacyjnych form rozwiązywania problemów spornych powołaliśmy Komisję ­Etyki.

Jak wygląda prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych?

– Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest bardzo ważnym organem. Wykonuje zadania określone w art. 26 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, polegającej na prowadzeniu postępowań wyjaśniających i sprawowaniu funkcji oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym. Zajmuje się sprawami z zakresu odpowiedzialności zawodowej, wynikającej z przepisów Prawa budowlanego; odpowiedzialności dyscyplinarnej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dopełniania uchwał organów Izby. Rzecznik w wielu przypadkach odgrywa rolę obrońcy, jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okazuje się, że przewinienia nie występują, a oskarżenia są pomówieniami lub wadami w jednostronnej ocenie wydarzeń na budowie.

Pojawiła się ostatnio inicjatywa tzw. deregulacji zawodów. Co pan o niej sądzi? 

– Nie będę próbował dzielić zawodów na regulowane i nieregulowane, i oceniać zasadności ich podziału, natomiast uważam, że pomysł deregulacji zawodów zaufania publicznego jest ogromnym nieporozumieniem. Zasada dopuszczania absolwentów wyższych uczelni bezpośrednio do samodzielnych stanowisk pracy jest pomysłem niebezpiecznym, stwarzającym zagrożenie dla usługobiorców i użytkowników korzystających z owoców ich działalności. Kontrola praktyki realizowana przez samorządy jest rozwiązaniem zgodnym z przemianami ustrojowymi, a szkolnictwo wyższe nie ma możliwości prowadzenia praktyk adekwatnych do potrzeb przygotowania adeptów do samodzielności.

Czy Mazowieckie Forum Samorządów podziela stanowisko Izby?

– Oczywiście tak. Trzeba przyznać, że inicjatywa lekarzy, którzy są niewątpliwie kreatorami tego nieformalnego organizmu, była strzałem w dziesiątkę. Wspólnie mamy szansę mieć  znacznie większy wpływ na przeciwdziałanie chybionym często pomysłom ustawodawców, którzy nie chcą wysłuchać opinii zawodowców. Okazuje się, że niezależnie od zawodu problemy są bardzo zbliżone i zrozumiałe dla wszystkich zrzeszonych, niezależnie od profesji. W sprawie deregulacji nasze zdania pokrywają się w stu procentach.

Powiązane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Obserwując oświetlenie uliczne możemy spotkać się zarówno z rozwiązaniami technicznymi bardzo przestarzałymi, opartymi na wysokoprężnych lampach rtęciowych, jak i nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi...

Obserwując oświetlenie uliczne możemy spotkać się zarówno z rozwiązaniami technicznymi bardzo przestarzałymi, opartymi na wysokoprężnych lampach rtęciowych, jak i nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi o wysokiej sprawności wyposażonymi w nowoczesne źródła światła. System konserwacji opraw oświetleniowych często jednak pozostawia wiele do życzenia.

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę...

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę można scharakteryzować za pomocą układu połączeń wewnętrznych oraz sposobu powiązania z systemem elektroenergetycznym [1].

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw,...

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw, lub wymiany. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one działały prawidłowo. Okresowe pomiary mają za zadanie potwierdzić skuteczność działania zastosowanych środków ochrony oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania...

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz...

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.

UPS-y w zastosowaniach specjalnych

UPS-y w zastosowaniach specjalnych

Zaniki i zapady napięcia oraz inne zaburzenia, które występują coraz częściej w sieciach elektroenergetycznych, powodują zakłócenia w pracy czułych odbiorników, często prowadzą do zatrzymania linii produkcyjnych,...

Zaniki i zapady napięcia oraz inne zaburzenia, które występują coraz częściej w sieciach elektroenergetycznych, powodują zakłócenia w pracy czułych odbiorników, często prowadzą do zatrzymania linii produkcyjnych, powodując znaczne straty ekonomiczne.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV i najczęściej mają moc od 100 do 5000 kVA. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się stacje miejskie,...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV i najczęściej mają moc od 100 do 5000 kVA. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się stacje miejskie, przemysłowe, wiejskie oraz specjalnego przeznaczenia. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne [1]. Artykuł jest wstępem do serii artykułów dotyczących wymagań normalizacyjnych dotyczących stacji transformatorowych.

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje,...

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje, że klienci darzą nas zaufaniem, a nasza oferta spełnia ich wymagania. Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim profesjonalnej polskiej kadrze, która jest doskonale przygotowana do obsługi klientów, dostosowując globalną ofertę Farnell do lokalnych potrzeb.

Miedź, mądry wybór

Miedź, mądry wybór

PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych,...

PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych, medycznych czy próżniowych, zastosowaniach kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Za pomocą krótkich prezentacji, filmów oraz wybranych podręczników i broszur, zainteresowany może znaleźć informacje, które podnoszą jego wiedzę i kwalifikacje.

Hiszpański gracz na polskim rynku

Hiszpański gracz na polskim rynku

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma...

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma IMEFY powstała w 1973 roku w miejscowości Los Yebenes położonej niedaleko miasta Toledo. Pełna nazwa oznacza: Industrial Mecano Electicas Fontecha Yebenes. Firma ma charakter rodzinny, obecnie prowadzona jest przez czterech braci, a jej założycielem był senior rodu Luis Fontecha. Początek działalności...

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej...

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej produkty znaleźć można na całym świecie. Posiadamy siedem zakładów produkcyjnych (w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii i Omanie). W Polsce funkcjonują 4 filie – w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Koninie. Klientom oferujemy wiedzę i doświadczenie oparte na wieloletniej tradycji. Czerpiąc...

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego...

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego w sieci zasilającej. Pojedynczy ogranicznik może jednak okazać się niewystarczający do skutecznego zabezpieczenia całej instalacji w obiekcie budowlanym, ponieważ ogranicza on częściowo przepływ prądu udarowego, który mimo zredukowanego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia elektrycznego.

Budowa rozdzielnic SN – wybrane zagadnienia

Budowa rozdzielnic SN – wybrane zagadnienia

W obecnie produkowanych konstrukcjach rozdzielnic uwagę zwracają rozwiązania zwiększające niezawodność użytkowania i bezpieczeństwo obsługi w przypadku powstania łuku wewnętrznego. W celu usprawnienia...

W obecnie produkowanych konstrukcjach rozdzielnic uwagę zwracają rozwiązania zwiększające niezawodność użytkowania i bezpieczeństwo obsługi w przypadku powstania łuku wewnętrznego. W celu usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Są one tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego, dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Obecnie produkowane rozdzielnice mają mniejsze...

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2010 r., nr 85, poz. 553) wprowadziło szereg wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego oraz znaków ewakuacyjnych.

Nadmiarowość w systemach zasilania rezerwowego (część 1.)

Nadmiarowość w systemach zasilania rezerwowego (część 1.)

Nadmiarowość, zwana również redundancją, polega na instalowaniu podzespołów nadmiarowych, aby w przypadku awarii jednego elementu układ dalej prawidłowo pracował. Rozróżnia się redundancję bierną i redundancję...

Nadmiarowość, zwana również redundancją, polega na instalowaniu podzespołów nadmiarowych, aby w przypadku awarii jednego elementu układ dalej prawidłowo pracował. Rozróżnia się redundancję bierną i redundancję czynną.

Agregaty prądotwórcze jako źródła zasilania rezerwowego

Agregaty prądotwórcze jako źródła zasilania rezerwowego

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub zakłócenie powstałe...

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub zakłócenie powstałe w sieci elektroenergetycznej może spowodować straty związane z przestojami urządzeń, ich wadliwą pracą lub uszkodzeniem.

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi...

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi czynnikami, takimi jak [1]: poziom i równomierność luminancji na nawierzchni, oświetlenie poboczy, ograniczenie olśnienia oraz prowadzenie wzrokowe. Ograniczenie olśnienia polega na zmniejszeniu odczucia dyskomfortu lub zdolności wykonywania pracy wzrokowej, w wyniku nadmiernego poziomu luminancji...

Wyłączniki mocy jako zabezpieczenie obwodów nn

Wyłączniki mocy jako zabezpieczenie obwodów nn

Wyłącznik mocy jest aparatem elektrycznym umożliwiającym dokonanie przerwy izolacyjnej w obwodzie elektrycznym lub przerwanie obwodu w przypadku przeciążenia lub zwarcia.

Wyłącznik mocy jest aparatem elektrycznym umożliwiającym dokonanie przerwy izolacyjnej w obwodzie elektrycznym lub przerwanie obwodu w przypadku przeciążenia lub zwarcia.

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.)

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.)

Oświetlenie ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Oświetlenie ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Efektywność przede wszystkim

Efektywność przede wszystkim

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych,...

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych, nowych obszarach, aby dzisiaj stać się globalnym ekspertem w zakresie zarządzania energią. W XIX wieku zaczynaliśmy w sektorze hutnictwa stali i żelaza oraz w przemyśle maszynowym i stoczniowym, w XX wieku rozpoczął się proces dywersyfikacji, wtedy skierowaliśmy nasze działania na rynek zarządzania...

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna...

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna natomiast warunkuje działanie wielu odbiorników energii elektrycznej, choć nie wykonuje pracy [1].

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza...

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza często większe koszty, ponieważ wymaga zakupienia sprzętu IT oraz jego serwisowania i zasilania.

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.)

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.)

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fizycznych zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. W cyfrowych pomiarach oporności najczęściej stosuje się jedną...

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fizycznych zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. W cyfrowych pomiarach oporności najczęściej stosuje się jedną z trzech metod pomiarów: przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość napięcia, przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość czasu lub częstotliwości albo metodę mostkową. W drugiej części artykułu poświęconego pomiarom rezystancji przybliżymy każdą z tych metod oraz przyjrzymy się rodzajom...

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano...

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano także kilka przykładów praktycznych pomiarów rezystancji wykonywanych w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych.

Tylko pełne badania typu

Tylko pełne badania typu

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca...

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca była silna pozycja ELEKTROBUDOWY na rynku wytwarzania energii w Polsce. Mieliśmy prawie zapewniony zbyt nowoczesnych, prefabrykowanych rozdzielnic. Kolejnym, bardzo istotnym, czynnikiem były i są bliskie kontakty z klientami: reagowanie na ich życzenia, pomysły, propozycje, spostrzeżenia. Jakościowy...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.