Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo: studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVIII edycja

 ww  |  elektro.info 10/2018  |  29.11.2018
Podczas seminarium SEP w Świdnicy
Podczas seminarium SEP w Świdnicy
Fot. Redakcja EI

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”, które od kilku lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Podczas każdej edycji studiów tradycyjnie dwa zjazdy organizowane są jako spotkania wyjazdowe, na których zajęcia prowadzą pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście.

Tym razem odbywały się one w dniach 16–18 listopada w Hotelu ARTUS w Karpaczu. Zajęcia prowadził zespół w składzie: dr inż. Kazimierz Herlender, dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej, będący jednocześnie kierownikiem studiów, mgr inż. Edward Kaspura, szef firmy ELKAS ze Świdnicy, oraz redaktor naczelny „elektro.info”, mgr inż. Julian Wiatr. Przed rozpoczęciem zajęć w Karpaczu, red. Julian Wiatr uczestniczył w Konferencji ELEKTRO-VIP 2018, która odbywała się w Polanicy-Zdrój w dniach 14–16 listopada, gdzie wygłosił prelekcję poświęconą podstawom projektowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Przeczytaj również: Studia podyplomowe „Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych”

Konferencja ELEKTRO-VIP jest organizowana raz w roku przez Gazetę Budowlaną MILLENIUM z Wrocławia. W tegorocznej edycji konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski. Podczas jej trwania zostały zaprezentowane wyroby firmowe zaproszonych producentów. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać szeregu wystąpień merytorycznych oraz prezentacji firmowych poświęconych projektowaniu, budowie oraz eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Natomiast 15 listopada w godzinach popołudniowych red. Julian Wiatr prowadził seminarium szkoleniowe dla Koła Terenowego SEP w Świdnicy, które odbywało się w Restauracji Stary Młyn. Seminarium otworzył mgr inż. Dawid Kowal, prezes Koła Terenowego SEP w Świdnicy, który przywitał uczestników oraz przedstawił plan zajęć. Po jego wystąpieniu rozpoczęła się prezentacja wyrobów firmy EATON ELECTRIC Sp. z o.o., stanowiąca w praktyce wykład merytoryczny poświęcony zastosowaniu źródeł napięcia gwarantowanego. Prezentację prowadził menager ds. kluczowych inwestycji w sektorze elektrycznym, Karol Kożuchowski. Podczas prezentacji został zaprezentowany przegląd nowoczesnych rozwiązań zasilaczy UPS, mających możliwość stosowania super kondensatorów zamiast baterii VRLA.

Omówione zostały zasady tworzenia magazynów energii oraz możliwości ich wykorzystania do ochrony odbiorów przemysłowych przed skutkami zapadów napięcia. Wykład zakończyła prezentacja źródeł oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego znajdujących się w ofercie firmowej. Po tym wykładzie red. Julian Wiatr wygłosił dwugodzinny wykład poświęcony mechanice przewodów elektroenergetycznych linii napowietrznych. Podczas wykładu słuchacze zostali zapoznani z podstawami wytrzymałości materiałów w zakresie rozciągania oraz ściskania. Omówione zostały siły mechaniczne występujące w przewodach linii napowietrznych oraz siły obciążające słupy konstrukcji nośnych.

Szczególna uwaga została poświęcona drganiom przewodów oraz neutralizacji ich wpływów na konstrukcję nośną linii. Wyjaśnione zostało zjawisko sadzi oraz jej wpływu na przewody linii. Podczas wykładu zostały zaprezentowane zdjęcia zniszczonych konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych spowodowane występowaniem sadzi. Szczegółowo zostało omówione równanie stanów oraz metodyka jego rozwiązywania. Omówione zostały najczęściej popełniane błędy występujące przy budowie elektroenergetycznych linii napowietrznych. Prowadzący zwrócił również uwagę na ograniczenia przyjmowanego naciągu przewodów izolowanych lub nie w pełni izolowanych wynikające z wytrzymałości izolacji, która powoduje znaczne ograniczenia w tym zakresie w stosunku do przewodów nieizolowanych. Zajęcia zakończyła prezentacja przykładowego projektu linii napowietrznej, przy omawianiu której szczególna uwaga została zwrócona na zasady tworzenia profilu linii stanowiącego nieodzowną część projektu linii napowietrznej oraz dokumentacji powykonawczej.

Następnego dnia w Karpaczu rozpoczęły się zajęcia „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”. W tegorocznej XVIII edycji studiów bierze udział 13 słuchaczy, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie projektowania urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Program studiów obejmuje jedenaście przedmiotów, którym poświęconych jest łącznie 180 godzin dydaktycznych (dwa semestry), w ramach których słuchacze odbywają wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. Zajęcia na studiach prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej oraz zaproszonych gości. Każdy słuchacz ma obowiązek oprócz zaliczenia poszczególnych przedmiotów objętych programem nauczania wykonać pracę końcową stanowiącą projekt instalacji elektrycznych budynku usługowo-mieszkalnego, który podlega obronie przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Zobacz także: Program Podwójny Dyplom na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

W ramach spotkań wyjazdowych oprócz wykładów merytorycznych zaplanowana została prezentacja wyrobów firm zajmujących się produkcją oraz dystrybucją aparatów i urządzeń elektrycznych. Podczas pierwszego wyjazdowego zjazdu, słuchacze mieli okazję wysłuchać kilku wykładów merytorycznych oraz trzech prezentacji firmowych. Zajęcia merytoryczne poprzedziło wstąpienie kierownika studiów Kazimierza Herlendera, który przywitał słuchaczy oraz zaproszonych gości i przedstawił plan trzydniowego zjazdu. Pierwszy wykład merytoryczny wygłosił redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr. Wykład ten został przygotowany przy udziale Kazimierza Herlendera i dotyczył bezpieczeństwa eksploatacji baterii akumulatorów stanowiących magazyn energii zasilacza UPS. Zostały omówione zagrożenia wybuchowe, poparte zdjęciami z autentycznych zdarzeń oraz wpływ różnych czynników warunkujących żywotność eksploatowanych baterii. Szczególna uwaga została zwrócona na zależność pojemności baterii od temperatury oraz wentylację przedziałów bateryjnych, mającą na celu neutralizację potencjalnych zagrożeń wybuchem wydzielanego wodoru (H2), który w przedziale (4–75)% w mieszaninie z powietrzem tworzy zakres wybuchowości.

Wykład zakończyła prezentacja zagrożeń stwarzanych przez prądy zwarciowe zasilane przez akumulatory stanowiące magazyn energii źródeł zasilania gwarantowanego. Drugi wykład wygłoszony przez red. Juliana Wiatra dotyczył zasad doboru przewodów i kabli oraz ich zabezpieczania. Podczas niego została zwrócona szczególna uwaga na problem wybiórczości poszczególnych stopni zabezpieczeń. Słuchacze zostali również poinformowani o wycofaniu w dniu 10 maja 2017 roku (bez zastąpienia) normy PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów oraz konieczności stosowania normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. Podczas tego wykładu słuchacze zostali zapoznani z zasadami doboru przewodów instalacji przeciwpożarowych oraz ich zabezpieczeń. Szczególna uwaga została zwrócona na dobór przewodów do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Omówienie tych zagadnień zostało poprzedzone omówieniem elementarnej teorii pożarów, w ramach której zostały zaprezentowane krzywe pożarowe określone w normie PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.

Następnie prowadzący omówił wpływ temperatury pożaru na rezystancję przewodu wynikający bezpośrednio z prawa Wiedemanna-Franza-Lorentza, która skutkuje zwiększonymi spadkami napięć oraz pogorszeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie wskutek zmniejszenia się prądów zwarciowych. Wykład poświęcony doborowi przewodów do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru zakończyła prezentacja autorskiego programu symulacyjnego, który graficznie obrazuje spadek napięcia w obwodzie elektrycznym poddanym działaniu temperatury pożaru. Następnie słuchacze zostali zapoznani z metodyką zabezpieczania przewodów układanych równolegle, gdzie w praktyce popełnianych jest szereg błędów. Uczestnicy zajęć wyjazdowych otrzymali od naszej redakcji na płytach CD komplet materiałów objętych wykładami oraz miniporadniki wydane w ramach serii wydawniczej „Niezbędnik elektryka” pt. „Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia”, autorstwa Juliana Wiatra i Marcina Orzechowskiego, „Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Zagadnienia wybrane” autorstwa Juliana Wiatra i Marcina Orzechowskiego, a także dwa ostanie numery „elektro.info”. Część merytoryczną pierwszych zajęć wyjazdowych, tej edycji studiów, zakończył wykład Edwarda Kaspury z firmy ELKAS w Świdnicy, poświęcony dokumentacji projektowej oraz zasadom jej uzgadniania.

Po omówieniu podstawowych aktów prawnych prowadzący przedstawił zasady uzgadniania projektu budowlanego wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2015 roku poz. 2117) oraz wyjaśnił zasady uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawcą ds. bhp, jak również zasady uzgadniania dokumentacji w zespole uzgadniania dokumentacji projektowej uzbrojenia podziemnego terenu (ZUDP). Następnie zostały omówione podstawowe wymagania Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2007 roku nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku poz. 1966 z późniejszymi zamianami).

Uzupełnieniem wykładów merytorycznych była prezentacja wybranych wyrobów firm: ABB, FINDER POLSKA oraz SIEMENS, której przedstawiciel dodatkowo wygłosił wykład poświęcony nowym trendom rozwoju zabezpieczeń niskiego napięcia. W czasie zajęć wyjazdowych słuchacze mogli wymieniać się doświadczeniami z wykładowcami oraz uzyskać szereg informacji od przedstawicieli zaproszonych firm. Niewątpliwą atrakcją zajęć wyjazdowych była wycieczka do „Świątyni Wang” oraz na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy (1602 m n.p.m.), na którą dotarli jedynie najbardziej wytrwali. Każdego dnia po zajęciach słuchacze, wykładowcy oraz przedstawiciele firm uczestniczących w spotkaniu mieli okazję do prowadzenia burzliwych dyskusji przy kolacji grillowej, gdzie można było dzielić się doświadczeniami. Ogółem w zajęciach wyjazdowych uczestniczyło 30 osób. Zajęcia wyjazdowe zakończyło wstąpienie kierownika studiów podyplomowych, dr. inż. Kazimierza Herlendera, który podziękował wykładowcom i zaproszonym firmom oraz przedstawił słuchaczom plan kolejnego zjazdu.

[studia podyplomowe politechniki, projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzenia elektryczne, eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych, zasilacze UPS, konferencja]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »


Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

urządzenia przeciwprzepięciowe spd Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz(...) czytam dalej »


Światło dzienne, nasz naturalny regulator - odwzorowanie opraw oświetleniowych »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

Ośiwetlenie - jakie wybrać? bezpanelowa energia słoneczna
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie»

nowe rozdzielnice Rozdzielnice dedykowane są przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały ... czytam dalej »


Wprawiają w ruch tysiące różnych pojazdów na świecie - znasz ich?

Rozdzielnice średniego napięcia (SN) - przegląd 2019

pojazdy elektryczne Medcom Rozdzielnice 2019 porównanie
Zmieniają sposób myślenia o energii elektryczne i nie tylko... czytam więcej » Rozdzielnice średniego napięcia (SN), tak jak i inne rozdzielnice energetyczne, budowane są na napięcia znamionowe w zakresie od 7,2 do 36 kV o wartościach 7,2; 12; ... czytam dalej »

Kamery termowizyjne w cenach promocyjnych - tylko do 30 czerwca! »

Promocje na kamery termowizyjne Przy pracach instalacyjnych, a także w przemyśle, kamera termowizyjna jest nieodzownym narzędziem pracy ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Jaki wybrać uniwersalny, programowalny wyświetlacz cyfrowy?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

Sterowniki programowalne kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenie nie wymaga dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań urządzenia wlicza się sterowanie oraz ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Ochrona przed przepięciami systemów alarmowych»

Wszyscy elektryczni producenci w jednym miesjcu - zobacz!

Ochrona przepięciowa systemów alarmowych Elektryczni producenci w jednym miejscu
Jak ochronić różnorodne elektroniczne systemy ochrony mienia przed skutkami przepięć(...) czytam dalej » Zobacz ponad 100,000 produktów elektromechanicznych w ofercie (...) czytam dalej »

Co jeszcze potrafią enkodery Ethernet?

UPS zasilacze Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym?

Ograniczniki przepięć, które wybrać?

Switche zarządzalne spd ograniczniki przepięć
Switche niezarządzalne to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Układy SPD typu 1 (ograniczniki przepięć typu 1) powinny być stosowane do ochrony instalacji elektrycznej oraz urządzeń przed zagrożeniami stwarzanymi(...) czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
5/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  • - Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych
Zobacz szczegóły
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl