Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Powstanie Centrum Elektromobilności - podpisano już list intencyjny

 Redakcja  |  08.06.2016
Do lipca 2016 ma powstać forma prawna, budżet i harmonogram powołania Centrum Elektromobilności.
Do lipca 2016 ma powstać forma prawna, budżet i harmonogram powołania Centrum Elektromobilności.
Enea

Pod­czas pre­zen­ta­cji „W dro­dze do elek­tro­mo­bil­no­ści”, przy­go­to­wa­nej przez Mi­ni­ster­stwo Ener­gii, 7 czerw­ca 2016 r. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska, Enea S A., ENERGA S A., PGE S A. oraz TAURON Pol­ska Ener­gia S A. pod­pi­sa­ły list in­ten­cyj­ny do­ty­czą­cy wspól­nych dzia­łań na rzecz roz­wo­ju, pro­mo­wa­nia i upo­wszech­nia­nia elek­tro­mo­bil­no­ści w Pol­sce oraz roz­wo­ju prze­my­słu zwią­za­ne­go z tym ob­sza­rem.

Współ­pra­ca sy­gna­ta­riu­szy ma umoż­li­wić skon­cen­tro­wa­nie po­ten­cja­łu ba­daw­czego w ob­sza­rze elek­tro­mo­bil­no­ści wo­kół wspól­nego przed­się­wzię­cia i stać się za­ląż­kiem bu­do­wa­nia eko­sys­te­mu na rzecz roz­wo­ju sek­to­ra.

Wi­ce­mi­ni­ster ener­gii Mi­chał Kur­ty­ka pod­kre­śla, że ini­cja­ty­wy te­go ty­pu będą stanowiły istot­ny ele­ment roz­wo­ju te­go ob­sza­ru w Pol­sce. – Współ­pra­ca firm za­an­ga­żo­wa­nych w roz­wój bran­ży ener­gii ze śro­do­wi­skiem na­uko­wym i aka­de­mic­kim, przy­czy­ni się do stwo­rze­nia fun­da­men­tów pod sta­bil­ny wzrost elek­tro­mo­bil­no­ści – do­da­je.

Zobacz także: Rekordowy wzrost sektora OZE na świecie - na pierwszym miejscu: fotowoltaika

Prof. Krzysz­tof Ku­rek, dy­rek­tor NCBJ za­zna­cza, że Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, ja­ko je­den z naj­lep­szych in­sty­tu­tów na­uko­wych w Pol­sce, włą­cza się w dzia­ła­nia ma­ją­ce na ce­lu po­pra­wę ży­cia oby­wa­te­li oraz że projekt wsparcia elek­tro­mo­bil­no­ści do­sko­na­le wpi­su­je się w te dzia­ła­nia. Pod­kre­śla, rów­nież że do­tych­cza­so­wa do­bra współ­pra­ca z naj­więk­szy­mi kra­jo­wy­mi fir­ma­mi, ta­ki­mi jak PGE, PSE czy KGHM przy­czy­nia­ła się do opra­co­wa­nia roz­wią­zań wpły­wa­ją­cych na po­pra­wę kon­ku­ren­cyj­no­ści tych przed­się­biorstw. – Wie­rzę, że na­sze wspól­ne dzia­ła­nia w ra­mach Cen­trum Elek­tro­mo­bil­no­ści przy­czy­nią się do opra­co­wa­nia in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań – za­zna­cza.

Z ko­lei prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rek­tor Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej zwra­ca uwa­gę na współ­dzia­ła­nie na­uki i prze­my­słu – Do­ku­ment, któ­ry dziś pod­pi­sa­li­śmy po­twier­dza klu­czo­we zna­cze­nie in­te­gra­cji po­ten­cja­łu in­te­lek­tu­al­ne­go jed­nej z czo­ło­wych uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce z po­trzebami sek­to­ra prze­my­słu elektroener­ge­tycz­nego w ce­lu do­star­cza­nia in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań pol­skiej go­spo­dar­ce – do­da­je.

Przeczytaj również: Wrocław ma już swoją pierwszą spółdzielnię mieszkaniową z instalacją fotowoltaiczną

W opi­nii pre­zesa Ener­gi - Da­riusz Kaś­ko­wa, za­an­ga­żo­wa­nie spół­ki w po­wo­ła­nie Cen­trum Elek­tro­mo­bil­no­ści to ele­ment ak­tyw­ne­go wspó­łuczest­nic­twa fir­my w pro­ce­sie kre­owa­nia in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań dla pol­skiej go­spo­dar­ki. – Chce­my po­dzie­lić się wie­dzą i do­świad­cze­niem, któ­re po­zy­ska­li­śmy w ubie­głych la­tach pro­wa­dząc wła­sne pro­jek­ty ba­daw­cze – mó­wi. – Ba­zu­jąc na swo­ich do­tych­cza­so­wych do­świad­cze­niach, Gru­pa Ener­ga po­strze­ga dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cy się na świe­cie ry­nek elek­tro­mo­bil­no­ści, ja­ko no­wy kie­ru­nek ba­dań roz­wo­jo­wych, ma­ją­cy w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych 15–20 lat za­pew­nić nam istot­ny wzrost zapo­trzebowania na ener­gię elek­trycz­ną oraz roz­wój no­wych usług bi­zne­so­wych, zwią­za­nych z bu­do­wą i eks­plo­ata­cją nie­zbęd­nej in­fra­struk­tu­ry elektroener­ge­tycz­nej – oce­nia.

Re­mi­giusz No­wa­kow­ski, pre­zes za­rzą­du TAURON Pol­ska Ener­gia, pod­kre­śla zaś, że pod­pi­sa­ne po­ro­zu­mie­nie po­zwa­la na po­łą­cze­nie wie­dzy i do­świad­cze­nia w za­kre­sie sze­ro­ko po­ję­te­go ob­sza­ru elek­tro­mo­bli­no­ści w Pol­sce, któ­re po­sia­da­ją part­ne­rzy na­uko­wi przed­się­wzię­cia, z po­ten­cja­łem i po­trzebami roz­wo­ju part­ne­rów prze­my­sło­wych. – Jest to rów­nież kie­ru­nek, w któ­rym pol­skie fir­my, w tym TAURON, pro­wa­dzą już od ja­kie­goś cza­su ba­da­nia na­kie­ro­wa­ne na dy­na­micz­ny roz­wój no­we­go seg­men­tu ryn­ku, któ­ry w przy­szło­ści mógł­by być dla nich istot­nym bi­zne­sem – do­da­je.

Polecamy lekturę: Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Zda­niem Mi­ro­sła­wa Ko­wa­li­ka, pre­zesa Enei, po­łą­cze­nie sił sek­to­ra elektroener­ge­tycz­nego oraz śro­do­wi­ska na­uko­we­go to szan­sa na wy­kre­owa­nie no­wych, in­no­wa­cyj­nych usług i pro­duk­tów speł­nia­ją­cych ro­sną­ce ocze­ki­wa­nia klien­tów, z za­ło­że­niem bu­do­wa­nia tr­wa­łe­go bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­nego. – Klien­ci bę­dą od­gry­wać ak­tyw­ną ro­lę w kształ­to­wa­niu swo­ich moż­li­wo­ści i po­trzeb ener­ge­tycz­nych, a to przed­się­wzię­cie jest wyj­ściem na­prze­ciw ich ocze­ki­wa­niom – za­uwa­ża.

PGE, li­der bran­ży ener­ge­tycz­nej w Pol­sce, kła­dzie na­cisk na sta­ły roz­wój po­przez po­szu­ki­wa­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań we wszyst­kich dzie­dzi­nach swo­jej dzia­łal­no­ści – mówi Hen­ryk Ba­ra­now­ski, pre­zes za­rzą­du PGE Pol­skiej Gru­py Ener­ge­tycz­nej. Za­zna­cza, że wie­lo­płasz­czy­zno­wa współ­pra­ca z in­ny­mi fir­ma­mi sek­to­ra oraz naj­lep­szy­mi pol­skimi ośrod­ka­mi ba­daw­czy­mi, po­zwa­la nam efek­tyw­nie wpły­wać na roz­wój ryn­ku ener­ge­ty­ki, tym sa­mym po­pra­wiać kom­fort ży­cia w pol­skich do­mach oraz za­pew­niać bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne pol­skim przed­się­bior­stwom.

Za­an­ga­żo­wa­ne podmio­ty de­kla­ru­ją, że do lip­ca 2016 ro­ku okre­ślą for­mę praw­ną, bu­dżet oraz har­mo­no­gram po­wo­ła­nia przed­się­wzię­cia słu­żą­ce­go re­ali­za­cji za­de­kla­ro­wa­nych ce­lów.

Źródło: materiały Narodowego Centrum Badan Jądrowych

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Inżynier w lesie - zobacz video! »

Inżynier w lesie Materiały stworzone przez inżynierów dla inżynierów. Testy produktów od kluczowych dostawców (...) chcę zobaczyć »


Jednoobwodowy licznik energii - jaki wybrać?»

Czy znasz, ekologiczną alternatywę dla agregatów »

Licznik energii jaki wybrać systemy zasilania
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych (...) czytam dalej »

 


Specjalne ramki do specjalnych wnętrz »

Kamery termowizyjne Perfekcyjne dopełnienie nowoczesnego wnętrza.
Prosta, ponadczasowa forma, jakość wykonania, niezawodny system, to tylko niektóre (...)
czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Jak zmniejszyć swój rachunek za energię »

automatyka przemysłowa zmniejsz rachunki za prąd
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Oszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? Sprawdź ten przewodnik »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

UPS zasilacze bezpanelowa energia słoneczna
Urządzenia elektroniczne, których używasz do codziennej komunikacji, rozrywki i zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, są narażone na uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

zasilanie gwarantowane Badania przeprowadzone przez Computer Business Review wykazały, że od 2013 roku mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem przenoszenia przez przedsiębiorców zasobów danych do tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). W związku z tym stale wzrastają wydatki przeznaczan ... czytam dalej »


Automatyka przemysłowa - zobacz najlepsze rozwiązania »

Kontenerowa stacja transformatorowa Minibox »

Czujniki i automatyka Rozdzielnice kontenerowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Osprzęt elektroinstalacyjny dla elektryka »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Zobacz jaki osprzęt wybrać i porównaj parametry... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


Liczniki energii elektrycznej - poznaj nowe »

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
7-8/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Obciążalność prądowa ciągła przewodów szynowych wielkoprądowych SN
  • - Instalacje elektryczne w osiedlowych budynkach wielorodzinnych
Zobacz szczegóły

Inteligentne liczniki od innogy

innogy instaluje w Warszawie innowacyjne liczniki energii elektrycznej, które podnoszą skuteczność zdalnych pomiarów zużycia energii. Rozwiązania zastosowane w licznikach pozwalają na...

MITRA LED

Właściwe oświetlenie drogowo-parkowe pozwala znacznie zredukować koszty eksploatacji, będąc rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, estetycznym, jak i ekologicznym. Lena Lighting S.A. oferuje...
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl