Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo: studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVIII edycja

 ww  |  elektro.info 10/2018  |  29.11.2018
Podczas seminarium SEP w Świdnicy
Podczas seminarium SEP w Świdnicy
Fot. Redakcja EI

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”, które od kilku lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Podczas każdej edycji studiów tradycyjnie dwa zjazdy organizowane są jako spotkania wyjazdowe, na których zajęcia prowadzą pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście.

Tym razem odbywały się one w dniach 16–18 listopada w Hotelu ARTUS w Karpaczu. Zajęcia prowadził zespół w składzie: dr inż. Kazimierz Herlender, dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej, będący jednocześnie kierownikiem studiów, mgr inż. Edward Kaspura, szef firmy ELKAS ze Świdnicy, oraz redaktor naczelny „elektro.info”, mgr inż. Julian Wiatr. Przed rozpoczęciem zajęć w Karpaczu, red. Julian Wiatr uczestniczył w Konferencji ELEKTRO-VIP 2018, która odbywała się w Polanicy-Zdrój w dniach 14–16 listopada, gdzie wygłosił prelekcję poświęconą podstawom projektowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Przeczytaj również: Studia podyplomowe „Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych”

Konferencja ELEKTRO-VIP jest organizowana raz w roku przez Gazetę Budowlaną MILLENIUM z Wrocławia. W tegorocznej edycji konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski. Podczas jej trwania zostały zaprezentowane wyroby firmowe zaproszonych producentów. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać szeregu wystąpień merytorycznych oraz prezentacji firmowych poświęconych projektowaniu, budowie oraz eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Natomiast 15 listopada w godzinach popołudniowych red. Julian Wiatr prowadził seminarium szkoleniowe dla Koła Terenowego SEP w Świdnicy, które odbywało się w Restauracji Stary Młyn. Seminarium otworzył mgr inż. Dawid Kowal, prezes Koła Terenowego SEP w Świdnicy, który przywitał uczestników oraz przedstawił plan zajęć. Po jego wystąpieniu rozpoczęła się prezentacja wyrobów firmy EATON ELECTRIC Sp. z o.o., stanowiąca w praktyce wykład merytoryczny poświęcony zastosowaniu źródeł napięcia gwarantowanego. Prezentację prowadził menager ds. kluczowych inwestycji w sektorze elektrycznym, Karol Kożuchowski. Podczas prezentacji został zaprezentowany przegląd nowoczesnych rozwiązań zasilaczy UPS, mających możliwość stosowania super kondensatorów zamiast baterii VRLA.

Omówione zostały zasady tworzenia magazynów energii oraz możliwości ich wykorzystania do ochrony odbiorów przemysłowych przed skutkami zapadów napięcia. Wykład zakończyła prezentacja źródeł oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego znajdujących się w ofercie firmowej. Po tym wykładzie red. Julian Wiatr wygłosił dwugodzinny wykład poświęcony mechanice przewodów elektroenergetycznych linii napowietrznych. Podczas wykładu słuchacze zostali zapoznani z podstawami wytrzymałości materiałów w zakresie rozciągania oraz ściskania. Omówione zostały siły mechaniczne występujące w przewodach linii napowietrznych oraz siły obciążające słupy konstrukcji nośnych.

Szczególna uwaga została poświęcona drganiom przewodów oraz neutralizacji ich wpływów na konstrukcję nośną linii. Wyjaśnione zostało zjawisko sadzi oraz jej wpływu na przewody linii. Podczas wykładu zostały zaprezentowane zdjęcia zniszczonych konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych spowodowane występowaniem sadzi. Szczegółowo zostało omówione równanie stanów oraz metodyka jego rozwiązywania. Omówione zostały najczęściej popełniane błędy występujące przy budowie elektroenergetycznych linii napowietrznych. Prowadzący zwrócił również uwagę na ograniczenia przyjmowanego naciągu przewodów izolowanych lub nie w pełni izolowanych wynikające z wytrzymałości izolacji, która powoduje znaczne ograniczenia w tym zakresie w stosunku do przewodów nieizolowanych. Zajęcia zakończyła prezentacja przykładowego projektu linii napowietrznej, przy omawianiu której szczególna uwaga została zwrócona na zasady tworzenia profilu linii stanowiącego nieodzowną część projektu linii napowietrznej oraz dokumentacji powykonawczej.

Następnego dnia w Karpaczu rozpoczęły się zajęcia „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”. W tegorocznej XVIII edycji studiów bierze udział 13 słuchaczy, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie projektowania urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Program studiów obejmuje jedenaście przedmiotów, którym poświęconych jest łącznie 180 godzin dydaktycznych (dwa semestry), w ramach których słuchacze odbywają wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym. Zajęcia na studiach prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej oraz zaproszonych gości. Każdy słuchacz ma obowiązek oprócz zaliczenia poszczególnych przedmiotów objętych programem nauczania wykonać pracę końcową stanowiącą projekt instalacji elektrycznych budynku usługowo-mieszkalnego, który podlega obronie przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Zobacz także: Program Podwójny Dyplom na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

W ramach spotkań wyjazdowych oprócz wykładów merytorycznych zaplanowana została prezentacja wyrobów firm zajmujących się produkcją oraz dystrybucją aparatów i urządzeń elektrycznych. Podczas pierwszego wyjazdowego zjazdu, słuchacze mieli okazję wysłuchać kilku wykładów merytorycznych oraz trzech prezentacji firmowych. Zajęcia merytoryczne poprzedziło wstąpienie kierownika studiów Kazimierza Herlendera, który przywitał słuchaczy oraz zaproszonych gości i przedstawił plan trzydniowego zjazdu. Pierwszy wykład merytoryczny wygłosił redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr. Wykład ten został przygotowany przy udziale Kazimierza Herlendera i dotyczył bezpieczeństwa eksploatacji baterii akumulatorów stanowiących magazyn energii zasilacza UPS. Zostały omówione zagrożenia wybuchowe, poparte zdjęciami z autentycznych zdarzeń oraz wpływ różnych czynników warunkujących żywotność eksploatowanych baterii. Szczególna uwaga została zwrócona na zależność pojemności baterii od temperatury oraz wentylację przedziałów bateryjnych, mającą na celu neutralizację potencjalnych zagrożeń wybuchem wydzielanego wodoru (H2), który w przedziale (4–75)% w mieszaninie z powietrzem tworzy zakres wybuchowości.

Wykład zakończyła prezentacja zagrożeń stwarzanych przez prądy zwarciowe zasilane przez akumulatory stanowiące magazyn energii źródeł zasilania gwarantowanego. Drugi wykład wygłoszony przez red. Juliana Wiatra dotyczył zasad doboru przewodów i kabli oraz ich zabezpieczania. Podczas niego została zwrócona szczególna uwaga na problem wybiórczości poszczególnych stopni zabezpieczeń. Słuchacze zostali również poinformowani o wycofaniu w dniu 10 maja 2017 roku (bez zastąpienia) normy PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów oraz konieczności stosowania normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. Podczas tego wykładu słuchacze zostali zapoznani z zasadami doboru przewodów instalacji przeciwpożarowych oraz ich zabezpieczeń. Szczególna uwaga została zwrócona na dobór przewodów do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Omówienie tych zagadnień zostało poprzedzone omówieniem elementarnej teorii pożarów, w ramach której zostały zaprezentowane krzywe pożarowe określone w normie PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.

Następnie prowadzący omówił wpływ temperatury pożaru na rezystancję przewodu wynikający bezpośrednio z prawa Wiedemanna-Franza-Lorentza, która skutkuje zwiększonymi spadkami napięć oraz pogorszeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie wskutek zmniejszenia się prądów zwarciowych. Wykład poświęcony doborowi przewodów do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru zakończyła prezentacja autorskiego programu symulacyjnego, który graficznie obrazuje spadek napięcia w obwodzie elektrycznym poddanym działaniu temperatury pożaru. Następnie słuchacze zostali zapoznani z metodyką zabezpieczania przewodów układanych równolegle, gdzie w praktyce popełnianych jest szereg błędów. Uczestnicy zajęć wyjazdowych otrzymali od naszej redakcji na płytach CD komplet materiałów objętych wykładami oraz miniporadniki wydane w ramach serii wydawniczej „Niezbędnik elektryka” pt. „Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia”, autorstwa Juliana Wiatra i Marcina Orzechowskiego, „Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Zagadnienia wybrane” autorstwa Juliana Wiatra i Marcina Orzechowskiego, a także dwa ostanie numery „elektro.info”. Część merytoryczną pierwszych zajęć wyjazdowych, tej edycji studiów, zakończył wykład Edwarda Kaspury z firmy ELKAS w Świdnicy, poświęcony dokumentacji projektowej oraz zasadom jej uzgadniania.

Po omówieniu podstawowych aktów prawnych prowadzący przedstawił zasady uzgadniania projektu budowlanego wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2015 roku poz. 2117) oraz wyjaśnił zasady uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawcą ds. bhp, jak również zasady uzgadniania dokumentacji w zespole uzgadniania dokumentacji projektowej uzbrojenia podziemnego terenu (ZUDP). Następnie zostały omówione podstawowe wymagania Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2007 roku nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku poz. 1966 z późniejszymi zamianami).

Uzupełnieniem wykładów merytorycznych była prezentacja wybranych wyrobów firm: ABB, FINDER POLSKA oraz SIEMENS, której przedstawiciel dodatkowo wygłosił wykład poświęcony nowym trendom rozwoju zabezpieczeń niskiego napięcia. W czasie zajęć wyjazdowych słuchacze mogli wymieniać się doświadczeniami z wykładowcami oraz uzyskać szereg informacji od przedstawicieli zaproszonych firm. Niewątpliwą atrakcją zajęć wyjazdowych była wycieczka do „Świątyni Wang” oraz na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy (1602 m n.p.m.), na którą dotarli jedynie najbardziej wytrwali. Każdego dnia po zajęciach słuchacze, wykładowcy oraz przedstawiciele firm uczestniczących w spotkaniu mieli okazję do prowadzenia burzliwych dyskusji przy kolacji grillowej, gdzie można było dzielić się doświadczeniami. Ogółem w zajęciach wyjazdowych uczestniczyło 30 osób. Zajęcia wyjazdowe zakończyło wstąpienie kierownika studiów podyplomowych, dr. inż. Kazimierza Herlendera, który podziękował wykładowcom i zaproszonym firmom oraz przedstawił słuchaczom plan kolejnego zjazdu.

[studia podyplomowe politechniki, projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzenia elektryczne, eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych, zasilacze UPS, konferencja]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jakie wybrać kable, przewody i osprzęt kablowy!

kable i przewody - przewodnik

Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz... czytam więcej »

 


Kamery termowizyjne nawet 40% taniej!

Promocja na kamery termowizyjne FLIR

Tylko do 9 grudnia możesz kupić kamery termowizyjne do prac elektrycznych i energetycznych w dużo niższych cenach... sprawdź za ile »

 


System zasilania gwarantowanego - jaki wybrać?

Rodzaje zasilania

Współczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne spełniają ogrom funkcji, których oczekują ich użytkownicy. Są znakomitą pomocą w życiu i pracy, jednak wymagają zadbania o jeden aspekt – niezawodną, łatwo... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
11/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Instalacje elektryczne na terenie imprez plenerowych – błędy oraz wymagania
  • - Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl