Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

URE: taryfy dla paliw gazowych kluczowych przedsiębiorstw energetycznych

 Redakcja  |  14.04.2008

W dniu 10 kwietnia 2008 r. zakończone zostały postępowania administracyjne o zatwierdzenie taryf: Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD). Decyzje w powyższej sprawie opublikowane zostały w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe Nr: 12 (226) i 13 (227) z dnia 10 kwietnia 2008 r.

Taryfa PGNiG, które to Przedsiębiorstwo od 1 października 2007 r. dostarcza paliwa gazowe w ramach umów kompleksowych zarówno odbiorcom przyłączonym do sieci przesyłowej OGP, jak i przyłączonym do sieci dystrybucyjnych OSD zawiera ceny tych paliw, stawki opłat abonamentowych za handlową obsługę odbiorców oraz stawki sieciowe za transport paliw oraz ich magazynowanie.

Wzrost ceny hurtowej gazu ziemnego wysokometanowego wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów jego pozyskania za granicą. Zauważyć bowiem należy, że importowany gaz wysokometanowy w ogólnej ilości tego gazu sprzedanej odbiorcom, która podlega ocenie Prezesa URE (gaz wprowadzany do sieci przesyłowej) stanowi 79,9 %, zaś w kosztach pozyskania ponad 92 %. Na koszt zakupu gazu w imporcie wpływ ma cena importowa, po jakiej gaz ten nabywany jest za granicą oraz kurs walutowy.

Ceny importowe ustalane są kwartalnie, w wysokości wynikającej z formuł kontraktowych, zależnych od cen olejów lekkich i ciężkich jakie notowane są na giełdzie w Rotterdamie w okresie dziewięciu miesięcy poprzedzających dany kwartał. Ich dynamika pozostaje więc w ścisłym związku z długookresowym trendem zmian cen ropy naftowej.

W postępowaniu o zatwierdzenie taryfy PGNiG przyjęto umiarkowany wariant zmian cen produktów ropopochodnych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 r., które mają wpływ na wysokość ceny importowej w okresie obowiązywania taryfy tego Przedsiębiorstwa. Przy takich założeniach planowany wzrost ceny importowej – w stosunku do ceny, która była podstawą kalkulacji ceny obowiązującej – wyniesie 45,2 %, podczas gdy planowany spadek kursu walutowego w tym okresie szacowany jest na 23,1 %.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż w cenie tego gazu – zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym” – uwzględnione zostały koszty jego przesyłania sieciami SGT EuRoPol Gaz S.A. Dotychczas koszty z tego tytułu dla odbiorców gazu z sieci przesyłowej stanowiły odrębną pozycję w opłatach, natomiast przez odbiorców pobierających gaz z sieci dystrybucyjnej wkalkulowane były w stawkach dystrybucyjnych. Zauważyć przy tym należy, że koszty te – w stosunku do uwzględnionych w aktualnie stosowanych taryfach – uległy zwiększeniu o ponad 19 %.

Na wzrost ceny tego gazu wpływ mają również postanowienia § 6 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, zgodnie z którym wynagradzaniu podlega kapitał zaangażowany w działalność obrotu, którego dotychczas Prezes URE nie wynagradzał. Przy czym, mimo że z uwagi na ochronę interesów odbiorców, w obecnie zatwierdzonej taryfie PGNiG wynagradzany jest nie cały kapitał zaangażowany w działalność obrotu, a jedynie kapitał obrotowy zaangażowany w utrzymanie – wynikającej z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343), zwanej dalej „ustawą o zapasach” – obowiązkowej rezerwy magazynowej, to skutki z tego tytułu mają wpływ na cenę gazu.

Wzrost cen gazów zaazotowanych (GZ-41,5 i GZ-35) – pochodzących ze źródeł krajowych – wynika z konieczności niepogarszania relacji między jednostkami ciepła uzyskiwanymi ze spalania tych gazów a jednostką ciepła (1 GJ) uzyskiwaną ze spalania gazu wysokometanowego. Taki bowiem sposób ustalania cen równoważy interesy odbiorców zaopatrywanych w gaz pochodzący wyłącznie z tanich źródeł krajowych z interesem odbiorców zaopatrywanych w gaz pochodzący zarówno ze źródeł krajowych jak i z importu, a jednocześnie skutkuje niższym wzrostem cen gazu wysokometanowego niż ten, który wynikałby ze wzrostu kosztów jego zakupu i konieczności utrzymania rezerwy magazynowej.

Stawki opłat sieciowych dla odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej maleją: dla gazu GZ-50 o 11,3 %, dla gazu GZ-41,5 o 21,9 %, dla gazu zaś GZ-35 o 13,6 %. Głównym powodem jest spadek stawek opłat przesyłowych, które w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących maleją średnio o 8,6 % (przy czym niewielki spadek dotyczy odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnych dla których usługę przesyłową zakupuje PGNiG), przede wszystkim z tego powodu, iż od 1 stycznia 2008 r. 20 % sieci eksploatowanej dotychczas przez Operatora Systemu Przesyłowego przekazana została Operatorom Systemów Dystrybucyjnych. Wzrost ten jest jednak niższy niż ten, który miałby miejsce wówczas, gdyby majątek operatora wynagradzany był według zasad, które Prezes URE stosował do czasu wejścia w życie rozporządzenia taryfowego. Do tego czasu bowiem wynagradzany był jedynie majątek trwały netto związany z działalnością koncesjonowaną, którym przedsiębiorstwo dysponowało na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok zatwierdzenia taryfy. Ponadto, ze względu na ochronę interesów odbiorców, majątek ten nie był wynagradzany w pełnej wysokości. Czas dochodzenia do pełnego wynagradzania majątku trwałego rozłożony był w czasie.

Tymczasem powołane wyżej rozporządzenie (§ 6 ust. 3) zobowiązało Prezesa URE do wynagradzania w pełni, średniej w okresie regulacji, sumy zaangażowanego majątku (a więc nie tylko majątku trwałego, ale również wartości niematerialnych i prawnych) oraz kapitału obrotowego (nie ograniczając przy tym wartości tego kapitału).

Niższy niż można by oczekiwać spadek stawek sieciowych wynikał również z faktu, iż w kosztach stanowiących postawę ich kalkulacji uwzględniony został zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność magazynową według stopy spełniającej wymagania postanowień ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343), wyższej niż ustalana dotychczas przez Prezesa URE.

Natomiast powodem wzrostu stawek sieciowych o ponad 18 % dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnych (w których uwzględnione są oprócz kosztów zakupu, na rzecz tych odbiorców, usługi przesyłowej i dystrybucyjnej oraz kosztów magazynowania gazu na okresy wzmożonego ich poboru również koszty bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami) jest przede wszystkim wzrost kosztów działalności Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, do których z dniem 1 stycznia br., aportem wniesione zostały sieci wysokiego i podwyższonego ciśnienia (do tego czasu eksploatowane przez OGP) oraz przejęcie z działalności obrotu czynności związanych z odczytami gazomierzy. Nie bez znaczenia była również konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników, wynikająca z:
  • wprowadzenia przez Kodeks Pracy (art. 133 §1) prawa, do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu i co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, co uniemożliwiło wykorzystanie dyżurów domowych osób zatrudnionych w pogotowiu gazowym, w stosowanym dotychczas szerokim zakresie,
  • konieczność zorganizowania służb wykrywających proceder nielegalnego poboru gazu, w związku ze wzrastającym procederem jego kradzieży  
Średnia ceny dostawy m3 gazu (która uwzględnia zarówno opłaty za gaz jako towar, opłaty za jego transport, magazynowanie oraz obsługę handlową) – stosunku do ceny ustalonej na podstawie obecnych cen i stawek opłat – dla poszczególnych grup taryfowych została przedstawiona na stronie URE.

Z tabeli wynika, że w skali całego kraju – uwzględniając zarówno dostawy do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej – wzrost średniej ceny dostawy gazu wynosi 14,45 %, w tym dla gazu GZ-50 – 14,3 %, GZ-41,5 – 16,1 % oraz GZ-35 – 15,1
Najwyższy procentowy wzrost opłat dotyczy odbiorców o małym poborze gazu, a więc generalnie odbiorców domowych. Skutki finansowe dla statystycznego – w skali kraju – odbiorcy gazu wysokometanowego w każdej z tych grup przedstawione zostały na stronie URE.

Zmianie ulegają również stawki opłat za przyłączenie do sieci, w związku z zasadniczą zmianą zasad ich kalkulacji wprowadzoną rozporządzeniem taryfowym. Dotychczas opłata za przyłączenie, zależna od średnicy przyłącza i jego rodzaju [2], ustalana była jako suma opłaty ryczałtowej (za przyłącze o długości do 5 m) i iloczynu stawki opłaty za budowę metra przyłącza oraz ilości metrów ponad 5 m. Obecnie opłata, jest niezależna od rodzaju przyłącza, zależna zaś od mocy przyłączeniowej podmiotu przyłączanego i ustalana jest jako suma opłaty ryczałtowej (za przyłącze o długości do 15 m) i iloczynu stawki opłaty za budowę metra przyłącza oraz ilości metrów ponad 15 m.

W przypadku odbiorców o mocy nie wyższej niż 10 m3/h (a więc przede wszystkim gospodarstw domowych) skutki wprowadzenia nowych zasad i nowych stawek opłat przedstawione są w ostatniej z tabel publikowanych na stronach URE.

Wynika z nich, że nie są to skutki drastyczne. Nowe zasady sprawiają, że koszt przyłączenia dla większości odbiorców o mocy do 10 m3/h do sieci danego OSD będzie równy, gdyż statystyczna długość przyłącza nie przekracza 15 m. Zauważyć przy tym należy, że wydłużenie długości standardowego przyłącza do 15 m uniezależnia opłatę za przyłączenie od tego czy podmiot przyłączany usytuowany jest po stronie, po której poprowadzony jest gazociąg, czy też po stronie przeciwnej, co czyni ją bardziej sprawiedliwą.

Dla odbiorców o mocy wyższej niż 10 m3/h oszacowanie skutków jest niemożliwe. Powinno dotyczyć każdego przypadku indywidualnie z uwagi na fakt, iż przyłączenie odbiorcy o mocy np. 65 m3/h może być dokonane zarówno przyłączem o średnicy 25 jak i 40 mm.

---

[1] W grudniu 2006 r., kiedy zatwierdzana była obowiązująca cena gazu wyskometanowego baryłka ropy kosztowała ok. 70 USD, podczas gdy aktualnie osiągnęła poziom 110 USD.
[2] w wykopie otwartym na terenie bez i z nawierzchnią utwardzoną oraz przeciskiem bez naruszania nawierzchni.
[3] przez poszczególnych operatorów systemu dystrybucyjnego. Dotychczas wszyscy operatorzy stosowali identyczne stawki opłat za przyłączenie, w wysokości ustalonej w 2002 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
dr Mariusz Swora

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Weź udział w konkursie, zdobywaj wiedzę i atrakcyjne nagrody! »

Liga specjalistów - konkurs

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać szafy sterownicze
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl