elektro.info

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

news SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników...

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników będzie część ekspozycyjna, w ramach której prowadzone będą prezentacje sprzętu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integrację.

news Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat...

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Odpowiednie przepisy wykonawcze określające wysokość wsparcia z FNT dla pojazdów ciężarowych zostały niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Poprawność decyzji podejmowanych przez zabezpieczenia odległościowe linii WN

z odczepowo przyłączoną farmą wiatrową dla różnych sposobów parametyzacji zabezpieczeń

Schemat ideowy modelowanego fragmentu układu sieci dystrybucyjnej WN

Zabezpieczenie odległościowe to element elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), który służy m.in. do ochrony linii WN przed skutkami zwarć wielkoprądowych. Algorytm decyzyjny tego zabezpieczenia bazuje na kryterium podimpedancyjnym. Zasada działania polega na wyznaczaniu parametrów wektora impedancji na podstawie sygnałów napięciowych i prądowych.

Doprowadzone sygnały wejściowe charakteryzują stan pracy chronionego obiektu elektroenergetycznego. Do identyfikacji stanu zwarcia wykorzystuje się zjawiska towarzyszące zwarciom wielkoprądowym, tj. wzrost wartości prądu ponad wartość prądu długotrwale dopuszczalnego obiektu zabezpieczanego przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości napięcia fazy lub faz dotkniętych zakłóceniem (Czytaj więcej na ten temat). Pośredni sposób wyznaczania parametrów lub składowych impedancji pętli zwarcia przez zabezpieczenia odległościowe może być przyczyną powstania niedokładności w obliczaniu rzeczywistych wartości tych wielkości. Poziom niedokładności zależy m.in. od wartości rezystancji przejścia w miejscu zwarcia, obciążenia linii w stanie przedzakłóceniowym, kołysań mocy i stanów przejściowych w systemie elektroenergetycznym (SEE) oraz błędów przetworników pomiarowych. Szczegółowy opis zasady działania zabezpieczenia odległościowego przedstawiono m.in. w [1, 2].

Poprawność identyfikacji stanu zwarcia przez zabezpieczenia odległościowe zależy również od obecności lokalnych źródeł wytwórczych w strukturze sieci. Dlatego przyłączanie źródeł odnawialnych do SEE wiąże się z szeregiem nowych wyzwań stawianych układom EAZ, w tym również zabezpieczeniom odległościowym. Z informacji publikowanych przez PSE Operator wynika, że największa liczba wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci siłowni wiatrowych dotyczy sieci dystrybucyjnej WN. PSE Operator uzgodnił z operatorami systemów dystrybucyjnych zakresy i warunki wykonania ekspertyz wpływu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej WN farm wiatrowych (FW) o sumarycznej mocy bliskiej 23 GW [3]. Informacje te, a także skala stosowania zabezpieczeń odległościowych w sieci dystrybucyjnej WN, determinują konieczność przeprowadzenia analizy poprawności działania wymienionych elementów układów EAZ w zmieniających się warunkach sieciowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty wpływu pracy odczepowo przyłączonej farmy wiatrowej na funkcjonowanie zabezpieczeń odległościowych dla różnych sposobów parametryzacji zasięgów stref pomiarowych tych zabezpieczeń.

 

 

 

ZOBACZ >

b flirc2 1
NOWE KAMERY TERMOWIZYJNE
b 7warszawska sm wawrzyszew 1
PRODUCENCI
b rozdzielnice poprawione 1
OBUDOWA DO ROZDZIELNIC

Parametryzacja zabezpieczenia odległościowego

Parametryzacja zabezpieczenia odległościowego zależy m.in. od możliwości konfiguracyjnych samego zabezpieczenia (np. niezależne ustawianie zasięgu w kierunku osi rzeczywistej i osi urojonej płaszczyzny zmiennej zespolonej), charakteru współpracy z zabezpieczeniami sąsiednich obiektów elektroenergetycznych oraz struktury połączeń układu sieciowego. Zwykle pierwsza strefa zabezpieczenia, odpowiadająca działaniu bezzwłocznemu, powinna pokrywać możliwie jak największą część chronionej linii, uwzględniając błędy przetworników pomiarowych i niedokładności wyznaczania rzeczywistej wartości impedancji tej linii oraz konieczność zapewnienia selektywności działania. Druga strefa, odpowiadająca działaniu zwłocznemu, powinna pokrywać resztę odcinka linii i ragmenty dalszych obiektów SEE, stanowiąc  zabezpieczenie rezerwowe tych fragmentów. Bardziej precyzyjne zasady parametryzacji ww. i innych stref działania zabezpieczenia odległościowego przedstawiono m.in. w [1, 2]. Zasięgi impedancyjne poszczególnych stref zabezpieczeń odległościowych można wyznaczyć, korzystając z przykładowych zależności zamieszczonych w tabeli 1.

Zasięgi stref pomiarowych zabezpieczeń odległościowych zależą również od konfiguracji chronionego fragmentu układu sieciowego, jaka jest przyjmowana podczas parametryzacji zabezpieczeń. Zasięgi mogą być dobierane dla układu sieciowego bez przyłączonej farmy wiatrowej, tj. uwzględniając wyłącznie linie głównego ciągu – sposób parametryzacji 1 (dotyczy zabezpieczeń linii głównego ciągu). Zasięgi można także określić, uwzględniając najkrótsze odcinki linii przyłączone do szyn stacji, w której zainstalowano parametryzowany układ EAZ – sposób parametryzacji 2.

Ponieważ algorytmy decyzyjne „klasycznych” zabezpieczeń odległościowych bazują na lokalnych sygnałach napięciowych i prądowych mierzonych na początku chronionej linii, dlatego przyłączenie dodatkowego źródła wytwórczego do tej linii może powodować niepoprawne wyznaczanie parametrów impedancji przez te zabezpieczenia. Wynika to ze zjawiska spływu prądów zwarciowych. Udziały poszczególnych źródeł w prądzie dopływającym do miejsca zwarcia określa współczynnik rozgałęzieniowy krg. Poziom tych udziałów determinuje wartość błędów estymacji impedancji przez zabezpieczenia odległościowe obiektów elektroenergetycznych chronionego fragmentu sieci. Chcąc zminimalizować te błędy, można zmodyfikować zasięgi stref pomiarowych tych zabezpieczeń obejmujących miejsce przyłączenia FW. Modyfikacja ta polega na wykorzystaniu współczynnika rozgałęzieniowego w procesie parametryzacji zabezpieczeń. W artykule przedstawiono cztery wybrane sposoby parametryzacji tych zabezpieczeń z uwzględnieniem współczynnika rozgałęzieniowego:

  • sposób parametryzacji 3 – sposób parametryzacji 1 zmodyfikowany poprzez uwzględnienie krg,
  • sposób parametryzacji 4 – sposób parametryzacji 2 zmodyfikowany poprzez uwzględnienie krg,
  • sposób parametryzacji 5 – sposób parametryzacji 3 uwzględniający przyłączenie FW w punkcie P linii głównego ciągu,
  • sposób parametryzacji 6 – sposób parametryzacji 4 uwzględniający przyłączenie FW w punkcie P linii głównego ciągu.

Sposoby parametryzacji 1–4 opisano w wielu pozycjach literaturowych, m.in. w [1, 2, 4]. Natomiast w sposobach parametryzacji 5 i 6 autorzy proponują, aby współczynnik rozgałęzieniowy uwzględnić jedynie w odniesieniu do tych odcinków linii, na których może wystąpić zjawisko spływu prądów. Zasięgi impedancyjne stref pomiarowych zabezpieczeń odległościowych wyznaczone według poszczególnych sposobów parametryzacji 1–6 dla układu sieciowego wykorzystywanego do badań symulacyjnych zestawiono w tabeli 2.

Model symulacyjny

W celu przeprowadzenia badań symulacyjnych opracowano model fragmentu sieci dystrybucyjnej WN z odczepowo przyłączoną farmą wiatrową (rys. 1.). Wykonany układ testowy umożliwia określenie wybranych aspektów wpływu przyłączenia FW do struktur SEE na poprawność decyzji wypracowanych przez zabezpieczenia odległościowe. Na potrzeby przeprowadzanych analiz przyjęto, że na farmie wiatrowej zainstalowano 25 siłowni wiatrowych z generatorami asynchronicznymi dwustronnie zasilanymi o mocy 2 MW, wyposażonych w opcję przejścia przez zwarcie. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w [5], dotyczącymi prądów zwarcia zrealizowanych projektów farm wiatrowych, przyjęto, że poziom początkowego prądu zwarcia siłowni wiatrowych nie przekracza 330% prądu znamionowego generatora i, dodatkowo, siłownie te będą źródłem ustalonego prądu zwarcia nieznacznie przekraczającego wartość prądu znamionowego generatora.

Założenie to zrealizowano, stosując w modelu FW dwa źródła prądu o odpowiednio dobranych parametrach. Generatory siłowni wiatrowych, pracujące w układzie blokowym z transformatorami blokowymi, są połączone liniami kablowymi, tworząc grupy siłowni. Poszczególne grupy są przyłączone do dwóch transformatorów WN/SN o mocy 31,5 MV·A zainstalowanych w stacji FW. Przyjęto, że wszystkie linie zamodelowane w układzie testowym to linie napowietrzne o rezystancji jednostkowej 0,12 Ω/km i reaktancji jednostkowej 0,41 Ω/km. Ponadto obliczeniowe moce zwarciowe zastępczych systemów elektroenergetycznych ustalono na poziomie 1000 MV·A i 500 MV·A (odpowiednio dla stacji elektroenergetycznych A i D).

Parametryzując zabezpieczenia odległościowe zazwyczaj wykorzystuje się trzy podstawowe strefy pomiarowe (kierunkowe) obejmujące zasięgiem swego działania ciąg obiektów elektroenergetycznych. Przykładowo, zasięg impedancyjny pierwszej strefy pomiarowej zabezpieczenia odległościowego zainstalowanego w stacji C dla rozpatrywanych sposobów parametryzacji można wyznaczyć według zależności (1)–(6). W celu ułatwienia analizy, we wzorach pominięto przekładnie przetworników pomiarowych:

  • sposób parametryzacji 1 (zasięg strefy pomiarowej zabezpieczenia dobiera się dla układu sieciowego bez przyłączonej farmy wiatrowej, tj. uwzględniając wyłącznie linie głównego ciągu):
ei 3 2011 poprawnosc decyzji podejmowanych wzor 1
(1)

co odpowiada 34 km długości linii,

  • sposób parametryzacji 2 (zasięg strefy pomiarowej dobiera się dla najmniejszej impedancji pomiędzy sąsiednimi punktami zabezpieczeniowymi):
ei 3 2011 poprawnosc decyzji podejmowanych wzor 2
(2)

co odpowiada 13,6 km długości linii,

  • sposób parametryzacji 3 (sposób parametryzacji 1 zmodyfikowany poprzez uwzględnienie współczynnika rozgałęzieniowego):
ei 3 2011 poprawnosc decyzji podejmowanych wzor 3
(3)

co odpowiada 43,9 km długości linii,

  • sposób parametryzacji 4 (sposób parametryzacji 2 zmodyfikowany poprzez uwzględnienie współczynnika rozgałęzieniowego):
ei 3 2011 poprawnosc decyzji podejmowanych wzor 4
(4)

co odpowiada 17,5 km długości linii,

  • sposób parametryzacji 5 (sposób parametryzacji 3 uwzględniający przyłączenie FW w punkcie P linii BC):
ei 3 2011 poprawnosc decyzji podejmowanych wzor 5
(5)

co odpowiada 41,4 km długości linii,

  • sposób parametryzacji 6 (sposób parametryzacji 4 uwzględniający przyłączenie FW w punkcie P linii BC):
ei 3 2011 poprawnosc decyzji podejmowanych wzor 6
(6)

co odpowiada 15,1 km długości linii.

Wykorzystanie współczynnika rozgałęzieniowego do modyfikacji stref pomiarowych zabezpieczenia odległościowego ZC powoduje wydłużenie zasięgu impedancyjnego tych stref. Dla sposobu parametryzacji 4 „nastawa zmodyfikowana” pierwszej strefy pomiarowej tego zabezpieczenia stanowi 129% „nastawy klasycznej” wyznaczonej według zależności (1). Tak znaczne wydłużenie tej strefy stwarza problemy z zapewnieniem selektywności działania układów EAZ, ponieważ „zmodyfikowana” pierwsza strefa pomiarowa tego zabezpieczenia obejmowałaby, poza linią BC, również fragmenty dalszych obiektów elektroenergetycznych przyłączonych do stacji B i E.

Zasięgi impedancyjne stref pomiarowych obejmujących linię z przyłączoną FW pozostałych zabezpieczeń odległościowych zainstalowanych w rozpatrywanym układzie sieciowym zestawiono w tabeli 2. W celu ułatwienia analizy wyznaczonych wartości „nastaw”, zasięgi przeliczono na długości linii.

Analizując dane zestawione w tabeli 2. można zauważyć, że modyfikacja zasięgów impedancyjnych stref pomiarowych zabezpieczeń odległościowych rozpatrywanego układu sieciowego może powodować znaczne wydłużenie tych zasięgów. Przykładowo, dla zabezpieczenia ZE ponad 4,5-krotne zwiększenie „nastawy” jest praktycznie niemożliwe, ponieważ wówczas zasięg stref pomiarowych tego zabezpieczenia sięgałby w zbyt odległe miejsce w sieci. W rozpatrywanym układzie sieciowym „zmodyfikowana” pierwsza strefa pomiarowa tego zabezpieczenia obejmowałaby linie BCE, CD oraz fragmenty dalszych obiektów elektroenergetycznych przyłączonych do szyn stacji B i D, uniemożliwiając selektywne działanie układów EAZ.

Wyniki symulacji

Badania symulacyjne wykonano dla wszystkich analizowanych sposobów parametryzacji zasięgów stref pomiarowych zabezpieczeń odległościowych oraz różnych poziomów mocy wytwarzanej przez farmę wiatrową, uwzględniając działanie układów regulacyjnych siłowni wiatrowych.

Symulacja 1

Dla potrzeb przeprowadzenia badań symulacyjnych przyjęto, że modelowany układ sieciowy pracuje w warunkach quasi-ustalonych. Założono, że na farmie wiatrowej wszystkie siłownie wiatrowe generują moc znamionową. Choć dla tego typu źródeł nominalna produkcja mocy występuje stosunkowo rzadko w praktyce, jednak taki stan pracy należy uwzględnić podczas analiz wpływu przyłączenia FW na poprawność działania układów EAZ. Przyjęto, że symulowane miejsce trójfazowego zwarcia metalicznego występuje na 5% długości linii BC, tj. 2 km od stacji B.

W tabeli 3. zestawiono wybrane wyniki symulacji – wartości impedancji oczekiwane i wyznaczone przez poszczególne zabezpieczenia odległościowe rozpatrywanego układu sieciowego oraz błędy modułu impedancji estymowanej przez te zabezpieczenia. Wartości błędów obliczono według zależności (7) i (8):

ei 3 2011 poprawnosc decyzji podejmowanych wzor 7
(7)
ei 3 2011 poprawnosc decyzji podejmowanych wzor 8
(8)

gdzie:

ΔZ (δZ) – błąd bezwzględny (względny) obliczania impedancji do miejsca zwarcia,

Zobl – moduł impedancji do miejsca zwarcia wyznaczony przez zabezpieczenie,

Zpop – oczekiwany moduł impedancji do miejsca zwarcia.

Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że odczepowe przyłączenie dodatkowego źródła wytwórczego do linii WN wprowadza zafałszowanie wyników estymacji modułu impedancji przez zabezpieczenia odległościowe. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń linii z przyłączoną FW (tj. linii BCE), jak i zabezpieczeń obiektów elektroenergetycznych sąsiadujących z tą linią. Ponieważ przyjęto, że symulowane zwarcie występuje na odcinku BP, zatem niedokładności w wyznaczaniu modułu impedancji dotyczą zabezpieczeń ZC, ZD i ZE. Przy czym poziom tych niedokładności dla zabezpieczeń linii głównego ciągu, tj. ZC i ZD, jest ponad 20-krotnie mniejszy niż dla ZE. Wynika to ze znacznej dysproporcji parametrów zwarciowych zastępczych systemów elektroenergetycznych w stosunku do prądu zwarciowego farmy wiatrowej.

Na rysunku 2. przedstawiono symulowane miejsce wystąpienia zwarcia (5% długości linii BC) oraz miejsca zwarcia określone na podstawie modułów impedancji wyznaczonych przez poszczególne zabezpieczenia odległościowe rozpatrywanego układu sieciowego. Udział FW w prądzie zwarciowym powoduje, że zabezpieczenia ZC, ZD i ZE błędnie „widzą” symulowane zwarcie jako zakłócenie poza linią BC. Może to spowodować wydłużenie czasu likwidacji zakłócenia lub nawet nieuzasadniony brak zadziałania tych zabezpieczeń. Przykładowo, dla zabezpieczenia ZD symulowane miejsce wystąpienia zwarcia znajduje się poza obszarem jego działania – zatem wymagane zadziałanie zabezpieczenia nie nastąpi. Dotyczy to „klasycznych nastaw”, tj. sposobu parametryzacji 1. Natomiast dla sposobów parametryzacji 3 i 5 – symulowane zakłócenie zostanie wyłączone z czasem strefy trzeciej.

Symulacja 2

Dla potrzeb badania symulacyjnego przyjęto, że układ sieciowy pracuje w warunkach quasi-ustalonych, farma wiatrowa generuje do sieci moc znamionową, a symulowane miejsce trójfazowego zwarcia metalicznego występuje na 85% długości linii BC.

Porównując wyniki symulacji zamieszczone w tabeli 3. i tabeli 4. można zauważyć, że zmiana miejsca wystąpienia zwarcia spowodowała, że moduły impedancji pętli zwarcia są niepoprawnie określone przez zabezpieczenia ZA, ZB i ZE. Jednak poziom tych błędów jest co najmniej rząd wartości mniejszy niż w przypadku wyników uzyskanych dla pierwszego przypadku symulacji. Wynika to przede wszystkim ze znacznie mniejszego stosunku prądów zwarciowych SEE D i FW w porównaniu do stosunku prądów zwarciowych SEE A i FW. Występujące błędy estymacji modułu impedancji mogą wydłużyć czas likwidacji zwarcia. W przypadku zabezpieczenia ZE dla sposobu parametryzacji 2, symulowane zwarcie zostanie wyłączone z czasem strefy III zamiast z czasem strefy I. Podobnie zabezpieczenie ZB – wskutek niewłaściwego określenia modułu impedancji do miejsca zwarcia zabezpieczenie „widzi” symulowane zwarcie jako zakłócenie występujące w drugiej strefie pomiarowej, a nie – poprawnie – w strefie I (dotyczy sposobu parametryzacji 1). Modyfikacja zasięgów stref pomiarowych tych zabezpieczeń pozwala zmniejszyć ryzyko wypracowania niepoprawnej decyzji przez te zabezpieczenia.

Symulacja 3

Przyjęto, że warunki wykonania symulacji są identyczne jak w pierwszym analizowanym przypadku, tj. układ sieciowy pracuje w warunkach quasi-ustalonych, a symulowane miejsce trójfazowego zwarcia metalicznego występuje na 5% długości linii BC. Zmniejszono natomiast moc generowaną przez farmę wiatrową do 5% mocy znamionowej.

Zmiana mocy wytwarzanej przez FW jest jednym z czynników, które determinują oziom błędów estymacji modułu impedancji przez zabezpieczenia odległościowe. Obniżenie mocy generowanej przez FW spowodowało prawie 12-krotne zmniejszenie poziomu tych błędów w zabezpieczeniach ZC i ZD (zabezpieczenia linii głównego ciągu) oraz znaczne ich zwielokrotnienie w zabezpieczeniu ZE (zabezpieczenie odległościowe zainstalowane w stacji przyłączeniowej farmy wiatrowej). Poziom procentowego błędu względnego estymacji modułu impedancji przez zabezpieczenie ZE wzrósł z 350,35% dla symulacji 1 (tab. 3.) do 4170,35%.

Zmiana mocy farmy wiatrowej wpływa także na wartość współczynnika rozgałęzieniowego. Dla układu sieciowego z FW współczynnik ten jest funkcją, której argumentami są m.in. impedancja zastępcza farmy wiatrowej lub poziom udziału FW w prądzie dopływającym do miejsca zwarcia. Wielkości te zależą m.in. od liczby pracujących siłowni wiatrowych oraz czasu, jaki upłynął od chwili wystąpienia zwarcia (uwzględnienie prądu zwarciowego początkowego lub ustalonego wynikającego z reakcji układów regulacyjnych siłowni FW). Dlatego każda zmiana ww. wielkości powinna wymuszać zmianę zasięgów stref pomiarowych zabezpieczeń obliczanych według sposobów parametryzacji 3–6, w celu ich dostosowania do aktualnych warunków pracy chronionego fragmentu układu sieciowego. Jednak w przypadku zabezpieczenia linii wyprowadzenia mocy z farmy wiatrowej, dla niewielkich wartości mocy generowanej do sieci przez FW, wartość współczynnika rozgałęzieniowego tak znacząco wzrasta (przykładowo krg>120 przy 4% PN FW), że „zmodyfikowane” strefy pomiarowe osiągałyby niedopuszczalny zasięg.

Symulacja 4

Przedstawione wyniki symulacji 1– 3 nie uwzględniają reakcji układów regulacyjnych siłowni wiatrowych na zaistniałe zwarcie. Jeżeli czas trwania zwarcia będzie na tyle długi, że układy regulacyjne siłowni spowodują ograniczenie wartości prądów zwarciowych generatorów tych siłowni, poziom niedokładności estymacji modułu impedancji przez zabezpieczenia odległościowe zmniejszy się (dotyczy zabezpieczeń linii głównego ciągu) lub zwiększy się (dotyczy zabezpieczenia linii wyprowadzenia mocy z farmy wiatrowej). Jest to spowodowane malejącym udziałem FW w prądzie dopływającym do miejsca zwarcia. Wyniki stosownych symulacji po uwzględnieniu reakcji układów regulacyjnych siłowni wiatrowych na zaistniałe zwarcie, tj. po ograniczeniu prądów zwarciowych generatorów siłowni do poziomu bliskiego wartości prądów znamionowych tych generatorów, przedstawiono na rysunku 3. Symulacje wykonano dla warunków identycznych jak w trzecim analizowanym przypadku, tj. quasi-ustalone warunki pracy układu sieciowego, symulowane miejsce wystąpienia zwarcia na 5% długości linii BC, generacja przez FW 5% mocy znamionowej.

Podsumowanie

Odczepowe przyłączenie dodatkowego źródła wytwórczego do linii sieci dystrybucyjnej WN wpływa na zafałszowanie wartości estymat parametrów lub składowych impedancji wyznaczanych przez zabezpieczenia odległościowe.

Niedokładności w określaniu impedancji pętli zwarcia przez zabezpieczenia odległościowe mogą prowadzić do wydłużenia czasu likwidacji zakłócenia, a niejednokrotnie do nieuzasadnionego braku zadziałania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Nieprawidłowości w działaniu zabezpieczeń odległościowych układów sieci dystrybucyjnej z odczepowo przyłączonym źródłem wytwórczym dotyczą zarówno zabezpieczeń linii, do której przyłączono to źródło, jak i zabezpieczeń sąsiednich obiektów elektroenergetycznych.

Szeroki zakres możliwych zmian wartości mocy generowanej przez przyłączoną farmę wiatrową powoduje znaczne zróżnicowanie poziomów błędów parametrów lub składowych impedancji estymowanych przez zabezpieczenia odległościowe. Utrudnia to jednoznaczne określenie wymaganego poziomu ewentualnych modyfikacji zasięgów stref pomiarowych tych zabezpieczeń. Minimalizacja błędu estymacji parametrów lub składowych impedancji poprzez uwzględnienie współczynnika rozgałęzieniowego podczas doboru zasięgów stref pomiarowych tych zabezpieczeń powoduje wydłużenie tych zasięgów.

Wydłużone „zmodyfikowane” zasięgi stref pomiarowych zabezpieczeń odległościowych mogą obejmować zbyt rozległe fragmenty sieci. Stwarza to poważne problemy z zachowaniem selektywności działania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Poziom korekt zasięgów stref pomiarowych zabezpieczeń odległościowych jest znacznie mniejszy dla sposobów parametryzacji 5 i 6, w których współczynnik rozgałęzieniowy uwzględnia się w „nastawach” wyłącznie w odniesieniu do tych odcinków linii, na których może wystąpić zjawisko spływu prądów do miejsca zwarcia od poszczególnych źródeł. Największa różnica między zasięgami impedancyjnymi stref pomiarowych dla sposobów parametryzacji 5 i 6 oraz 3 i 4 (w których nie uwzględnia się powyższego obostrzenia dla współczynnika rozgałęzieniowego) wynosi 132% „nastawy klasycznej” – dotyczy pierwszej strefy pomiarowej zabezpieczenia ZE (tab. 2.).

Praca farmy wiatrowej z niewielką wartością mocy generowanej do sieci wpływa na powstanie tak znacznych błędów estymacji parametrów lub składowych impedancji przez zabezpieczenia odległościowe, że punkt pracy układu sieciowego opisany przez wielkości wyznaczone przez te zabezpieczenia może znajdować się w obszarze pracy normalnej. Dlatego wówczas, nawet przy zwarciach występujących w obszarze działania zabezpieczenia, wymagana reakcja zabezpieczenia nie nastąpi, ponieważ wyestymowany przez to zabezpieczenie wektor impedancji znajduje się na zewnątrz strefy rozruchowej zabezpieczenia. Dotyczy to zabezpieczenia odległościowego linii wyprowadzenia mocy (patrz wyniki symulacji 3 i 4).

W przeprowadzonych badaniach symulacyjnych ograniczono się do dwóch czynników wywołujących błędy estymacji parametrów lub składowych impedancji przez zabezpieczenia odległościowe, tj. zmian mocy wytwarzanej przez farmę wiatrową oraz reakcji układów regulacyjnych siłowni wiatrowych na zaistniałe zwarcie. Pozostałe czynniki fałszujące pominięto w celu zachowania przejrzystości analiz. Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorów, wystąpienie jakiegokolwiek dodatkowego czynnika fałszującego zwykle powoduje wzrost poziomu błędów.

Współpracę odczepowo przyłączanych źródeł wytwórczych z siecią dystrybucyjną WN – w aspekcie funkcjonowania zabezpieczeń – można poprawić, np. opracowując koncepcję rozproszonego adaptacyjnego systemu automatyki nadzorującego fragment układu sieciowego [4, 6].

Literatura

1. Winkler W., Wiszniewski A., Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 2009.

2. Ziegler G., Numerical distance protection: principles and applications, Siemens AG, Berlin and Munich, 1999.

3. Chojnacki I., PSE Operator podpisał umowy na przyłączenie do własnej sieci elektroenergetycznej farm wiatrowych o mocy 931 MW, dostępny w World Wide Web: http://www.wnp.pl.

4. Halinka A., Szewczyk M., Zabezpieczenia odległościowe w liniach elektroenergetycznych z przyłączonymi farmami wiatrowymi, „Przegląd Elektrotechniczny”, 85 (2009), nr 11, s. 14-20.

5. Romantowska K., Wpływ generacji wiatrowej na likwidację zwarć w KSE. Seminarium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP „Wpływ źródeł odnawialnych na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”, Krokowa 27-29 maja 2009, s. 41-51.

6. Halinka A., Szablicki M., System Automatyki Układów Odczepowych (SAUO), Przegląd Elektrotechniczny, 86 (2010), nr 8, s. 44-49.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego...

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego posiadacza domu. Co więcej, zgodnie z prawem, po roku 2020 będzie to konieczność w każdym nowo powstałym budynku.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.