elektro.info

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

news 100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych...

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 19

mgr inż. Julian Wiatr | 2012-06-15
Tablica pomiarowa garaży samochodowych

Zadaję sobie non stop pytanie: kiedy skończy się „wyścig szczurów” i wszystko wróci w naszym kraju do normalności? Rosnące ceny żywności, paliwa oraz innych produktów powodują wzrost cen usług elektrycznych. Rząd podnosi wiek emerytalny, na przykład w sferze mundurowej do 55 lat. Ciekawy jestem widoku strażaka po pięćdziesiątym roku życia w czasie pożaru w płonącym budynku lub dowódcy wojskowego niższego szczebla w okopach. Sprawność fizyczna tych ludzi jest na pewno dużo mniejsza niż ludzi młodych. Widać nikogo to nie interesuje.

Nikogo nie obchodzą negatywne skutki, jakie przyniesie ta reforma. Należy nadmienić, że najbardziej poszkodowani są żołnierze, z uwagi na obowiązującą od kilku lat służbę kontraktową. Kontrakt trwa trzy lata i nie musi być przedłużony. W myśl nowych uregulowań, żołnierz odchodzący przed ukończeniem 55 lat życia nie ma prawa do emerytury, a na rynku cywilnym musi zaczynać od nowa, z uwagi na to, że wojsko i inne służby mundurowe nie płacą składek ZUS. Zmiany ustawowe mogą doprowadzić do spadku zainteresowania zawodową służbą wojskową i powrotu do służby poborowej. Podobnie jest z Ustawą Prawo zamówień publicznych, w myśl której wydaje się, że czynnikiem decydującym o wygraniu przetargu jest cena, która nie zawsze oznacza efekt, którego oczekiwaliby inwestorzy.

Zobacz także: Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Wielu inwestorów ma związane ręce zapisami tej ustawy, wybiera najtańszą ofertę i jest rozczarowana po wykonaniu zlecenia przez zleceniobiorcę. Oferenci schodzą z cenami poniżej minimum opłacalności tylko po to, by utrzymać się na rynku. Wszystko to często powoduje utratę płynności finansowej zleceniobiorców. Przykładem takiego działania mogą być projekty, które przypominają kiepskie szkolne opracowanie i daleko im do profesjonalizmu, jakiego wymaga się od projektanta.

Zobacz także: Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na dachach dwuspadowych

Często spotykam dokumentację, która została opracowana w sposób niechlujny i nie nadaje się do realizacji, pomimo formalnej zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowej formy i zakresu projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133, z późn. zm.). W tym miejscu należy podkreślić, że wymienione rozporządzenie zostało z dniem 29 kwietnia 2012 roku zastąpione Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowej formy i zakresu projektu budowlanego (DzU z dnia 27 kwietnia 2012 roku, poz. 461). Jak widać, od 2012 roku nie podaje się też numeru dziennika ustaw. Jaki to ma cel? Na pewno nie ułatwia odszukania dokumentu, a wręcz utrudnia. Na uwagę zasługuje również fakt obowiązywania nowego rozporządzenia po dwóch dniach od chwili jego ogłoszenia. To chyba jakieś nowe praktyki, które nie były dotąd stosowane. Można zakładać, że sporo czasu upłynie, zanim dotrze do społeczeństwa, że wymienione rozporządzenie obowiązuje już od 29 kwietnia 2012 r., co spowoduje szereg nieporozumień.

 

 

 

W opracowywanych projektach, projektanci w praktyce nie wykonują obliczeń i dobierają przewody i ich zabezpieczenia na podstawie doświadczenia. Rysunki to najczęściej kserokopie DTR zastosowanych urządzeń, lub zrobione w takim uproszczeniu, że wykonanie jakiejkolwiek roboty niejednokrotnie graniczy z cudem. Kształcenie przyszłej kadry inżynierskiej pozostaje na niskim poziomie, co przekłada się na dalsze konsekwencje w pracy zawodowej. Młody absolwent uczelni technicznej przychodzący do biura projektowego, w praktyce rozpoczyna edukację od nowa, ponieważ studia nie przygotowały go do pełnienia funkcji asystenta projektanta. To wszystko odbija się później na wykonawstwie oraz eksploatacji czynnych urządzeń elektrycznych, które demonstrujemy od wielu lat.

W zakładach energetycznych zamiast zatrudniać inżynierów, zatrudnia się prawników, którzy nie są w stanie zastąpić elektryków. Komu potrzebna jest funkcja rzecznika prasowego w zakładach energetycznych, skoro nie jest on w stanie podjąć merytorycznej dyskusji, ponieważ nie ma kierunkowego wykształcenia? Jako przykład mogę podać zamiar spotkania się z prezesem pewnej spółki dystrybucyjnej przed kilku laty, w celu przeprowadzenia wywiadu merytorycznego. Nakazano mi kontakt z rzecznikiem prasowym. Oczywiście do spotkania nie doszło, bo o czym jako inżynier elektryk, miałem rozmawiać z osobą bez kwalifikacji w zakresie elektroenergetyki? Takich przypadków jest bardzo dużo – znam firmę produkującą urządzenia do pakowania żywności, gdzie głównym konstruktorem jest absolwent AWF.

Przykładem kolejnego niezgodnego z obowiązującymi przepisami, działania zakładów energetycznych jest wymaganie stosowania zabezpieczenia zalicznikowego u odbiorców energii elektrycznej, mającego na celu ograniczenie mocy. Powszechnie jako zabezpieczenie zalicznikowe nakazuje się instalowanie wyłączników nadprądowych, mimo że nie spełniają one warunku wybiórczego działania z wyłącznikami nadprądowymi instalowanymi w instalacji odbiorczej.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.), zabezpieczenia w instalacji należy dobierać w taki sposób, by zachowana była wybiórczość ich działania. Praktyki stosowane w tym zakresie przez zakłady energetyczne są niezgodne z obowiązującymi przepisami, a mimo to powszechnie akceptowalne wskutek wymagań określanych w technicznych warunkach przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej. Mimo szeregu głosów w tej sprawie, zakłady energetyczne nadal stosują tę praktykę nie zwracając uwagi na obowiązujące przepisy. W tym miejscu należałoby zadać pytanie: czy działania te są spowodowane brakiem wiedzy u osób wydających warunki przyłączenia, czy jest to zwykły unik prawny pozornego pogodzenia fizyki z prawem i ekonomią?

W praktyce dwa wyłączniki nadprądowe połączone ze sobą kaskadowo bez względu na charakterystykę nie zachowują selektywności przy zwarciu. W tym przypadku zastosowanie wyłącznika nadprądowego selektywnego również nie w pełni poprawia sytuację. Wyłącznik ten podczas zwarcia włącza do obwodu znaczną rezystancję, która ogranicza prąd zwarciowy i może być powodem niezachowania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w obwodach pozbawionych zabezpieczeń wykonanych wyłącznikami różnicowoprądowymi (przypadki, w których dopuszcza się niestosowanie wyłączników różnicowoprądowych, są określone w normie PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym). Najwyższy czas przyjąć w porozumieniu z zakładami energetycznymi rozwiązanie zgodne z fizyką działania zabezpieczeń tak, aby zachowana była wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacji w stosunku do zabezpieczenia zalicznikowego z jednoczesnym zachowaniem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

Wydaje się olbrzymie ilości aktów prawnych niejednokrotnie sprzecznych, które powodują szereg nieporozumień. Przykładem może być Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623, z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo energetyczne (DzU nr 89/2006, poz. 625, z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem warunki przyłączenia są wydawane przez przedsiębiorstwo energetyczne w terminie:

  • 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wytwórcę energii elektrycznej zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączonego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  • 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV,
  • 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej.

 

Podczas gdy Ustawa Prawo energetyczne, która jest aktem prawnym wyższego rzędu, określa dwa terminy: 30 dni dla podmiotów przyłączanych do sieci o napięciu nie większym niż 1 kV i 150 dni dla podmiotów przyłączanych do sieci o napięciu wyższym od 1 kV. W związku z tymi rozbieżnościami zadzwoniłem do kompetentnej osoby w Urzędzie Regulacji Energetyki i poprosiłem o wyjaśnienie tej sprawy. Osoba, z którą rozmawiałem, była zaskoczona tym stanem (nie wiedziała o tych rozbieżnych wymaganiach), ostatecznie stwierdzając, że ważniejsze są wymagania określone w Ustawie Prawo energetyczne.

W tym zamieszaniu coraz mniej kompetentni wykonawcy pojawiają się na rynku, a ich nierzetelne działanie ma konsekwencje w postaci wielu zagrożeń porażeniowych, czego dowodem są prezentowane zdjęcia czynnych urządzeń elektrycznych, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Wszystko to tworzy tak zwane błędne koło, którego politycy udają, że nie widzą, zajmując się „tematami zastępczymi” tak, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na mało istotne sprawy z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa w naszym kraju.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu...

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu szafki złączowo-licznikowej, zainstalowanej w linii ogrodzenia, z której zasilane są garaże.

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku magazynu paliw

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku magazynu paliw

Budynek jest przeznaczony do przechowywania beczek z paliwem. Funkcjonuje w nim system detekcji stężenia atmosfery zagrożonej wybuchem. Ponad dach wyprowadzone są wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym....

Budynek jest przeznaczony do przechowywania beczek z paliwem. Funkcjonuje w nim system detekcji stężenia atmosfery zagrożonej wybuchem. Ponad dach wyprowadzone są wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym. W projekcie technologii wyznaczono strefy zagrożenia, również przy wentylatorach, które zakwalifikowano do strefy 2. Budynek jest zasilany kablem YAKY 4×50 wprowadzonym do rozdzielnicy głównej budynku zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.