elektro.info

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

news 100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych...

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu.

Elektryczne niechlujstwo, czyli niekończący się proces zastępowania fizyki prawem

mgr inż. Julian Wiatr | 2015-09-14
Tak obecnie "montuje się" rozdzielnice i pozbawia podstawowej ochrony przed porażeniem

Wzrastająca liczba przepisów techniczno-prawnych powoduje, że fizyka zaczyna być zastępowana prawem. Zjawisko to zaczyna być bardzo niepokojące, gdyż doprowadza do zaniżania rangi inżyniera. Zwalnia ono również z konstruktywnego myślenia oraz zdobywania trudnej wiedzy technicznej przez projektantów, oraz wykonawców, którzy zamiast pogłębiać swoją wiedzę fachową, zmuszani są do ślepego przestrzegania często niespójnych przepisów.

Praktyka ta skutkuje szeregiem błędów pojawiających się w dokumentacji projektowej oraz powstających podczas realizacji różnych obiektów budowlanych. Winę za powstałą sytuację ponosi wyłącznie środowisko inżynierskie, które domagało się wprowadzenia szczegółowych przepisów techniczno-prawnych.

To niepokojące zjawisko pojawiło się kilka lat temu wśród doświadczonej kadry inżynierskiej, której celem było uporządkowanie pewnych poczynań w budownictwie i radykalna poprawa bezpieczeństwa. W konsekwencji zamiast porozumienia i twórczego działania dochodziło do kłótni powstających wskutek prób wprowadzania dziwnych wymagań pozbawionych podstaw fizycznych. W efekcie wzniosły i zrozumiały cel, jaki przyświecał pomysłodawcom tych działań, doprowadził do wypaczenia zawodu inżyniera oraz znacznego obniżenia jego rangi.

Współczesny inżynier niejednokrotnie stoi przed dylematem, czy zgłębiać rzetelną wiedzę techniczną, czy uczyć się zmieniających się jak w kalejdoskopie przepisów prawnych. Należy mieć świadomość, że zjawiska fizyczne nie ulegają zamianie, a ich ocena zależy wyłącznie od poziomu posiadanej wiedzy prowadzącego ocenę, podczas gdy nawet najdoskonalszy przepis prawny stanowi wyłącznie umowę, która w dowolnej chwili może zostać zmieniona lub unieważniona.

Inżynierowie stanowili zawsze trzon napędowy społeczeństwa. Gdyby nie rozwój nauk przyrodniczych, których częścią są nauki techniczne, świat nie wyszedłby z epoki kamienia łupanego.

Na pytanie: czy inżynier poradzi sobie bez robotnika? – odpowiedź brzmi: tak.

Robotnik bez inżyniera nie zagwarantuje rozwoju, natomiast gdy nie ma i jednego, i drugiego, ekonomista nie ma co robić.

Rzeczą oczywistą jest, że we współczesnym społeczeństwie muszą funkcjonować przepisy prawne regulujące różne dziedziny życia społecznego, ale jest pewna granica tych regulacji. Skoro w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, kluczowym resorcie dla budownictwa, inżynierów zastępuje się prawnikami, to trudno się dziwić, że mamy rozbudowane przepisy prawne, gdyż urzędnicy ci nie posiadają wiedzy technicznej, nie umieją czytać rysunków technicznych lub analizować wzorów matematycznych.

Dla tych ludzi znacznie prostsze są często zawiłe opisy z wykorzystaniem języka prawnego, który nie zawsze jest zrozumiały dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego.

Podobna sytuacja panuje w innych ministerstwach oraz urzędach centralnych, o czym pisaliśmy we wcześniejszych numerach „elektro.info”.

Ten stan rzeczy prowadzi do zaniżania poziomów nauczania w szkołach oraz coraz większego obniżenia rangi zawodu inżyniera.

Współczesny absolwent technikum posiada wiedzę mniejszą niż absolwent zasadniczej szkoły zawodowej sprzed czterdziestu i więcej lat.

Świeżo „upieczony” inżynier doskonale umie poruszać się w oprogramowaniu komputerowym, a tego, co powinien umieć z chwilą ukończenia studiów, zaczyna się dopiero uczyć po rozpoczęciu pracy zawodowej.

W zatrważającym tempie zaczęła rosnąć liczba prywatnych szkół wyższych, które w niewielkim stopniu prowadzą kierunki techniczne (praktycznie tylko takie, które nie wymagają budowy skomplikowanych laboratoriów).

Poprawił się dostęp do szkolnictwa wyższego, ale w praktyce do kierunków nietechnicznych.

Od kilku lat spada zainteresowanie kierunkami studiów technicznych z uwagi na możliwość wyboru łatwiejszego kierunku studiów, gwarantowanych przez liczne uczelnie nietechniczne stanowiące własność osób prywatnych.

Uczelnie państwowe, wychodząc naprzeciw tym problemom, w walce o studenta zaczęły dostosowywać programy nauczania do potrzeb społecznych, obniżając przy tym poziom kształcenia. Wzrosło znacząco zainteresowanie studiami doktoranckimi, które sztucznie nazwane zostały studiami trzeciego stopnia.

b elektryczne niechlujstwo 05
Pomysłowość ludzka nie zna granic; Fot. Jacek Jaworski
b elektryczne niechlujstwo 06
Tablica licznikowa – wzór do naśladowania; Fot. Jacek Jaworski

Wiele osób kończących studia magisterskie staje na rozdrożu i nie wie, co ma zrobić, przez co rozpoczyna studia trzeciego stopnia, którym wyznaczono cykl ośmiosemestralny. Zajęcia dydaktyczne na nich odbywają się raz w tygodniu i często stanowią wysoki poziom abstrakcji, mało przydatny w codziennej praktyce.

b elektryczne niechlujstwo 01
Nowoczesna metoda uziemiania; Fot. Jacek Jaworski
b elektryczne niechlujstwo 03
Jakby mało było wyposażenia, to trzeba dołożyć – ergonomia; Fot. Jacek Jaworski

Nadmiar przepisów prawnych powoduje silne zakłopotanie i wymusza na kadrze inżynierskiej konieczność zgłębiania przepisów prawnych kosztem podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wymogi, jakie pojawiają się w różnych przepisach prawnych, niejednokrotnie wprowadzają w zakłopotanie projektantów.

Przykładem może być pewien obiekt, gdzie przy mocy zapotrzebowanej ponad 1 MW, projektant dla zaspokojenia dociekliwości urzędnika zaprojektował panele fotowoltaiczne o łącznej mocy zaledwie 6 kW.

Pomimo że takie rozwiązanie jest pozbawione sensu oraz nieuzasadnione ekonomicznie, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wymaga rozpatrzenia możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych lub innych źródeł energii odnawialnej.

W obecnej chwili trwają prace nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prace te rozpoczęło Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w 2011 roku. Dokument ten przez wiele osób nazywany jest „niekończącą się opowieścią”, co dowodzi, że Polska jest wyjątkowo podatna na tworzenie nadmiernej liczby przepisów techniczno-prawnych. Prace nad nowelizacją tego rozporządzenia prowadzi kilka zespołów problemowych, gdzie niejednokrotnie ktoś chce przemycić zapis wynikający z jego wyobraźni pozbawionej wiedzy technicznej, a tym bardziej nieposiadający uzasadnienia technicznego.

Zaniżanie poziomu kształcenia skutkujące brakiem rzetelnej wiedzy technicznej zaczyna objawiać się niemal na każdym kroku. Coraz częściej słyszę słowa: „Proszę podać podstawę prawną!”.

b elektryczne niechlujstwo 02
Po co zamknięcie, skoro akurat tam należało wzmocnić odciągiem konstrukcję pobliskiego słupa; Fot. Jacek Jaworski

Często niespójny przepis, który nie może obejmować wszystkich możliwych przypadków, a dawać tylko ogólne wskazania, jest błędnie interpretowany, choć logika bezpieczeństwa wymaga całkowicie innego sposobu podejścia.Ów proces jest tak daleko posunięty, że dostawcy rozdzielnic elektrycznych posiłkując się wsparciem prawniczym, które nie ma nic wspólnego z techniką, montują szafy rozdzielcze, w których po otwarciu drzwi pojawia się dostęp do niczym nieosłoniętych aparatów elektrycznych oraz szyn będących pod napięciem.

Według logiki prawniczej zewnętrzna osłona w postaci drzwi zewnętrznych w zupełności jest wystarczająca, podczas gdy wymagania logiki bezpieczeństwa wymagają znacznie bardzie ostrego podejścia do tych zagadnień. Stan ten jest spowodowany minimalizacją kosztów. Okazuje się, że pełna oferta osłon może stanowić nawet 20% kosztu szafy rozdzielczej.

Mimo że normy związane z ochroną przeciwporażeniową stawiają bardzo ostre wymagania, mogą zostać pominięte dzięki wyrafinowanej logice prawniczej. Polska zamiast iść w siłę, idzie w ruinę. Wszyscy wiedzą, że wprowadzona w 1998 roku reforma edukacji jest porażką, a mimo to nadal w nią brną.

Podobnie tworzenie coraz to nowszych przepisów prawnych powoduje uszczuplanie wiedzy technicznej kosztem zgłębiania przepisów prawnych, które nigdy nie zastąpią rzetelnej wiedzy technicznej.

Pojawił się niedawno kolejny nowatorski pomysł Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie opracowania „Kodeksu Budowlanego”. W tym miejscu należy zadać pytanie o cel, jakiemu ma ten dokument służyć, tym bardziej że jego projekt stanowi zlepek wyciągu obowiązujących obecnie przepisów techniczno-prawnych oraz Ustawy prawo budowlane.

W konkluzji należy zadać pytanie, czy uda się stworzyć warunki techniczne, które będą zgodne z prawami fizyki i pozbawione nieuzasadnionych zapisów, takich jak obowiązujący przez szereg lat wymóg obejmowania metalowych kranów instalowanych na nieprzewodzących rurach wodociągowych. Po dokładnym opracowaniu dokumentu przez inżynierów prace nad nim rozpoczną prawnicy, którzy pozbawieni wiedzy technicznej zaczną przystosowywać wymagania do zgodności z kanonami sztuki prawniczej.

Co z tego wyjdzie? – zobaczymy w 2017 roku, w którym planowane jest wprowadzenie wspominanej nowelizacji omawianego rozporządzenia oraz poddanego obecnie opiniowaniu społecznemu „Kodeksu Budowlanego”.

Czy niekończąca się liczba przepisów techniczno-prawnych, ciągle nowelizowanych, poprawi stan bezpieczeństwa zdewastowanych urządzeń, które prezentujemy na załączonych zdjęciach, czy też będzie on kolejną porcją tzw. wody na młyn dla prawników i nierzetelnych projektantów oraz nierzetelnych wykonawców?

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego....

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego. Pomieszczenie ZSE zostało wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym i projektem instalacji sanitarnych, który obejmuje czerpnie powietrza, wyrzutnię oraz wentylację. Projekt konstrukcyjny oraz projekt sanitarny stanowią osobne opracowania. Z uwagi na wydzielenie pomieszczenia adaptowanego...

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi....

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi. Moc umowna, która jest wykazana w umowie zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, najczęściej nie przekracza wartości 5 kW.

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Komentarze

  • Piotr Gąsiorowski Piotr Gąsiorowski, 29.09.2015r., 13:22:10 Myślę, że pod zdjęciami pokazującymi niechlujstwo powinny być podpisy jak być powinno (coś podobnego jak w programie usterka...)

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.