Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Powstanie Centrum Elektromobilności - podpisano już list intencyjny

 Redakcja  |  08.06.2016
Do lipca 2016 ma powstać forma prawna, budżet i harmonogram powołania Centrum Elektromobilności.
Do lipca 2016 ma powstać forma prawna, budżet i harmonogram powołania Centrum Elektromobilności.
Enea

Pod­czas pre­zen­ta­cji „W dro­dze do elek­tro­mo­bil­no­ści”, przy­go­to­wa­nej przez Mi­ni­ster­stwo Ener­gii, 7 czerw­ca 2016 r. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska, Enea S A., ENERGA S A., PGE S A. oraz TAURON Pol­ska Ener­gia S A. pod­pi­sa­ły list in­ten­cyj­ny do­ty­czą­cy wspól­nych dzia­łań na rzecz roz­wo­ju, pro­mo­wa­nia i upo­wszech­nia­nia elek­tro­mo­bil­no­ści w Pol­sce oraz roz­wo­ju prze­my­słu zwią­za­ne­go z tym ob­sza­rem.

Współ­pra­ca sy­gna­ta­riu­szy ma umoż­li­wić skon­cen­tro­wa­nie po­ten­cja­łu ba­daw­czego w ob­sza­rze elek­tro­mo­bil­no­ści wo­kół wspól­nego przed­się­wzię­cia i stać się za­ląż­kiem bu­do­wa­nia eko­sys­te­mu na rzecz roz­wo­ju sek­to­ra.

Wi­ce­mi­ni­ster ener­gii Mi­chał Kur­ty­ka pod­kre­śla, że ini­cja­ty­wy te­go ty­pu będą stanowiły istot­ny ele­ment roz­wo­ju te­go ob­sza­ru w Pol­sce. – Współ­pra­ca firm za­an­ga­żo­wa­nych w roz­wój bran­ży ener­gii ze śro­do­wi­skiem na­uko­wym i aka­de­mic­kim, przy­czy­ni się do stwo­rze­nia fun­da­men­tów pod sta­bil­ny wzrost elek­tro­mo­bil­no­ści – do­da­je.

Zobacz także: Rekordowy wzrost sektora OZE na świecie - na pierwszym miejscu: fotowoltaika

Prof. Krzysz­tof Ku­rek, dy­rek­tor NCBJ za­zna­cza, że Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, ja­ko je­den z naj­lep­szych in­sty­tu­tów na­uko­wych w Pol­sce, włą­cza się w dzia­ła­nia ma­ją­ce na ce­lu po­pra­wę ży­cia oby­wa­te­li oraz że projekt wsparcia elek­tro­mo­bil­no­ści do­sko­na­le wpi­su­je się w te dzia­ła­nia. Pod­kre­śla, rów­nież że do­tych­cza­so­wa do­bra współ­pra­ca z naj­więk­szy­mi kra­jo­wy­mi fir­ma­mi, ta­ki­mi jak PGE, PSE czy KGHM przy­czy­nia­ła się do opra­co­wa­nia roz­wią­zań wpły­wa­ją­cych na po­pra­wę kon­ku­ren­cyj­no­ści tych przed­się­biorstw. – Wie­rzę, że na­sze wspól­ne dzia­ła­nia w ra­mach Cen­trum Elek­tro­mo­bil­no­ści przy­czy­nią się do opra­co­wa­nia in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań – za­zna­cza.

Z ko­lei prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rek­tor Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej zwra­ca uwa­gę na współ­dzia­ła­nie na­uki i prze­my­słu – Do­ku­ment, któ­ry dziś pod­pi­sa­li­śmy po­twier­dza klu­czo­we zna­cze­nie in­te­gra­cji po­ten­cja­łu in­te­lek­tu­al­ne­go jed­nej z czo­ło­wych uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce z po­trzebami sek­to­ra prze­my­słu elektroener­ge­tycz­nego w ce­lu do­star­cza­nia in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań pol­skiej go­spo­dar­ce – do­da­je.

Przeczytaj również: Wrocław ma już swoją pierwszą spółdzielnię mieszkaniową z instalacją fotowoltaiczną

W opi­nii pre­zesa Ener­gi - Da­riusz Kaś­ko­wa, za­an­ga­żo­wa­nie spół­ki w po­wo­ła­nie Cen­trum Elek­tro­mo­bil­no­ści to ele­ment ak­tyw­ne­go wspó­łuczest­nic­twa fir­my w pro­ce­sie kre­owa­nia in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań dla pol­skiej go­spo­dar­ki. – Chce­my po­dzie­lić się wie­dzą i do­świad­cze­niem, któ­re po­zy­ska­li­śmy w ubie­głych la­tach pro­wa­dząc wła­sne pro­jek­ty ba­daw­cze – mó­wi. – Ba­zu­jąc na swo­ich do­tych­cza­so­wych do­świad­cze­niach, Gru­pa Ener­ga po­strze­ga dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cy się na świe­cie ry­nek elek­tro­mo­bil­no­ści, ja­ko no­wy kie­ru­nek ba­dań roz­wo­jo­wych, ma­ją­cy w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych 15–20 lat za­pew­nić nam istot­ny wzrost zapo­trzebowania na ener­gię elek­trycz­ną oraz roz­wój no­wych usług bi­zne­so­wych, zwią­za­nych z bu­do­wą i eks­plo­ata­cją nie­zbęd­nej in­fra­struk­tu­ry elektroener­ge­tycz­nej – oce­nia.

Re­mi­giusz No­wa­kow­ski, pre­zes za­rzą­du TAURON Pol­ska Ener­gia, pod­kre­śla zaś, że pod­pi­sa­ne po­ro­zu­mie­nie po­zwa­la na po­łą­cze­nie wie­dzy i do­świad­cze­nia w za­kre­sie sze­ro­ko po­ję­te­go ob­sza­ru elek­tro­mo­bli­no­ści w Pol­sce, któ­re po­sia­da­ją part­ne­rzy na­uko­wi przed­się­wzię­cia, z po­ten­cja­łem i po­trzebami roz­wo­ju part­ne­rów prze­my­sło­wych. – Jest to rów­nież kie­ru­nek, w któ­rym pol­skie fir­my, w tym TAURON, pro­wa­dzą już od ja­kie­goś cza­su ba­da­nia na­kie­ro­wa­ne na dy­na­micz­ny roz­wój no­we­go seg­men­tu ryn­ku, któ­ry w przy­szło­ści mógł­by być dla nich istot­nym bi­zne­sem – do­da­je.

Polecamy lekturę: Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Zda­niem Mi­ro­sła­wa Ko­wa­li­ka, pre­zesa Enei, po­łą­cze­nie sił sek­to­ra elektroener­ge­tycz­nego oraz śro­do­wi­ska na­uko­we­go to szan­sa na wy­kre­owa­nie no­wych, in­no­wa­cyj­nych usług i pro­duk­tów speł­nia­ją­cych ro­sną­ce ocze­ki­wa­nia klien­tów, z za­ło­że­niem bu­do­wa­nia tr­wa­łe­go bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­nego. – Klien­ci bę­dą od­gry­wać ak­tyw­ną ro­lę w kształ­to­wa­niu swo­ich moż­li­wo­ści i po­trzeb ener­ge­tycz­nych, a to przed­się­wzię­cie jest wyj­ściem na­prze­ciw ich ocze­ki­wa­niom – za­uwa­ża.

PGE, li­der bran­ży ener­ge­tycz­nej w Pol­sce, kła­dzie na­cisk na sta­ły roz­wój po­przez po­szu­ki­wa­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań we wszyst­kich dzie­dzi­nach swo­jej dzia­łal­no­ści – mówi Hen­ryk Ba­ra­now­ski, pre­zes za­rzą­du PGE Pol­skiej Gru­py Ener­ge­tycz­nej. Za­zna­cza, że wie­lo­płasz­czy­zno­wa współ­pra­ca z in­ny­mi fir­ma­mi sek­to­ra oraz naj­lep­szy­mi pol­skimi ośrod­ka­mi ba­daw­czy­mi, po­zwa­la nam efek­tyw­nie wpły­wać na roz­wój ryn­ku ener­ge­ty­ki, tym sa­mym po­pra­wiać kom­fort ży­cia w pol­skich do­mach oraz za­pew­niać bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne pol­skim przed­się­bior­stwom.

Za­an­ga­żo­wa­ne podmio­ty de­kla­ru­ją, że do lip­ca 2016 ro­ku okre­ślą for­mę praw­ną, bu­dżet oraz har­mo­no­gram po­wo­ła­nia przed­się­wzię­cia słu­żą­ce­go re­ali­za­cji za­de­kla­ro­wa­nych ce­lów.

Źródło: materiały Narodowego Centrum Badan Jądrowych

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jakie wybrać kable, przewody i osprzęt kablowy!

kable i przewody - przewodnik

Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz... czytam więcej »

 


Kamery termowizyjne nawet 40% taniej!

Promocja na kamery termowizyjne FLIR

Tylko do 9 grudnia możesz kupić kamery termowizyjne do prac elektrycznych i energetycznych w dużo niższych cenach... sprawdź za ile »

 


Dowiedz się, jak dobrać odpowiedni dla Twojego urządzenia rodzaj zasilania?

Rodzaje zasilania

Współczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne spełniają ogrom funkcji, których oczekują ich użytkownicy. Są znakomitą pomocą w życiu i pracy, jednak wymagają zadbania o jeden aspekt – niezawodną, łatwo... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
11/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Instalacje elektryczne na terenie imprez plenerowych – błędy oraz wymagania
  • - Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl